S Ph Khai Th

Na Phn Trn Ca Chn Ng Chng Ta


Suma Ching Hai
ti Thin T Quc T Hoa Thnh n, D.C., M Quc
Ngy 23, Thng 12, 1997 (Nguyn vn Anh ng)

C nhng ngܩi l nj t cng vo hng rt gii, nh qu v vy, ljn vi mt Minh S gii, khng nh ti, (cܩi) hi rng: "S Ph, c cch no tt Nj khai ng khng, cch tt nht? Xin S Ph cho con bit cch tt nht Nj khai ng."

V Minh S tr li: "ܮc, ta c cch. Nhng cn c s hy sinh ca ngi. Ngi c sn lng hy sinh mt cht khng, gi l hy sinh? Chng hn nh, ngi phi n chay, gi nm gii, khng ht thuc, khng ung rܮu, khng n hamburger tim McDonald, khng n c, n tm, khng n trng." "Ngi c sn lng b ht nhng th Nj ܮc khai ng khng?"

Ngܩi nj t gii hi v Minh S rt gii : "Ti sao con phi lm tt c nhng ci Nj khai ng? Con khng thch!" (S Ph Cܩi)

V Minh S tr li: "Ngi i khai ng th ta ch cho ngi. Ty ngi!" Ngܩi nj t gi u mt hi ri ni: "S Ph, cn cch no hay hn khng?" (Cܩi) "Cn cch no khc Nj khai ng m khng phi n chay, ܮc n tht, hamburger, v c, ܮc ht thuc l, thuc phin bt c lc no, th cho bit thi, v lm tt c nhng g con mun? -- V Thܮng cho con t do chn la, ti sao li khng nn lm ci ny, ci kia? Nh vy khng lm ܮc g c! C cch no hay hn khng? Khng cn n chay, khng cn gi gii, v thm ch khng cn thin na? C cch no tt hn, l hn, thun li hn khng?"

Minh S tr li: "Sau ny ta s cho ngi bit, nu tm ܮc." (Cܩi) "Nu ta kim ܮc cch no khng cn c gng, khng cn thin, khng cn n chay, khng i hi nm gii, khng phi lm g c m ܮc khai ng. Chu cha? Nu ta kim ra cch no nh vy, ta s ni cho. Cn by gi th chng ta phi chu kh mt cht: n chay, gi nm gii, ta thin v nhng c gng khc nh l: cng tu, tun theo gio l nhng Minh S ngy xa, nh Cha Gi Su, Moses, c Pht, Mohammed, bt c v no m ngi chn trܧc y. Nhng gio l ny cng ging y nh nhng iu chng ta phi tp y, v nhng Minh S khc khng kim ܮc cch no hay hn. Ta cng khng kim ܮc cch no hay hn l cch ta ni."

Qu v džc bt c quyn kinh no, Kinh C c Gio, Kinh V ,Kinh Pht Gio, Kinh "Co-Ran" (o Hi), Kinh Sikh Granth Sahib, NJu ni cng th. Ch c mt con ܩng i ljn khai ng, l con ܩng chnh ng. Ch c mt cch sng, l cch sng o c. Ch c mt cch Nj l mnh, l sng cao thܮng. Chng ta khng th l th vt v thnh Pht cng mt lc. Mc d th vt c Pht Tnh, nhng Pht Tnh ca chng ang ng. Thnh ra nu chng ta mun ln ǣng cp cao hn, chng ta phi ct xn mt t."

Thng trܧc, ti ܮc mi ti n , ti ni vi mt vi ngܩi n , ng tu ca chng ta v mt vi ngܩi khc, rng chng ta NJu l Thܮng . Ngay c si cng c Pht tnh. Chng ta NJu nghe thy rng mi vt NJu t Thܮng m ra, khng c vt no khng t Thܮng . Chng ta NJu bit th. By gi ܮc lm ngܩi, chng ta c c hi leo ln mt ǣng cp cao hn, vy thi. L do chng ta khng x dng quyn t do la chn Nj lm bt c iu g tuyt i theo mun ca chng ta, l v lm nh vy chng ta s li y, trong cnh gii thp hn, na phn dܧi ca thang cp, cn na kia ca Thܮng chng ta khng bit.

Chng ta y ri, v vy chng ta khng tip tc lm nhng g mnh mun, nh l: lm ti nhn, ht ma ty, ung rܮu, n tht. Qu v thch lm g, qu v c th lm ܮc, bi v chng ta c t do chn la, nhng l na phn dܧi ca tm thc Thܮng . Chng ta y ri, bit n ri, c kinh nghim vi n ri, chng ta khng mun n na. Chng ta mun ci g cao thܮng. V th chng ta phi b li sng thp hn . Vy thi. Ch khng phi sng ܩng li thp hn l khng phi Thܮng . Qu v l Thܮng , bng mi cch. Tt c chng ta l Thܮng . Ngay c loi vt cng l Thܮng ; cy ci cng l Thܮng to ra, l mt phn ca Thܮng . Chng ta cn hn vy na, hn c mt phn ca Thܮng , nhng chng ta chm xung ǣng cp cnh gii thp hn.

t Ti Ton Ng Qua S T Ti Ca Chng Ta

Cho nn, nu mun bit trn vn bn ng, ton th, ton b Thܮng , chng ta phi bit na phn kia. Khng phi lm ܮc mi th l chng ta s tr thnh Thܮng hon ton. Khng, khng. T trܧc ti gi, chng ta lm th vic khng nn lm. V chng ta ch bit na phn dܧi ca To Ha. V th chng ta kh, v th chng ta khng th suy ngh sng sut, v th chng ta khng bit lm th no l tt nht, v th ǩi sng chng ta hn lon, kh s, v th gii nh ngy nay: au kh, chin tranh, s st, v thiu th, ngay c tin nghi vt cht. Chng ta khng cn lm nh vy na. Nu mun bit trn vn con ngܩi ca chnh mnh, trn vn Thܮng , tng cng, ton th Thܮng , tng cng v nguyn c Thܮng , th chng ta phi hc bit na phn kia, phn cao hn. V l do chng ta khng nn phm mi ci gi l hnh Ƕng thp km ca ǩi sng vt cht v nn b n tht, cho vo ngܩi nhng cht Ƕc lm n Ƕn u c v m mt chng ta, nh rܮu, thuc phin, thuc l, tt c nhng Ƕc dܮc ny.

Khng phi l qu v khng ܮc lm nhng g mnh mun, khng phi ti nghim khc hoc Thܮng nghim khc ni l: ", ngi phi n chay, nu khng s dža a ngc!" Khng phi nh vy. hon ton l s t do chn la ca chng ta, rng by gi chng ta mun bit trn vn Thܮng . T ngy th Tm n, chng ta nguyn lm ngܩi cao thܮng hn. hon ton l s t do chn la ca chng ta. Cho nn, i khi chng ta ngh lm, ngh rng: ", Thܮng i! Nu con l Thܮng , Ngi l Thܮng , mi ngܩi l Thܮng , th chng ta c t do mun lm g th lm, ng khng? Du sao mi vt NJu l Thܮng , u c thnh vn NJ? Ti sao li phi n chay? Sao phi gi gii? Sao phi lm ci ny, ci kia? Cao thܮng hn, Nj lm g? Mi th l Thܮng m." Mi th l Thܮng , nhng chng ta cha bit mi th. Chng ta ch bit ǣng cp dܧi ca ǩi sng vt cht m thi, biu l ca Thܮng v phng din vt cht. V th chng ta phi bit phn na kia, Nj ܮc l Thܮng mt cch trn vn, ng th vi Thܮng . Khng phi qu v b cm cn mi th, nhng qu v t do chn la nh vy. By gi hiu cha? (V tay.) Nu khng hiu iu ny, chng ta s b ln ln v hoang mang. C tinh cu ny c rt nhiu gio l; trnh Ƕ A-tu-la cn nhiu hn na; trnh Ƕ cao hn, cng c nhng gio l khc; v nu qu v i, gp nhng thin nhn v chng sinh trn thin ng, h s dy nhng ci khc. Thnh ra, chng ta phi bit iu cn bn: ti sao mun khai ng, ti sao phi cao thܮng hn, phi nh Thܮng hn. Bi v phn na kia ca Thܮng cnh gii cao hn, cao thܮng hn, nhiu tr hu hn; n l mt na m chng ta ang thiu. Chng ta phi t ܮc phn na kia Nj tr thnh trn vn, ton th, l ci m chng ta tht s l. l mc ch ca khai ng, ca mt ǩi sng iu Ƕ, va phi, khim tn, cao thܮng, i con ܩng p, con ܩng huy hong v con ܩng ca Chn L. Khng phi n tht l chng ta khng l Thܮng . Khng phi Thܮng mun lm g th lm. Phi, Thܮng lm ܮc, nhng chng ta mi ch l mt na Thܮng . (S Ph cܩi) Chng ta l Thܮng , nhng chng ta ch bit c mt na. V th chng ta l na-Thܮng , cho ljn khi no chng ta hon ton bit na kia. Lc chng ta s tr thnh ng th vi Thܮng .

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments