Bn Tin Thanh Hi V Thng S#93
Li Ca S Ph

Thun Theo Thin

Thanh Hi V Thng S khai th ti o trng Vnh ng, i Hn
Ngy 12 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

Qu v v nh ni vi mi ngi rng ng ngi cu S Ph n ch qu v hay quc gia qu v. Bi lm nh vy rt l khng khip i vi ti. C t nhin. Qu v n gp ti c ri, nh vy rt tt. Nhng mi khi ti i ngang qua, ng ni rng: ", S Ph i, v u Lc! S Ph i, i Trung Hoa! S Ph, i Hng Kng! S Ph, n Thi Lan. S Ph..." Trong nc Thi Lan li c nhng tnh khc nhau. Thm ch n Thi Lan ri h cng cn ni: "S Ph, n Chiangmai. S Ph, i Bangkok. S Ph... i, i... u , v..v.. H ch i nhng vic khng th no lm c! H ch ni m khng cn bit ti cm thy th no, ti phi lm sao hay khng lm sao. Tt c nhng vic lm l li ko ti ra tng mnh. Ch i hi, i hi, ri i hi. Ti mt qu! i khi ch c hai hay ba t ch no , h cng khng n gp ti, nhng li ngi i chuyn thn k xy ra. "S Ph, nu Ngi ti y, th con bit Ngi l Pht sng! (mi ngi ci) Con s khng bao gi, khng bao gi theo ngi no khc. Con th!" Nh vy . Chuyn ch l o tng thi.

Trong th gii ny chng ta c rt nhiu vic lm hn l ch gp nhau. Nu qu v mun gp ti, th ti ni c ti. ng ngi i hi ch v mun ti chng minh ti l Pht. Ti chng minh ri. (S Ph ci) Nu ti khng phi l Pht th ng mt cng theo ti. Khng ai p ai c. Ti khng cn phi chng t ti l Pht bng cch n hoc truyn Tm n cho qu v ng gi , ng ch, ng ngy qu v bit ti chng minh ti l Pht. Khng phi lc no cng lm c nh vy. Khng cn li chng minh bn ngoi . Qu v c bit ai l Pht khng? Bit khng? Ai? (Mi ngi p: S Ph!) Khng! Qu v ! ng. (S Ph ci) Qu v! Qu v! Qu v l Pht v nu khng bit th ti khng th chng minh cho qu v bit. Ti khng th chng minh iu , khng th chng minh rng qu v l Pht. Nu ti c gng ht sc ri m qu v vn khng bit, th xin cho. Qu v mun i u th i.

i khi thy k cc, qu v gy kh khn cho ti qu nhiu. Va n mt ni no , cha kp pht trin hay gip g b ngi no li ko i ch khc, v "ch ny tt"... "S Ph b ht cng lao cho ch ny. Ni ny h sng qu. Ti sao ch ca mnh khng c?" chng hn vy. Ri ti phi c gng tht nhiu mua mt ch na ni khc v c gng lm ging y nh vy ch tha mn nhng ci bn ngoi, t u c qu v. Nu khng lm ti s sng trong a ngc! (S Ph ci) Ti ngi ch no , mun sng cng khng n, hoc khng lm c vic g c.

i khi qu v lm vic thiu suy ngh. Xin hy suy ngh trc khi ni, trc khi i hi v trc khi ngh ti nhng iu qu v mun ni ti. Tt hn l ngh mnh mun ci g, mnh lm c g cho chnh mnh, ch khng phi ti lm c g cho qu v. Bt k ti lm c cho qu v nhiu bao nhiu i na cng vn khng bao gi . Qu v mi l ngi phi lm, v qu v sng vi chnh mnh mi ngy. Qu v bit mnh mun g mi ngy. V nhng g qu v mun, n d trong tm vi ca qu v hn. V qu v iu khin s mnh ca mnh v i sng ca mnh, khng mt ngi no khc. Ngay c Pht hay Cha cng khng th iu khin cho qu v.

Cho nn hy i v v mang thng ip ny cho nhng ngi ca qu v. Bo h: "Hy ti yn!" Ti s n khi no ti sn sng, khi c thin . ng li ko ti, ng x ti ra lm nhiu mnh. Ti khng th lm c. Khng th sng nh vy v phc v cho qu v cng lc. Chng ta ch c 24 ting mt ngy, ti ni ri v v phng din vt cht ti ch c th lm c by nhiu thi; v th xc. Ti l mt ngi lm vic l lm ri. Ti lm ba, bn, c khi c chc vic cng lc. Ti lm cho hng trm ngi, ni l s c gng ca mt ngi i khi bng mi hay mt trm ngi ri. Vn khng bao gi nhanh . Hn na, nhiu khi ci my ny khng chy, ht nc, ht xng, ht... khng bit ht g, ch ht thi.

Thy khng, ti qua mi vui vi qu v mt cht m hm nay mt ging. Ch mt t vy thi, vui chi mt cht thi. Chng ta c th chi thm na. Ti sao mt ging? lm g ch? (S Ph ci) Chng ta lm bi bm nhiu qu (S Ph ci) gy ra ho, s mi, nga mt, nga c ny n. " lm chi?" Ti hi thn th ca mnh nh vy. "Nh ngi gy cho ta nhng th ny lm g? C ch li g cho nh ngi hay cho ai khng?" Khng. Khng c li! Nhng thn th vn c lm nh vy, vn theo phn ng ha hc ca n. Cho nn ti khng th no lm nhiu hn nhng g m ti lm cho qu v. Hy bo ng tu, ngi ca qu v, bn b, v con qu v, bt k ngi no: "Hy tip tc i sng ca mnh. Ta thin. Tm v Pht ca mnh." Nu c th gi, c c hi, c n in Thng th chng ta gp nhau. Nu khng, c vic lm nhng g qu v phi lm, ti lm nhng g ti phi lm. ng x nhau ra ch v l do khng u, tht vy. Qu v khng cn phi gp ti. C cn, nhng lu lu gp ti mt ln l c, nu khng th rt tic. Ti cn sng l qu v nn sung sng, l hy cn c hy vng, rng ti s khng cht sm. Gi s ti cht th sao? Ngay c hy vng gp ti cng khng c. Cho nn hy hy vng ch ng i hi. Hy vng l khc. Ti n theo thi gi ca ti, khi c thin .

Qu v c th tng tng tt c mi ngi, t mi phng hng khc nhau, lc no cng cu mt th. Vy ti cm thy th no? D mun i na, ti c lm c khng? Ti c ha thn. Ha thn ca ti lo cng chuyn cho ti trn khp th gii. Nhng qu v khng mun gp. Ha thn ca ti tt hn ti na, cng hiu hn. Ngi c th lo mt triu cng vic trong cng mt lc, i nhng ni khc nhau trong cng mt lc. Sao qu v khng ni chuyn vi Ngi, lm vic vi Ngi? Cn ti, vi nhc th ny, ch c th mi lc mt ni v lm mt trong my trm cng vic mt lc, khng th lm hn c.

Ngay c cn nh ti cng khng c, v tt c qu v i hi khp mi ni. Nh cng khng c! Nu ti c mt ch , vn tt cho qu v hn. Qu v c th ti gp ti mi khi ti c . (V tay) Nhng ti khng th no c nh nu ngi no cng mun ti ti nh ring ca h, hoc l ngay thnh ph ca h, cng mt lc, hay nhng lc khc nhau.

Va mi xy mt ci g cho mi ngi ti gp ti v mun bao lu th , gp cho thm, th ngi khc li ko ti i ni khc. " thnh ph ca chng con tt hn. S Ph hy lm mt o trng ch ging y nh vy, ch con ." i hi nh vy l ch k, hiu khng?

Bi vy mi khi ti xy mt ci g ln, th li b ph hy - tn ph, lm h, hoc ly i mt; v sc suy ngh ca qu v rt mnh. Nhng nu mi ngi, k c ti, lc no cng phi chy lung tung nh vy th khng tt. Ti khng th gp ht mi ngi cng mt lc. Nu c mt ch an ton, ti s c th lm cng vic vn phng cho qu v, tr li th t ca qu v ng lc, v qu v cng c th n gp ti khi no c, khi hon cnh cho php, hoc khi no mun. Ti s lun lun c . Nh vy c tt hn khng? (V tay) Ti lun lun van xin qu v ng i nhng iu k cc, nhng iu khng th no lm c. Nhng l bn tnh con ngi, ni qu v hay, ti va quay li s c mt ngi khc ni: "S Ph, v u Lc i. Chng ta s mua t !" Chng hn vy. Ging nh h khng hiu ti ni g. Phi nhc i, nhc li. Nhng lc no cng c nhng ngi mi n, ri li phi nhc na, nhc na. Cho nn, hy gip ti vi! Qu v lm cng vic ny, bo mi ngi hy ngm ming bn trong li, v lm theo thin . Nhng g Thng mun th s xy ra. ng lun lun mun iu khin v tr. ng iu khin i ti, ng bo ti lm cng vic bng cch i nhng chuyn k cc. D c mun i na, ti c lm c khng? Ti c th no chy lung tung hoi hoi, gp tt c mi ngi theo h khng? Khng th no! By gi l thi i mi, chng ta nn dng nhng pht minh tn thi th tt hn. Chng ta c my bay, c mi dng c, bng thu hnh ny n. Chng ta c th c tm thi tha lng c mun.

C mt ch cho ti th tt hn, nh vy ti s c th thnh thong i ch ny, ch kia, theo thi kha biu nht nh. V mi ngi bit lc ny S Ph khng c nh, chng ta khng n gp. Nu mun chng ta c th i gp Ngi ch khc, nhng t ra cng c mt ch cho ngi ta ti v i ti, c gp khi h mun. Tin cho qu v. Tt hn l ti yn mt ch, ri tt c qu v ti. Nu ti chy lung tung, qu v mun gp kh lm, ng khng? (ng.) Nu ti i i Hn th thi kha biu, tnh trng ti chnh, thch ca qu v khng trng hp. Qu v c th khng thch i i Hn vo lc ny, chng hn vy. Hoc l cng vic khng cho php qu v i lc ny, cho nn qu v i lc khc. Nu ti mt ni no nht nh th tt hn.

D nhin, by gi ti s i ra ngoi ni chuyn vi th gii na nu cn, nu l tri. Nhng nu yn mt ch th tt hn.

Ti ngh nh vy. Nhng ti khng th lm nh vy c nu ngi no cng tip tc x ti ra nhiu phng, ko i nhiu hng khc nhau. Phi chu tt c nhng lc ny rt l mt, ti mt mi lm.

Ti mun ng yn m mi ngi c ko ti ra nhng hng khc. Lc no ti cng phi ln lc. Qu v thy c tng tng c khng? Cho nn, hy gip ti em thng ip ny n vi mi ngi. (V tay)


t Sc Chn ng
Nhanh Hn

Thanh Hi V Thng S khai th ti Costa Rica
Ngy 2 thng 2, 1991 (Nguyn vn ting Anh)

Khi sc chn ng ca qu v rt thp v rt chm, ngh chm, lm chm, ni chm, th qu v lm g c? Qu v lm c cng vic g? Phng s c ci g? ng cp ca qu v rt thp, sc chn ng ca qu v qu chm. Chn ng cng chm th ng cp i sng cng thp. My hn cng ngc thy khng? Khng di ng ni. Cy ci cn lay ng mt cht, nhng phi c s gip t bn ngoi. Ri my con trng, chng bit c ng. Ri ti loi c v nhng loi vt khc, nhng chng vn suy ngh chm chp. By gi chng ta l loi ngi. Chng ta phi l hn. Chng ta phi c chn ng cao hn, tn s cao hn; nu khng chng ta khng th no theo kp, khng th i, khng th ln khn, khng th pht trin, khng th ci tin v khng th tin b. Chng ta c th mi di thp nh vy, nh lc chng ta cn l loi th, nh lc chng ta cn l si , hay cy c, su b. By gi chng ta khc ri, khng th bm vo nhng chn ng c na. Chng ta phi hnh ng cho l lng.

V nhng kip trc trong qu kh, chng ta l loi th, si hay cy c ri, nh vy khng c ngha l chng ta cn li hoi, cn li ng cp . Chng ta phi bit rng by gi mnh ang mt ng cp khc. Chng ta phi lanh l, phi ci tin, phi dng c hi ny suy ngh nhanh, lm vic nhanh. Nng lc phi chy nhanh hn, nh vy chng ta mi c th chy l hn, l hn, l hn na, cho ti khi no chn ng ca chng ta nhanh ging nh ca Pht, ca Thn Thnh, chng ta c hp nht cng vi h, thng minh nh h. Lc chng ta thnh Pht.

Chng ta khng th ng li y, bo cha cho mnh, ri trch v Thy thc y chng ta. Ti phi thc y qu v, nu khng qu v c ng hoi mt ch. Ti phi lay qu v dy, bt qu v lm vic nhanh, ngh nhanh, ni nhanh. Qu v phi nng chn ng ca mnh ln ng cp nhanh hn rt nhiu. Nhanh hn, nhanh hn, nhanh hn na. Qu v thy nhng ngi thng minh, h phn ng rt l, ngh rt l. Nhng v Pht, nhng v Thnh, chn ng ca h rt nhanh. Cho nn h lm vic rt nhanh. H c th lm hng trm, hng ngn cng vic cng mt lc, v chn ng ca h qu nhanh, qu nhanh, nhanh ti ni thy ging nh h khng lm vic vy. Nhng h lun lun lm vic, 24 trn 24, mi th vic trong cng mt lc. V h nhanh qu, cho nn thy ging nh h khng c ng g c. V th ngi ta c cu: "Lm m khng lm" l vy .

Th d, ti l mt ngi chm chp, mt rt lu mi a cho ngi kia c mt vin ko. Nu ngi nhn ko cng rt chm, th phi mt mt pht mi c ko. Ri ti thu tay ti li, (S Ph a vin ko cho mt ng tu mt cch chm chp, ri t t thu tay li). C th ti ly mt vin ko na a cho ngi k. Ri thu bn tay li mt cch kh khn. Ri ti ngi y, (S Ph ng ngi ra pha sau, th di)... mt qu! By gi qu v nhn ti lm vic (S Ph thy l vin ko ti mt v ng tu gn ) C s khc nhau. Ch cn mt na hay mt phn ba thi gi lc ny. Cng vic , c li nh nhau, cng th. Ln trc mt nhiu thi gi, i hi nhiu c gng. Ln th hai, tch, tch, tch, nh vy (S Ph a tay nhanh). Thy nh ti chng lm g c. Thi gi a hai vin ko lc ny ti c th pht ra hng trm vin, hay t nht cng mi vin. Cng nhanh cng pht c nhiu ko.

Nhng v Pht hay bc i Thnh h cng lm vic nh vy, nhanh ti ni thy nh khng mt thi gi lm nhng vic ny v ly li nng lc, hay ly li c ng . Ging nh h khng lm g c, khng mt c ng, v nhanh qu, ti lui, nh khng mt thi gian, giy pht no vy, mt khc giy cng khng. Cho nn ging nh h khp mi ni m khng c ng g c, bi v h di chuyn qu nhanh, nhanh hn bt c tr tng tng no ca con ngi, nhanh hn nh sng. Nhng v Pht c th lm hng trm, hng ngn, hng t cng vic trong cng mt lc, v h nhanh qu. Cho nn h khng cn th gi lm bt c vic g. Thnh ra thy ging nh h lm mi th vic cng mt lc, v h khng cn thi gian. Nn h c v nh v s bt ti. Nhng tht ra cch h lm vic l vy .

Qu v thy rng ngay c thi i by gi, vi s h tr ca in t, chng ta c th ni chuyn vi nhiu ngi cng mt lc, nu dng my phng thanh, hay dng h thng truyn thanh, ging ni ca chng ta ging nh ng kia, ngay ch ngi nghe, mc d h xa hng ngn dm, bn kia hai, ba i dng, hng trm rng ni, h vn nghe c ting ni ca chng ta, ging nh chng ta ang ch . Nh in t mang ting ni ca chng ta i rt nhanh, ging nh chng ta vy. Vi s h tr ca in, ging ni ca chng ta truyn i nhanh ti ni nghe nh chng ta ang , ngay ti ch . Qu v hiu hnh ng ca Pht cng ging nh vy. Rt nhanh, hng ngn, hng triu, hng t ln nhanh hn nh vy na. Pht khng cn dng in t. H c mt h thng nng lc khc, vy thi.

Nh vy qu v c th so snh c mt phn no v hiu c cch lm vic ca Minh S. Ch nhn vn tc ln, th thi. Rt gin d. Ngi ta hay lm n huyn b, ngh rng chuyn khng th no c. Ti sao khng c? N l mt vic rt d v hp l. Ch trnh vn minh hn, c vy thi. Cng nh hng ngn nm trc, chng ta khng bit v my bay, khng bit v in thoi, khng bit v truyn hnh. V by gi chng ta khai ha hn, c mt nn vn minh khc, v c h thng ny. Nu hng ngn nm trc, ngi ta nghe n h thng ny, h s ni: "! Chng ta l tin. Chng ta t thin ng xung y. Chng ta l ging ngi khc." Khng, chng ta ch l ngi, ngi vn minh hn m thi. Cho nn, Minh S ch l nhng ngi n t nn vn minh cao hn trong v tr. Vy thi. V khng bao gi nghe ni ti s vn minh ny, nn chng ta hi ngc nhin. Nhng c th sau ny, khi hc hi vi h, chng ta s quen hn, v gia nhp vi h, vi gii thng minh, nn vn minh ca h. Chng ta s quen i v n s tr nn thng thng i vi chng ta. Ging nh khi nhc in thoi ln, chng ta khng cn ngh g v in thoi na. C vic quay s ri ni chuyn. N rt l thng thng i vi chng ta.

By gi qu v quen hn v h thng ca chng ta. Qu v ch cn dng in thoi khng dy v lun lun cu thng vi ti (S Ph ci) ri mun xin g th xin v s c. H thng in thoi ca chng ta l trn khp th gii, khp v tr, khng mt tin, khng mt thi gi, khng cn dng c, khng cn dy nh, khng cn tr tin, khng cn gi ngi ti gn ng dy, khng cn g c. V n khng bao gi b h, khng bao gi b hng (ci). Qu v khng cn dng s. Mi ngi u c mt con s, nhng khng cn s. Nu ti phi nh trong u tt c nhng con s ca qu v, th chc u ti s n (ci). Qu v khng nhng cu thng vi Minh S m cn cu thng vi nhau na. i khi qu v c th bit c ngi khc ang lm g hoc mun g, v lm li ch cho nhau qua ngh, s cu thng bn trong.