Ngh Thut V Thng

N Trang Thin ng Kiu Mi Ca Suma Ching Hai


mang li thng ip siu phm t bn ngoi nm thng gii, mt con rng b, p tuyt trn - mt kiu vng eo c chn Thin ng - nhp hi vi cc b n trang khc.

T trc ti nay, rng lun lun c dng tng trng cho th gii tm linh.

Con rng nh ny c trm tr v cng kho lo, th kim-hon phi mt nhiu thng mi da mt cch t m cho ti khi tr thnh mt tuyt tc. Kiu n trang ny c th c dng nhiu cch, v tt c nhng mt dy chuyn treo trn chic vng eo c chn ny cng c th c g ra dng cho vng eo c hay eo tay, hoc cng c th dng cho trm ci tc hay bng tai.

B N Trang Tnh Thng Chn Tht V

B ny gm c dy chuyn c, vng eo tay, bng tai, nhn v c lm bng vng nm ngc lam. Loi vng ny c lp vng bng xen k vi lp vng m, rt hp vi nhng ht ngc lam thanh nh, cho thy mt v p n s mc mc nhng v cng c sc. Khun kh ca b n trang ny l do nhiu tri tim kt li hng ra t pha, lan ta Tnh Thng Chn Tht ra khp cng v tr.