Hng V Thin ng

BNH VANILLA N GIN


Do s huynh T Minh Trin, i Bc, Formosa

 1. Vt liu:

  • Mui 2g (1/4 mung)

  • ܩng trng 160 g (3/4 ly + 1 mung)

  • Sa bt 26g (1/3 chn)

  • Bt lm bnh (low gluten wheat): 275g (2 1/4 chn)

  • Bt ni 13g (4 mung)

  • Whey protein m ǥc 40g (6 2/3 mung)

  • Bt vanilla 1 mung c ph

  • Du u nnh 130g (1/2 chn + 1 mung)

  • Nܧc khong 240 cc (1 chn)

 2. Cch lm:

   em bt lm bnh sng qua, ri trn NJu vi tt c nhng vt liu trong phn (a), sau ǰ du vo trn NJu. T t ǰ nܧc vo, mt bn thm nܧc mt bn trn NJu cho ti khi ǥc, ri ǰ vo khun bnh. Nu dng l nܧng loi thng nghip th iu chnh nhit Ƕ pha trn 200oC (390oF) v pha dܧi l 230oC (450oF), nܧng khong 10 pht, th iu chnh la trn xung 100 Ƕ (210F) v la pha dܧi 210 Ƕ (410F) nܧng thm 15 pht na hay cho ti khi bnh khng dnh vo cy tm khi chm vo. Nu dng l nܧng nh, hy nܧng nhit Ƕ 200 Ƕ (390F) khong 10 pht ri ǰi thnh 100 Ƕ (210F), nܧng tip t 20 ljn 30 pht na, cho ljn khi bnh khng dnh cy tm.

  Ch :

  • Nu mun c mi s c la, em vt liu k trn ǰi thnh s lܮng nh sau: ܩng trng ǰi thnh 175 gram (3/4 chn + 2 mung). Bt lm bnh (low gluten flower) ǰi thnh 250 gram (2 chn), thm vo bt cocao 35 gram (1 1/4 oz). Bt ni thm mt cht. Cn nhng vt liu khc th khng thay ǰi.

  • Trn NJu cc vt liu (A) ri Nj vo trong t lnh. Khi mun lm th ly ra ngoi, theo cch nh trn, thm du v nܧc, lin c bnh vanilla thm ngon rt n gin.

Bnh Cun Thy S

 1. Vt liu:

   Ly vt liu ca bnh vanilla, ch cn ǰi Whey protein m ǥc thnh 35 gram l ܮc. (6 mung canh)

 2. Cch lm:

  • Cch lm tng t nh bnh vanilla n gin, nhng cn phi em bt trn NJu ǰ vo khun bnh hnh vung Nj nܧng vi 200 Ƕ (390F), nܧng khong 8 pht, ljn khi vng mt trn th c th ly ra.

  • em bnh p ngܮc trn giy du khng dnh, sa cho NJu vin chung quanh, ly dao kha nh 8 ljn 12 ܩng thng. (Khng nn ct t.) Trܧc tin phi kha nhng ܩng ny gn nhau, sau mi t t kha tha ra Nj tin khi cun li s khng b nt.

  • Mt trn kha xong, pht thm kem hoc sa ti hoc pht thm mt tri cy hm nng qua.

  • Nhn lc cn nng, dng tay cun li thnh ng theo vt dao ct, mt tay bn kia t t ko giy ra trong lc cun.

  • ngui, pht thm mt lp kem na, ng thi rc ln lp s c la mu l xong.