Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S 79
Nang Cao Tam Thc

Bang Thau Hnh Mi Nhat

Thien Ngu Giang Sinh Quoc Te Ngay 25-29 thang 12, 1996

* Tao Dng Mot Lang Tam Linh Ni Chung Ta ang Song.
Thien Ngu Giang Sinh Quoc Te (1)
Khach San Hyatt, Long Beach, CA, U.S.A. Ngay 28 thang 12, 1996

* Hoa Than That S Cua Mot V Minh S Tai The
Thien Ngu Giang Sinh Quoc Te (2)
Khach San Hyatt, Long Beach, CA., U.S.A. Ngay 29 thang 12, 1996

* Chng Trnh Bat Ng (I)
Thien Ngu Giang Sinh Quoc Te (3)
Khach San Hyatt, Long Beach, CA., U.S.A. Ngay 28 thang 12, 1996

* Chng Trnh Bat Ng (II)
Thien Ngu Giang Sinh Quoc Te (4)
Khach San Hyatt, Long Beach, CA., U.S.A. Ngay 28 thang 12, 1996

* em Th Nhac (1-4)
Nhng Vet Tien Than & Tnh Ca Que Hng
Convention Center, Long Beach, CA., U.S.A.

* Tac Hai Cua Viec Khong An Chay
Le Khanh an Phat va Thien That Quoc Te (III)
Nam Vang, Cam-Pu-Chin Ngay 11-17 thang 5, 1996

* Chung Ta Mai Ben Nhau
Thien Tam Quoc Te tai Au Chau (5)
Hamburg, c Quoc Ngay 25-27 thang 8, 1995

Bang Thau Am Mi Nhat

ER11

Thien Ngu Giang Sinh Quoc Te Ngay 25-29, 1996

* Tao Dng Mot Lang Tam Linh Ni Chung Ta ang Song.
Khach San Hyatt, Long Beach, CA., U.S.A.
Ngay 28 thang 12, 1996

* Hoa Than That S Cua Mot V Minh S (I.II)
Khach San Hyatt, Long Beach, CA., U.S.A.
Ngay 29 thang 12, 1996

* Tat Ca Quy V ieu Hoan Hao
Khach San Hyatt, Long Beach, CA., U.S.A. Ngay 28 thang 12, 1996