Tܩng Trnh c Bit

Tܩng Trnh c Bit

Mt L Ging Sinh Vui Ti -- S Lܮc V Cuc B Quan Ti Hoa Thnh n


Do ng tu Hannah V, Indiana, M Quc su tp
(Nguyn vn ting Anh)

Thin T Quc T vo dp l ging sinh

Thin T Quc T vo dp l ging sinh nm nay trn y k nim. Khng nhng ܮc t chc trong mt khu ph sm ut ca th Hoa K, Hoa Thnh n, m cn ܮc kt thc bi mt bui vn ngh tuyt vi.

Ngay t u, S Ph khng b ph mt giy pht no Nj tha mn s ao ܧc ca nj t mun gp Ngi. Hai ngy trܧc Thin T, S Ph ti khch sn vo lc na m v gp ngay cc ng tu trong mt thi gian ngn. Sau ba im tm sng hm sau, cc ng tu sung sܧng ܮc gp S Ph ln na trong phng n. Ngi gii thch l do chnh ca bui vn ngh k ny. Nhc s Nguyn nh Ngha v gia nh trnh din trong chng trnh i nhc hi trong ma ging sinh nm 1996. H v cng cm Ƕng sau khi bit tt c s tin thu s ܮc tng cho nhng vn ngh s u Lc cn sng ti qu nh. iu ny khin ng Nj ti gio l ca S Ph. T ng bt u hܧng v phng din pht trin tm linh v cm hng son nhc tu hnh. Bui vn ngh ging sinh nm 1997 l do li yu cu ca ng, hu c dp thc hin iu m ng v cng ܧc mun -- ܮc dng ln cho Suma Ching Hai v th gii nhng nhc phm tm linh mi ra ca ng trܧc khi v hu.

Chiu ti trܧc Thin T, khi bui truyn Tm n sp sa bt u th S Ph tp hp tt c ng tu v chun ng tu ljn hi trܩng Nj gii p thc mc. Mt v lut s quan tm ljn vn NJ ngh nghip ca ng, ni rng ng thܩng b ging co gia tu hnh v cng vic. i khi ng phi ci cho khch hng ca hng ng, d ng thy khng cng bnh cho bn kia. S Ph khen ng l mt nhn vin rt tt, v ng phi lm cng vic m ng nhn th lao. Tuy nhin, ng phi chn mt trong hai, nu vic lm tri vi lng tm ca ng. ng c th tm vic hng khc hoc m vn phng ring, tranh u cho cng bnh v l phi. ng c th lm gio s lut, hay i bn u h. S Ph nhc chng ta nn ging nh tr con, ng hy sinh s an n, sung sܧng tm hn Nj ǰi ly tin ti, danh vng.

Ngy u tin ca Thin T, S Ph m thm ti cng ta thin vi chng ti trong hi trܩng. Ti hm , chng ti trnh din vn ngh mng L Ging Sinh. Sn khu ܮc trang tr bng nhng cy

Ging Sinh, n mu rc r. Hng ngn chic v Ging Sinh v nhng ti qu y ko bnh chng ln nhau thnh ng cao pha trܧc sn khu. S Ph v khn gi ǥc bit thch bi ht kch Ƕng do mt nam ng tu sng tc, v trnh din. Li ca gin d, nhng thnh tm, by t lng tri n ca anh i vi S Ph. Anh nhy nh nhng sng Ƕng nh tr th, khin nhiu ngܩi cng mun ng ln cng nhy vi anh. S Ph thch cch din xut sc, tht lng v tr con ca anh, ti ni Ngi thܪng anh ko bnh gia tr -- khng phi mt nm m nguyn mt r y. Tit mc cui ca chng trnh cng ܮc khn gi hoan h nhit lit. l mn ca v ca ng tu Formosa vi bi ht ging sinh "Rudolph the Red-nosed Reindeer". Bui vn ngh ܮc kt thc bng mt mn qu ln dng ln S Ph trܧc s ngc nhin ca mi ngܩi, mt tc phm ngh thut v i -- hnh khun mt ca S Ph lm bng hn 2000 ming vi nh mi mu sc ܮc khu li vi nhau. Khung vi ny ln ti ni nu ng gn, chng ta khng th nhn ra mt ca S Ph, m ch thy nhiu mnh vi mu may vo nhau. Tc phm ny khng khi l kt qu ca rt nhiu c gng, kin nhn v tnh thng.

Khng cn cch no i ngh l sung sܧng hn l ngh l ti thin t Hoa Thnh n. Khng nhng chng ti ܮc sng bn S Ph mi ngy, cng nhau mng Ging Sinh, ta thin v lng nghe nhng li vng ngc ca Ngi; m nh vo a im b quan -- ti mt trong nhng khch sn ln nht th Hoa K -- chng ti cn ܮc hܪng mt khung cnh thoi mi, y tin nghi, v s tip i lch s, chu o t ban lm vic ng tu cng nh cc nhn vin khch sn. ng k ni y l ng tu trong ban m thc, cung cp cho chng ti nhng mn n chay rt ngon ming, ܮc sp xp trng by trang nh trn nhng a to ln, thanh lch. Nhng ngܩi h php phng n lch s trong nhng b ng phc mu Ging Sinh xanh v . Thm ch thng rc cng ܮc "trng din" trong "b " trng, n .

Trong ngy Ging Sinh, S Ph chia ng tu ra lm nhiu nhm v cho ǥt cu hi. Ngi v cng kin nhn tr li nhng cu hi dܩng nh khng bao gi dt. Mt ng tu nu ln vn NJ thiu sinh t B12 khi n chay. Theo li cc bc s v chuyn gia v cch n ung, th ch c tht b, tht heo mi cha th sinh t ny, v thiu sinh tt B12 mt thi gian lu c th b h no b. S Ph tr li bng cch hi nhiu ngܩi trong khn gi n chay hn mܩi nm, c ai b au c cha. Ngi ni a c l ng tu chng ta au c ht ri, cho nn mi b n tht, ht thuc, ung rܮu, v i thin ti Hoa Thnh n trong dp l Ging Sinh nh vy. Ngi thm rng nhng ngܩi ny l bng chng c th v h bit qua kinh nghim bn thn m khng cn phi hc g c. Tuy nhin, v c l cn ngܩi thc mc v vn NJ thiu sinh t ny, S Ph n nhn kin ca khn gi. H NJ ngh n rong bin, mt mn n c nhiu sinh t B12, v ung thuc b B12. Tuy vy, Ngi nhc nh ng tu hy coi chng v ch mua nhng loi sinh t thin nhin, khng ly t Ƕng vt.

Mt v ng tu mi th php ba ngy ni v tnh thng v s chm sc v cng chu o ca v anh -- ngܩi th Tm n trܧc -- i vi anh. Trܧc ngha c , anh v cng cm Ƕng, n chay vi v v cui cng t quyt nh th php trong thin quc t ny. Anh by t lng bit n su m i vi v, khin anh c ܮc ngy hm nay, tnh ng sau khi Tm n. S Ph hi lng ni rng l iu Ngi lun dy chng ta t trܧc ti nay. Ngܩi v ny tht s nghe theo li Ngi v l mt tm gng sng cho chng ta.

Mt anh ng tu k li cu chuyn ch du ca anh -- mt ngܩi khng n chay, cng khng th php. Tuy vy, ch v cng knh trng v tin tܪng S Ph. Mi ln trܧc khi i u hoc sau khi tr v nh, ch lun lun ljn trܧc hnh S Ph ly. Mt hm, bc s khm ph ra ch mc bnh ung th trm trng, giai on bn, v phng cu cha. T bo ung th lan ra khp ni trong c th, nhiu cc bܧu mc ln c v v. Cc bc s NJu b tay, bo ch v nh. Anh ng tu ny v v khng bit cch no hn l bo ch cu S Ph. Sau hai thng cu nguyn thnh khn, tt c cc cc bܧu NJu bin mt. Ch hon ton lnh bnh. Cc bc s NJu kinh ngc. y l mt hin tܮng k diu cha bao gi chng kin. Sau khi bnh phc, ch n chay ngay lp tc v ang ch ngy ܮc th Tm n. Nghe vy, S Ph ni c l Ngi nn m phng mch, nh vy kim tin nhiu hn lm ngh ny. Ngi nhc nh chng ta tu php Qun m v mun bit Thܮng v mun ܮc gii thot, ch ng v mun cha bnh.

Ngy hm sau, S Ph dy chng ta nhng iu nn bit khi ta thin v b quyt Nj trnh nhng kh khn c th gp phi trong lc thin. Cui cng, S Ph nhc nh ng tu rng lm vic trong th gii ny, chng ta vn c th chia s s sung sܧng h lc thin nh ca chng ta. S Ph ni chng ta nn thng yu, sn sc cho gia nh, to tnh cm mt thit vi nhng ngܩi chung quanh. Ngi cng nhn mnh rng trong khi tu hnh, chng ta hy coi chng ng Nj ri vo cm by trn gian, v phi thm hiu gio l ca Ngi ng hu tin b trn con ܩng tu hc. Cc ng tu chm ch lng nghe li khai th ca S Ph v trܧc khi h nhn thc ܮc nhng li ny th thin b quan chm dt.

Cuc b quan ܮc kt thc bng mt bui i nhc hi tuyt vi kh qun ti D.A.R Constitution Hall vo ti ngy 27 thng 12. Nhiu vn ngh s tn tui trnh by trong chng trnh "ܩng Vo Nhc Tm Linh v Tnh Yu". ng tu ti d bui nhc hi Ƕc nht v nh ny ca th k, trܧc khi tr v nh, ai ny thm nhun gio hun thm su, tnh thng v gia tr ca S Ph; cha g cm thy nh mong b tnh thng v tn v nhng nhc khc lm rung Ƕng lng ngܩi.

Mt L Ging Sinh Vui TiMn Qu Ging Sinh Tt Nht


S t Bng Hng V, Philadelphia, Hoa K

Trong vic lm, khi gp vn NJ kh khn, ti NJu cu S Ph gip ǫ. Nm ngoi, khi ngܩi lin lc vin ni S Ph c t chc mt cuc Thin T Quc T ti Hoa Thnh n vo dp l Ging Sinh, ti va vui va lo v cng vic nh bo rt bn, khng th xin ngh ܮc nhiu ngy. May mn thay, cc s t, s huynh lin an i ti rng h thnh tm cu S Ph gip ǫ th s ܮc gii quyt.

Qu nhin, trܧc ngy Ging Sinh mt tun, ti ܮc bn ng nghip gip ǫ v ngܩi qun l ng cho ti ngh php. H thy ng tu chng ta rt thnh tm vi S Ph, nn cm Ƕng v h bt u džc sch biu ca S Ph, Bn Tin v th n chay.

y l ma Ging Sinh u tin ca ti trn t M, li ܮc d Thin T Quc T, gp S Ph, tm trong Pht quang, cm gic sung sܧng khng ngn t no c th din t ܮc. S Ph, cm t Ngi li mt ln na khin gic m ca con thnh s tht! y l mn qu Ging Sinh qu nht m Ngi tng cho con!

Hnh Trnh Tm Linh Ca Ti


S huynh ng tu Dich Son, Hoa K (Nguyn vn ting Anh)

Ti bit mnh c t ܮc mt vi s tin b trong ln b quan quc t ny v nhn ra rng khi thin dܧi s trng coi ca S Ph, tm linh ti ܮc nng ln ti mt tng s cao hn. S Ph gii thch rng trong trng thi ny chng ta tm thi ti mt ǣng cp khai ng no - linh hn ti tm ri khi th xc Nj lang thang ti mt ni no c cng chn Ƕng, cng nng lc, c th l mt th gii khc, ni c nhng ngܩi thng minh hn, l d nhin khai ng hn vui hn.

Trong nhng gi thin, khi u c ti hon ton lng xung, ti nhn thy mnh c nhng tng lp thc khc nhau. Ci thc ra khi thn th, cng i vi linh hn ang lang thang cng khp h khng. thc ny hc hi nhng bi hc tu hnh t Chn L, m ch khi no trong trng thi v th ny mi nhn ra ܮc mt cch r rng. Y nh li S Ph dy: "Mt Tr Hu ca chng ta c th pht trin mt cch ti a, ch khi no u c hon ton bnh lng." thc th hai li trong thn th ti. N cho ti bit rng, ti ang ta thin vi nhng nj t khc dܧi s hܧng dn y tnh thng ca S Ph. Nh th nghim ny, ti hiu ܮc rng, mi chng ta khng phi ch c mt thc h.

Trܧc khi ht gi cng tu, bng tn Pht ca S Ph ܮc m ln. thc th hai ca ti nhn ܮc tin ny, lp tc bo cho linh hn Nj n tr v thn th ngay. Sau ti cm thy trn y sc gia tr, nim h lc. Linh tnh cho bit linh hn ti va mi th nghim s t bi v tnh thng ca Thܮng , v t ܮc kho tng v tn bn trong, l s lnh ng Thܮng .Tnh Thng Thnh Thin Ca Thܮng


L ng tu, i Lc

Trong k Thin T va qua, ܮc tn mt ܮc s nhc nhn ca S Ph, tm ti cht au nhi, nhng li b lng ch k a y. Nh mt a tr ܮc nung chu v v k lut, ti c mong mun ܮc m hin S Ph gia tr v mt s dn vt ng tr trong tm ti.

Nhng b m v i S Ph, vi tnh thng v bin ca Ngi, ang gnh vc bit bao nghip chܧng ca chng sanh, lm sao ti c th th l tng thm gnh nng cho Ngi ܮc? Ti b xu x gia s h thn v ܧc mun.

Nhng S Ph t bi džc ܮc nhng ngh ca ti. Ngi hiu ܮc s khao kht tnh mu t ca mt a con nh n Ƕc ljn t b bn bn kia. Khng mng ljn lng ch k u tr ca ti khi Ngi nh nhng i ngang qua ch ti, a bn tay thnh i mm mi, nhng y lc lܮng ca Ngi xoa v gia tr trn nh u ti. Ti khng cm ܮc s xc Ƕng, nܧc mt tun ri trn m. Ti khng c li no Nj din t ܮc tnh thng thnh thin ca Thܮng .Trng Phng


S t u Du, Formosa

Vo mt ngy nh
Chng ta gp li nhau ni bn kia a cu
Con tim ang say ng
t nhin bng thc gic

Ting v tay cho n
Ti cܩi, dng mnh mai
Ngi nh nhng tng bܧc
Trong m ngܩi gn quanh
Tit ma ng lnh lo
Nhng sao n cܩi Ngi nh lp lnh nh xun
! S Ph!
C l Ngi khng bit
S hin hu ca Ngi
L hng n diu k ca Thܮng !

Khi danh hiu Thܮng
T i mi m ca Ngi
Tt c t bo ca con
Cng rung theo m NJm
Qua bao ngy nhung nh
Tun trn t thm tm
V trong nh mt con

Thn, tm, linh ca con
Ha vo ging nh Sng
Bi trong ging m Lu
M trong bin tnh thng
C ai hiu ܮc chng
Nim vui tng phng ny?
Ngoi chng con v Ngi,
Trong thng yu su m.Ho Quang Ti Nh Nhng Ngn Sng


Do ng tu J. Ludvik, H-Uy-Di, Hoa K (Nguyn vn ting Anh)

Hm nay l ngy Ging Sinh. Hm nay S Ph cho chng ta tt c nhng mn qu tt nht trong ǩi, bng cch by t tnh thng ca Ngi i vi tt c chng ta. Ti ngc nhin khi thy nh sng bng nhin chy trܧc mt tr hu ti. T khi th Tm n, ti khng bao gi nhn thy nh sng. Ti ch cm thy s hiu bit khng ngng gia tng v tr nn c tnh thng v t bi nhiu hn i vi mi ngܩi v mi vt chung quanh, v ti tr nn mn cm hn ljn ni ti c th t quan st mnh m ngc nhin khng th gii thch ܮc v s trܪng thnh. Nhng nm va qua, cc thi quen xu ca ti cng ht dn mt cch t nhin.

ang th nghim thy nh sng, bng nhin ti cm thy c ngn tay n nh trn trn, nh sng ang chy tr thnh nh nhng ngn sng trong u ti, p vo ngm bn te ln pha trn mt tr hu v vng ra khp ni, ri nh sng ri xung nh nܧc chy t pha trn. Nhng ngn sng nh sng trng trng, cch nhau bi nh sng xanh, ri sau bin thnh nhng lung nh sng chy di ri bin mt.

Cm n S Ph knh yu. Tnh thng ca Ngi mnh lit khng th tܪng tܮng ni. S hin din ca Ngi nh mt ngܩi m ljn vi a con th ang lc ܩng, s hi v lnh lo bn ngoi, ri b m ca n ljn. Khi h gp nhau bn ging nܧc mt, mi au kh tiu tan. Con ch cn c th thng yu nhng ngܩi lng ging, thng yu vn vt hin hu nhiu nh S Ph thng yu chng con. V khi gp S Ph, chng con tr nn bit thng yu nh vy. Chng con i vi k khc ging nh S Ph i vi chng con, chng bao lu trn a cu s chy ra vi tnh thng.

M Knh Yu!

Xin M hy ngng ngh mt thi gian.
Xin hy ngh ngi
V chng con.

Hy ngh xa chng con.
Ni c cn gi nh thanh mt thi qua nhng rng cy to,
C rng l nh qut a Ngܩi ng
C sng bin ln tn gi mt i chn Ngi trn ct nng.
Xin M hy ngh ngi v Nj tnh thng ca M lm tan chy
qu a cu.

Chng ta hy ban b cho ǩi sau nhng git l thng yu
Chng ta hy gieo mm cho kip sau khi nhng ging sng nܧc mt.
Con tan trong tnh thng ca Ngܩi.p Li Cu Nguyn


Do s huynh David Brooks, Perth, c Chu(Nguyn vn ting Anh)

Mt bui sng ti thin b quan Hoa Thnh n, ti nhn ra l mnh b cm.

Bui tra hm , ngi trong hi trܩng thin ti cm thy mnh thc s b bnh, kh c th tp trung vo S Ph ܮc. Ti ngh bng: "Gi m mnh c mt thc n gia tr." Nhn ln php tܧng S Ph, ti cu xin gip ǫ.

ng lc , ti thy mt cy ko gia tr b ri li i, sp sa b p trng. Cu tr li cho ti ljn! Ti lp tc "gii phng" n v cm thy khe khon hn.

Chiu hm , khi ti sp sa vo hi trܩng sau khi dng cm chiu, mt bn ng tu cng phng a cho ti mt ci ly nha c mt cht thc n. Anh ni: "Theo ch th ǥc bit, phn ny dnh cho anh." Th ra l thc n cn li t ba cm ca S Ph -- thc n gia tr ܮc gia tr! S p ng cn hn s trng mong ca ti!Tay Mt Trng


Trn s t, Tn Gia Ba

Rt cuc S Ph bܧc v pha ti. Ti a bn tay ra, S Ph cng a bn tay ca Ngi ra. Ti thy bn tay ca S Ph nm ly tay ti rt mm mi v cao nh. Ti lng lng a bn tay m S Ph nm qua Nj ln trn, thܪng thc n hu v thܮng.

Sng sm hm sau, ti Ƕt nhin nhn thy mt tr hu ca ti ta ra ln nh sng du dng, chnh gia xut hin mt ܩng mt trng lܫi lim, ܩng nt rt p, khc hn vi mt trng ngoi th gii ny th v cng. Hnh nh ny gi ܮc mt hi ri bin mt, ti tnh dy ngm ngh ti sao hnh dng mt trng lܫi lim ny li rt quen thuc. t nhin ti ng ra, hnh dng p ca n v ܩng nt mong manh mm mi hai u, chnh l ti qua S Ph a ra cho ti nm bn tay v cng tuyt p ca Ngi.S May Mn Trong Ci Trang


S t Hong Sn Phong, i Nam, Formosa

m th nhc Tm Linh vo cui cng ca ln b quan ny, chng ti ܮc ch nh mt s ngi d nht nm tut mt bn trn lu. T ch ngi nhn xung sn khu, chng ti khng nhng nhn thy ng trܧc sn khu m cn thy c hu trܩng, gia l mt mn nh to ln che mt tm mt ca chng ti. Trong lng bun bc, chng ti sa son than van th bng nhin nh li k Thin T va qua S Ph nhc nh chng ta nn nh cu chuyn Si ng Mt Nga. Ngi ni nu chng ta thay ǰi cch suy ngh, tnh th s ǰi thay v chng ta nn lun nh rng bt c s an bi no cng NJu do dng ca Thܮng . C th khng tt i vi chng ta nhng li tt cho ngܩi khc. Khi s suy ngh ca chng ta thay ǰi, than th cng tan bin mt.

Vi pht sau, c mt nhn vin lm vic dn tt c mi ngܩi trong khu ca chng ti, tng hng mt, a xung ngi ti nhng gh trng tng dܧi, pha trܧc. Chng ti ܮc sp ngi hng th ba dnh cho quan khch. Ch ca S Ph ngi ngay sau lng chng ti. Bnh thܩng, chng ti khng sao c ܮc mt ch ngi tt nh vy d rng chng ti c tranh u. Cho nn, Thܮng khng mt th gi kho nghim chng ti v nhng g S Ph va ging dy chng ti trong Thin T va qua.

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments