S Ph Khai Th

S Ph Khai Th


Ngun Ci Chn Ng Ca Chng Ta


Suma Ching Hai khai th ti trung tm Los Angeles
Ngy 13 thng 9, 1997 (Nguyn vn ting Anh)

Khi cn tr, ti hay sng v ni tm. Ti khng ni nhiu nh by gi, khng bao gi ni chuyn, rt him. Ti cng khng bit ni g. C nh ti k qu v v bn b ca chng ti khng? H ni chuyn huyn thuyn, th chuyn. Ti lun thm ni ܮc mt na nh vy vi chng ti. Nh vy sng Ƕng hn. Nhng thܩng thܩng ti khng ni. Ti khng bit ni g. , ti thay ǰi qu, tht s thnh mt ngܩi khc ri. Khng bit sao nhng mi th thay ǰi.

Thm ch nhng ngܩi quen bit hi xa, khi ti cn lng xng trong my o trng bn n , h cng ngc nhin thy ti ni nhiu nh vy. Khi h thy qu v in nhng bi ni chuyn ca ti trong bo, c khi v tnh džc ܮc, hoc c ngܩi no cho h cun bng, h ngc nhin qu. H ni: "Cha i! C ny m ni h?" V khi ti cn i lung tung Hy M Lp Sn hoc nhng o trng khc bn n g , him khi ti ni chuyn vi ngܩi ta. Bn thn cng khng c. Lc no cng yn lng, rt, rt l yn lng v rt l nht nht vi ngܩi khc, nht nht trܧc cng chng. Thnh ra, ti khng bit, Thܮng thay ǰi con ngܩi ti, tht nh vy. Ngi thay ǰi ti hon ton, thnh mt ngܩi khc. Hi trܧc ti khng bao gi ni nh vy, khng bao gi bit cch ni. Tht s l khng ni ܮc. Khng bao gi. Chnh ti cng ngc nhin.

Cho nn, Thܮng thay ǰi chng ta nh vy , nu chng ta c Nj n t nhin, hon ton tin tܪng vo Cha, vo Thܮng , hoc vo c Pht th mi chuyn s ܮc an by theo ng cch. Chng ta phi nh con nt mi ܮc. ng qun a b bn trong qu v. Lc no n cng c , khi no gi, n s ra. N l ra. l bn tnh ca Thܮng . l bn tnh ca s trong sch. Chng ta khng nn lo lng nhiu qu. Khng nn tnh ton nhiu qu -- "Nu lm ci ny th mnh ܮc tr li ci g?" a tr khng lm vy. a tr khng bao gi lo lng cho ngy mai.

Trong Kinh Thnh cng ni nh vy. "ng lo ngy mai. Lo cho hm nay l ri. Hy nhn hoa bch hp ngoi ng, chng mc nh th no. Ngay c cng c, Thܮng cng chm sc cho chng. Sao Thܮng li khng chm sc cho qu v?" Nhng a s chng ta khng th tr thnh nh tr con ܮc. V th chng ta c nhiu phin no, nhiu kh khn. Cho d chng ta ܮc nh tr con, h hng thn bng quyn thuc chng ta khng nh tr con, iu cng gy rc ri, ko chng ta tr vo th gii nht nho, i khi mun ngp th. Khng nh tr con, sng vi nhau rt kh.

Nh tr con khng c ngha l thiu trch nhim hoc khng lm nhng g phi lm. M lm mt cch hon ton thch th v khng i hi. Bit Thܮng l nh vy . Chng ta khng nn lo ngh g c. Ngi to ra c v tr ny, trong by ngy, nhng ba bn qu! (S Ph v mi ngܩi cܩi) ng mch nghe! Ci ny ch l ni gin gia chng ta thi. C l Ngi nn lm lu hn. Ngi ging nh con nt, lm nhiu mt cch vi vng, to dng vn vt mt cch mau l nh vy. Cho nn, by gi chng ta phi sa cha n mt t. Khng sao. Tht ra, Ngi c tnh lm vy. Bi v, gi s Thܮng lm mi th qu hon ho, cn g cho chng ta lm na y, ng khng? Ri chng ta li cng chn hn na, ng khng? Khng c xi n Nj coi. , khng c canh Nj n. Mi ngܩi khng bao gi i hay kht, khng cn tiu khin, khng cn chm tr, hi ha, hoc lm tc phm ngh thut no, bi v mi th c ri, hon ho ri, v chng ta khng cn phi lm g c.

ng vy, trong v tr c mi th ri. Mi vt hon m ri. Nhng i khi chng ta c tnh khng Nj , ng bc mn gia chng ta v s hon m, Nj thy nhng ch thiu st, ch h hng, ci g khng hon m Nj chng ta to ci mi, hoc hon m ha n, thnh ging nh nguyn mu t Thܮng . V vy, chng ta c tiu chun ca loi ngܩi, nu khng, chng ta khng cn, tht vy.

Nhiu khi qu v nhp nh, i vo trng thi tr con nh ti ni, trng thi tr con tht s, nh thin thn, nh Thܮng , hon ton thch th trong s hin hu , ch c s hin hu trong lc , chng ta tht s bit mi th l hon m. Lc , chng ta mun ci g cng c v chng ta khng bao gi mun iu g trong trng thi nh vy. Qu v nh nhng ln nhp nh, rt l thch.

Lm M Khng Lm

Qu ng l nhng ngܩi c tr hu, ta thin, tnh nh tr con, h giao ph mi th vo Thܮng , v cng chuyn tri qua nh gi thong, nh mt tri mc, mt tri ln. Khng cn c gng, tht vy. Th d, nhng ngܩi ha s, chuyn gia, h mt my ngy, my tun l mi xong mt bc tranh, v ti lm xong trong vi ting ng h, c khi na ting, ty theo. Ti cha bao gi hc k thut v no c. Ngay c džc sch v hi ha cng khng. M ngܩi ngoi vn thch, khng phi ch chng ta m thi.

Ti cng khng c gng nhiu. Cn nhng ngܩi ha s kia ch v ܮc c mt kiu. i khi qu v thy gian hng trin lm tranh ca mt ngܩi no , nhn t u ti cui, phn ng l cng mt kiu. Ch gc cnh khc nhau thi. Th d, mt ngܩi chuyn v rng cy, c nh nng chiu qua v mt ci h nh dܧi. Th h lm nh vy hoi. C th l mt gc khc t ch ny, h ct h nܧc ra lm nhng mnh khc nhau, v trong mt bc tranh, h v vo hnh mnh pha tri, trong mt bc khc, h v vo mnh pha phi, v trong mt bc khc, h cho vo ming gia, v..v... Khi nhn mt ci, thm ch ti khng cn nhn ch k cng bit l hnh ca ngܩi . Ti khng ni l ha s no cng vy. H phi mt rt nhiu thi gi hc v nh vy, v rt nhiu thi gi mi xong bc tranh. Nhng hu ht nhng ha s l nh vy.

Ti khng cn phi nh vy. Ti c th v cng mt th, nhng khng bao gi ti mun. V mt bc hnh l chn ri. Lm li ging vy na, ti khng th no lm vy ܮc. Tܪng tܮng sut ǩi lc no cng v a s cng nhng th . Thm ch cn mt rt nhiu thi gi, vi tt c ti nng chuyn mn, kinh nghim trong ngnh nh vy. iu ti cng bi lun. Ngܩi ta tht l kin nhn, tht l chu ǿng. Ti khng lm vy ܮc. Ti s chn ljn pht khc ܮc. Th m h cng khng ܮc tin.

Nhng iu ny khc hn. l k thut v bit cch. Cn tranh ca ti l t nhin, nh tr th, v ti v hon ton v thch. Ti khng ngh ti s kim tin hoc lm hi lng ngܩi coi. Trong u ti lc khng c ai khc v ti khng c l s v ci g k tip, khng c mt t tܪng hoc vt no c nh. Ti ch v nh ti mun, nh ti cm thy lc . N tht d chu. Mi khi xong mt bc tranh, trng d, ti vn thch nhn n my ngy, ti khi sn t n kh hn. i khi i khi, ti vn nh. Ti mun tr li nhn n. By gi trܪng thnh hn mt cht, ti khng nh nhng ci nh nht na. Nhng hi ti hay nh my bc tranh ca ti. Tin khng ch? Khng bit nhng ha s khc c nh tranh ca h khng. C l i vi qu v n khng c ngha g nhiu lm, v qu v c nhng ngh khc v ngh thut. Mi ngܩi mi khc, d nhin. Nhng lc , khi ti mi bt u v tranh, d qu v thy d cch my, n cng c ngha g i vi ti, v ti rt sung sܧng lc v n, v hon ton thch th thy n hnh thnh. Cho nn, ti khng c gng g c, tht .

Hoc c khi ti c gng. Ti k qu v nghe ci lm ti nhc u. Khi ti ha cc bc tranh, v t chn, hay v sng thc, chng hn nh v bng hoa hoc tri cy, lm mt ph bn. Lc ti thy mt. Ti ngh bng: Ly Cha! Tho no ha s tnh nhiu tin qu. V tri cy khng ljn ni no. Nhng bng hoa rt l kh. Ti tܪng d; Nj bng ch ny, trng c v d lm; ti s v cho vui. ! Khng vui g c. Khng vui nh lc v theo tr sng to ca ring ti. Sng ch ra ci g th t do hn. Ti thch hn. Nhng khi bt u vo vic, th ti phi lm cho xong. ! Lm xong bc v, , khng th tܪng tܮng ni. Ti khng bit nhng ha s khc thch th no, bi v nu phi v sao li ci g , cm hng khng cn na. Ti phi Nj ti tng chi tit nh ca ci bng m vn khng v ܮc ging tht. Nhng tranh ca ti kh hn. Bi v du sao nt v ca ti cng c mt cht cch mng trong . Ti khng mun v y trang nh ci bng , m ti mun din t mt ci g qua ci bng , nh vy t nht ci cm hng , Ƕng c s gip ti d chu hn mt cht, nu khng ti khng bao gi sn ܮc nh vy na. V bng hoa rt kh. Khng ng n kh d vy. Khi qu v thy Van Gogh hay g vi bng mt tri ny n, ng tܪng d. Trng n d, nhng khng d u. Khng d. C l i vi ng ta n d; ti khng bit, v h quen v sao li.

By gi ti bit ti sao nhng g khng phi l nguyn bn lm chng ta mt. V vy th gii ny lm chng ta mt, v n khng phi l gc. N l hnh bng ca ci c tht. Cho nn chng ta phi lm vic theo php tc, lut l. V vy n lm chng ta mt. V vy li xe lm ti mt, v n ging nh bn sao vy. Ti khng th lm nhng g ti mun. Ti phi lm y trang nh vy. By gi khng sao, nhng v vy m ti khng ti gii.

Mi ln thuyt php, ti ch c th ni mt cch t nhin nh by gi; vy th khng sao. Nhng nu ti phi ngh v tho trܧc bi ni chuyn, tri i l tri, kh khng th tܪng ܮc. trܩng ti vit lun vn khng d lm. Lun lun ܮc hng nht. Ti vit ܮc, nhng khng bao gi ti mun. Ngoi tr trong trܩng, khi cn tr, bt buc phi lm. Ti lm ܮc, rt d, bt c lc no. Nu phi t ci g hoc mt dp no , th khng sao. Nhng khi phi t Thܮng , phi ngh trܧc, Thܮng nh th no. Khi ti u Chu, tht kh khn cho ti bit my khi phi tho trܧc mt ni chuyn ti c hay ti Php. Nht l lu ti khng ni ngn ng , tht l nhc u. Ngay c nu phi vit bng ting Anh ti cng thy k cc. Cm thy gi to, khng tht.

Din t Kh Nng Sng To Vi Mt Tm Tr Th

V ngun gc chng ta l to ha, l mt tia ca nng lc sng to v ca ng thing ling. Cho nn, bt c ci g p chng ta phi theo php tc lut l, lm ging mt ngܩi no, bt chܧc, chng ta khng thch. Ging nh ci my, my sao bn. Cho nn, nu chng ta khng c nng lc sng to bm sinh t bn trong ra, khng x dng ti nng sng to ca chnh mnh, th rt l mt mi. V vy mi cng vic trong th gii ny lm chng ta mt mi; bt k ܮc bao nhiu tin i na. Ti nhn thy nh vy. Khng phi qu v lܩi bing; khng phi qu v khng mun lm vic; khng phi qu v khng mun ng gp; m l nhiu vic ko qu v xung, lm qu v kit qu, v phi lm y nh ngܩi ta ni, c khi chn ngt. i khi ti cm thy ti nghip cho chnh mnh, chng ta khng th nh tr con ܮc, d mun. i khi thc ti, th gii, ch mun ko chng ta tr vo vt cht ny, mt ǩi sng rt nng n, v chng ta cm thy rt mt, rt mt. Mc d, i khi lm vic c bn ting ng h, m thy mt. Ti ht ngy, chng ta nh dng ht nng lc ca mnh. Chng ta cm thy cng thng hn, hay ph bnh hn, kit sc, d nhin. Lc chng ta khng th ngy th ܮc na. Chng ta c rt nhiu thnh kin v rt nhiu ci, m i khi khng c ng. C khi chng ta bit, nhng phi tr gi sau ny.

Mi th p vo mt chng ta, bo chng ta rng s vic khng tt, s vic kh qu, tin kh kim, phi tranh u, phi thi ua, phi lm ci ny, phi lm ci kia Nj tin ln. C nhiu trܩng dy cch tr thnh t ph mt cch nhanh chng, cch kim tin m khng phi lm. Tht ra khng cn phi nh vy. Chng ta khng cn phi gng sc vi u c nhiu nh vy, m rn nh ngun ci ca s sng to con ngܩi tht chng ta. Lc chng ta c th sng to bt c ci g. Tht ra, nng lܮng c th lm ra vt, thm ch n c th c th ha vt. Qu v bit ri. Ty Tng, c mt vi truyn thng, vi mn phi, h dy cch hnh dung vt. Qu v c th hnh dung bt c ngܩi no mnh mun, ngay c tܪng tܮng, hoc c th chn mt ngܩi, tܪng tܮng v lm thm mt ngܩi na. , khng cn my. Khng, khng cn. Qu v c th lm ܮc, bng tr tܪng tܮng, cho ti khi ngܩi thnh tht, s thy ܮc. mi l vn NJ.

Nhng vn cha l ǣng cp cao nht. Mi php thn thng NJu t m ra. Qu v c th tܪng tܮng bt c ci g mnh mun, nu tp trung . Nhng y ch l mt th d. i khi, nh mt ng thy bn n , ng ta c th c th ha vt v a n cho qu v t trong khng kh. Khng phi ng la bp; tht s ng lm ܮc. Ti thiu cng ܮc mt t tro. Ci ny tht s cha phi l ǣng cp siu ǣng, chng ta vn lm ܮc. Chng ta c th lm ܮc bit bao nhiu na, nu chng ta tr li ngun ci tht s, ti cao, ca ng sng to ra vn vt trong v tr, t con giun nh ti mt tri to ln sܪi m c th gii m nng lc khng bao gi cn. Cho nn, tht ra tt c nhng bit-cch ny, tt c NJu tt, nhng nu ch tin cy vo ci m thi, chng ta s kh. Nhng ngܩi ta thnh cng. Mt s ngܩi thnh cng. H bit cch ni chuyn, v nu h khng bit g khc hn Nj tin cy, v nu h qun Thܮng v tr hu, th c l h nn th ci .

Chng ta c th th nh th nu mun, nhng phi nh a tr bn trong l Thܮng tht s. "Tr phi tr thnh trong sch nh tr nh, cc con khng th ti Thin Quc." Nh khng? ging nh ni l chng ta phi tin cy mi th vo Thܮng . l cch duy nht c th cho chng ta mi th chng ta mun. Tht vy, chng ta i mt vi mt ci g mt cch t nhin v n mang ljn cho chng ta nim vui v li ch. Thm ch chng ta khng phi lm vic g hoc c gng g c. Cho nn, chng ta nn tr thnh a tr . Khng phi a tr v trch nhim, m l mt a tr thng minh. Khi c tr hu, chng ta tr nn thun khit. V khi bit mi th ri th khng c ci g chng ta cn phi bit, khng mt ci g cn phi tm hiu, hoc khng mt ci g mun bit. V th chng ta tr thnh t ti. V chng ta t ra cng cm thy chuyn g xy ljn cng ܮc, ci g cng okay. Thܮng s an by tt c. Thܮng l v minh s trong chng ta. Thܮng chnh l chng ta, l nng lc to ra chng ta t lc u. l mt phn ca chng ta, l chng ta, v mi mi s l chng ta. (V tay)


Go To Top

[HOME]

Questions or Comments