Bo Ch y

Bo Ch y

Washington Chinese News, U.S.A. Ngy 9-15, Thng Ging, 1998

ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu

Mt m ca nhc ܮc long trng t chc ti Consitution Hall, Hoa Thnh n, cch ta Bch Cung hai qung ܩng, vo ti ngy 27 thng 12 nm 1997. y l mt s ha hp ca ngh thut truyn thng v tn thi ni kt ng v Ty cng nh vܮt qua nhng tr ngi v vn ha v ngn ng, cho khn gi mt k nim tuyt vi kh qun.

Trong s nhng quan khch ljn tham d gm khch danh d Suma Ching Hai, v nhng nhn vt tn tui khc nh thܮng ngh s Hoa K ng Mark Kat v phu nhn, n ti t Kiu Chinh, ngܩi ng trong cun phim The Joy Luck Club, v cng l ch tch ca Qu Thiu Nhi u Lc; ng Jim Delgado, gim c hi Dch V Thin Nguyn v l Tng Th K ca vn phng Hnh Chnh hi Cu Qun Nhn; ch tch Pan Asian American Chamber of Commerce, lut s Susan Allen v phu qun l lut s Paul Allen; lut s Maurice White, Trܪng phng Hnh Chnh ca Ta n Hoa K v phu nhn; lut s Ng Hc Thun; b Ruth Wong, bc s Trn K Hn, bc s Hunh Vn Hng v phu nhn; bc s Ng Hn Nam v phu nhn. m hm c hn 3,000 quan khch tham d, cng nhau thܪng thc mt m ca nhc ca th k, kh qun v, mt ba tic cho tai, mt v tm hn, "ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu".

Bui ca nhc ny ܮc thai nghn t nhc s Nguyn nh Ngha, ni danh l "cy so thn". ng dnh rt nhiu th gi Nj nghin cu cc nhc kh c truyn ca u Lc, v sau bin ch v sa ǰi thnh mt nhc c theo ti nng c nhn ca ng. ng to ra mt nhc c theo th iu siu vit ca ng, c th trnh by cc nhc thi trang m vn gi m iu ca nhc kh dn tc. Nm 1994, Nguyn nh Ngha ot gii Ngh S C Nhn t thng c tiu bang Maryland nh mt Nhc S Xut Sc Nht trong vic Sng Tc Nhng Nhc C ca tiu bang. ng t ti nh cao ca ngh thut. Vo cui nm 1996, ng v gia nh ܮc mi trnh din trong m th nhc "Nhng Vt Tin Thn v Tnh Ca Qu Hng" do hi Vn Ngh S California. Trong dp ny ng thy ngh thut gia kim o s tm linh Suma Ching Hai, em ht s tin li tng cho nhng ngh s b lng qun cn sng ti u Lc, khin ng rt cm Ƕng v ngha c nhn o ny. Sau khi džc sch gio l ca S Ph, ng cng thm khm phc Ngi. ng thi ng cng rt vui mng khm ph ra Suma Ching Hai l ngun cm hng ngh thut ca ng, khin ng khai ph thm v mt cnh gii khc mt trnh Ƕ vܮt xa nhng g ng t ܮc trܧc . m thanh nhc kh ton hon ph chp v thng hoa, l ngun linh cm sng to ra m nhc, v khin cho lnh vc m nhc tm linh ca ng thm rng m. V th, Nguyn nh Ngha ǥc bit t chc bui d hi ny Nj by t lng tn knh v tri n ljn Suma Ching Hai. Bui nhc hi mi thm 25 ca nhc s ni ting quc t gm nhc s Phm Duy, bit danh "Beethoven u Lc", nhc s ca tn thi i, David Arkenstone, n ca s Dalena, ngܩi ng trong v kch The "Phantom of the Opera" v nhiu ca s, thi s v ti t khc v.v... Bn ngoi hi trܩng c trin lm tc phm ngh thut ca Suma Ching Hai, gm nhng bc tranh mang sc thi thanh thot, nh nhng. Th v Trang Sc Thin ܩng sng lng, thit k phi phm, v Thin Y cao nh. Rt nhiu quan khch khi thܪng lm khng ngt ca ngi ti hoa ngh thut siu phm ca Suma Ching Hai. "ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu" l mt m ngh thut huy hong, tp trung tt c nhn ti. m hm phn ni dung trnh by rt phong ph, t ljn nh cao ngh thut v ko di sut 7 ting. Nhng quan khch vn ngi y hi trܩng. Bu khng kh tng bng cm Ƕng.

Sn khu ܮc trang tr vi nhng hnh nh tuyt vi ca cc thin thn Hy Lp c xa v nhng Asparas Ty phng ang bay pht phi. Nhng th ny cng thm vi dn nh sng v m thanh, cng vi mt mn nh ln mi bn sn khu chiu li nhng mn trnh din trc tip t sn khu, tng thm nim vui cho khn gi.

Bui trnh din ܮc khai mc vi bi din vn cm Ƕng ca nhc s Phm Duy, tip theo l mn v sng Ƕng v nhp nhng theo tng bܧc ca 12 tiu thin thn trong bi "Ngܩi Tnh", nhc v li ca Suma Ching Hai. Tm mn ca m ca nhc "ܩng Vo Th Gii Tm Linh" li ܮc vn ln trong mt bu khng kh ti sng v tng bng.

Mt m Trnh Din Phi Hp m Nhc ng v Ty Phng

Tip , Dalena trnh by bn "Ta S Mi Mi Thng Ngܩi", nhc v li ca Suma Ching Hai. Ting ht thanh thot v thnh tm truyn t tnh thng ca Thܮng ljn th nhn, khin thnh gi v cng ngc nhin thch th. Vo thi im ny, mt hnh trnh vo m nhc v tm linh bt u m ra cho mi ngܩi hin din.

Khi nhc s David Arkenstone trnh by nhng bn nhc mi nht ca ng, ting nhc thanh thot nh a ngܩi nghe vo mt gic m m nhc ca ng. Bu khng kh m cng v tm linh thng hoa ang tun chy gia thnh gi v nhng din vin khin David Arkenstone v cng cm Ƕng, t Ƕng trnh by thm bn bn, trong c mt bi ǥc bit tng S Ph. Phong cch trnh by ca ng t nhin v v t nh tr th. ng mt ln na cho bit rng rt hn hnh ܮc tham d vo m nhc hi ny. Hm ng b cm v ngh rng sau khi trnh din xong s v nh ngh ngi. Nhng bu khng kh ti hi trܩng an ha, ti sng khin cho ng cm thy lu luyn khng mun v, v ng li ljn cui chng trnh Nj cng tham d vo phn b mc cm t.

Trong khong gia ca chng trnh, thܮng ngh s Hoa K, ng Mark Katz i din ng Tery Anderson, ch tch Qu Thiu Nhi u Lc, nhn $100,000 M kim ng gp t Suma Ching Hai. N ti t Kiu Chinh, ng ch tch ca Hi, cng ln vi ng. S tin ny s ܮc dng Nj xy ct 40 trܩng hc ti u Lc trong vng 10 nm sp ti. Suma Ching Hai cng trao $100,000 M kim khc cho ng Jim Delgado, gim c Dch V Thin Nguyn v kim Tng Th K vn phng Hnh Chnh hi Cu Qun Nhn, Nj gip ǫ nhng cu qun nhn ngho kh. Suma Ching Hai nhn nh rng nܧc M mt i nhiu ngܩi con trong chin trn Vit Nam, v s mt mt khng c g NJn b li ܮc. Ngi ch tng s tin khim nhܩng ny Nj by t lng bit n ca ngi v hy vng s gip hn gn ܮc phn no nhng vt thng tinh thn m c hai quc gia NJu phi nhn chu v chin cuc Vit Nam. Ngi cm t quc gia Hoa K v s hy sinh nhng ngܩi con ny cho nܧc u Lc, ni m Suma Ching Hai cho ǩi. Ti bui gp g tuyt vi Hoa Thnh n, ni m nhng ngh s ng v Ty gp nhau Nj cng ha mnh vo mt s ha hp tuyt m ca hai nn m nhc ng v Ty phng, hnh Ƕng yu thng rng ln nh v tr ca Suma Ching Hai mang mt du hiu su sc v bt tn trong vic y mnh mt nn ha bnh th gii.

Hai on phim ܮc trnh chiu trong bui nhc hi ny. Mt l phim ti liu v cuc ǩi ca Suma Ching Hai, do ti t Hollywood, Joseph Hiu, va l nh sn xut va l o din, thc hin. Vi anh Hiu, on phim ngn ny cn kh hn sm xut mt cun phim di hai ting. Joseph Hiu cn ni, trong cuc ǩi lm phim ca anh, on phim ny c ngha v cht lܮng tt nht. Anh rt hn hnh ܮc bin son mt on phim v tiu s ca Suma Ching Hai cho th gii. on phim th hai l mt ti liu v nhng ngha c v vic lm nhn o ca Suma Ching Hai t nm 1988 trong vic cu tr nhng thin tai ti nhiu ni trn th gii. T nhiu nm nay, Suma Ching Hai v cc thnh vin Hi Quc T ca Ngi bt tay vo vic cu gip nhng ngܩi au kh trn th gii, k c cc ngܩi t nn ti nhiu quc gia nn nhn nn i km, lt li, ha hon, Ƕng t v nn nhn ni la v.v... cng nh nhng ngܩi ln tui c Ƕc, nhng ngܩi ngho kh, nhng ngܩi v gia c v nhng phm nhn trong t v.v... Suma Ching Hai thܩng bn ba khp mi gc cnh trn th gii Nj em tnh thng v nh sng ca Thܮng ljn vi nhng linh hn bt hnh ti khp mi gc cnh ca tri t.

on phim Nj li cho ton th hi trܩng mt s xc Ƕng su xa v nhng ngha c ca ngi. Nhiu cng khng ngn ܮc nܧc mt trܧc cng chng. Lng t bi ca mi ngܩi i vi nhng ngܩi au kh trn th gii cng ni dy trong tm nhng ngܩi hin din, mi ngܩi cng thm knh trng Suma Ching Hai v tnh thng cao c ca ngi. C Allison Clark, ngܩi ph trch ph NJ Anh ng ln mn nh, thnh tm by t rng: "Trܧc kia ti cha h nghe ti Suma Ching Hai, nhng t y ti s khng bao gi qun Ngi, Ngi l mt thnh nhn".

Nhc s L Quang Anh, ba ln ot gii thܪng m nhc, ܮc lit k trong danh sch nhng nhc s hay trn nܧc M, xc Ƕng trܧc vic lm ca Suma Ching Hai, lng t bi ca Ngi v thng hoa tm linh mi ngܩi, nn ǥc bit sng tc mt bn nhc mang tn "Suma Ching Hai" v mi ca s Tom Mahieu trnh by. ng L Quang Anh ni rng, ngha c v i ca Suma Ching Hai khp th gii NJu bit, nn ng vit li nhc bng Anh ng Nj khp th gii NJu bit ljn Ngi. Tom Mahieu khi trnh by ni rng ng cha h gp Suma Ching Hai v cng khng hiu Ngi l ai, nhng khi trnh by bn nhc, ng rt xc Ƕng v ht hai ln cng nh mi quan khch cng ht vi ng. Trong giy pht mi ngܩi cng ha thnh mt th, bu khng kh v cng cm Ƕng.

N ca s Bch Yn tng ܮc gii thܪng Grand Prix du Disque v phu qun l Trn Quang Hi cng mt dng cm gia ngܩi Php, ng Jean Louis Beydon, vin trܪng trܩng quc gia m nhc Php ti Vanves, t Paris bay sang d. Bch Yn trnh by nhng bn nhc ting Php, ting Anh, ting Ty Ban Nha v u Lc tht iu luyn. Vi mt ging ca truyn cm v mt k thut ngoi hng cng vi ting nhc njm xut sc ca ng Beydon, khin cho hi trܩng say sa trong ting nhc. Bch Yn cng say sa ha mnh theo s trnh by ca c, t nguyn ht thm mt bi tng Suma Ching Hai. Phu qun Bch Yn, nhc s Trn Quang Hi, trnh by mt mn ngh thut pht m thanh lm cho mi ngܩi tr mt ngc nhin v ca ngi.

Nhng tit mc khc gm nhng mn v c truyn u Lc v nhng bi th tnh yu ca thi s Suma Ching Hai, ܮc ph thnh nhc, ngha su sc, lng mn v thng hoa, an i s kht khao chn thin m ca chng ta. Dalena v Henry Chc trnh by bi "Go Go Go", tit iu dn dp, kh phch hng trng, nh dn ngܩi ta tin v tng lai.

