Trn Mng Lܧi Qun m

http://www.Godsdirectcontact.org.tw
(Formosa; ting Trung Hoa, ting Anh)

http://www.smchbooks.com/
((Formosa; ting Trung Hoa, tim sch SMCH)

http://www.Godsimmediatecontact.com
(Tn Gia Ba; ting Anh)

http://www.GodsImmediateContact.co.kr
(i Hn; ting i Hn)

http://www.Godsdirectcontact.co.kr
(i Hn; ting i Hn)

http://www.GodsImmediateContact.org
(Nht Bn; ting Nht)

http://www.Godsdirectkontak.org
(Nam Dng; ting Nam Dng)

http://www.Spiritual-Discovery.org
(M Quc; ting Anh, ting Trung Hoa, ting i Hn, ting u Lc)
http://mason.gmu.edu/~lduan/Godsdirectcontact
(M Quc; ting Anh)

http://members.tripod.com/~Godsdirectcontact/
(M Quc; ting Anh)

http://www.Godsdirectcontact.com
(M Quc; ting Ty Ban Nha, ting Php, ting Anh, ting Trung Hoa)

http://www.spiritweb.org/Spirit/media.html?who
=Suma%20Ching%20Hai

 (M Quc; ting Anh)

http://www.Godsimmediatecontact.net/
(M Quc; ting Anh)

http://www.godsimmediatecontact.net/aulac
(M Quc; ting u Lc)

http://www.Godsimmediatecontact.org/video/
(M Quc; c pht hnh v pht thanh)

http://www.members.xoom.com/meditations/
GodsDirectContact.html

(M Quc; ting Anh)

http://www.GodsImmediateContact.tripod.com
(M Quc; ting Anh)

http://www.contactDirectAvecDieu.org
(Php Quc; ting Php)

http://godsdirectcontact.rma.cz
(Cng Ha Tip Khc; ting Tip Khc)

http://www.Godsdirectcontact.org
(Gia N i vi m thanh; ting Anh, ting u Lc)

http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org
(o Quc; ting c)

http://members.xoom.com/ifaybish/Godsdirectcontact.html (B Quc; ting Anh)

http://ourworld.compuserve.com/homepages/quanyin
(Anh Quc; ting Anh)

http://www.extra.hu/kozvetlen_kapcsolat_Istennel
(Hung Gia Li; ting Hung Gia Li)

http://Godsdirectcontact.bizland.com/
(Thy in; ting Thy in)

http://www.Godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome (ting Anh)
(t sch - I Have Come To Take You Home)

News Group: lovesrc@Godsdirectcontact.org


a Ch Trn Mng Lܧi v Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S:

Bn Tin ting Trung Hoa 113:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/index.htm (Formosa)

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/113/ (Hoa K)

Bn Tin ting Anh 113:
http://www.Godsdirectcontact.org/eng/news/113/ (Hoa K)

http://www.Godsimmediatecontact.net/news/news113/ (Hoa K)

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/english/113/ (Hoa K)

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/index.htm (Formosa)

Bn Tin ting u Lc 113:
http://Godsimmediatecontact.net/aulac/n113/(VNI font)

http://www.Godsdirectcontact.org/auvnu/news/113/
(VNU font)

http://www.Godsdirectcontact.org/auviscii/news/113/
(VISCII font)

http://www.Godsdirectcontact.org/auvni/news/113/ (VNI font)

http://www.Godsdirectcontact.org/auvps/news/113/ (VPS font)

Bn Tin ting Ty Ban Nha:
http://Godsdirectcontact.com/eNews/spanish/

Bn Tin ting Nht Bn:
http://www.Godsimmediatecontact.org/kannon
/news/newsindex.htm

Bn Tin ting Php:
http://www.contactdirectavecdieu.org/News/index.html

Ghi danh Nj nhn bn tin bng in t

Qu v c th nhn ܮc bn tin mi nht bng in t v mn n tinh thn hng tun

Ti Xung
Bn Tin #113