S Ph Khai Th

Ngha Chn Thc Ca Khng Bo Lc


Suma Ching Hai khai th ti
Hi Ngh Th Gii v Tnh Thng i Vi Mun Loi ti Pune, n
Ngy 23 thng 11, 1997 (Nguyn vn ting Anh)

Knh tha qu v Linh Mc, qu v Minh S, qu Thy, cc nhn vin v vin chc cao cp i din trong chnh quyn n , xin cm n s gia tr ca qu v.

Cm n qu v kin nhn i vi mt ngi hc tr ngoan nh ti. V chng ta quen bit nhau ngy hm qua v qu v hi lng vi ti, mt hc tr gii v trit l ca n , nn ti hin din ni y mt ln na, th theo li yu cu, qua s u i ca nhng ngi trong ban t chc. V hm nay ti xin lm mt bi thi tng trnh na gi n qu v, nhng v thy ca ti. Ti hy vng qu v s chp nhn.

Nh qu v bit, khi dy mt ngi hc tr no, qu v u mun bit kt qu coi ngi c hiu nhng iu qu v dy hay cha, v qu v lun lun cho bi thi o lng s tin b ca ngi . Cho nn, by gi, y l bi bo co s tin b ca ti. Xin cho ti im cao. Hm nay ti ni v lng t bi.

Khng Bo Lc C Ba Chiu

Khng bo lc c ba chiu. Th nht v r rt nht l chiu hng v vt cht. Th hai l chiu hng v tinh thn, k c tnh cm. Th ba l chiu hng tm linh. Nh vy khng bo lc, theo thin kin ca ti, khng nhng c ngha l khng st sinh, khng lm hi chng sinh hay loi ngi, m cn c ngha bo v i sng ca h. Khng phi ch th ng hay khng lm - nh l "c, ta khng git, ta khng la mng, ta khng lm thit hi th xc," nhng cng phi bo v, che ch na. Nhng iu ny ngi n bit r phi lm sao ri, nn ti s khng di dng.

Chng ta hy ni v phn tinh thn. iu th hai l kha cnh tinh thn. Gi s chng ta lm hi mt ngi no , k c chnh mnh, v mt tinh thn hay tnh cm, theo s hiu bit thin cn ca ti, cng l bo lc. ng vy. Cho nn, khng bo lc c ngha l chng ta khng c tnh lm au lng k khc. D nhin, khng th no trnh c nu chng ta khng hiu lng ca ngi , iu ny c th tha th c. Khi no trnh c th chng ta hy c trnh. iu ny c th c li rt lu di. Tht ra, tt c nhng gii lut trong n Gio gm nm hay mi iu rn, gm c: Khng st sinh, khng ni di, khng t dm, v khng ru ch, ht thuc ny n. Ti ngh tt c u tu chung ch "Khng bo lc". Th d, ht thuc ung ru s lm ngi khc au kh v khin h bun b, lo lng. Nh vy cng l bo lc.

Gi s chng ta ly v ca ngi khc, v khng c ngi ng , ti khng bit, v ti khng chen v chuyn ring ca ngi khc. Nhng nu khng c s ng , chng ta s gy phin no, au kh cho ngi hn phi kia, ri ti con ci v nhng ngi c quan h trong gia nh , h s bc tc v au kh v tinh thn. Cho nn, ti ngh cng l s bo lc. V th trit l n lun lun nhn mnh v khng bo lc. l ni v phng din tinh thn v tnh cm.

V phng din tm linh, gi s chng ta khng hiu gio l ca mt bc i thnh thi xa, v chng ta c ging ngha sai thch hp vi mc ch ring, vi li ch c nhn, c th l v chnh tr, tin bc, thanh danh, hay bt c iu g. cng l bo lc, v chng ta lm ngi khc chm li trong vic tu hnh. Chng ta lm h gim mt gi tr ca chnh h, mt s v vang ca h i vi Thng , gim bt phm tnh Thng bn trong h. l s bo lc trm trng nht, theo kin thin cn, rt l thin cn ca ti. Nu sai, xin qu v cho ti bit. (V tay) Cm n. n c mt v i s, ti khng nh tn, ng k mt chuyn vui nh vy: C mt hm, ng hi hc tr: bc tng trc mt h cao bao nhiu. Mi ngi nhanh tay vit xung ri a cho ng, ni rng: "N cao khong 2 thc ri." Ai cng ni vo khong, chng, c. V thy ni: "Ai tr li cng sai. Cu tr li ng l ti khng bit." Nh vy mi ng. Khi khng bit, chng ta ni l khng bit. Khi bit th chng ta ni l bit, mi l bit.

Cho nn, nhng g ti hc c t nhng v thnh v i thi xa hay thi nay ca n , nhng g ti hiu th ti ni vi ngi khc rng ti hiu, ti bit, v ri ty qu v c th nghe hoc khng nghe. Nhng g khc khng hiu th ti ni "ti phi tm hiu thm, khi no hiu ti s tr li." Rt l cn thn, v ti khng mun gy ti v phng din tm linh. Ti ngh iu ny tai hi hn l ti v mt tnh cm hay vt cht. Nh vy c ng khng qu v? ng? Cm n qu v.

Con ng Tt Nht Cu Thng Vi Thng
L Php Mn Nhn Mnh V nh Sng v m Thanh Bn Trong

Phn th nht ti lm xong ri. Phn th hai l i sng vui. Mi tn gio u nhn mnh rng thin ng l ti y, ngay lc ny. N c ngay by gi, nu chng ta bit, nu chng ta cu thng vi Thng bn trong th lc no chng ta cng vui v. Thin ng ngay ti y. iu ng, c tht. Nim vui tht s l nh vy, nu chng ta cu thng vi Thng . Nhng v thnh n lun lun ni nh vy: "Hy hng ni, thin bn trong." Qu v c th thin qun v mt cu ch no , c th thin qun v danh hiu Thng , c th hn hn , hay hn cy c, lm bt c iu g c cu thng vi Thng . Lm sao cng c. Ngi khng bo qu v phi lm mt vic g c bit. Nhng qua s tm hiu ca ti, qua tm lng khao kht tr hu ca ti - ti i khp mi ni, hc vi nhiu thy - ti khm ph ra rng nhng phng php m cc v thnh n thi xa v thi nay truyn xung l tt nht. Phng php ny nhn mnh v nh sng v m thanh ni ti, l php mau l nh t. Nu qu v thin qun v mi cu ch hoc tp trung vo nhng th khc, qu v cng s thy nh sng v m thanh. Nhng nu gp c mt v minh s c th truyn cho qu v mt cch trc tip, m ca ra mt cch nhanh chng, qu v s thy n ngay lp tc. Khng cn phi c gng nhiu qu. T v sau qu v c tip tc hoi. l nhng g ti may mn c truyn. Ti ch thut li cho qu v, du sao qu v cng bit ri.

Sau chng ta c chn. Lun lun c chn, nhng ch chn nhng iu phi, nhng iu cao thng; chn nhng khng lm au lng ngi khc, chn nhng khng lm ngi khc thit thi, chn chung thy vi v, vi chng; v tht tnh bit ngi hn phi ca mnh l Thng v bit lm k khc au kh tc l lm mnh kh au; v qu v chn bit Thng , l bit rng qu v phi c x nh Thng . Thy ti dy ti nh vy. Ti kinh nghim nhng iu qua cuc hnh trnh khim tn i tm Chn L ca ti. n ng, n b khc vi th vt. Th vt ch n, ng, v lm chuyn sinh l. Chng khng bit o c, bn phn. C th chng c tnh yu la i, c nhng con nh vy, rt chung thy. Nhng nhiu th vt khng ging nh n ng, n b; chng khng bit g v Thng . Tt c chng ta l Thng , nh chng ta y, cc v i c, mc s, v cc v din gi ng knh khc. Chng ta u c Thng bn trong, tt c chng ta l Thng , ngay c si cng c. Nhng mi loi c ban cho mi ng cp hiu bit khc nhau, v loi ngi l cao nht. Cho nn con ngi c x ging nh Thng , th vt th khng. Chng ta l loi ngi, cho nn chng ta khc rt nhiu - chng ta c tnh thng.

Tnh dc i i vi tnh thng khc vi tnh dc ch v hng th, theo thin ca ti. Bi v Thng l s h lc, l tnh thng. Nhng Thng khng lm au lng k khc. Gi s chng ta n nm vi v hay chng ca ngi khc v mun hng th v th xc; i vi Thng khng sao. Thng khng phn xt chng ta, nhng cn ngi kia th sao? Chng ta lm au lng h, chng ta khng mun nh vy. L Thng , chng ta mun tiu biu cho nhng t tng cao thng nht ca s thnh thin, v th chng ta chn sng cho phi o. Chng ta sng cuc i t bi. Chng ta chn nh vy v bit chng ta l Thng , ch khng phi l Thng s phn xt chng ta. D nhin qu v c th lm bt c g mnh mun; qu v c th ly nm mi b v, nm mi ng chng. Thng s khng bao gi ni g c, nhng chng ta mun tiu biu Thng nh vy sao? Ti khng ngh vy.

Tnh thng ng cp cao hn l tnh thng i vi tt c loi ngi. Qu v c th thng nm mi ngi n b, c th thng nm trm ngi, c th thng mi lm triu gii ngn h y chng sinh, nhng iu khc vi tnh thng c nhn. C hai trnh : ring v chung. V phn ring t, chng ta phi chm sc cho gia nh, thng yu chng, v v con ci, v ht lng lm trn bn phn ca chng ta. l phn ring. V phn chung, chng ta phi phng s cho loi ngi bng tnh thng rt, rt l khng phn bit v v iu kin. l iu m cc thnh nhn n , hng ngn nm nay, t khi th gii thnh hnh, dy v lm gng cho chng ta. Nhng thnh nhn l hin thn ca tnh thng v lng hy sinh v iu kin. H khng bao gi dy chng ta lm hi nhng chng sinh khc, trong tinh thn t-bi. l ba cp bc ca s t-bi. Mt khc, Thng d nhin l cho chng ta t do chn la.

Phi Gi Mnh Cao Thng v Trong Sch

Cn mt im na m ti va mi nhn thy t nhng din gi lc ny. H u ni chng ta nn sng phi o - tt c nhng v din gi ng knh ny y. Ti sao phi lm nh vy? Nu Thng khng phn xt chng ta, nu Thng khng c tm phn bit, th qu v mun lm g th lm, iu ng. C l qu v ch bit c cuc i ny thi, ti sao li phi lo lm chuyn o c, c bn phn thng yu, phi chung thy, thng yu, t t? Hng th th tt, nhng phi hng th trong mt ng li cao thng, ch khng phi ng li ca th vt. Nhng nh tu hnh dy chng ta nh vy. Chng ta c th lm bt c g mnh mun ri t h phm gi chnh mnh xung trnh ca loi th; l quyn tuyt i ca chng ta. Nhng chng ta c mun sng nh th khng? Ti khng ngh nhng nh tu hnh n li dy chng ta nh vy. Ti ni ng khng? (Thnh gi gt u tn ng). Cm n qu v.

Cn mt im na v vn ti sao chng ta phi gi mnh cao thng v trong sch. Bi v ngi khc c th thy chng ta - nhng ngi tin tri, nh tu hnh, v nhng ngi tm hn trong sch c th thy ho quang pht ra t chng ta. Nu lm iu ng, l chng ta ng c Thng , chng ta thng Thng v ng th vi Thng , chng ta pht ra ho quang mu vng kim, rt sng. Nu lm iu sai quy - khin ngi khc au kh v th xc, tinh thn, tnh cm hay tm linh - chng ta pht ra ho quang mu c ph. Ngi khc c th thy, thnh ra khng th nh la c. Do chng ta phi gi mnh p. Ging ti. (Ci v v tay)

Ti khng bit ho quang ca ti nh th no, nn ti phi c gng lm cho n vng vi nhng o thu n . Ti khng quen mc b y phc ny lm, nhng ti c mc. V th ti mi ti y tr; xin qu v tha li. Ti phi i ng cho ging mt ngi p...

Bn ngoi, chng ta trang im, tht ca vt, mc p nhiu bao nhiu, tiu biu cho Thng th gii nhn, th bn trong, chng ta cng phi trang im, mc b y phc thanh bch, o c v tnh thng cao c, th mi c th biu hiu Thng tht s ang ng trong chng ta.

Cm n rt nhiu s kin nhn ca qu v. (V tay) Tr bi xong. Xin cho ti mi im!