Nguyn nh Ngha v gia nh a m m nhc ln nh cao. Mi ngܩi say m thܪng thc. Nhc kh dn tc gm: so trc, so mo, n trng (t ngܩi bit ljn) v Ƕc huyn cm (n bu) vo th k Th By. Sau khi ܮc bit Suma Ching Hai, Nguyn nh Ngha nh m rng thm hn v m nhc. ng sng tc nhng bn nhc thin vi mt sc thi ǥc bit. ng v gia nh ln u tin biu din trܧc cng chng nhng bn nhc nh "Cu Vng v Thc Nܧc", "Hnh Vn", "Li Ca Mt Ging Sng" v "Ting K Bn Tri", a thnh gi t o tܪng ǩi ǩi kip kip vo thc tnh gic v liu ng s kht vng Chn L v tr. Nhng nh n mu bin ǰi trn sn khu cng thm nhc c dn tc do gia nh nhc s Nguyn nh Ngha trnh din, pht ra nhng m thanh m miu, a thnh gi ljn mt vng bao la siu vit; mt cm gic xa l nhng li thn quen. Ting chung, ting trng, ting so, ting kn, ting sm, hi triu m... vang vang bn tai, phng pht nh nh thc chng sanh ni chn hng trn tm v m hܪng ca Thin Quc thu no. Khi bn nhc "Ting K Bn Tri" (ha tu bi Amitabha - nhiu ngܩi trong hi trܩng ht theo, trong khng gian, mi ngܩi cm nhn tht r rng mt chn Ƕng lc cc k mnh lit; ǣng cp thc ca mi ngܩi cng ܮc thng hoa ti mt trng thi thun khit, thing ling v tuyt vi. Bui nhc hi chuyn mnh t trnh Ƕ th cht vo mt bin yu thng. Suma Ching Hai cng nhm mt v ha vo ting k; nhiu ngܩi trong hi trܩng xc Ƕng ri l. Giy pht ny, ngܩi ta thc s cm nhn ܮc Tri v Ngܩi ng mt th, ng l cnh thin ng ti th. Vi tt c nhng m vang thin ܩng ang ngn vang trong trng thi hp nht, mun loi nh ng mt th. "ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu" cng t t h mn kt thc.

Nguyn nh Ngha mi Suma Ching Hai v cc ca nhc s ln sn khu. ng ǥc bit sng tc mt cy n Trng, Ƕc nht v nh, Nj tng Suma Ching Hai, biu l lng tri n. Suma Ching Hai ln sn khu tng hoa cho tt c cc din vin, cm n nhit tm v s trnh by xut sc ca h. Tt c cc din vin NJu thnh tm by t rng h rt hn hnh ܮc tham d vo m nhc hi y ngha ny v y l mt m rt c ngha phi phm m h cha tng tham d.

on ngܩi vui v ri hi trܩng ra v. Phng pht ting nhc thin ng vn cn vng vng bn tai -- mt th nghim chn thc ca s hp nht gia m nhc v tm linh. Chn, Thin, M ca Thin quc thng hoa mi linh hn tr v ni c quc.

Trch t Nguyt San "Vn Ha" California, U.S.A. Thng Ging v thng Hai, 1998

4,000 khn gi cng Thin S Suma Ching Hai bܧc vo m "ܩng Vo Nhc Tm Linh & Tnh Yu" V i v Th Mng ti th Hoa Thnh n


Do L Kin Trc, Thng Ging 1998 (Nguyn vn ting u Lc)

ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu

Washington, D.C. (VH) 4,000 ngܩi bܧc vo m "ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu" chiu Th By 27 thng 12 nm 1997. l bui chiu ma ng ca min ng nܧc M, trong cn gi but thi tng hi, tng Ǯt, bng tuyt trng xa bm xung vai, xung tc khch i xem, ngܩi ta ni vi nhau rng, hy vng bui Thi Ca V Nhc Hi s lm m lng ngܩi x tuyt.

Ch NJ ca m "ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu" ܮc dn dng trn sn khu ca mt nh ht truyn thng s mt ti th Hoa Thnh n: nh ht Dar Constitution Hall. Ch NJ ny do mt nhc s u Lc lng danh gi , v ban t chc thit k ton b chng trnh vi ph tn ܧc lܮng trn dܧi na triu la, Nj cho m Thi Ca V Nhc Hi mang ܮc mt phong cch v i nhng y cht th... ... Vn ngh s sinh hot trong cc lnh vc ngh thut ljn t khp ni, chng hn nh nh Nhc Hc Trn Quang Hi ni ting t Paris ljn Moscow ljn Little Saigon vi nhng bi ni chuyn nghin cu v m nhc ng Phng, nhc s dng cm Jean Louis Beydon ti hoa bay bܧm trong nhng khc tnh ca th gii, ri ca s Dalena, ca s i Vn, ca s Tom Mahieu, ca nhc s David Arkenstone v.v... ǰ v ng gp vo chng trnh...

Phi chng nhng ngh s ny gp nhau mt im no trong tnh ngh s, trong qun chng, trong mi lng duyn vn ngh ca ngܩi u Lc tn mn khp vng t ca hnh tinh b nh. T Kiu Hng c Quc, t Bch Yn Paris, t Nguyn nh Ngha Washington D.C., ngܩi u k , ngܩi ng M k min vin Ty, tt c ch mun din t nhng ngh phm lng danh ca nhn loi trong m Thi Ca V Nhc Hi 27 thng 12, 1997. Danh ca Bch Yn tng ni vi chng ti: "Ht v Cht trn sn khu l hnh phc v b ca ngܩi ngh s", hay l "Hnh phc ca ngܩi ngh s l ܮc ng dܧi nh n mu".

t chc mt cch quy c, lch s, ban t chc cho bit h phi thu bao hu nh ton b i khch sn Hilton... sut 10 ngy Nj lo ton ch n, ch cho khong trn dܧi 4,000 ngܩi ljn.

Hng trm ngܩi trong ban t chc thay nhau n khch tn phi trܩng a v khch sn, nhng thin nguyn vin ny c khi phi chu chc hng my gi lin, thu m sut sng trong phi cng Dulles v thi tit gi rt mt m v ngoi tri tuyt ǰ lin hi ph trng phi o cn ܩng p... Ban t chc lo lng v my chc vn ngh s nu b "delay" s khng kp gi trnh din. Nhng cui cng, ai ny NJu c mt.

Hng ngn i biu thin ܩng ca 40 quc gia trn th gii v t tp. Hnh l ca h vn vn ch c mt vi ti xch nh trn tay, qun o gin d, km theo h l mt ci gi Nj ngi thin, v nhng chai nܧc lc, tt c nhng ngܩi ny NJu n chay trܩng. H ܮc phc v rt chu o bi on m thc chay khong 40 ngܩi ljn t Formosa vi hng tn thc n chay... ch t mt chuyn bay ǥc bit cng t Formosa. on m thc chay phc v cho trn bn ngn ngܩi Hilton Hotel trong sut 10 ngy... Thm mt ghi nhn trong vn NJ m thc l tt c nhng vn ngh s ܮc mi ljn trnh din trong chng trnh "ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu", NJu n chay chung vi cc "ng tu".

m Ging Sinh th Hoa Thnh n khng ch c cy Noel sng rc cnh vܩn hoa Bch Cung vi hng trm ngn c dn trong cc vng Maryland, Virginia... ljn d Thnh L na m, m ngay trong i snh ܩng ca Hilton Hotel, hng ngn "ng tu" cng knh mng c Cha Tri ra ǩi bng nhng li ca vang lng vui ti, cng vi s n nhn v ch ta ca mt tu hnh gia m cho ljn nay sau gn 10 nm xut hin y trn khp hnh tinh m khng ai l khng nhc ti: Thin S Suma Ching Hai. Hng ngn "ng tu" cung knh gi b l "S Ph"... Ngh s gi b l Thi S Thin S. c c hi tham quan v nhn thy nhng nghi thc hnh l theo phng php Thin ca Hi Quc T Suma Ching Hai, ngܩi vit "ܮc" n chay gn 7 ngy, phng vn hng chc "tn hu" t gi ti tr, ǥc bit l gii tr ca kh nhiu dn tc trn th gii hin ang thc hnh theo nghi thc Thin ca Suma Ching Hai. a s nhng ngܩi ܮc hi NJu ni rng: Ng gii v n chay t nht t ba ljn su thng l iu kin cn bn Nj gia nhp Hi, v Nj ܮc "Truyn Tm n..."

Thi s Thin S xut hin chnh thc vi quan khch th vo ti Th By 27 thng 12 nm 1997 ti nh ht Dar Constitution Hall, mt nh ht m theo nh li ca nhng c dn sinh sng lu ǩi Hoa Thnh n cho bit, nh ht ny cha bao gi hoc rt him cho thu mܧn; hoc cho mt t chc t nhn no trnh din vn ngh. V ǥc im ca n l mt nh ht truyn thng thܩng ܮc dng vo nhng nghi thc ǥc bit c tnh cht quc gia. Hn na, cng theo ngun tin ca ban t chc m vn ngh cho bit, mi y khng lu, Gim c ca nh ht cho bit nh ht va mi sa sang ton b thm, gh ngi, sn khu v h thng phu tn km khong 7 triu la, nn vic ng cho ban t chc ca Hi Quc T Suma Ching Hai t chc trnh din m vn ngh trn sn khu nh ht ny l iu kh c th hin thc. ... D cha ai ln ting gii thiu, nhng ngay trong m nay, chc chn c nhng ngܩi mi c dp nhn ngm Thi S Thin S ln u, c nhng ngܩi thong gp vi ba ln, gn v xa, tt c NJu ch mc vo bܧc i ca ngܩi ph n ni ting u Lc c mt khng hai hi ngoi(!). Phn vn ngܩi ta t hi: y c phi l ngܩi ph n m cho ljn nay vn bao trm mn sng huyn thoi?... ... Mt chi tit tuy khng phi l nhng tit mc trnh din vn ngh nhng ܮc hng ngn khn thnh gi c v hoan nghnh, l vic Thin S Thi S Suma Ching Hai trao tng mt ngn phiu mt trm ngn la ($100,000.00 USD) cho ng Jim Delgado, Ch Tch Hi Cu Chin Binh Hoa K (Director of Volunteer Services Secretary of General Office Department of Veteran Affairs), m theo nh li ni ca Suma Ching Hai, s tin ny l mn qu nh ca Hi Quc T Suma Ching Hai trao tng cho Hi Cu Chin Binh Hoa K, Nj cm t v ghi n nhng ngܩi chin s M tng chin u v hy sinh ti u Lc... ng Mark Katz, i din ca mt t chc cu chin binh Hoa K chin u ti u Lc (Director of Vietnam Homeless Veteran), cng ܮc tng thm s tin l mt trm ngn la ($100,000.00). Ng li v hnh Ƕng ny, Suma Ching Hai ni rng y cng l dp m b ܮc bit thm mt s chc cu chin binh M tham gia trong chin cuc u Lc nay ang c nhng hot Ƕng tng tr nhn o. Hai trm ngn la ܮc trao tng cho cc t chc cu chin binh Hoa K l mt ngha c ho phng, t im thm vo ngha ca m Thi Ca V Nhc Hi ngay ti th Hoa Thnh n do Hi Quc T Suma Ching Hai t chc. ... "ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu" ko di cho ljn hn hai gi sng, trong lc ngh gii lao 15 pht gia hai phn ca chng trnh vn ngh, mt bt ng na li din ra i vi hng ngn khn thnh gi. Ban t chc thng bo: ban m thc chay Formosa sn sng chiu i nhng mn n chay gn gng, y , ngay cc hnh lang m cng cc k sang trng ca Dar Constitution Hall; cho mi ngܩi thܪng thc...

Gi Mi -- Vit Nam Tun Bo, U.S.A. Ngy 9 thng Ging, 1998

m Th Nhc ܩng Vo Nhc Tm Linh & Tnh Yu


(Nguyn vn ting u Lc)

  1. Thin S Suma Ching Hai, n ti t Kiu Chinh v nhc s Phm Duy.
  2. Suma Ching Hai tng hoa cho ngh s Quang L.
  3. Thin S Suma Ching Hai v i din Hi Cu Chin Binh Hoa K (ng Jim Delago ng gia v ng Mark Kate bn phi).

  4. Suma Ching Hai tng hoa cho ngh s David Arkenstone cng vi gia nh Nguyn nh Ngha.


Sc Sng, U.S.A. Ngy 6 thng 2, 1998

(Nguyn vn ting u Lc)

m D Hi Ca Th K "ܩng Vo Nhc Tm Linh V Tnh Yu" Vang Di m Hܪng Thin Quc Tnh Thng V Ha Bnh, Kt Hp ng V Ty i Vo Tm Hn Th Nhn

Asian Fortune, U.S.A. Thng 2, 1998

"ܩng Vo Nhc Tm Linh & Tnh Yu"

Hi Tܪng Ting Nhc Tri Ni Qu Hng Yu Du


Tc gi Kathy Chen (Nguyn vn ting Anh)

ng cng Ty kt hp, c v tn ha ln, vܮt ra ngoi phm vi ca ngn ng v nhng chܧng ngi vn ha, mt bui i nhc hi tuyt trn ܮc c hnh long trng vo ngy 27 thng 12 nm 1997 trong Ta Lp Hin, th Hoa Thnh n.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments