Th

Th

Khi Ngܩi n Chn Ca Minh S

Lu Tp Qun s huynh, Tn Gia Ba
(Nguyn vn ting Anh)

Khi ljn chn Minh S
Hoa tri ph y ngܩi
Hng thm bao ton thn
Tm ci m, n cܩi vui

Khi ljn chn Minh S
Rܮu cam l n ban
Bn hi! Hy nhp mi
V s say lܧt khܧt
Qun ht, s hi ha

Khi ljn chn Minh S

Kinh in qun ht,
S nghim trang gi t
Ting cܩi vang tng Ǯt
Quay v thi u th

Bit bao nhiu iu p
Bit bao nhiu k c
Bit bao nhiu li hay
Bit bao iu din bin
Khi ti chn Minh S


Go To Top

[HOME]

Questions or Comments