Tuyn u

Tuyn u

Tin Tc T "Gii Ngn H"


S huynh Lu Bi Hn, Tn Trc, Formosa

Bn tin Suma my k trܧc c gii thiu ljn Ƕc gi h thng in t BBS "Gii Ngn H". Cc tin tc mi nht t Bn Tin NJu ܮc ng ti trn h thng BBS ny, cng vi v s nhng tin tc khc v vn NJ n chay v cc thc phm dinh dܫng, y khoa v sc khe, k thut v cc li sng cng c sn sng. Nhiu ngܩi coi "Gii Ngn H" nh mt cn nh trn ܩng mng lܧi ca h. Khng nhng hng ngy gh thm m cn džc tng ch ca ct tho lun nh nhng bi bnh lun trn bo vy.

V "Gii Ngn H" BBS trn xa l in t quc t thuc v trm mng lܧi hܧng o tm linh, nn chng ta thܩng thy nhiu Ƕc gi thm ving v ǥt ra nhng cu hi tu hnh. Tip xc v i thoi vi nhng bn thm ving ny, ng tu cng thm su nhn thc ǥc sc ca Php Mn Qun m v s qu bu ca gio l S Ph, v cng gi vng o tm tu hnh ca mnh. ng tu gt hi ܮc rt nhiu trn mng lܧi ny.

i hc Thanh Hoa l mt trܩng i hc k thut v khoa hc ni ting ti Formosa. Tiu chun k thut cao ca gii Ngn H ny dnh ܮc cho h thng BBS mt my in ton Ƕc quyn, nhng ܩng giy tip ni v mang lܧi in ton t vin Ti Liu ca NTHU. Ngoi ra Gii Ngn H ang hp tc vi hng Hitron Technology, ln hng th ba v dch v cung ng mng lܧi, ti Formosa, cung cp in ton v nhng lin lc trn mng lܧi Nj s dng. Hitron gii thiu min ph a ch Gii Ngn H ca chng ta trn nhng trang mng lܧi ca h v ng k n vi Trung Tm H Thng Ti Liu (mt t chc mng lܧi quc t m nhn v nhng n xin v ghi danh ln trang mng lܧi ton cu) Nj ܮc mt trang quc t Ƕc quyn cho h thng BBS ny.

"Gii Ngn H" BBS hin gi ti Formosa c hai trm. Mi qu v NJu ܮc hn hoan cho mng ljn thm trm ca chng ta ti:
http://galaxy.cs.nthu.edu.tw (do i hc Thanh Hoa cung cp)
http://www.galaxybbs.com (do Hiltron Technology cung cp)

Mt Tp Ch in T Trnh By Hp Dn V Nhng Tc Dng Thnh Th Nng ng Cho Nhng Ngܩi X Dng Mng Lܧi in T


a im mng lܧi ton cu mi ca Php Mn Qun m Formosa
http://www.sumachinghai.org.tw

a im mng lܧi ny cung ng mt s chn lc mi cc ni dung trnh by ܮc gii thiu trong mt hnh thc thit k tt p. Th d dch v m thanh ܮc cung ng thm vo nhng d kin vn c sn trn a im mng lܧi Formosa c. Cc khch thm ving trang mng lܧi ny c th nghe nhng li thuyt ging ca S Ph vi mt Real Audio Player.

Phn phng vn ca ban Bo Ch i Bc, Formosa

y l mt phng php cu thng vi Thܮng v xa hn na l Nj nhn bit ܮc Chn Ng ca chng ta. y khng phi l mt tn gio, nhng n hin hu trong mi tn gio, cho chng ta th nghim ܮc trong ǩi sng ny cnh gii thin ng ti th, v th gii ny c tnh thng.

* Mt H Thng Quan Yu Ca K Nguyn Truyn Thng

S tin b ca Mng Lܧi Ton Cu to ra nhng khu lng ging nhng ni m mt thi l nhng gc cnh xa xi ca th gii. Cc tin tc, d kin truyn t bng Mng Lܧi Ton Cu vܮt qua ni cao bin rng, xuyn qua cc mn st, hy dit nhng bin cng quc gia m mt thi ngn cch con ngܩi ti khp th gii. a im Mng Lܧi Ton Cu ca Php Mn Qun m thi ua vi thi gian v tr thnh mt dng c tt p hn Nj qung b gio l ca Suma Ching Hai. Cc ng tu Formosa ܮc trang b vi k thut thit b Mng lܧi ton cu va mi tung ra mt a im.

Mng Lܧi a thng mi ܮc s tn thܪng rng ri ca nhng ngܩi lܧt trn mng lܧi. S tin b k thut m ra nhng c hi mi cho con ngܩi qua Mng Lܧi Ton Cu Nj c th nghe ܮc nhng li thuyt ging ca mt v Minh S khai ng, Nj nh thc tm linh ca h. Nhng ngܩi x dng Mng Lܧi c th c ܮc c duyn to mi lin h vi Suma Ching Hai, ngܩi ni rng nhng ai ܮc thy hoc nghe ܮc ting ngi s ܮc gia tr vi phܧc bu tu hnh trong tng lai. a ch ca Mng Lܧi Php Mn Qun m xut hin trn h thng in ton trong mt hnh thc hon ton mi m, cung cp bng tn mi cho hng triu ngܩi x dng trn khp th gii Nj tr nn quen thuc vi v Minh S khai ng. i vi cc ng tu, phng php mi cung cp cc bui thuyt ging, cc thng ip cng truyn t gio l v Minh S ca v tr, cung ng mt kinh nghim Ƕc o. i vi nhng ngܩi x dng Mng lܧi khng phi l ng tu, phng php trnh by dng truyn thng a phng lm cho h hiu v Suma Ching Hai, gio l ca ngi v Php Mn Qun m d dng hn. Sau ht, cc mu sc, m thanh v hnh nh to ܮc sc hp dn nhiu i vi i chng hn l dng vn t.

Trong qu kh, nhng ngܩi sng ni ho lnh trn th gii ch c th hc hi ܮc Php Mn Qun m qua sch biu, cc cun Bn Tin Suma Ching Hai. S tin b v k thut to cho h kh nng bit ܮc nhng tin tc lin quan ti v Minh S khai ng ny qua ܩng giy in thoi, mt my "modem" v mt my in ton v khin vic truyn t nhng li Chn L khng cn b gii hn.

* Nhn Li Qu Kh

Trang Mng Lܧi u tin thai nghn bi mt s huynh chuyn nghip trong ngnh ny. Qua nhiu n lc gian trun v vi s tr gip ca cc chuyn vin khoa hc truyn thng, c cu giao tip cn bn ܮc hon tt. c thm ng tu tham gia v ng gp ti nng ca mnh hu thit lp mt trang Mng Lܧi, cc ng tu nhiu kinh nghim hn t chc nhng lp hc cp tc v nhng ng dng ca nhu liu h thng Mng Lܧi Ton Cu. Cc ng tu c khiu v ngh thut chn lc nhng hnh nh mu cho mc Li Php Cam L, thit k v v li nhng hnh minh ha Nj ܮc dng thܩng xuyn trn nhng trang Mng Lܧi. Mng Lܧi Ton Cu tr nn sng Ƕng hn vi s tham gia rng ri ca cc ng tu. V Mng Lܧi Ton Cu l mt phng tin truyn thng mi, nhiu ngܩi t ra thch hc hi cc ng dng ca n v cch bin phng tin truyn thng siu vit ny thnh mt dng c c hiu nng trong vic qung b gio l ca S Ph. Nhm Mng Lܧi Ton Cu hin ang thiu nhn lc v hn hoan n nhn s tr gip ca cc ng tu c kin thc v ngh thut hay khoa hc in ton, nht l nhng ngܩi tr tui c c sng to v sng kin mi.

* S Phong Ph Ca Ni Dung ܮc Trnh By Trong Hnh Thc Sng Thc V Mi L

Trang Mng Lܧi Ton Cu mi ܮc hoch nh Nj cung cp li vo Mng Lܧi cho mt n bn a nng nhng bi ging, bi ca, cc cu chuyn khi hi ca Suma Ching Hai. Nhng vn bn bng ch v m thanh hin c sn, trong khi cc n bn bng hnh nh hin ang trong vng th nghim v s ܮc pht hnh mt ngy gn y.

Tuy nhin, v s gii hn ca h thng Internet, ch c n bn dnh cho loi mn nh nh l ang c sn. Nhng ngܩi m nhim phn trnh by trang Mng Lܧi hy vng rng, trong tng lai, khi ngܩi ta chn Nj xem mt chng trnh no , hnh nh s t Ƕng iu chnh cho thch hp vi Ƕ ln ca khung mn nh . Kt qu c ܮc s l mt v Minh S ang ng -- rt ging tht -- trܧc mt ngܩi xem. Tuy nhin, iu ny ch c th thc hin ܮc nu chnh ph hay nhng cng ty cung ng dch v Mng Lܧi Ton Cu m rng thm bng tn ca h thng Internet.

Nhm li cun s thm ving thܩng xuyn ca nhng ngܩi x dng, cc ng tu cng lc lm vic Nj thay ǰi ni dung ca nhng mc chn lc hng tun v thm vo nhng khi nim tm linh mi m theo mt phng cch sng Ƕng. Trong lc lm vic cho mc Li Php Cam L chng hn, nhng ngܩi lo phn thit k v hnh nh thܩng phi thin nhiu hn Nj c ܮc nhng linh cm cho mt s trnh by hon ho v chn, thin, m Nj truyn t mt cch hu hiu hn cc thng ip khai m tm linh ca Suma Ching Hai.

Nhng khch thm ving a im ny s c mt kinh nghim th v trong khi džc nhng ging gio l chn lc lm sng lng tm hn ܮc trnh by bng nhng hnh nh lm sng t ngha thm su. Mc "Cu Chuyn Khi Hi" v "Cc Bi Khai Th" s ܮc thay ǰi mi tun, hnh nh thit k v cng vic sn xut i hi mt nhm ngܩi lm vic. Theo kin cc ng tu ct sa cc cun bng thuyt ging, cng vic sn xut l mt tin trnh phc tp. Bng thu m phi ܮc coi li theo ng nhng bi ging hay nhng cu chuyn ܮc ng trong cun

Bn Tin Suma Ching Hai v on bng thu m phi ܮc chuyn qua h thng in ton. Cng vic ny i hi t vic ch tm nghe i nghe li cun bng cho ljn cng vic ct xn, lc m thanh, v ct b nhng on bng h. Ngܩi bin tp nghe nhng bi vit nhiu ln ljn Ƕ h c th džc li ܮc. Tuy nhin, h khng bao gi cm thy nhm chn lng nghe nhng chuyn vit v nhng chuyn cܩi ht ln ny ljn ln khc. Thng thܩng, h ch c th bt u lm vic sau mt trn cܩi th v.

* Din Tin N Lc Ca S Hon M To Cho Nhng Ngܩi Tham Gia Nhiu Sng Sut

Mt vi chng trnh trong Mng Lܧi Ton Cu c ܮc duy tr trong trang Mng Lܧi mi, nh cc sng tc ngh thut bao gm Thin Y, Trang Sc Thin ܩng, tranh v trn , tranh v trn qut v tranh sn du. Tng nt mt, nhng ngܩi thit k chm ph nhng ܩng nt cui cng, dng mu sc ging nh mt ngh s ha trang dng c im pht ln mt mt ngܩi mu. y l mt vic rt cng lao. Trong tin trnh ca s sng to, cc nh thit k c gng vܮt qua ܮc tr ngi ca u c v thc hnh ܮc tnh kin tr ca h. Khi thin , h s t nhin c ܮc ngun cm hng v to nn mt sn phm tt p. iu ny cng ging nh khi lm bt c mt cng vic g cho S Ph, n cho cc ng tu c hi kim ch mnh v ci thin nhng phm cht xu. Din tin cng vic cng quan trng khng thua km g kt qu.

Mt ng tu trong nhm Mng Lܧi Ton Cu ghi nhn rng trnh Ƕ Anh ng ca mnh ܮc ci tin mt cch nhanh chng qua s lm vic. Anh hc ܮc rt nhiu v in ton v khm ph ra ܮc nng khiu v ngh thut ca mnh trong lc lm vic cho mc "Li Php Cam L". Cng vic ca anh cho anh c hi giao tip vi nhiu k thut tn tin v anh pht trin nhng kh nng tim tng vi mi vic lm mi m anh hc hi. Anh nh li khi anh phi lm vic sau na khuya hu trnh tnh trng kt ܩng giy in thoi Nj anh c th np cc h s ln my in ton ܮc. Mc thch nht ca anh ni trang Mng Lܧi mi l Nhc Tm Linh ca S Ph. Anh ch cn ving a im Mng Lܧi v chn bn nhc m anh mun nghe, sau anh c th ǡm mnh vo ging ht tuyt vi v iu nhc ngt ngo ca S Ph. Chuyn ny khng th no thc hin ܮc trong qu kh, khi khng c truyn thng a phng. ng tu ny cng thm ving cc a im Mng Lܧi khc thܩng xuyn, nhng anh thy rng a im Php Mn Qun m ܮc thit k hay hn v x dng nhng k thut tn k hn. Nhng cng trnh kh nhc v n lc phi tr ca nhiu ng tu lm vic trong nhm sau cng to ܮc thnh qu.

Nhiu ngܩi c khi nim rng nhng a im Mng Lܧi tn gio thܩng bun t, b thnh kin v ch dnh cho mt nhm nh m thi. C mt iu chc chn l nhng ngܩi ving a im Php Mn Qun m c th b i v mt mt dp may Nj bit ljn mt v Minh S i khai ng nu trang Nh khng truyn t thng ip mt cch r rng. Nhng ngܩi thit k Mng Lܧi thm vo mt trang u l phn gii thiu cho mi mc. Khi nhng ngܩi khch la chn, u tin h s thy phn gii thiu ngn gn ca ni dung m h ang lܧt qua. D h mun bit thm nhiu v vic n chay, thܪng thc nhng cng trnh ngh thut, nghe k chuyn thܩng hay chuyn khi hi, hoc džc Bn Tin in ton Suma Ching Hai, chc chn l h s hc hi thm nhiu iu mi m trong ǩi sng tm linh hay trn tc. Mt trang hu m lun ܮc thm vo cho nhng ai mun ܮc chia x nhng quan im ca mnh vi nhm mng lܧi ton cu. Mi kin v NJ ngh ng gp NJu ܮc n nhn.

Mi mc NJu ܮc trnh by vi nhiu loi nhc bi cnh do cc chuyn vin quen thuc vi loi m nhc in ton MIDI bin son. Son nhc theo loi MIDI khng ging nh son nhc theo li thng thܩng. Nhng ng tu c ti nng trong lnh vc ny NJu ܮc hoan nghnh tham gia trong nhm lm vic Nj lm tng thm chc nng m nhc trn trang Mng lܧi.

Sau khi džc xong bi ny, qu v c cm thy mun th qua Mng Lܧi Qun m hay khng? Nhng trܧc tin hy Nj chng ti cho qu v mt b quyt Nj thܪng thc ܮc nhiu hn khi a im . V s iu chnh kch thܧc mn nh, chng ti NJ ngh trܧc tin qu v nn ti Control Panel Nj thay ǰi phn trnh by Ƕ mn ln 800x600 Nj qu v xem hnh nh ܮc r hn.

Ghi ch:
Mt dch v chuyn vn trn Mng Lܧi tc hnh qua E Mail va c sn. Dch v ny mang nhng bi v ca Bn Tin Suma Ching Hai ljn thng tng ngܩi ghi danh nhn bo ti a ch E Mail ca h sm hn mt tun so vi dch v bu in. Nhng ai mun ghi danh vo dch v mi ny, xin vui lng thm ving Mng Lܧi Ton Cu dܧi y v in vo mu n:

http://fiber.ieo.nctu.edu.tw:5000/cgi-bin/join

Xin vui lng in tn, quc gia c ng, a ch E Mail, hnh thc loi n bn mun c v ngn ng chn la. n bn trn E Mail ca cc Bn Tin Suma Ching Hai hin ang c ting Trung Hoa, Anh ng v u Lc.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments