Nng Cao Tm Thc

Nng Cao Tm Thc


Bng Thu m Ca Suma Ching Hai

ER13 A

i Hi Ch Lm Chm Bܧc Tin Tu Hnh
Thin T u Chu, Lun n, Anh Quc Ngy 24 thng 8, 1997

Lm Sao Thܮng p ng Li Cu Nguyn
Thin T u Chu, Lun n, Anh Quc Ngy 25 thng 8, 1997

Tinh Thn V y
Thin T u Chu, Lun n, Anh Quc Ngy 26 thng 8, 1997

Trau Gii Tnh Tt
Thin T u Chu, Lun n, Anh Quc Ngy 26 thng 8, 1997

ER 13 B

Lm Sao Hon Chnh Li i Sng 1-2
Thin T u Chu, Lun n, Anh Quc Ngy 26 thng 8, 1997

Chn S C Ba Loi 1-2
Thin T u Chu, Lun n, Anh Quc Ngy 27 thng 8, 1997

ER10

Tnh Thng Su m Nht n T Bn Trong
Thin Tht Quc T ti Trung Tm Raising, Cam-Pu-Chia Ngy 19-20 thng 7, 1996

Nhn Bit Thܮng Ca Mnh
Ngy 19 thng 7, 1996 Ti Trung Tm Raising, Cam-Pu-Chia

Lm Sao Cho M Khng Cho
Ngy 21 thng 7, 1996 Ti Trung Tm Raising, Cam-Pu-Chia

Mi Linh Hn L V Minh S
Ngy 22 thng 7, 1996 Ti Trung Tm Raising, Cam-Pu-Chia

Thc Thܮng L Trong Vn Vt - Thin ng Mi Ni
Ngy 26/28 thng 7, 1996 Ti Trung Tm Raising, Cam-Pu-Chia

Tin S Ph Bn Trong
Ngy 30 thng 7, 1996 Ti Trung Tm Raising, Cam-Pu-Chia

CL8A

Gii, nh v Hu (1-2)
Hoa Lin, Formosa Ngy 22 thng 3, 1989

Thnh Tm V Quyt Tm L Cch Nhn Bit Thܮng (1-2)
Nghi Lan, Formosa Ngy 23 thng 3, 1989

Tu Hnh Khng Th Khng C Minh S (1-2)
Nghi Lan, Formosa Ngy 24 thng 3, 1989

CL8B

Cch An Tm (1-2)
Nghi Lan, Formosa Ngy 30 thng 3, 1989

S Huyn Diu Ca Lut V Tr (1-2)
Nghi Lan, Formosa Ngy 31 thng 3, 1989

CL9A

V Sao Phi Th Tm n (1-2)
Bnh ng, Formosa Ngy 11 thng 4, 1989

Ai Nng Lng Ch Chng Ta? (1-2)
i Trung, Formosa Ngy 12 thng 4, 1989

Khai Ph Tim Nng Bn Trong (1-2)
i Trung, Formosa Ngy 20 thng 4, 1989

Dy Mnh Thnh Pht (1-2)
i Trung, Formosa Ngy 21 thng 4, 1989

Bng Thu Hnh Ca Suma Ching Hai

Cng Cha Thun Nhn - Lng Thng V Th Hn
Cng tu ti o Trng Lai Ngha, Formosa
Ngy 10/17 thng Ging, 1993

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments