Bn Tin Thanh Hi V Thng S#94
Quan im

Khng Cn Phi Hon Tng V Nhc Thn Ca S Ph

Thanh Hi V Thng S khai th ti Sydney, c chu
Ngy 9 thng 5, 1997

Ti ni vi qu v hoi rng ti l mt ngi rt n gin. Khng cn phi hon tng v ti; ti cng ging nh qu v. Nhng g ti c, qu v u c. Ch l qu v khng khm ph ra ht thi. l vn ca qu v. Nhng ng lm ln chuyn v con ngi ca ti. Ti cng nh qu v, ti thc s mun sng nh qu v. ng lm thnh qu ho huyn, thn thoi, th ht. Khng c g khc bit c. Khng c g khc bit vi qu v c, ti c khng? Ti c g khc vi qu v khng? Ti khng hiu ti sao qu v c hon tng v ti qu vy. Ti gp nhiu ngi c gi l s ph, v nhiu bc i nhn khc. Ti khng h cm thy s hi, hay bt rt hay g c. Ti ch cm thy vui v v hn hnh c gp cc Ngi. ti ni l ti ch cm thy vui v hn hnh c gp mt ngi rt hin ha, rt thnh thin. Nu cc ngi nh vy th ti rt vui c gp mt ngi nh vy. Cng ging nh ti rt vui c gp nhiu ngi trong qu v, nhiu ln, v ti ngh rng qu v l nhng ngi rt thnh thin. Khng hn khng km. Ch l chng ta khng thng c c hi v thi gian gp nhau lu, hay ni chuyn ring vi nhau, v chng ta phi bnh trng. y l mc ch ca on th chng ta, hay trong vic thin nh ca chng ta, hay trong gia nh Qun m chng ta. Khng phi bit ring ngi no, hay ni chuyn ngu, hay cm thy rt gn gi, mt thit c nhn, m l pht trin ch nhn tnh ca chng ta, tr hu ca chng ta. Cho nn, nu ti c gn qu v hay khng cng khng phi l chuyn ng ni. Ti n y khng phi to nhng lin h bn b vi qu v, m ch cho qu v thy qu v chnh l ch nhn. Ti ch cho qu v thy ch nhn tnh ca mnh. Qu v phc hi tr hu ca mnh. l mc tiu ca chng ta. Cho nn, vic chng ta khng th gi ung tr hay ni chuyn vi bn b, cch hai ngi bn i vi nhau, khng phi l iu quan trng, v bn trong chng ta bit nhau.

Mc tiu ca chng ta khng phi l ly li s t tin hay lin lc bn b ring t, qu v cm thy l ti tt, ti rt thn thin, hay qu v c th ti gn ti, ti c th ti gn c. khng phi l mc ch ca chng ta, cho nn ng cm thy b tn thng, hay m tng rng qu v c th ni chuyn ring vi ti hay lm bn ring vi ti. iu khng cn thit. Khng phi l mc ch ca chng ta. Khng phi mc ch ca cuc sng chng ta l to mt s thn hu thc s vi bt c ngi no, v ngi bn ca chng ta l Thng . Ngi bn ca chng ta l lc lng ch nhn bn trong. Cho nn ngi no c th ch cho chng ta iu u c c. Vn tt ri, khng cn phi bm vu vo bt c th xc ca ngi no. ti mun ni l ng m tng qu ng, v mt i s lin lc vi thc t.

Ti cng ch l mt ngi n b, v c l mt ngi n b hi thng minh hn mt cht. Mt ngi tm thy, phc hi c mt cht tr hu hay c l tt c tr hu ca mnh, l g i na. Nhng B y cng ch l mt ph n, ging nh mi ngi n b khc. B c th t c ging vy, v qu v cng c th t c ging vy. Sm hn hay mun hn. C th , c th ang. C th t c mt na, c th l hai phn ba. Cng ging nhau thi. Ch v ti bt u cng vic ny, nn mi ngi ti vo a v ca mt ngi lnh o. Khng, ti ch l mt ngi hng dn, mt ngi i trc, nhng ti khng phi lc no cng i trc. Nu qu v c th qua mt ti th c vic lm.

Tt c nhng i x ny ti khng th chu ni. Ti thc s khng th chu ni. N lm ti ngp th. Ti xin li nu nghe c v v n, nhng s thc l vy. Ti bit qu v khng c . Ti bit qu v c tt v qu v knh trng ti, qu v thng yu ti. Khng cn mt nhiu th gi quan trng, n o v nng lc v c nhn ti. Ti khng vui hng u. Ti vui vi bu khng kh thoi mi. Xin lm n hiu mt ln na rng ti rt n gin. ng mt th gi v nng lc lm nhng iu m ti khng cm n. Ngay c ti khng cn. Ti l ngi rt gin d, hy tin ti. Ti khng c th gi sng mt cuc sng phc tp, vui hng ngay c nhng g qu v cho ti, d rng qu v mun cho. Ti may mn, nu c th ng c. Nu ti c th thin tt c. Nu ti c th c mt cht an tm, khng c ngi quy nhiu ti, bn ngoi v bn trong. Cho nn s bnh an l mn n m ti cn.