Tuyn u

Ma Xun Ti Gobi


Do Chu Nhi

Th vn Mng C c th cho chng ta hnh dung mt ng c xanh bt ngt, mt n cu ang gm c, v mt phong cnh xinh p l k. Tuy nhin, trong cuc ǩi ti cha h m rng mt ngy no s ti thm Ulan Bator, th ca Mng C, trong mt ma ng tuyt trng. T trn phi c nhn xung xa mc Gobi mi thy s tuyt vi ca to vt. Mt tm chn tuyt ph hon ton cc nh ni cao v cc thung lng su, ang lm tan thi gian v khng gian vo s hng hu. Bu khng kh thing ling v thanh tnh lm cc hnh khch trn phi c phi kinh s.

Ngܩi Mng C, ܮc tn sng nh "nhng a con danh d ca tri", sinh ra vi mt phm cch x s ca ngܩi tu hnh. Ti nghe ni rng tp tc ca ngܩi Mng C l gi nhng a con xinh p nht, thng minh v mnh khe nht ca gia nh vo mt ngi cha Nj tr thnh mt v lt ma. Mt v lt ma ܮc tin tܪng l em vinh quang v cho c tc. Ngܩi Mng C cng i x vi cc loi vt rt tt. Trong cn tuyt dy ǥc, thnh thong chng ti thy mt con hu rng ang thc u hay nhng con chim ang g vo ca hay ca s Nj xin n, d l trong cc thnh ph ln. Ngy nay, nhng ngܩi c xa ny vi nhng truyn thuyt p ang sp thܪng thc ging cam l ca Chn L.

Vin Qun Trܪng Nhit Tnh

Cc sinh hot cu tr ma ng ca Suma Ching Hai (xin coi li s 90) gi nn mt cm gic tt trong cc c dn ti Ulan Bator. Mt ngy vo cui thng Ging nm 1998, chung in thoi ti trung tm reo ln. th ra l vin Qun Trܪng qun Bayinchiruho, ng Suha Bator, gi ng mun ti thm. Nh džc mt cun sch biu ca Suma Ching Hai v php mn Qun m, ng lin nhn ra S Ph ng l mt ngܩi truyn b Chn L. ng ti thm cc ngܩi trong qun ca ng v bo cho h bit v php mn tuyt vi cng nhn thy rng mi ngܩi rt kht khao ܮc bit thm v gio l ca Suma Ching Hai. ng ti trung tm thm mi cc ng tu gp nhng ngܩi trong qun ca ng v gii p nhng cu hi ca h. Trung tm sau t chc mt lot cc bui thuyt ging bng bng thu hnh, v nhiu ngܩi xin ܮc th Tm n. a s cc chun ng tu ny c nhng th nghim rt tt. C ngܩi thy mt chic cu vng khi va nhm mt li; trong khi c ngܩi li thy nhng cnh gii b t kh t ngh. Mc d ni h kh xa trung tm, cc chun ng tu ny thܩng tham gia cng tu trong mt s biu l thnh tm v cng cm Ƕng.

Qun trܪng Suha Bator NJ ngh ln thܮng cp ca ng rng cc hi vin ca trung tm Ulan Bator nn ܮc mi ti Nj ging dy cho dn chng a phng cch trng rau tri v ting ngoi ng, Nj cuc sng ca h thm phong ph. ng cng d tr cng hin cho trung tm x dng lu di mt phng hi trong mc ch san x gio l ca S Ph vi qun chng.

S An Bi Bt Kh
T Ngh Ca Thܮng

Trong thi gian chng ti lu li, nhng s kin lc u tܪng l v tnh nhng sau ny ܮc chng minh l khng phi vy. Trong khi trang hong trung tm Ulan Bator, cc ng tu ngh rng tht tuyt diu bit bao nu h c th treo mt ha phm ca S Ph, v khng phi mt th gi i mܮn bc ha mang ta NJ "Cnh m

Dng Minh Sn" t quc gia lng ging. Khi tranh treo ln, mt v khch ti thm v ngm tranh c v say m. ng nhn tht k bc tranh mt hi trܧc khi h l rng ng thy cnh ny trong mt gic m cch y 6 thng. y ch l mt trong nhiu cu chuyn tng t.

Con Trai V Con Gi
Trong i Sa Mc

Ngܩi Mng C u tin tm th Tm n l mt ngܩi nhn ܮc sch biu bng ting Nga ca S Ph trong khi ang ngi trn xe la ti Nga. ng cm Ƕng ri l v cun sch. Sau , ng cho v s gi Qun m bit l ng rt qu cun sch biu ny. Ba ch hi b sn rch v mi hng ch trong sch hu nh ܮc nh du. Ngܩi ta kh m tܪng tܮng ܮc ng džc sch ti bao nhiu ln ri. Sau khi hc php Phng Tin, v chun ng tu ny ri nh trܧc khi hng ng v i b ti trung tm Nj d bui cng tu bui sng trܧc khi i lm. Hnh Ƕng ny ko di hng tun cho ti khi trung tm ri v a im mi. Chng ti cn ghi nhn rng nhit Ƕ ti Mng C c th t 20 ti 30 Ƕ Fo dܧi khng Ƕ vo bui sng sm! V chun ng tu ny rt bn chn mun bit thm v gio l S Ph v quyt nh hc Anh ng Nj c th nghe ܮc cc li khai th ca Ngi.

Mt lch s gia chuyn v lch s ca Genghis Khan nhn ܮc mt cun sch biu ca S Ph v džc i džc li hng m, ang mun tm bit thm na. ng by t nim vui rng mt v minh nh Suma Ching Hai nn ti Mng C Nj ch ܩng cho mi ngܩi.

V ng chia x vi chng ti mt b mt: Genghis Khan cng c tu thin. Trܧc khi quyt nh chuyn ln hoc ra mt trn, chinh phc gia v i thin v cu Thn th mng bo v. Sau khi hc php Phng Tin, nh s gia ny tm thy mt s thoi mi trong ng nh va trt ܮc mt gnh nng lch s nng ln vai ng, v ng ang trng ch mt cuc ving thm trong tng lai ca S Ph. Cm n n lc ca ng, nhiu linh cn ti Ulan Bator tm ܮc ni n nu.

Mt ph n thuc dng di qu tc l thn nhn ca mt v lt ma ni ting. Nh dng di ca gia nh v s giao tip rng ri trong x hi, b bit nhiu ngܩi thuc nhiu tn ngܫng v o php, nhng cha h hng th hc hi su xa gio iu ca h. Tuy nhin, b thay ǰi thi Ƕ khi nhn thy cp mt ca S Ph. "nh mt trong sng dܩng nh chiu ri hn ngܩi. Khng c g c th che du Ngi ܮc," b cho bit vy. B cng ghi nhn rng s nghim trang ca S Ph khin b ngh rng trong qu kh S Ph phi l mt quc vng hay mt hong hu. Tm thy nhiu iu hay trong gio l S Ph, b džc cun sch biu v qu quyt rng v tm thy mc tiu ti thܮng cho cuc ǩi mnh. Khng th cm gi ܮc nim vui v nhng xc cm, b ti trung tm vi cc c con gi b vo ngy k tip Nj hc thin. B ni "Gio l S Ph cn qu hn vng v cc n trang."

Tp Tc n Chay Ca
Ngܩi Mng C

Ngܩi Mng c c tp tc n chay t thi c xa. D c by gi, h vn tip tc n chay trong nhng thng h trn ng c. Mn n chnh yu ca h l cc sn phm t b sa. (V chi tit, xin coi li phn tin tc trong s bo ny -- T Mongolian Shoulder Post.)

Khi ܮc hi mn chay gm nhng g, cc ng tu duy tr truyn thng tt ca gia nh v thܮng, sn tay o ln v tnh nguyn "nu n ngon"! Nhng vin u bp vng v ny li cun thc khch ca h, k c mt vin trܪng v phu nhn mt trܩng i hc n, vi nhng ngh thut gia chnh ca h. Vin hiu trܪng NJ ngh chng ti nn c mt lp gia chnh ti i hc ca ng v cung ng cho cc sinh vin nhng ba chay ngon ming b dܫng, v ng cng quan tm ljn sc khe ca ton trܩng. S mi mc k diu ny l mt khch l ln cho cc ng tu. Nu chng ta hnh x n thun ch phc v ngܩi khc, v cu S Ph gip ǫ, kt qu chc chc s vin mn.

Bit rng phng php truyn t t S Ph c th ci t hon sinh cc linh hn ca mi ngܩi, ng tha nhn s quan trng ca vic tu hnh v tm thi gi em v ca ng (mt bc s) v mt y s ca trܩng ti trung tm Ulan Bator Nj nm th cc mn chay v hc thin php Phng Tin. ng cng NJ ngh gip vic phin dch sang ting Mng C cc kinh sch ca S Ph ܮc nhanh chng hn.

Ngܩi Mng C, nhit tnh v lng mn, b li cun bi cc tc phm ngh thut ca S Ph. Mt nh v kiu ǥc bit biu l thch th trong vic s dng mu vng ca S Ph trong b su tp ca Ngi, m theo quan nim ca ng, ph hp vi vn ha min sa mc ca h. Cc cun sch biu bng ting Mng C c hnh S Ph mc mt o mu vng, u Ƕi m trng. Nhiu ngܩi bnh lun rng S Ph trng ging ht mt quc vng ca sa mc ny. Hn chi S Ph li cun s ch ca nhiu ngܩi con trai v con gi trong sa mc ny.

Ging Php Trong
Mt Cha Lt Ma

Trong chuyn thm ving u tin ti mt ngi cha Lt ma, v lt ma trܪng v ngܩi y quyn ch thn n tip d h ang bn rn. V lt ma trܪng D. dambajar l mt c vn tn gio ca tng thng Mng C, v ni ting nh thi Ƕ ci m ca ng i vi cc gio phi khc. Bit S Ph ging dy Php Mn V Thܮng ܮc NJ cp trong kinh in Pht gio, v lt ma trܪng mi chng ti ti thuyt ging ti cha ca ng, v cn tnh nguyn lm thng dch vin. ng cn cng hin lm nh vy cho S Ph nu Ngi ti Mng C. Cc ng tu ca ngi s ci m ca ng v hi a ng rng: "Ngi khng s cc nj t ca Ngi chy theo Suma Ching Hai sao?" Vin lt ma trܪng khim tn p li "Tt hn l tt c chng ta cng xy chung mt o trng Nj cng nhau tu hnh."

Bui ti trܧc khi chiu bng thu hnh thuyt ging ti cha, cc ng tu lm vic thu m Nj sa son hng trm chic bnh bao chay cho cc a con ca Thܮng vo ngy hm sau.

Hng ng sng Ch Nht (Ngy 1 thng 2, 1998) mt s ng t tp trܧc i snh cho bui thuyt ging v tt c cc v lt ma trong cha an v. Sau khi v lt ma trܪng D. Dambajav v v lt ma ph Ch. Tsedendamba gii thiu v S Ph, chng ti trnh chiu mt cun bng thu hnh ca Ngi ti Thi Lan vo nm 1993. Khi S Ph cao sang v tuyt diu xut hin trn mn nh trong b y phc mu vng vi b vai trn, trng nh bc tܮng Pht trong i snh sng li. Nhng ting trm tr khen ngi ni ln trong phng. thnh gi chm ch lng nghe li dch; vi ngܩi cn ghi chp trn giy. H ǥc bit thch th khi bit S Ph xa kia l bn vi v t Lai lt ma m Ngi gp trong lc theo ui con ܩng o ti Hy M Lp Sn. Vo cui bui thuyt ging, thnh gi theo s ch dn ca v lt ma trܪng, knh cn ti nhn mt quyn sch biu v bnh bao cng dܩng Pht. H khim tn qu trܧc chn dung S Ph, trong khi cc ng tu ni vi h v cch nu cc mn chay. B n ngoi phng hi, mi ngܩi ang sp hng, khao kht ܮc ǥt cu hi v tm hiu thm na.

Vi ngy sau, v lt ma trܪng dn cc ng tu ti Nh Tr Em gm 109 em Nj phn pht qun o v qu tng cho cc tr m ci. Cm nhng bong bng c in tn Suma Ching Hai trong tay, nhng tiu thin thn ny ht mt bn nhc Nj by t s tri n ca cc em i vi s thng yu ca S Ph. Tin tc v vic lm tnh thng v t bi ny ܮc truyn thanh trn i Ulan Bator ti hm .

ng Ngp Ngng Trܧc
Ngܫng Ca Gii Thot

Chng ti ri Ulan Bator vo mt bui sng sm khi thnh ph cn ay ng. Khi ti phi trܩng, chng ti trng thy mt cng thnh xy theo li c. Trn nn tri cao ca Mng C, trng sao mp m mt cch ǥc bit, em ngܩi ta tr v vi k nim xa xa. Cng nh trng xa chiu trn thnh ph tn tin! V s cc linh hn ti v i, chuyn bin t nhiu th k trong vng sinh t. Chng ti cu nguyn vi Tri xin hy gia tr cho cc con ca Ngi v hy lo li chng ra khi s ngp ngng hܧng v ngܫng ca gii thot.

Ch thch hnh nh:

  1. Do s thu xp ca qun trܪng Suha Bator, cc dn chng a phng coi ti gia, cun bng thuyt ging ca Suma Ching Hai. Phn na s ngܩi tham d ti trung tm Ulan Bator vo ngy hm sau Nj hc php Thin Phng Tin.

  2. Bui thuyt ging bng bng thu hnh ti cha lt ma. Hnh cho thy v lt ma trܪng D. Dambajar (th hai t tri) v v lt ma ph Ch. Tsedendamba.

  3. Ch. Tsedendamba (ngܩi th nht t tri).

  4. Cc tn ca cc v lt ma ang chm ch lng nghe tng li khai th ca Suma Ching Hai ti cha.

  5. Phn pht qun o, bnh ko ti Nh Tr cho 109 em Ulan Bator.


Bo Mng C The Shoulder Post, Bn s 5, ngy 1/27/98

Tc gi: t La K (Nguyn vn ting Mng C)

Ngi Sao Mi T ng Phng

Theo lut v tr, mt tri mc hܧng ng, ln hܧng Ty. ng thi ti ng phng, thin ng tm linh mc ln mt ngi sao khin mi ngܩi tn phc. y l mt ngi sao ngoi hng n phi. Ngi l mt ngܩi dn ܩng mi em nh sng ti cho th gian.

Nm 1994, ti Chicago, M quc, trong mt bui l trng i, Ngi nhn gii "Nh Lnh o Tinh Thn Th Gii". Nm 1992, ti Nu Чc, khi ti y Hi Lin Hip Quc thuyt ging vi NJ ti "B n Siu Th Gii", Ngi ܮc rt nhiu ngܩi tn thܪng nhit lit. Ngܩi ph n ng phng thn b ny, gc u Lc, ܮc mang danh hiu "cng dn danh d Hoa K", tht l mt chuyn him c.

Ngܩi ph n mnh mai ny khng c a v cao sang hay tin bc giu c g c. B ch l mt mt ph n bnh thܩng m Ty phng hon ton khng cn lin h vi Ngi. Nhng ti sao tng thng Clinton li gi in vn ljn chc mng khi B nhn gii "Nh Lnh o Tinh Thn Th Gii"? B tn l Suma Ching Hai, sanh trong mt gia nh y s ti u Lc. B tng lm vic ti hi Hng Thp T v khi b quan ti Hy M Lp Sn B t ܮc khai ng, tr thnh v thy tm linh. B tho lun v s ha ng gia con ngܩi v thin nhin, v nhng b n ca siu th gii. ng thi. B cng chia x vi mi ngܩi b quyt ca s khai ng. Cc sch ca B gm c ting Anh, c, Ty Ban Nha, Php, Ba Lan, Nht, Mng C, Nga, v.v... (Ghi ch: Sch biu Suma Ching Hai pht hnh hn mܩi th ting trn ton th gii) B khng nhng khai ng m cn c nhiu ti nng ngh thut nh hi ha, son nhc v lm th. B ni danh l mt "nh lnh o tinh thn" ti Ty phng v s hiu bit v v n ha ca ng ln Ty phng. Ngi sao mi ny mc ln th gii tm linh phng ng vo th k th 20 c cc tn ti mt s thnh ph trn khp th gii.

Ti Mng C cng thnh lp trung tm ca Suma Ching Hai. Tip theo y l nhng on trch dn trong cc sch ca Suma Ching Hai "Tc Khc Khai Ng" (y l phn m u ca mt bi bo)

Bo The Shoulder Post l mt trong nhng t bo ni ting v nhiu ngܩi džc ti Mng C. Ch bt l ng Indongiin Tudev, tng tranh c tng thng ti Mng C v l mt khun mt ܮc bit ti ti x s ca ng. S hiu bit rng ri v nhiu sch ca ng khin ng ni ting nh mt ngܩi ti gii Mng C. Theo mt gio s ti i hc Mng C, nu gii vn hc Nobel ܮc Mng C chn, phn thܪng danh d s v tay ng Tudev. ng Tudev tip n chng ti ti vn phng ca ng qua s thu xp ca cc bn b. ng Tudev l mt ngܩi ni chuyn nh nh, thi Ƕ lch s. Khi ܮc bit S Ph l mt thi s, ng lin ly mt tp th c ng ch thn k tng Suma Ching Hai trong tnh bn vn th. Sau bui hi kin khng bao lu, ng ng mt bi rt ln trn bo vi NJ ti "Ti sao phi n chay?", trch t sch biu ca S Ph. ng vit li m u cho bi bo ng gii thiu Suma Ching Hai nh mt ngi sao ang vn ln trong th gii tm linh. ng Tudev vui v by t vi ng tu l, t ngy ng bn tin ny ra, rt nhiu Ƕc gi ni vi ng l c mun n chay. ng Tudev sa son gii thiu tip th vn ca S Ph ljn nhng Ƕc gi Mng C yu thch vn th.

Ghi ch: Bo The Shoulder Post xut bn mi "Ngy May Mn" theo lch Mng C.

Ch thch hnh nh: Vin ch bt ca t bo Mng C, The Shoulder Post, ng Indongiin Tudev


Trch t bo The Shoulder Post, Mng C, trang 6,
Ngy 27 thng Ging, 1998
(Nguyn vn ting Mng C)

King n

Do ng Indongiin Tudev

Khi xa, ngܩi Lt Ma king n tht dܧi mi hnh thc trong mt thi gian ǥc bit ca mt nm, nht l vo bui ti. Nhng hnh Ƕng king c ny khin h c mt danh hiu l - "Nhng ngܩi n chay."

Cc Lt Ma khng phi l nhng ngܩi duy nht p dng vic king c ny. Ngܩi Mng C thܩng hay chuyn sang n chay vo ma h, c ngܩi theo phong tc cho ti ht ma thu. y l mt gii lut m hu nh c x hi NJu tn trng, ma ng n tht Nj c nhiu nng lܮng hu sinh tn dܧi nhit Ƕ thp. Nhng nhng ma khc th n chay l mt phong tc ǥc bit v m thc vn ha ǥc bit ca vn ha du mc. Nhng trong na th k gn y, tp qun ny suy thoi, khin cho bnh tt gia tng v tm ln thn. V chnh ph khng thi hnh chnh sch ǥc bit ny ti trܩng hc, qun Ƕi, vin nhi ng, bnh vin, vin dܫng lo v.v..., khin cho mi ngܩi t nh tp thi quen n tht ba ba mi ngy. V th Ngi i a Lt Ma ch dn chng ta nn ung nhiu sa chua, y khng phi l v l.

Mng C c mt cu tc ng: "Sng ljn su mi tui th khai ng, su mi mt tui th cht." Tht s su mi tui mi ch l na ǩi ngܩi m To Ha ban cho chng ta. Con ngܩi c th sng ljn 120 tui, nh ܮc ghi nhn trong mt s cc kinh in. Vy th, iu g ngn cn chng ta sng ti nm 120? 99% cc bnh tt ca con ngܩi l v n ung khng hp l v y l hung th s mt ca ngܩi Mng C. Vi nhng ngܩi truy cu gii thot, n chay l mt li king c tt nht v hiu nghim nht.

Ch thch hnh nh: T bo ng ti v Suma Ching Hai v thc n chay