Gii Thiu Sch

Gii Thiu Sch

Khoa Hc V S ng Nht Th Trong V Tr

(Da theo cun "nh Sng Bn Trn"
ca bc s Raymond A. Moody, Jr., M.D.)

Ngܩi vit: ng tu Phm Thu, San Jose, California, Hoa K
(Nguyn vn ting Anh)

Trong nhng bui thuyt php vng quanh th gii, S Ph c ni v "s ng nht ca v tr". Nhiu kinh in cng ni "v tr ng mt th". Cc v Minh s ngy xa nh Pht v Cha, qua nhng li ging dy ca h, gii thch th nghim ng nht th ca h vi mi vt, v hnh v hu hnh. By gi, trong ngnh khoa hc v hc ܩng ang bt u tm ti v s tng quan ca mt hin tܮng ma qui v khng ma qui. ng Raymond A. Moody, Jr., mt y s v cng l mt nh x hi hc, tin phong trong vic kho cu nhng Th Nghim S Cht (TNSC), dn ti s pht trin ca mt dng thc cho vic iu tra v nhng s thc khng ma qui cht no.

Qua vic lm ca ng, bc s Moody, khi nguyn, m ra mt con ܩng cho s tm ti khoa hc vo th gii tm linh. Vic nghin cu ca ng v ca nhng nh nghin cu khc gip nhiu y s hiu thm v bnh nhn trong trng thi cht v do ng gp mt phn rt ln trong vic cha tr cho nhng ngܩi ny. Da vo nhng nghin cu ca nhiu bc s, nhng nh tm l hc v x hi hc, cng ng khoa hc phi cng nhn nhng kinh nghim ca s cht l c tht. Nhng th nghim ny khng cn l mt iu k b hay l iu ch ܮc giao truyn trong lnh vc nhng tn gio m thi. Cng ngy cng c thm nhiu cuc kho cu khoa hc v hin tܮng ny.

Bc s Moody NJ cp ti trong sch ca ng rng: "C nhiu iu trong th nghim s cht khin ti c cm gic rt mnh. Mt trong nhng iu ny l th nghim xut ra ngoi thn th m c th xc nhn ܮc." "Mc du nhng th nghim xut ra ngoi thn th ny c th l l do c tnh cch khoa hc vng chi nht Nj tin rng c s sng sau khi cht, iu thch th nht v th nghim s cht, i vi ti, l nhng thay ǰi v cng ln lao trong c tnh con ngܩi, m s kin ny mang li. Th nghim s cht thay ǰi hn con ngܩi i vi nhng ai ܮc chng kin s tht v lc lܮng ca h."

Trong cun sch: "nh Sng Bn Trn", bc s Moody bao gm nhiu cu chuyn ca nhiu ngܩi v th nghim s cht. Mi cu chuyn NJu th hin mi kha cnh tinh vi ca th nghim. Mt th d l cu chuyn "Cm Gic Cu Thng Vi Mi Vt", bc s Moody vit "ngܩi th nghim s cht tr v vi mt cm gic rng mi vt trong v tr ny NJu lin h vi nhau. y l mt quan nim rt kh cho h gii thch, nhng hu ht h NJu tr nn knh trng thin nhin v th gii chung quanh nhiu hn." Mt din t hng hn khc v cm gic ny m ti nhn ܮc t mt thng gia th nghim s cht khi ng ng tim: "Vt trܧc tin m ti nhn thy khi tnh dy trong nh thng l mt a hoa v ti bt khc. Khi tr v sau ci cht, ti nhn thy mt a hoa. C tin ܮc khng, ti khng h thc s nhn thy mt bng hoa cho ljn khi tr v t ci cht. Mt iu quan trng nht l ti hc ܮc khi cht l chng ta l mt phn ca v tr rng ln, sng Ƕng. Nu ngh rng chng ta c th lm kh k khc hoc chng sinh khc m chng ta khng kh, th chng ta lm ln mt cch ng bun. By gi khi nhn mt khu rng, mt a hoa, hoc mt con chim, ti ni: " l ti, mt phn ca ti." Chng ta c lin h vi tt c mi vt v nu chng ta gi gm tnh thng ljn nhng lin h ny, th chng ta s ܮc hnh phc".

Mt kha cnh thch th khc ca th nghim s cht l s din t v nhng hnh tinh m mt ngܩi s ljn sau khi ri khi thn xc. Mt th gii nh vy ܮc din t nh ܮc dnh sn cho "s say m theo ui ca thc". Mt ph n gi ni ny l mt "i v tr", ni m nhng ngܩi th nghim s cht gi l "mt trng thi ca thc ni m qu v mun hc hi iu g NJu c sn cho qu v". ng ni gn nh cc d kin c sn trong hng ng t tܪng: "iu ny cng gm c mi loi d kin. Th d, nu ti mun bit lm tng thng Hoa K nh th no, ti ch cn ܧc iu , l n s nh vy. Hoc nu ti mun bit lm cn trng nh th no, ti ch cn 'xin' ܮc th nghim, bng cch mun nh vy, th nghim s l ca ti." Bc s tip tc vi ch NJ ny "Th nghim hc hi ngn ngi nhng v cng mnh m ny thay ǰi ǩi sng ca nhiu ngܩi th nghim s cht. Thi gian ngn ngi trong tnh trng ܮc hc hi mt cch trn vn nh vy, khin cho h v cng khao kht mun bit thm, sau khi tr vo thn xc." V ri khoa hc bt u bܧc vo ngnh tm linh. Chng ta, cc ng tu, NJu c t nhiu nhng th nghim c nhn mc Ƕ no t ngy th Tm n, v chng ta khng cn phi Ǯi cc khoa hc gia chng minh. Chng ta v cng Ƕi n S Ph knh yu ban cho chng ta mt mn qu nh vy.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments