Thi i n Chay

Thi i n Chay

Chܧng Ngi Trn Con ܩng Tu Hnh

Suma Ching Hai khai th ti Formosa (Nguyn vn ting Trung Hoa)

Mi ngܩi NJu c tr hu, nhng khng phi ai cng dng ܮc. Lc chng ta gi l "chܧng ngi" hay l "nghip chܧng". Nghip chܧng l g? Ging nh mt th v hnh trn ܩng i ca chng ta, chn khng Nj chng ta i qua, khng Nj cho chng ta i trn con ܩng ti mc ch. V th chng ta gi chܧng ngi. Tu hnh cng vy.

Mun t ܮc qu v Pht cng ging nh leo ni vy. Phi ln ljn nh ni mi thnh Pht ܮc. Nhng trn ܩng i c rt nhiu g, , khin chng ta khng sao ln ܮc. Nn gi l chܧng ngi. Mun tu thnh Pht cng c rt nhiu chܧng ngi. Th d, khi cn nh b m cha khng ch khng cho n chay; ln ln b ngܩi phi ngu kim sot v khng ܮc n chay, cho nn c tr hu nhng khng dng ܮc.

Chng ta khng nh hay git ngܩi khc d h to ln mnh khe nh chng ta. Vy chng ta lm sao c th git v n tht nhng con vt rt yu ui v khng th t bo h ly chng? Nhng hnh Ƕng nh vy biu th rng chng ta thiu tnh ngܩi. Khng c lng nhn. Chng ta vn khng n tht, nhng v ǩi ǩi kip kip thnh d man v by gi khng hiu ni iu na. chng ta c ngh rng n tht l chuyn rt bnh thܩng, ging nh chng ta n ko s-c-la vy. Nhng nu chng ta suy ngh li mt cht th s thy rt s. Th d ngܩi thn ca chng ta cht i, chng ta khng n tht xc cht th ti sao chng ta li n xc cht ca sc vt? Xc cht ca sc vt cn d hn xc ngܩi, c phi vy khng? Chng ta khng nn n tht, nhng by gi n ri, mun sa ǰi thi quen ny cng kh. C x hi NJu n. Nu mun thay ǰi th s gp phin phc. y l chܧng ngi th nht.

Chܧng ngi th hai l g? L kim khng ܮc mt v minh s. Nhiu ngܩi ni h l minh s, chng ta khng bit ܮc ai l minh s, ai l "m s". Minh l minh bch, m l hc m. Cho nn ai l minh s, ai l "m" s chng ta khng r.

Chܧng ngi th ba l sau khi kim ܮc minh s ri, chng ta khng d g tin tܪng ni v .

Chܧng ngi th t l sau khi ܮc truyn php ri v mc d tin tܪng ni Ngi, nhng chng ta li khng c gng tu hnh, khng chm ch hc tp. Th d qu v ljn trܩng hc c thy gio gii, c rt nhiu ti liu cho qu v tham kho, nhng qu v khng thch hc, khng lm bi tp khi v nh, th sau ny cng khng th tt nghip ܮc.

Tng t, t ngܩi tu hnh v c nhiu chܧng ngi v t ngܩi t ܮc qu v Pht v h khng tu hnh tinh tn v khng c nim tin. L do m chng ta khng sing nng tu tp v chng ta c qu nhiu vn NJ quy nhiu khi tu, nn chng ta khng tin b nhanh ܮc.

Qua nhiu th h v ti khp ni trn th gii, ngܩi ta lun lun knh trng nhng ngܩi t o hay qu v Pht (hon ton khai ng). H lun knh ngܫng nhng ngܩi t ti ǣng cp B Tt, v nhng ngܩi bnh thܩng khng d g thnh B Tt. Ngay c nhng ngܩi tu hnh cng khng d g t ܮc ǣng cp hay ǣng cp ca mt v Pht. Tuy nhin, iu ny khng c ngha l khng th thnh Pht ܮc hoc khng ai c th thnh B Tt ܮc. Nu c thy hay v mt php mn tt, chng ta c hy vng thnh Pht hay B Tt v t ܮc i lc lܮng. Ti ni y l t kinh nghim c nhn, t ܮc lc lܮng ny v thnh Pht hay B Tt khng kh.


Tnh Thng Vi T

Suma Ching Hai khai th ti tiu trung tm i Trung, Formosa
Ngy 15 thng 6, 1990 (Nguyn vn ting Trung Hoa)

Nu chng ta khng t bi, th thnh Pht c li ch g? Nu tnh thng ca chng ta vn cn th kch, coi ngܩi ta au kh khng ging s au kh ca mnh, th lm sao c th thnh Pht ܮc? D c thnh cng v ch v ch lm thng hi ngܩi khc m thi. Cho nn Pht Thch Ca Mu Ni mi ni rng nhng ngܩi n tht khng th thnh Pht, ch thnh Ma Vng m thi, v khng tnh thng. H c th c lc lܮng nhng khng c tnh thng nn khng th gi l Pht. H c lc lܮng nh Pht, nhng tnh thng khng ging Pht, nn mi lm ma. Nu chng ta thch n tht, biu th rng tnh thng ca chng ta cha . Khng cn phi bin h. Chng ta hiu rt r rng ming tht t u ljn, nhng chng ta vn hy dit mt sinh mng Nj nui dܫng thn xc mnh.

Lc b git con vt rt au ǧn thng kh. Nu chng ta vui v n ming tht khng bn tm ti s ǧn au ny, th khng cn phi o lܩng lng t bi ca chng ta ljn u. C ngܩi b ngoi nhn rt t bi. H nim kinh, l Pht, tr gii v khng st sanh, nhng tnh thng vi t vn cha pht trin. V th Pht Thch Ca mi ni: "Nhng ngܩi n tht khng th thnh Pht". Ngi ni rt r rng, ch c chng ta khng hiu thi.


Tin Tc Gn y V Vn n Tht

S huynh c V, Indiana, Hoa K, su tp (Nguyn vn ting Anh)

Nu nhng ngܩi n tht theo di tin tc gn y Hoa K hay trn th gii, h s thc mc l ti sao n tht. Ta nh Thܮng ang gi thng ip xung th gii mt cch r rng v khn cp trong giai on cui ca k nguyn ny. Khng phi l ngu nhin, nhng tht ly k khi thy ch trong nhng thng gn y, th vt m ngܩi n tht vn coi l bnh thܩng, trng phi nhng vi trng k l, huyn b v nan gii, ri ly sang ngܩi, lm thit mng. Sau y l nhng tin tc ng trong bo ch:

* Tht B: Theo bn tin Associated Press, vo ngy Th T, 3 thng 12, nm 1997, Anh quc tuyn b cm bn tht sܩn, tht b c xng ch T, v tt c cc loi tht b cn dnh xng, sau khi c nhng cnh co thm na v bnh "b in" (bnh Creutzfeld-Jakob lm h no b v cht ngܩi) trn bo ch. Cho ljn cui nm 1997, t nht 20 ngܩi trong nܧc Anh b cht v bnh ny.

Cng ngy hm , C Quan Y T v Thc Phm (FDA) ca Hoa K cho php dng tia phng x Nj kh trng tht b hay cc loi tht khc nh cu, trܧc khi bn cho khch hng. Phng cch dng phng x ny ܮc x dng trong thng 12, sau khi 25 triu pounds (khong 12 triu k l) tht b bm nhuyn b nhim trng E-Coli vo ma h va qua (nm 1997). By gi dn M n tht b 13% t hn nm 1970, nhng tht b vn l mn n a chung nht trong nܧc. Trung bnh mt ngܩi M n khong 64 pounds (hay khong 30 k l) tht b mi nm. Sau y l ܧc tnh ring ca tc gi: Vi 250 triu dn trong nܧc M, trung bnh s lܮng tiu th tht b ln ljn 16 t pounds (khong 7 t k l) hay l t nht 16 triu con b b git mi nm trn nܧc M! Nhiu con b b git Nj nui dn chng Hoa K hn l tng s dn chng ti c, vo khong 15 triu ngܩi.

* Tht Heo: Ngy 4 thng 12 nm 1997, bo Indianapolis Star thuc tiu bang Indiana, ng tin mt s n heo nui vn cn nhim bnh Pseudorabies, mt loi trng rt hay ly. Loi trng ny tuy cha bit c lm hi ngܩi hay khng, nhng rt nguy him cho cc th hoang nh chn hoc lm ch mo nng tri cht v bnh ny, cn ܮc gi l bnh "nga in". Vi mc ch loi tr tn gc cn bnh k trn vo u nm 2000, nhng nh chn nui v dn ng thu tiu bang Indiana s phi tn hng triu triu M kim!

* THT C: Ngy 20 thng 10 nm 1997, tun bo Business Week Hoa K ng tin v mt vi trng n bo tn l Pfiesteria

Piscicida c th lm cht hng triu con c v to nn mt loi Ƕc dܮc mnh lm da ngܩi l lot, khng hong thn kinh, mt tr nh. Vo u thng mܩi nm 1997, nhn vin cng quyn tiu bang Virginia tuyn b tm thy triu chng ng Ƕc vi trng Pfiesteria trong nm ngܩi, cng ging nh bi bo co ca tiu bang Maryland nhiu tun trܧc . "Thy triu " do vi khun Pfiesteria p vo nhiu ni chung quanh Chu M v th gii. Hu ht tt c nhng bi bin M NJu b nhim loi trng ny. Mi nm tin ph tn lin quan ljn vn NJ ny ln ljn t nht l mt t m kim, con s c th ln cao hn na.

* THT G: Ngy 29 thng 12 nm 1997, t Washington Post tܩng thut rng vi khun "cm g" git bn ngܩi v nhim rt nhiu ngܩi khc Hng Kng, khin cho chnh quyn quyt nh ra lnh git tt c g trn lnh th Hng Kng. H cng git c ngng, vt, b cu v chim ct nu nhng con ny b nht gn chung g. Vi khun ny mang tn AH5N1. Cui nm 1997, 1.3 triu con g b tn st bng cch dng thn kh lm ngp th hoc b cht u.


Phn Thܪng Khi n Chay

Frank D. San Francisco, Hoa K (Nguyn vn ting Anh)

Chng ta ang sng trong thi i vn minh, ai cng bit mt s tht c khoa hc chng minh, l ngܩi n chay khe mnh v sng lu hn ngܩi n tht! Nhng nhiu ngܩi, v nhng l do khc nhau, cho rng n chay kh qu!

Vi sc gia tr ca S Ph, ti thy chuyn sang n chay khng kh v n xy ra ngay khi ti quyt nh theo Suma Ching Hai, sau khi džc xong quyn sch biu trong mt nh hng chay!

Trܧc khi n chay, thn th ti thܩng hay kh chu v nhng chng bnh v danh, chng bnh nng nht gi l bnh thng phong (gout). Hi xa, ch c nhng ngܩi giu c, n tht nhiu mi mc bnh ny, nhng ngy nay bnh ny cng rt thng thܩng. Ti phi ung thuc ǡt tin mi khi khng chu nghe li bc s: ti khng ܮc n nhng bin m ti thch, nh tm, s, cua; khng ܮc n sn phm t u h nh nܧc tng (x du), ngay c nܧc dm v gia v ti cng phi trnh. Thc n ca ti tr nn v v! May thay, ti tm ܮc S Ph ng lc. Ngi gii cu ti khi s kinh hong.

Ch sau vi thng n chay trܩng, bnh gout ca ti ht mt cch k diu! N khng lm ti kh chu na v ti cng khng phi ung thuc. Ti c th n tt c nhng th bc s dn ti ng n, tr tht v bin! T ti thot khi nhng triu chng kh chu. By gi thn th ti khe cha tng thy!

V tm linh, ti cm thy ܮc gii thot. i sng ca ti tr nn vui v v tri chy! n chay li ch qu nhiu nh vy m ti khng hiu ti sao nhiu ngܩi khng th b ming tht Nj ǰi ly mt cuc sng khe mnh hn, hnh phc hn v di do hn v tm linh!


"Ngܩi n Chay Cng Chim Gii Th Thao"

Do Jacky Chantraine, B (Nguyn vn ting Anh)

Mn th thao m ti thch nht l bn cung. T khi cn nh, ti thch lm cung v tn, vng qu, ngi trܧc sn nh cha m ti. Kip trܧc chc ti lm ngܩi bn cung, v nu khng c cung l ti khng cm thy vui v ti c nhng phn ng l mi khi nhn thy ngܩi bn cung trong phim. Khong hai mi tui, ti khng bn cung na, v cng vic lm n khng cho php. Sau khi džc nhng quyn sch ni v o Zen Nht Bn v cc nh s Pht gio, ti bt u tp li. i vi nhng ngܩi ny, bn cung l "Kyudo", mt "o bn cung". Ti tp dng k thut ca h v bn ging nh vy: th gii v ti nhp mt, ch (bia) l ti v ti l ch, ri ti th dy cung, ngh v khng ngh cng mt lc. Nhng ai bit v Zen s hiu: nhn bng tai v nghe bng mt. Ti tin b rt nhanh, ng nh vy.

Sau ti tr thnh nj t ca Suma Ching Hai, cch y 5 nm, mi chuyn NJu thay ǰi. Vic thay ǰi u tin, quan trng nht l dinh dܫng. Ti khng n tht na. Ti lo lng cho bp tht v sc lc ca ti. Nhng ngܩi bn thn tru ti khng bit suy ngh: ti cn tht Nj gi k lc, nu khng, ti s run ry. T hn na l trong thi gian ti phi nm nh thng rt lu. Ti khng hiu ti sao ti bnh nhiu nh vy, nhng ti khm ph ܮc l do: S Ph cho ti "bi thi" Nj ra nghip chܧng m ti gy ra trong nhng nm trܧc y.

Sau ti ra khi bnh vin v c gng tham d cc k thi th thao nh trܧc. Nhng kt qu bn u tin khng ljn ni no, ch "chp nhn ܮc". Ti phi ci tin thc phm ca ti li n chay.

Cha Nht, cuc thi bn 42 bia vi 84 mi tn Nj bn ܮc t chc trong rng Ottenburg. Tri mt nhng c nng, khng c gi. Lc ti va thin va bn cng mt lc: trܧc khi bn, ti nhm mt nim nm hng danh. Ri m mt ra, nhn vo bia, rn dng tm tr ǥt mt lung nh sng vng chung quanh trung im. Khng phi mi ln ti NJu ngh ܮc nh vy trong u, nhng ti vn c gng. Dn dn, mt cch t tin, im ca ti tng ln. C khi hai mi tn NJu vo mt trung im.

n gia cuc thi, ti ngh ti c th t im k lc nܧc B, nu ti tip tc lm ging vy, dng phng php : nhm mt, m mt, ǥt mt vng ho quang vng chung quanh mi trung im trn bia. Ti khng bit c phi l o nh khng, nhng ti mc k.

n cui cuc thi, ti bn xong 82 trong s 84 mi tn m khng b kit sc, khng b au bp tht. Khi ti bia s 41, th ti ot ܮc k lc bn tn B cho n ng trn 50 tui. Nhng ti tm bia cui cng, s 42, th ti ht c hai mi tn cht, v p lc qu mnh, qu cng thng. Nhng khng quan trng, v k lc ot ܮc ri, chng t rng ngܩi n chay cng c th t ܮc k lc th thao.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments