Thn K Cm ng

Thn K Cm ng

Tnh Thng Ca S Ph Cu T
Nhng hnh khch ܮc cu mng trong trn ng xe


S t Trn Lili, Tn Ty Lan

T ngy th php, S Ph chm sc ti v gia nh ti, cu mng chng ti qua v s him nguy v thin tai. Ti khng th tm ܮc li g c th din t ܮc hng n v s thng yu ca Ngi i vi chng ti. Cch y khng lu, Ngi cu ti mt ln na, v ti xin ܮc chia x vi qu v th nghim ca ti cng nhng g ti hc ܮc.

Mt ngy, ti ang li xe a con gi ti ti trܩng Nj ܮc phng vn ghi danh hc. Trn ܩng i, ti bt n bo hiu ca ti ti mt bng Stop v sa son quo th thnh lnh ti nghe mt ting "bang". Thn th ti t nhin b y x ti pha trܧc ng vo tay li. Ti bܧc ra khi xe Nj xem. Chng ti b mt xe i sau ng vo. chic xe ca ti b mp ht pha gia bn tay tri. May mn thay, con gi ti li ngi pha sau bn phi v khng b thng. Khi tai nn xy ra, con gi ti ni bi lt ra khi gh v ri mt mt knh, nhng li khng b thng tch g. Thng xe b bp vo pha trong xe nhng khng ng ti con gi ti. Mi ngܩi ngc nhin khi thy con gi ti tht may mn bit bao v khng b thng tch g trong tai nn ny.

Con gi ti mi th na php. Sau c b ni vi ti rng m hm trܧc, c m thy ti li xe cho c gia nh, k c b, ch, cha, anh v c c na, ra ngoi. Chng ti ngng li mt ni v tt c mi ngܩi bܧc ra khi xe, ch cn li c v ti ngi li trong xe. Sau mt trn cung phong thi chic xe bay ljn mt vch . t nhin c mt lun nh sng trng cu hai chng ti v chic xe. Con gi ti nhn xung quanh v nhn thy chng ti b bao quanh bi mt mnh vi trng nh tuyt. Nghe thy vy, ti nhn tra ܮc iu g xy ra. Ti ni vi con gi ti rng nh sng trng l S Ph v Ngi l ngܩi cu mng chng ta. Con gi ti tr li l bit iu ny.

Xe ca ti b h hi nng n ljn ni khng th sa cha ܮc. Ti nhn ܮc tin bi thܩng t hng bo him ca ngܩi ng chng ti. Tht l k diu ti nn khng lm cho ti v con ti hon ton khng b h hn g mc du vic ng xe ny rt ln. Ch c ngc ti hi b au mt cht, nhng vi ngy sau l ti bnh phc. Trn nh u ti cng b au vo lc , nhng vo ngy hm sau ti cng khi.

Vo ngy b tai nn, mt vi ng tu sng gn bn gip ti chm sc mi vic v ch ti ti bnh vin Nj khm xt. Anh ni vi ti rng trong trܩng hp ny, ngܩi ti x thܩng b t nn trܧc khi b y ti pha trܧc. Cho nn ti nn coi li xem c b au v s x y ny khng. u ti ng vo trn xe nhng khng b ng mnh v ti ch cm thy hi au mt cht. Ti qu l may mn. iu ny nhc li cho ti mt gic m cch vi ngy trܧc v vic tc v nh u ti bng chuyn thnh mt mu bc sng. l mt gic m l lng v ti khng hiu ngha ca n. Ch sau khi tai nn ti mi nhn ra l S Ph ti gia tr v bo v ti trܧc.

T tai nn ny, con gi ti v ti cm nhn ܮc mt cch su xa tnh thng v s chm sc v vn ca S Ph. Ngi khng nhng cu linh hn chng ta m ngay c sanh mng ca chng ta na. Mc d thn th ca chng ta sm mun s h hoi nh c cy, l v Minh s ca v tr, S Ph chm sc k lܫng thn xc v cuc sng ca chng ta cng nh m hin sn sc con th. iu m chng ta lm ܮc l sing nng theo ui con ܩng tu hnh Nj NJn p hng n ca Ngi.

Cm ng Thn K Trong Ba n Ti


S huynh Trn Quang Tinh, i Bc, Formosa

Khong na nm trܧc khi ti th Tm n, mt hin tܮng k l xy ra lm thay ǰi cuc ǩi ti. Mt bui ti, khi v ti chun b xong ba cm ti v c nh ngi vo bn dng cm. Tht th l mn khoi khu ca ti. Nn sau khi la cm vo ming, ti a a v mt a tht g. Nhng mi a ra ܮc na chng th ti thy mt con g cn sng hin ngay trܧc mt ti. Ti git mnh v ngh rng: "Mnh lm sao c th n n ܮc?" Ri i a ca ti hܧng v a rau v la thm mt vi ming cm. Tuy nhin khng tin nhng g ti nhn thy l s tht, nn ti li hܧng a v a tht heo Nj gp, th lp tc ti thy mt con heo trܧc mt ti. Cho ljn by gi ti vn khng qun hnh nh sng Ƕng ca chng. Th nghim ny khng kinh khng lm, nhng ti cm thy rng rn v vic n tht.

Sau khi xy ra chuyn , c mt ngy ti nghe bng thu m ca S Ph. Nguyn do l anh r ca ti, cng l ng tu, xut ngoi ngn hn, nhn c hi ny ti mܮn xe ca anh ta dng tm v em xe ca ti i sa. Trn xe ca anh c mܩi my cun bng thu m ca S Ph. V t m mun hiu ti sao anh r ca ti li n chay v c mi ca tng S Ph, nn ti "nghe ln" nhng cun bng ny. Kt qu tht khng ng. Ti nghe i nghe li hn chc ln.

Thnh tht m ni, ti rt ng vi nhng li ging ca S Ph, v cng rt kinh ngc trܧc mt s cm ng thn k ca ng tu. Khi anh r ti v nܧc, ti hi mܮn anh ta rt nhiu bng v sch ca S Ph. Ti bt u m bng ca S Ph mi khi bܧc ln xe v džc sch ca S Ph khi lm xong cng vic ti vn phng. Gio l ca S Ph NJ cp ljn rt nhiu chng minh v nh sng v m thanh trong kinh Lng Nghim. kim chng iu ny, ti thnh mua cun kinh Lng Nghim, v sau khi džc xong ti cng tin tܪng S Ph su xa, nn vit th ljn xin th Tm n.

Trong thi gian ch Ǯi th Tm n, ti cng khng rnh ri. Hng ngy ti y theo li ch dy, sng ti ngi thin hai ln. C mt ln tri gn sng, ti nh b nh thc dy, khng ng ܮc na, nn ti ngi dy ta thin. Mi ngi ܮc my pht, bng nhin ti thy mt vng nh sng hin ra t mt tr hu v mt cm gic t t t dܧi chn xng ln u tht nhanh. Mt lt sau, ti mt ht cm gic ca thn th, ngoi tr cm gic lnh lnh sng mi. Ti bit l lc mnh ri khi thn th, nhng v ti cha th Php Mn Qun m nn khng dm xut ra. Th nghim ny lm vng nim tin ca ti vo gio l S Ph.

Con xin cm n S Ph p ng li cu nguyn ca con. Vi ngy trܧc khi ܮc th Tm n, con ni chuyn vi v con, v bt ng nh con ng y cng th php vi con. V chng song tu nn gii quyt ܮc kh khn c th xy ra nu ch c mt trong chng con n chay v tu hnh. My nm nay v chng chng con cng tu hnh ta thin, ǩi sng rt thun li. By gi con gi nh ca chng con cng ܮc th na php. Tt c NJu nh vo lc gia tr v s ch dy ca S Ph. Chng con rt cm n S Ph!

Bao Bc Bi Chn Tnh


S t Bnh L Phܮng, Hoa Lin, Formosa

Ti rt thch cc li ging trong lot sch "Tc Khc Khai Ng" ljn ni ti ܧc ao ܮc th Tm n. Tuy nhin, mc d ti rt khm phc S Ph, trong ti vn cn mt vi nghi ng v "ha thn" ca Ngi. V ǣng cp ti thp nn ti nhn khng thy ha thn S Ph, nn ti rt ho hc v v cng khng c mt nim g v ngha ca "trm ngn c ha thn".

Cho ljn mt ngy ti b mt cn st rt cao. Qua vic th mu v nܧc tiu, bc s NJ ngh ti hy vo nh thng ngay Nj cha tr. ng trܪng phng ca ti cng hi thc ti vo nm bnh vin Nj cha tr. Nhng trong lc hai a con nh ca ti cng ln cn st. Chng ti li ng qun xa nh v n v ca chng ti chuyn ti mt cn c m anh khng th v. Ti li khng c thn quyn Hoa Lin (vng pha ty Formosa) v ti cm thy tht bt lc v ti thn. Ti ni vi bc s: "Nu chng ti v kp ngy mai hoc ngy mt, th ti mi ljn bnh vin cha tr, nh vy th c ܮc khng?" Bc s ni: "Khng ܮc. Mi trm trng nht l trong hai ngy ny. B ang c mt cn st khng thuyn gim v vic chn y cho thy mt kt qu bt thܩng. B vo nh thng ngay." m ti nm trn giܩng khc. Nhn ln php tܧng S Ph, ti ni vi Ngi: "S Ph, mi s NJu giao cho S Ph chm lo, con khng th lm ni na." Lc ti sp sa thip vo gic ng th ha thn ca S Ph hin ra, Ngi m ly ti, v cn t bi ni: "Con yu ca ta!" Lc ti th nghim cm gic ܮc p trong tnh thng chn tht. Mi vic m NJm v thanh tnh, v ti thip i trong vng tay ca S Ph.

Chng ti i sut m Nj kp v nh vo sng hm sau. Nhn thy anh, cn st ca ti h nhit v hai a con cng ang bnh phc. Chng ti vi vng ljn bnh vin Nj khm bnh, v cc bc s cng ngc nhin khi thy rng ti hon ton bnh phc ch qua mt m. Ch c ti bit ܮc nguyn nhn -- ti c mt v Thy c ngn c ha thn! T hm , ti thy mnh tht l ngܩi may mn nht trn th gii ny, vi mt cuc sng an ton nht.

L d nhin, sau khi th Tm n, cuc sng ca ti tr nn thun li v tt p hn, ti khng cn nng gin na. V t khi c S Ph, cuc ǩi ti tr nn y v hi ha.

Mt Chuyn Ln Thin Quc


Th nghim ny do ng tu t c Chu,
din t trong Thin T Quc T ti Washington, D.C.
Thng 12, 1997 (Nguyn vn ting Anh)

Nhng g S Ph n ban cho ti thc qu nhiu. Ti chn thnh Ƕi n Ngi v cng. Ngi cho ti rt nhiu th nghim, k c vic thc ti dy hng m Nj thin. Ti thܩng chm ǡm trong gic thin cho ti hng ng. C rt nhiu th nghim thn k trong s thin nh ca ti. Th d S Ph dn ti ln Thin Quc hai ln. Ln u rt nguy him. Lc ti tܪng nh thn th ti nh ang b nghin nt ra, S Ph lin a ti ljn mt ni an ton hn. Mt ln khc, ti thy Cha Gi Su ang dng Ba n Cui. Ln th hai, ti thy Cha Gi Su ang thuyt php cho nj t trn mt ngn ni cao. Mt gc vt o ca Ngi ang bay pht ph v mi Ngi ang c Ƕng. Lc ti lin nh li li S Ph c ln ni rng Cha Gi Su ang thuyt ging cho nhng ngܩi mt cnh gii khc cao hn. iu ny qu ng. Mi khi trng thy Cha Gi Su, ti rt mun li vi Ngi, nn Ngi cho php ti ܮc nhn Ngi tht lu.

S Ph cng a ti ln thin ng xem hoa. Nhng bng hoa trn Thin ng rt ti, p v quyn r. Chng nhy ma nhp nhng, tht tuyt vi. Ti yn lng nhn chng mt cch vui th. Cng lc , ti cng t lng knh trng ti nhng v thin s. C ln, ti b ma dn ti mt thung lng su, c l Nj gii bt nghip c. Ti khng c mt cm gic s hi. Ti nim danh S Ph, tc th mt lung ho quang vng tht sng chiu ti, v ti tr v mt cch bnh an. Ti rt cm n S Ph cu ti kp thi. Ti trong nh sng mt hi lu. Ti thy nh sng mu trng bin thnh t si mu bc l lng trn u ti. Mt ln na, S Ph dn ti ti gp v Pht c mt ngn bn tay. Ti ngi rt gn Ngi. Khi thy Ngi, ti bit ngay y l mt v Pht v i. Ngi rt oai quyn. Ri ti thy hai bn tay t t a ra, ri ti hai bn tay khc. Cng lc cng xoay nhanh hn. Ti knh cn cm n Ngi ban cho ti nhiu gia tr, qua nhng n in ca Ngi ban cho ti. Ngi cho ti hiu rng Ngi ang bn rn khng ngng cu ri chng sanh. Ti lc , ha thn S Ph cng hin ra trong hng trm, hng ngn b y phc khc nhau, mu sc khc nhau, ang thuyt php ch ny, cu kh ch kia, chm sc cho ngܩi t nn, v.v... Tm ti cha chan s tn knh v thng yu v bin i vi Ngi.

Ti hy vng ܮc gp S Ph ti Ty H, trong ngy Ching Hai nm ngoi. Nhng v cng vic lm n ti khng i ܮc. Tuy nhin lc ta thin, S Ph a ti ti d ngy hi. Nhng g ti thy ging ht nh nhng g sau ny ti thy trong bng thu hnh. S khc bit duy nht l trong th nghim ca ti, S Ph pht ho quang rt sng. Nhng ngܩi xut gia NJu c ho quang chung quanh. Ti hm ti nghe thy ting chung nh th vang di khng ngng, ri ting m nhc thin ng v cng m du m trܧc kia ti cha h nghe. C ln, S Ph dn ti xung a ngc cu mt thn nhn khi s trng pht nng n. Ti v cng tri n S Ph. Ngi cng cho ti thy trn lt u Lc v c Chu. V c th nghim, ti bit trܧc ܮc ni chn, thi gian ca nhng bin c ny. Ti v m ti cng cu nguyn cho chng sinh ܮc an ton. Vi tm lng tn knh, ti xin trnh by S Ph nhng thnh qu m ti t ܮc trong cng vic tu hnh trong thi gian va qua.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments