S Ph Khai Th

Ngha Chn Thc Ca Khng Bo Lc


Suma Ching Hai khai th ti
Hi Ngh Th Gii v Tnh Thng i Vi Mun Loi ti Pune, n
Ngy 23 thng 11, 1997 (Nguyn vn ting Anh)

Knh tha qu v Linh Mc, qu v Minh S, qu Thy, cc nhn vin v vin chc cao cp i din trong chnh quyn n , xin cm n s gia tr ca qu v.

Cm n qu v kin nhn i vi mt ngܩi hc tr ngoan nh ti. V chng ta quen bit nhau ngy hm qua v qu v hi lng vi ti, mt hc tr gii v trit l ca n , nn ti hin din ni y mt ln na, th theo li yu cu, qua s u i ca nhng ngܩi trong ban t chc. V hm nay ti xin lm mt bi thi tܩng trnh na Nj gi ljn qu v, nhng v thy ca ti. Ti hy vng qu v s chp nhn.

Nh qu v bit, khi dy mt ngܩi hc tr no, qu v NJu mun bit kt qu coi ngܩi c hiu nhng iu qu v dy hay cha, v qu v lun lun cho bi thi Nj o lܩng s tin b ca ngܩi . Cho nn, by gi, y l bi bo co s tin b ca ti. Xin cho ti im cao. Hm nay ti ni v lng t bi.

Khng Bo Lc C Ba Chiu

Khng bo lc c ba chiu. Th nht v r rt nht l chiu hܧng v vt cht. Th hai l chiu hܧng v tinh thn, k c tnh cm. Th ba l chiu hܧng tm linh. Nh vy khng bo lc, theo thin kin ca ti, khng nhng c ngha l khng st sinh, khng lm hi chng sinh hay loi ngܩi, m cn c ngha bo v ǩi sng ca h. Khng phi ch th Ƕng hay khng lm - nh l "ܮc, ta khng git, ta khng la mng, ta khng lm thit hi th xc," nhng cng phi bo v, che ch na. Nhng iu ny ngܩi n bit r phi lm sao ri, nn ti s khng di dng.

Chng ta hy ni v phn tinh thn. iu th hai l kha cnh tinh thn. Gi s chng ta lm hi mt ngܩi no , k c chnh mnh, v mt tinh thn hay tnh cm, theo s hiu bit thin cn ca ti, cng l bo lc. ng vy. Cho nn, khng bo lc c ngha l chng ta khng c tnh lm au lng k khc. D nhin, khng th no trnh ܮc nu chng ta khng hiu lng ca ngܩi , iu ny c th tha th ܮc. Khi no trnh ܮc th chng ta hy c trnh. iu ny c th c li rt lu di. Tht ra, tt c nhng gii lut trong n Gio gm nm hay mܩi iu rn, gm c: Khng st sinh, khng ni di, khng t dm, v khng rܮu ch, ht thuc ny n. Ti ngh tt c NJu tu chung ch "Khng bo lc". Th d, ht thuc ung rܮu s lm ngܩi khc au kh v khin h bun b, lo lng. Nh vy cng l bo lc.

Gi s chng ta ly v ca ngܩi khc, v khng ܮc ngܩi ng , ti khng bit, v ti khng chen v chuyn ring ca ngܩi khc. Nhng nu khng ܮc s ng , chng ta s gy phin no, au kh cho ngܩi hn phi kia, ri ti con ci v nhng ngܩi c quan h trong gia nh , h s bc tc v au kh v tinh thn. Cho nn, ti ngh cng l s bo lc. V th trit l n lun lun nhn mnh v khng bo lc. l ni v phng din tinh thn v tnh cm.

V phng din tm linh, gi s chng ta khng hiu gio l ca mt bc i thnh thi xa, v chng ta c ging ngha sai Nj thch hp vi mc ch ring, vi li ch c nhn, c th l v chnh tr, tin bc, thanh danh, hay bt c iu g. cng l bo lc, v chng ta lm ngܩi khc chm li trong vic tu hnh. Chng ta lm h gim mt gi tr ca chnh h, mt s v vang ca h i vi Thܮng , gim bt phm tnh Thܮng bn trong h. l s bo lc trm trng nht, theo kin thin cn, rt l thin cn ca ti. Nu sai, xin qu v cho ti bit. (V tay) Cm n. n c mt v i s, ti khng nh tn, ng k mt chuyn vui nh vy: C mt hm, ng hi hc tr: bc tܩng trܧc mt h cao bao nhiu. Mi ngܩi nhanh tay vit xung ri a cho ng, ni rng: "N cao khong 2 thܧc rܫi." Ai cng ni vo khong, chng, c. V thy ni: "Ai tr li cng sai. Cu tr li ng l ti khng bit." Nh vy mi ng. Khi khng bit, chng ta ni l khng bit. Khi bit th chng ta ni l bit, mi l bit.

Cho nn, nhng g ti hc ܮc t nhng v thnh v i thi xa hay thi nay ca n , nhng g ti hiu th ti ni vi ngܩi khc rng ti hiu, ti bit, v ri ty qu v c th nghe hoc khng nghe. Nhng g khc khng hiu th ti ni "ti phi tm hiu thm, khi no hiu ti s tr li." Rt l cn thn, v ti khng mun gy ti v phng din tm linh. Ti ngh iu ny tai hi hn l ti v mt tnh cm hay vt cht. Nh vy c ng khng qu v? ng? Cm n qu v.

Con ܩng Tt Nht Cu Thng Vi Thܮng
L Php Mn Nhn Mnh V nh Sng v m Thanh Bn Trong

Phn th nht ti lm xong ri. Phn th hai l ǩi sng vui. Mi tn gio NJu nhn mnh rng thin ng l ti y, ngay lc ny. N c ngay by gi, nu chng ta bit, nu chng ta cu thng vi Thܮng bn trong th lc no chng ta cng vui v. Thin ng ngay ti y. iu ng, c tht. Nim vui tht s l nh vy, nu chng ta cu thng vi Thܮng . Nhng v thnh n lun lun ni nh vy: "Hy hܧng ni, thin bn trong." Qu v c th thin qun v mt cu ch no , c th thin qun v danh hiu Thܮng , c th hn hn , hay hn cy c, lm bt c iu g Nj ܮc cu thng vi Thܮng . Lm sao cng ܮc. Ngi khng bo qu v phi lm mt vic g ǥc bit. Nhng qua s tm hiu ca ti, qua tm lng khao kht tr hu ca ti - ti i khp mi ni, hc vi nhiu thy - ti khm ph ra rng nhng phng php m cc v thnh n thi xa v thi nay truyn xung l tt nht. Phng php ny nhn mnh v nh sng v m thanh ni ti, l php mau l nh t. Nu qu v thin qun v mi cu ch hoc tp trung vo nhng th khc, qu v cng s thy nh sng v m thanh. Nhng nu gp ܮc mt v minh s c th truyn cho qu v mt cch trc tip, m ca ra mt cch nhanh chng, qu v s thy n ngay lp tc. Khng cn phi c gng nhiu qu. T v sau qu v c tip tc hoi. l nhng g ti may mn ܮc truyn. Ti ch thut li cho qu v, du sao qu v cng bit ri.

Sau chng ta ܮc chn. Lun lun ܮc chn, nhng ch chn nhng iu phi, nhng iu cao thܮng; chn nhng khng lm au lng ngܩi khc, chn nhng khng lm ngܩi khc thit thi, chn chung thy vi v, vi chng; v tht tnh bit ngܩi hn phi ca mnh l Thܮng v bit lm k khc au kh tc l lm mnh kh au; v qu v chn bit Thܮng , l bit rng qu v phi c x nh Thܮng . Thy ti dy ti nh vy. Ti kinh nghim nhng iu qua cuc hnh trnh khim tn i tm Chn L ca ti. n ng, n b khc vi th vt. Th vt ch n, ng, v lm chuyn sinh l. Chng khng bit o c, bn phn. C th chng c tnh yu la i, c nhng con nh vy, rt chung thy. Nhng nhiu th vt khng ging nh n ng, n b; chng khng bit g v Thܮng . Tt c chng ta l Thܮng , nh chng ta y, cc v i c, mc s, v cc v din gi ng knh khc. Chng ta NJu c Thܮng bn trong, tt c chng ta l Thܮng , ngay c si cng c. Nhng mi loi ܮc ban cho mi ǣng cp hiu bit khc nhau, v loi ngܩi l cao nht. Cho nn con ngܩi c x ging nh Thܮng , th vt th khng. Chng ta l loi ngܩi, cho nn chng ta khc rt nhiu - chng ta c tnh thng.

Tnh dc i i vi tnh thng khc vi tnh dc ch v hܪng th, theo thin ca ti. Bi v Thܮng l s h lc, l tnh thng. Nhng Thܮng khng lm au lng k khc. Gi s chng ta n nm vi v hay chng ca ngܩi khc v mun hܪng th v th xc; i vi Thܮng khng sao. Thܮng khng phn xt chng ta, nhng cn ngܩi kia th sao? Chng ta lm au lng h, chng ta khng mun nh vy. L Thܮng , chng ta mun tiu biu cho nhng t tܪng cao thܮng nht ca s thnh thin, v th chng ta chn sng cho phi o. Chng ta sng cuc ǩi t bi. Chng ta chn nh vy v bit chng ta l Thܮng , ch khng phi l Thܮng s phn xt chng ta. D nhin qu v c th lm bt c g mnh mun; qu v c th ly nm mi b v, nm mi ng chng. Thܮng s khng bao gi ni g c, nhng chng ta mun tiu biu Thܮng nh vy sao? Ti khng ngh vy.

Tnh thng ǣng cp cao hn l tnh thng i vi tt c loi ngܩi. Qu v c th thng nm mi ngܩi n b, c th thng nm trm ngܩi, c th thng mܩi lm triu gii ngn h y chng sinh, nhng iu khc vi tnh thng c nhn. C hai trnh Ƕ: ring v chung. V phn ring t, chng ta phi chm sc cho gia nh, thng yu chng, v v con ci, v ht lng lm trn bn phn ca chng ta. l phn ring. V phn chung, chng ta phi phng s cho loi ngܩi bng tnh thng rt, rt l khng phn bit v v iu kin. l iu m cc thnh nhn n , hng ngn nm nay, t khi th gii thnh hnh, dy v lm gng cho chng ta. Nhng thnh nhn l hin thn ca tnh thng v lng hy sinh v iu kin. H khng bao gi dy chng ta lm hi nhng chng sinh khc, trong tinh thn t-bi. l ba cp bc ca s t-bi. Mt khc, Thܮng d nhin l cho chng ta t do chn la.

Phi Gi Mnh Cao Thܮng v Trong Sch

Cn mt im na m ti va mi nhn thy t nhng din gi lc ny. H NJu ni chng ta nn sng phi o - tt c nhng v din gi ng knh ny y. Ti sao phi lm nh vy? Nu Thܮng khng phn xt chng ta, nu Thܮng khng c tm phn bit, th qu v mun lm g th lm, iu ng. C l qu v ch bit c cuc ǩi ny thi, ti sao li phi lo lm chuyn o c, c bn phn thng yu, phi chung thy, thng yu, t t? Hܪng th th tt, nhng phi hܪng th trong mt ܩng li cao thܮng, ch khng phi ܩng li ca th vt. Nhng nh tu hnh dy chng ta nh vy. Chng ta c th lm bt c g mnh mun ri t h phm gi chnh mnh xung trnh Ƕ ca loi th; l quyn tuyt i ca chng ta. Nhng chng ta c mun sng nh th khng? Ti khng ngh nhng nh tu hnh n li dy chng ta nh vy. Ti ni ng khng? (Thnh gi gt u tn ng). Cm n qu v.

Cn mt im na v vn NJ ti sao chng ta phi gi mnh cao thܮng v trong sch. Bi v ngܩi khc c th thy chng ta - nhng ngܩi tin tri, nh tu hnh, v nhng ngܩi tm hn trong sch c th thy ho quang pht ra t chng ta. Nu lm iu ng, l chng ta ng ܮc Thܮng , chng ta thng Thܮng v ng th vi Thܮng , chng ta pht ra ho quang mu vng kim, rt sng. Nu lm iu sai quy - khin ngܩi khc au kh v th xc, tinh thn, tnh cm hay tm linh - chng ta pht ra ho quang mu c ph. Ngܩi khc c th thy, thnh ra khng th nh la ܮc. Do chng ta phi gi mnh p. Ging ti. (Cܩi v v tay)

Ti khng bit ho quang ca ti nh th no, nn ti phi c gng lm cho n vng vi nhng o thu n . Ti khng quen mc b y phc ny lm, nhng ti c mc. V th ti mi ti y tr; xin qu v tha li. Ti phi i ng cho ging mt ngܩi p...

Bn ngoi, chng ta trang im, tht ca vt, mc p nhiu bao nhiu, tiu biu cho Thܮng Nj th gii nhn, th bn trong, chng ta cng phi trang im, mc b y phc thanh bch, o c v tnh thng cao c, th mi c th biu hiu Thܮng tht s ang ng trong chng ta.

Cm n rt nhiu s kin nhn ca qu v. (V tay) Tr bi xong. Xin cho ti mܩi im!