Chuyn Thnh Kinh

Bi Thuyt Ging Trn Ni


Suma Ching Hai
ging ti Bnh H, Formosa
Ngy 3 thng 6 nm 1989
(Nguyn vn ting Trung Hoa)

C mt ngy, rt nhiu ngܩi ljn thm Cha Gi Su Kit, k c cc nj ca Ngi v cc tn . Tn l nhng ngܩi tin tܪng Ngi nhng khng theo hc vi Ngi, c th cha th Tm n hc php mn Qun m. H ch theo Ngi v ti gp Ngi. Ri cha Gi Su ln mt ngn ni v ngi xung. C th nh th v qu ng ngܩi, nn Ngi phi ln ni ging th mi ngܩi mi thy ܮc Ngi.

Trܧc tin Ngi ni: "ܮc gia tr l nhng tm linh km ci, v Thin Quc l ca h." iu ny ngha l nhng ngܩi khim tn v bit rng mnh thiu tr hu s ܮc Thܮng gia tr v thng yu. Ri Cha ni: "ܮc gia tr l nhng ngܩi au kh, v h s ܮc an i." iu ny cng ging nh ti thܩng ni vi qu v: Bnh tt l phn thܪng, v trong hon cnh ny chng ta ܮc gia tr. "ܮc gia tr l nhng ngܩi nhu m, v h s l ngܩi tha k tri t." y Ngi ni nhng ngܩi tun theo thin s ܮc phn thܪng. Ngi cng ni: "ܮc gia tr l nhng ngܩi thm kht l phi, v h s ܮc trn tr." ti ch dch s s qua ting Trung Hoa thi. Ri Cha ni: "ܮc gia tr l nhng ngܩi t bi, v h s ܮc phܧc bu." V "ܮc gia tr l nhng tm n thun, v h s gp Thܮng ." iu ny chng ta NJu bit. ng tu chng ta, nhng ngܩi ngu nht, khim tn nht v t gy phin no nht l nhng ngܩi c rt nhiu th nghim bn trong. Nhng ngܩi khng n o, khng a mt ra trܧc mt ti li t ܮc nhiu thnh qu nht. Cho nn khi qu v b quan, lc bo co th nghim, Ƕt nhin c vi ngܩi m chng ta khng bit bao gi, bܧc ra v ni th nghim rt cao ca h. l nhng ngܩi n thun v khim tn nht.

Ngi ni: "ܮc gia tr l nhng ngܩi to ha bnh" l nhng ngܩi lm th gii ha bnh v khin k th ngi li vi nhau, "v h c th ku gi nhng a con ca Thܮng . ܮc gia tr l nhng ngܩi hnh x l phi, v Thin Quc l ca h." V "ܮc gia tr l qu v, khi ngܩi ta nhc m, ph bng qu v, ni nhng li xu xa, chng bng bi qu v v quyn li ca ta." "V quyn li ca ta" ngha l quyn li ca Cha Gi Su thi . l, nu mt ngܩi b nhc m v ph bng v v thy ca h v v tin tܪng v thy ca h, ngܩi ܮc gia tr rt nhiu. Khi Ngi cn ti th, nj ca Ngi cng b ph bng, b trng pht v b quy nhiu, Ngi ni nhng ngܩi s c phܧc bu. ni l an tm, ng Nj ljn nhng kho nghim ny.

Ri Ngi tip tc ni: "Hy vui v v nn mng, v t ܮc nhiu phܧc bu thin ng, v cng b nhiu hnh pht, qu v cng giu c phong ph." L th , b trng pht hoc b ph bng nh th, qu v s thnh mt minh s v thnh Pht. iu ny bt c tn gio no cng NJu ni ging nhau. Cha Gi Su Kit ni: "Nu nh ngܩi ta tt ngi bn m phi, th hy a bn kia cho ngܩi ta nh tip." Ngi cn ni tip: "Nu nh ngܩi ta git o khoc ca ngi, th ngi nn a lun o chong cho h." ni cho ngܩi c hai Nj h trng d coi hn.

Khi chng ta džc Thnh Kinh hay B Tt gii, chng ta NJu bit rng khng nn c thi Ƕ khng tt i vi nhng ngܩi ph bng chng ta nh cch h i i vi mnh. Chng ta phi thng yu v t t vi h gp bi. Nu qu v ch Nj h tt mt bn m phi m khng phn ng g, h c th ngh l qu v s h hoc khng bit cch phn ng. Nhng khi qu v a m bn tri cho h tt tip, h s thc tnh, h s ngh: "! Ti sao ngܩi ny li phn ng nh vy? Khng phi anh ta khng th phn ng m l anh ta khng bn tm ljn vic b tt v tha th cho chng ta." Ri ch c h l ܮc li ch. V th Cha Gi Su Kit mi ni, a bn kia cho h nh. Nu khng Ngi ni: "Khi ngܩi ta nh qu v, khng nn nh li." Chng ta cho h nh bn kia, h s ngh l ngܩi ny c cnh gic v khng ri tr. Anh ta c th phn ng, ch c iu l phn ng ca anh ngܮc vi phi ng ca mnh." ch khi , h mi thc gic. Cho nn, ti ngh rng cha Gi Su tht v i. Qu v ngh sao? ( "Tha phi!" V tay)

Pht Thch Ca Mu Ni cng phn ng tng t nh vy khi c mt ngܩi git 99 ngܩi, sau cn mun git Ngi. Ngi khng phn ng, li Ƕ ngܩi thnh A La Hn. Lm vy mi ng. V chng ta tu hnh, ging nh ǩi ǩi kip kip gieo ht ging o c ny, cho nn chng ta t nhin s phn ng nh Cha Gi Su Kit vy. "Nu nh ngܩi ta tt ngi bn m phi, th hy a bn kia cho ngܩi ta nh tip." Chng ta phn ng t nhin nh vy v khng hiu ti sao. V bin thnh thi quen v chng ta phn ng mt cch t Ƕng.

Ging nh khi qu v cn nh, khng th p xe p. Sau chng ta c tp, tp mi, ri chng ta bit p. Khi mi bit p xe p, chng ta rt mng, sau ny p quen ri, cm thy khng c g kh khn c. C ngܩi va p va ni chuyn cng khng sao. C ngܩi cn ng trn xe p, hoc ng ngܩi xung xe p, cng khng sao, cm thy rt d dng. Tng t, nu chng ta c hnh Ƕng o c no v cm thy rt t nhin, ngha l chng ta ǩi ǩi kip kip gieo ht ging tu hnh, c phܧc bu, c o c. Mt khc, nu chng ta c g khng tt, hnh Ƕng hung c, hoc ngܩi no c hnh Ƕng hung c i vi chng ta, hoc bt c chng sanh no hung c, chng ta nn ti nghip h, bit l ǩi ǩi kip kip h khng gieo ht ging o c, hay ht ging o c ca h b mc, khng trܪng thnh ܮc. Chng ta nn cu Pht B Tt gip h mau m tm Nj liu ng. Chng ta khng th Nj h gi mi ܩng ny. Vi nhng ngܩi khng tt vi chng ta, chng ta nn cho h mt c hi p hn tnh. Khng c phn ng g khi h tt vo m mnh cha , m phi lm mt vic g tt hn i vi h.

By gi ti mi hiu ti sao hi no ti gi ti NJu i i vi mi ngܩi tt hn khi h x t vi ti. V th h mi gi gi ti l "Pht sng". Ti ܮc ngܩi ta gi l "Pht sng" t trܧc khi tu hnh. H khng c ni ti l "Pht sng" nh! ni l d ngܩi ta i i vi ti xu ti u, ti cng x s vi h cng ngy cng tt p hn, cho nn h khng bit lm th no, nn mi ni "c ta l Pht sng". Ngay c nhng ngܩi i x t vi ti sau li gi ti l "Pht sng", khng phi nhng ngܩi khc. Nhng ngܩi khc khng bit ti l ai c, v khng bit ti. Ch nhng ngܩi bit ti mi gi ti nh th. y l nhng li ca Cha Gi Su Kit ni trn ni, cng ging ht nh trong B Tt gii ca Pht gio vy. y l mt bui thuyt ging rt ni ting, mi ngܩi gi l: "Bi thuyt ging trn ni". Ngi ni: "Cc ngi ( ni cc nj t) l mui ca th gian. Nu nh mui khng mn, th u c tc dng g." ni chng ta ngܩi tu hnh i biu cho o c, nu chng ta khng sing nng v o c, ai c th cu chng ta? Ai c th khin chng ta thnh o c? Ai c th lm gng cho chng ta theo? ni chnh chng ta phi t lm gng cho chnh mnh. Ngi ni rt ng.

V th ti nhn mnh rng chng ta khng phi v tu hnh cho bn thn m thi, chng ta cn phi lm gng cho ngܩi khc, sau ngܩi ta mi cm nhn ܮc s thnh tm ca chng ta, mi i theo chng ta. Nu chng ta ni mnh l ngܩi tu hnh, m li n ung vui chi, n tht ung rܮu nh phm phu, nu chng ta thng hi ti chng sanh thay v bo h chng, nu chng ta li ph bng ngܩi khc, ci v v nh nhau vi ngܩi khc, ni chuyn th phi, th ai c th cu chng ta? Ai c th cu nhng ngܩi khng tu hnh?

Ti ni vi qu v t lu lm ri, cho nn qu v khng th ni l khng cn gi gii nghim chnh khi tu hnh. Nu mt ngܩi khng c o c, th d c t ܮc ǣng cp cao cch my, khng ai knh n h, tin tܪng h c, v khng cn bit ǣng cp ca h cao ra sao, nu ngܩi y b ngoi trng thp hn, ngܩi ta s e ngi h. Mi ngܩi v minh, lm sao h bit ǣng cp ca ngܩi l cao? Nu b ngoi ca anh ta trng khng tt lnh, ngܩi ta s ni l anh ta xu. Chng ta khng th trch h ܮc. Cho nn, d c ngܩi ni rng mt ngܩi n tht ung rܮu c th thnh Pht, chng ta ch nn nghe h. Chng ta mun mi ngܩi hiu rng mnh c th b mt vi mn n Nj tinh tn tu hnh, Nj lm gng v v nhng con vt ng thng cng s cht.

Ngi tip tc ni: "Cc ngi l nh sng ca th gii. Mt thnh ph trn ngn i khng th n du ܮc." ni l mi ngܩi NJu thy. Chng ta nu nh tu hnh ng hong, bn thn chng ta s pht quang, kh phn chng ta s pht ra mt bu khng kh o c v an ha. Ri mi ngܩi s cm nhn ܮc, cho nn chng ta khng th du ܮc. D khng cn ni ra ngܩi ta cng bit. "Khng phi thp nn xong v du dܧi bn, m phi cm vo cy cm nn, Nj n ta nh sng ljn khp mi vt trong nh." Ngi ni: "Hy Nj cho nh sng ca cc ngi chiu ri ti mi ngܩi, Nj h thy nhng vic tt lnh ca cc ngi, v lm rng r ng Cha lnh ca chng ta trn tri." Ngi ni rng khi h trng thy chng ta v i ra sao, h s hiu rng ng Cha lnh ca chng ta cn v i hn th na, v nu chng ta mun mi ngܩi ngܫng m Thܮng , chng ta phi tnh ha bn thn, lm gng tt, Nj mi ngܩi bit l chng ta tht s l i biu huy hong cho nhng t tܪng o c v thanh cao, h ay ni cch khc, Thܮng thanh cao. Cha ni c ng khng? C hay khng? (Mi ngܩi p: "Tha ng!" V v tay) Cho nn qu v thy ti sao ti ca ngi Cha Gi Su Kit. V nhng g Ngi ni rt l hay! V qu v khng bit Thin Cha gio hay ra sao, hm nay ti gii thiu ljn qu v. V bt c iu g ti ging NJu ng, ti c l do Nj ca tng Cha Gi Su Kit, ti c l do tn thn gio l Thnh Kinh, gio l ca Thin Cha gio.

C mt s ngܩi Thin Cha gio hi cc oan, lm vic khng tt, hoc khng tn trng cc tn gio khc, hoc bo lc hn; y l vn NJ c nhn. l Ma vng li dng h Nj tr trn vo m ng v ph hoi, ch khng phi l Thin Cha gio khng tt. Pht gio chng ta cng c rt nhiu cc oan, kch Ƕng, bo lc ca tng phi c nhn v hnh Ƕng c nhn, iu ny khng quan h g ljn Pht gio. Nu c nhng ngܩi ny trong bt c tn gio no, k c Thin Cha gio v Hi gio, chng ta khng th ni l tn gio khng tt. Nu v tnh ti mua mt cun kinh ca Hi gio, ti s džc cho qu v. Cng c nhng iu ging dy tt trong .

Cha cng ni: "Bt c ngܩi no ph mt trong cc iu rn ny, v dy ngܩi ta nh vy, ngܩi y s ܮc a v nh nht trong Thin Quc. Ta ni cho cc ngi hay ( Cha Gi S Kit m ch nhng ngܩi xut gia v cc tn ), nu nh o c ca qu v khng tt hn ngܩi ngoi, khng cao hn h, th qu v khng th vo Thin Quc ܮc". L do Ngi ni vy v lc , nhng ngܩi gi l ti gia c th khng c o c. H n ung vui chi, thu tin cng dܩng, ct gio ܩng ln nhng khng lm vic tt. H c nhiu tin v tr nn kiu ngo nhng ܮc knh trng. H khng chnh ng nhng ܮc ca ngi. H khng c cng c nhng li ܮc tn sng. H khng lm vic g m hng ngy li nhn cng dܩng t ngܩi khc. V th Cha Gi Su mi ni nghip chܧng ca h nng n. Ngi ni nj t ca Ngi phi cng c o c hn Ngi, cng n thun hn, th mi c th vo ܮc Thin Quc.

Nh ti ni vi qu v vy, nhng ngܩi ljn xut gia y phi tt hn nhng ngܩi xut gia ngoi mi ܮc. Khng nn nhn ngܩi ta ri ngh: "Ti sao ngܩi ta c th nhn cng dܩng? Ti sao S Ph khng cho chng ta nhn cng dܩng?" ܮc m, bt c ngܩi no nhn cng dܩng cng khng sao, nhng s khng cn l nj t ca ti na. Theo ti th khng ܮc nhn cng dܩng. Th d qu v ra ngoi mt mnh khng c tin, qu v c th nhn mt vi mn n hay mt cht nh tin bc, v ti s khng ni g. Nhng nhiu ngܩi xut gia bn ngoi nhn cng dܩng qu nhiu, hܪng th qu nhiu, khng lm chuyn g li ch cho x hi quc gia. C th h lm cha xong bn phn, khng c phong cch v o c khng cao, vy chng ta khng th trch ngܩi khc ti sao nhn ngܩi xut gia khng tt.

Khi theo ti lm ngܩi xut gia, qu v nn coi sc phong cch ca mnh. Nu ti nghim khc vi qu v, qu v nn hiu ti sao -- nu khng qu v s c nhng thi quen xu. Thy ngܩi xut gia bn ngoi t ti v nhiu qun o p hn, cn o qun ca chng ta l t may v gin d cng nh chng ta ch c vi b qun o, li khng c tin c nhn, qu v c th thc mc y l loi xut gia g vy. Nhng phong Ƕ ca chng ta, l tܪng ca chng ta, nhng th vt cht khng mua ܮc. Cho nn qu v phi nh cho r, ng qun phong Ƕ ca chng ta, o c ca chng ta khng th dng tin m mua ܮc, khng th dng y phc biu th ܮc. Chng ta bn trong c nh sng, n s pht ra khin ngܩi ta s cm thy d chu v knh trng chng ta. y l t trܩng t nhin ca chng ta, y phc trang nghim ca chng ta, khng phi mc qun o p khin ngܩi ta tn trng, khng nht nh l nh vy.

Cha Gi Su tip tc ni vi nj t ca Ngi rng: "Cc ngi thܩng nghe ngܩi xa ni: Khng st sanh, khng git ngܩi. Ai m git ngܩi th s b php vin trng pht. Nhng ta ni cho cc ngi hiu r, bt c ai gin d vi bn b ca mnh, th d ngܩi lng ging, ngܩi quen bit, mt cch v l, s b php vin trng pht, v ai ni vi ngܩi anh em Raca, s b hi ng trng pht." n mc Ƕ nh vy ! Nu chng ta gin d v l vi ngܩi khc, ni rng ngܮc i tinh thn h, cng s xung a ngc hay to nghip. iu ny tht ng s bit bao! ng ngh rng ch st sanh mi xung a ngc, m chng ta nn c gng gi thn khu chng ta cho sch.

Cho nn Ngi ni: "Nu nh cc ngi em vt cng dܩng ljn trܧc bn th, m nh rng anh em ngi c iu g khng va vi ngi, th Nj vt cng dܩng li trܧc bn th, v i lm ha vi anh em ngi trܧc, sau mi ljn cng dܩng." Ngi ni l, cng dܩng m tm khng n thun, khng lng thin, th cng v dng. Ngi cn ni vi cc nj t ca Ngi nhiu iu khc: "Nu c ngܩi vu khng chng ta, sau cu chng ta tha th, chng ta phi lp tc lm ha vi h, khng thi h s em chng ta ra ta, ta s giao chng ta cho vin chc ph trch, v ri chng ta s ngi t." iu ny c ni rng chng ta khng nn dy da ti lut php v khng nn tranh ci vi ngܩi khc; m hy mau mn gii ha vi h.

Ngi tip tc ni: "Cc ngܩi c nghe thi xa ni rng khng ܮc t dm. Nhng ta ni cho cc ngܩi hay, bt c ai nhn mt ngܩi ph n vi s ham mun l phm ti t dm trong tm ri." Ngi ni v thn khu cng ging nh Pht gio, phi khng? (Mi ngܩi p: Tha ng.) Cha Gi Su trܧc ni v vic ng h ly ti php lut m phi ha gii vi ngܩi khc cng ging nh trong B Tt o ca Pht gio hay gii lut xut gia vy. Cho nn chng ta khng th ni Thin Cha gio v Pht gio khng ging nhau! Rt ging nhau! Ngi cn ni: "Nu mt phi ca ngi lm ngi phm gii, th ly n ra." n nh vy . Nhng ng c ly ra nhe, t t m! (Mi ngܩi cܩi) ca Cha Gi Su khng phi nh vy, Ngi ch nhn mnh v o c v gii lut m thi. Ngi cn ni: "Th l mt i mt b phn ca thn th, cn hn l Nj ton thn b nhim, b rt xung a ngc." Ngha l chng ta phi gi gii lut cho nghim chnh. Nu chng ta c nim g khng tt, chng ta n n sm hi v khng Ǯi ljn khi n bin thnh hnh Ƕng. Lp tc m hi, nim cc Hng Danh, ngh ljn ti hay thܮng , nhng ng c ly con mt ra nh, kh coi lm! (Mi ngܩi cܩi).

Ngi ni: "Li na, qu v nghe ngy xa c ni khng ܮc th vi mnh, m nn th vi Thܮng . Nhng ta ni cho cc ngi hay, ng th nguyn g c, d l vi tri, v l ngi v ca Thܮng ; cng ng th vi t, v l ch ng ca Ngi." iu ny ngha l mi ni mi ch NJu thuc v Thܮng . Cho nn, chng ta, nhng k phm phu khng th th vi tn ca ng thing ling. "ng pht bt c li th no." Th d c ngܩi th: "Nu ti c i x vi anh t bc hay g , ti s b cht u hay st nh." ! Tht l gh s! Cha Gi Su ni chng ta khng th th nh vy ܮc, v nu chng ta th, chng ta ang coi thܩng tri v t. Chng ta nn knh trng h v khng nn th vi tn ca h. Chng ta cng khng nn th vi ci u ca mnh "v qu v khng th lm mt si tc trng hay en." Chng ta khng c quyn th vi bt c ngܩi no. Tm thn ny do Thܮng to ra, chng ta khng th dng n theo cch chng ta mun. Ngi cn ni "Hy Nj cho s tr chuyn ca qu v phi phi, khng khng, v nhng g hn vy s thnh ti li". Cha ging rt r! , Ngi cn nghim khc hn ti. ! chc mng! (cܩi). T nay tr i, ti s hc hi ni Ngi (Mi ngܩi v tay) v s nghim khc vi qu v hn.

Ngi ni tip: "Cc ngܩi tng nghe ni ly n bo n, on bo on, nhng ta ni cho cc ngi bit. h ai tt m bn phi, hy a m bn tri cho h tt. V nu c ngܩi kin cc ngi trܧc ta v ly o khoc ca nh ngi, hy cho h lun tm o chong. V nu c ngܩi buc nh ngi i mt dm, hy i vi h hai dm. Hy cho h nhng g h i hi, mܮn xin; ng quay mt b i." iu ny ngha l chng ta nn gip ǫ nhng ngܩi cn thit. Nhng nu c ngܩi hi vay mܮn tin bc Nj c bc, l d nhin chng ta khng cho; nu h mܮn tin Nj ung rܮu, chng ta nn khuyn gii h ng ung hay khng cho mܮn. "Cc ngi cn nghe thi xa ni rng: 'Thng ngܩi hng xm, v ght k th. Nhng ta ni cho cc ngi rng, Hy thng yu k th, gia tr nhng ngܩi nguyn ra cc ngi, lm iu tt cho nhng ngܩi ght cc ngi, v cu nguyn cho nhng ngܩi ph bng v trng pht cc ngi; v cc ngi l con ca ng Cha lnh trn tri, ngܩi khin mt tri chiu ri trn cc ti li v trn cc iu lnh v gi ma ro tܧi ln nhng iu phi tri." Cho nn chng ta nn hc hi phong cch khng phn bit ca Thܮng . (V tay) "V nu cc ngi ch thng nhng ngܩi thng cc ngi, th c ch g? V nu cc ngi ch cho hi ngܩi anh em ca mnh thi, th cc ngi hn g nhng ngܩi khc? Khng phi mi ngܩi NJu lm vy sao?" iu ny c ngha chng ta l ngܩi tu hnh phi cao ǣng hn, t tm phn bit v phi hay hn h. "Cc ngi phi hon m, v ngay c ng Cha lnh ca cc ngi trn tri cng rt hon m." Cha ni ng Cha lnh ca Ngi hon m. Cc Pht t ni Pht ca h hon ho. H NJu ni ging nhau c.

Cha ni: "Nu nh cc ngi lm vic b th, ng m thi kn cho ngܩi ta nghe ܮc, ng Nj ngܩi ta thy ܮc cc ngi tt nh th no. Nu nh tay phi ca ngi b th cho ngܩi khc, ng Nj cho tay tri bit." Pht Thch Ca Mu Ni cng ni: "B th nhng khng b th, mi tht l b th." Tht l nh vy! Cho nn ti dy qu v cng ging ht nhng g Cha v Pht Thch Ca Mu Ni dy cc nj t ca cc ngi. (Mi ngܩi v tay) Chng ta lm vic tt, bi v nhn, v ngha, v l, v tr, v tn, v bn phn tnh thng m lm, khng phi lm Nj ngܩi khc tn thn, khng nn ra ch thi kn v qung co.

Ngi ni: "Nhng ngܩi thi kn ln ting khng c phܧc bu, nhng nhng ngܩi m thm lm, th c cng c ca Thin Quc."

Nhng loi ngܩi thi kn om sm, "no nhit B Tt" th c phܧc bu ca a cu m thi, v thܩng, cn chng ta th c cng c vnh cu.

Ngi ni: "Cc ngi thy ngܩi ta sng bi Thܮng rt no nhit, h ng ti mt ni tht cao Nj mi ngܩi bit h l ngܩi tu hnh, chng ta khng nn lm nh vy. Mun tu hnh, mun sng bi Thܮng th nn m thm ngi trong mt gc ca phng mnh, sau hܧng vo bn trong b mt tm Ngi, bi v Ngi trong phng b mt Ǯi cc ngi." Ngi gii thch rt r rng, chng ta tu php mn Qun m mi bit phng b mt u. (S Ph cܩi, mi ngܩi v tay) Rt hay! Ngi cn ni: "Cc ngi cu nguyn Thܮng , ng c cu nguyn ging nh ngܩi khng c tn ngܫng, c lp li, c nim, h ngh rng nim nh vy Thܮng s nghe ܮc. Chng ta ng lm nh vy, bi v Cha ca chng ta bit chng ta mun g. Cha m ming, Ngi chm sc ri." Cho nn ng nim Thܮng bn ngoi. Qu v khng cn cu ln ting m nh thc c lng xm dy. (Mi ngܩi cܩi.)


Chuyn Nh Tu Hnh

Cu Nguyn V Hi Hܧng

S t Pan Pan, i Bc, Formosa

Khi mi th Tm n, ti ch bit ta thin v cu S Ph gip ǫ. Ti khng bit rng mnh phi cu nguyn v sau khi thin xong th hi hܧng cng c cho nhng ngܩi khc.

Mt ngy n, c mt v s huynh ni vi ti rng: "Chng ta phi bit cch cu nguyn mt cch ng ǡn. Chng ta c th cu Thܮng bt c iu g tt lnh cho chng ta." V vy sau mt c thin, ti cu nguyn nh vy, nu ti nh.

Sau mi bui cng tu, ti lun ht vi mi ngܩi bi "Hi hܧng cng c" nhng khng bao gi hiu r ngha ca n, v cng khng hiu ta thin l c cng c. Cho ljn mt ti sau bui cng tu, c mt v s huynh thng bo rng "Chng ta hy hi hܧng cng c ca bui cng tu hm nay ljn mi chng sanh vi hy vng h s sm ܮc khai ng." Ch lc ti mi hiu r "hi hܧng" ngha l g, v cng ch lc ti mi nhn thc ܮc rng ta thin cng to cng c, c th hi hܧng cho ngܩi khc. T ngy y, ti hi hܧng cng c hnh thin ca ti cho mi chng sanh.

C mt ln trong lc ngi thin, bng nhin ti cm nhn ܮc thn th ca S Ph khng kho, ti rt nn nao ti ni bt khc. V vy, trong gic thin, ti cu nguyn Thܮng gia tr cho S Ph ܮc kho mnh. ng nhin, ti cng cu nguyn cho mnh khi cn, nhng ti pht hin rng ti khng thc s cn phi cu nguyn nhiu cho bn thn mnh; trong nhiu bnh din, S Ph chm sc ti ri. Thܩng th khi ti cu nguyn cho th gii v mi chng sanh th ti c nhiu th nghim rt tt.