Thn K Cm ng

S Ph Dn Cha Ln Thin Quc


S t Lm Kim Bo, Nam u, Formosa k
S t Dng T Hng, Ban Tin Tc Formosa ghi chp

Vng s huynh qua ǩi, trong thi gian tt m Lch nm 1998, v chng bnh tiu ܩng, Nj li v l L s t v hai con gi nh. ng tu nghe tin NJu ngc nhin v mi trܧc Tt vi ngy,

Vng s huynh ljn gip qut dn tiu trung tm, nhng khng ng ch vi ngy sau, anh ta lng lng ra i! Mt tun trܧc khi anh mt, sau khi thin xong, Vng s huynh m cun Bn Tin ra džc v ni mt cch bng qu: "Nu ti cht, xin hy cho ti ra i trong m thm, ng n o qu. Th tro ca ti xung bin ri v nh n mng ca ht, nhy ma. C vui v!" a con gi nh nghe vy lin hn h ni: "Nh vy c th Nj bn nhc "Go Go Go'.

Con thch bi ht ny nht!" Hai ngy trܧc khi Vng s huynh vo bnh vin, hai a con gi tranh ci nhau v chuyn g , nn Vng s huynh nghim khc khin trch nng n: "Hai ch em ti sao v chuyn nh m tranh ci nh vy? Ti sao khng thng yu ln nhau?" Mc d thi Ƕ ca Vng s huynh khc thܩng, L t li khng my quan tm ti. Chiu ba mi Tt, Vng s huynh Ƕt nhin ng qu v mt mi. L s t lin a s huynh vo bnh vin cp cu, nhng anh vn trong tnh trng yu t ny cho ljn khi la ǩi. Mt ngy sau khi anh vo bnh vin, L s t nh sp xp qun o, a con gi ln ni: "M , con gip m em o qun ca ba ra ngoi t." Nhng li ni bt ng ny khin t cm thy khng n, v khng mun tin rng chng mnh s ra i, nn ni vi con gi: "Cha u! Cha ca con cha i u!" Hai ngy sau, Vng s huynh qua ǩi. Th ra S Ph thng qua a con gi cho bit tin l Vng s huynh s vng sanh, Nj L s t chun b tinh thn. Mc du khng chp nhn, nhng trong thm tm ch hiu l s thc. Bui ti sau ngy Vng s huynh mt,

L s t trn trc kh ng. t nhin a con gi nh ni m, v nhng cu ni ny ph tan s tnh lng ca m khuya: "Ba ܮc S Ph dn i ri! Ba ܮc S Ph dn i ri! Ba ܮc S Ph dn ln thin ng ri!" Nhng li ni ngn gn ny khng nhng rung chuyn khng gian m cn khin tm t ca L s t lng džng li, trt ܮc bao u phin. Vng s huynh ܮc S Ph dn ljn ni c cuc sng vui v ti Thin Quc, th ngܩi sng khng cn l do g Nj au bun c! Hm a m tang, bng tn Pht ca S Ph ܮc m ra v mi nghi thc khc cng n gin.

Nhng ng tu tham d tang l hm NJu c mt th nghim m h cha h c. Mi ngܩi NJu cm thy thoi mi v vui v! Dܩng nh khng phi h tham d mt m tang m ging nh mt h s vy.

Lc ny h mi hiu ܮc ti sao ngy xa khi v ca Trang T cht m ng li ht v g trng. S thc l: ng ang chc mng ngܩi cht ܮc sanh vo mt th gii khc. i vi cc ng tu, y l lc h hiu ܮc n thc s ca cu ni "Sanh cng l t, t cng l sanh". Cm t S Ph truyn cho chng con php mn v thܮng ca v tr ny, nh m hiu bit ܮc thin mnh, hiu ܮc chn tܧng ca sanh mng. Qua php mn ny, chng con bit qu trng thn ngܩi, tu hnh tinh tn, v gii thot ܮc s s hi v o tܪng i vi vic vng sanh. ng nhin y ch l li ch thm vo ca vic tu tp php mn Qun m m thi. Nim vui chn chnh ca ngܩi tu hnh cng nh ngܩi ung nܧc, ch c ngܩi ܮc ung mi bit hng v ca nܧc. Nh c Pht c ni: "N vܮt ln trn ngn t!"S Gii Thot Ca ng Ni


B gi 14 tui, Beatriz Mena, El Salvador, cha th Tm n
(Nguyn vn ting Ty Ban Nha)

Lc ng ni qua ǩi, ngy 19 thng 11 nm 1997 con ang ng tra, v trong gic m con thy Suma Ching Hai vi mt vng ho quang rt ln pha sau Ngi. Ngi tng con mt vin ngc trai ln nht v p nht m con khng th tܪng tܮng ni. S Ph ni vi con: "Ly i con!"

Khng bao lu bn cnh S Ph b ni ca con qua ǩi hin ra v ni vi con: "Chu hy cm ly ht ngc trai ny i! N s cho con sc mnh v lm con sm vng mnh i vi nhng g sp xy ra..." Lc con tnh dy v cm thy rt s hi cho nn lin chy ljn ng ni xem sao. Lc tim ca ng ni ngng p. Bng tt c sc mnh tn dng, con can m c gng cu ng. Con khuyn mi ngܩi hy bnh tnh ri gi xe cp cu ljn. Con cn xoa bp cho ng ni. Con rt bnh tnh v minh mn gip ng cho ti giy pht cui cng.

Trong thi gian ngn, con hiu l ng ni ca con ang ra i. Khi mi ngܩi a ng ni ljn bnh vin, con bt u thin theo phng php ca ring con v con c mt th nghim: Con nhn thy mt chn tri, ni m ng ni v con ng mt mnh. Con cng nhn thy c nhiu chng sanh, ging nh nhng lung nng lc b nht trong vng ny. ng ni v con tip tc hܧng v pha chn tri . Dܩng nh ng b mt phng hܧng, nhng con st sng v tin tܪng m ni rng: "S Ph, xin Ngi a ng ni con ti ch nh sng!" Ri con ni vi ng ni rng: "ng hy i theo S Ph! ng phi i v hܧng c ho quang. By gi con phi tr v!" H hng ca con bo con ni nh mt cht, v con ni ln ting vi ng ni. Lc , con mun tr v, nhng li cm thy s b lc ܩng, v c rt nhiu ho quang khc xung quanh con trng ging nh nhng cnh ca vy. Nhng con cng khng i lm ܩng v. Khi v, con c mt cht s hi, nhng cm thy rt hi lng, v ng sau ng ni ca con, con n hn thy c mt lc lܮng rt mnh, v con hiu ܮc c mt ng rt v i. Con bit l S Ph. Lc by gi, ng ni ang th hi cui cng trܧc khi la ǩi.

Ti bt: Cha m ca con NJu tu php Phng Tin. M ca con thܩng džc gio l ca S Ph cho ng ni nghe. V li ng ni con tng ܮc mt y s tu hnh php mn Qun m chm cu tr bnh. Con ܮc bit ljn gio l S Ph qua vic džc cc sch v Bn Tin ca Ngi. Khi con k li th nghim ny cho s gi Qun m, c ni vi con: "ng lo s, v cng khng nn cm thy thng nh!" T ngy tr i, con cm thy d chu, v con bit giy pht cui cng ca cuc ǩi ng ni c S Ph ng hnh mt bn.Cha Ching Hai


ng tu Shabda Ananda, Hamilton, Ohio, Hoa K
(Nguyn vn ting u Lc)

Mt bui sng ngy 14/9, 1996 ti Hamilton, Ohio, Hoa K, ti dy v thin trong phng thin ca gia nh. Sau khi thin vi ting, ti tr li phng ng v nm xung tn hܪng cm gic trn y php h. Ti va mi nm xung, c mt dng m lu tht mnh ko linh th ti bay ra ngoi thn xc.

Th nghim huyn diu ny ljn vi ti nhiu ln t khi ti tu tp Php Mn Qun m. Nh thܩng l, linh th ca ti bay nhanh qua khi mt ܩng hm ti. Khi ti ra khi ܩng hm, c nhiu khi nh sng nh mt tri, chiu sng nh nhng si thy ngn. nh sng nh ging sui cam l tnh thy ǰ trn ti. nh sng tuyt vi nh ty sch bn nh trong linh hn ti. Ti bay hܧng ti nh sng v cm thy trn y hnh phc, bnh an.

Cui cng, ti dng li mt ni c mt quyn kinh Thnh trܧc mt. Khi m quyn sch ny ra, ti v cng sung sܧng ܮc bit cun kinh Thnh ni v S Ph Ching Hai knh yu ca ti. Ngay trang u tin, quyn kinh Thnh ghi: "Cng c bt tn ca Cha Ching Hai." Ti lt v džc thm vi trang na, "...Cng c ca Ngi khng th ljm ht ܮc." Ton quyn kinh Thnh ni ljn cng c ca "Cha Ching Hai" cu ri nhn loi v lng t bi bao la ca Ngi. Mi ch trong cun sch khin ti knh phc Ngi v cng. Nhng li thnh vnh ca ngi Ngi v cng cuc cu Ƕ chng sinh cao c ca Ngi. Tng trang, tng ch trong quyn kinh ghi li cng c v cng tn ca Ngi. Ti khng th ng ܮc v Minh S v i nht trong v tr ny l S Ph ca ti. Ngi l ng Cu Th v cng c ca Ngi th v lܮng. c xong, ti bay v v tr vo thn xc vi tt c xc Ƕng v hnh phc v bin. S vic xy ra tht ljn ni ti vn lun tnh to sut thi gian th nghim. L tun tro trn khe mt, ti khc v sung sܧng v mng r. Ti hn hnh ܮc Ngi nhn lm nj t.

By gi ti bit S Ph ca ti l "Cha Ching Hai", l ngܩi ang mang php bo ri ban v y. Ti ha s tu hnh tinh tn hn v tn knh Ngi nh mt tm gng sng Nj ti noi theo.S Gia Tr Ca Mt Thnh Nhn


S T Tiu Ng, i Bc, Formosa

Vic th Tm n vo php mn Qun m a ti nhiu th nghim thn k bn trong ln bn ngoi, nh lung in truyn gia thy v tr. Nh S Ph ni Ngi lm m khng bit ti cc hnh Ƕng ca Ngi, v mt v Minh S th hin n in ca mnh nh chic bng ca thnh nhn. Cc bc thnh nhn khng bit chic bng ca mnh lm g, nhng chng sanh ܮc hܪng li t nhng s gia tr ca h. iu ny chng minh s thc rng S Ph l ng t ph mun ǩi.

Khc Su Trong Tm Ti

Vo nm 1995, ln th nht tham gia vo nhm lm vic ca S Ph Nj ph bin gio l ca Ngi, ti ܮc lm trong ban phin dch Nj ph NJ bng thu hnh. Khi cc bi thuyt ging ca S Ph bng ngoi ng ܮc dch sang ting Trung Hoa, cc ng tu Formosa ph trch vic ph NJ ngt ra tng cu ngn theo ng vn phm ting Trung Hoa a vo my in ton Nj dng cho bng thu hnh. y l cng vic tng i gin d, nhng iu k l l t khi ti gia nhp vo ton lm cng vic ny, vic tu hnh tin b rt nhanh. Khng hiu c phi l phn thܪng ph tri ca S Ph hay l kt qu ca vic tp trung sc ch tt p hn. Nhng th nghim ǥc sc v hnh ny khin ti h khi no gp S Ph l a nܧc mt, vui mng cm kch nhng khng bit lm sao din t ܮc nim tri n ca ti.

Gia nhp cng vic ny khng bao lu, trong mt gic m, ti thy th vin m S Ph NJ cp ljn trong "B n ca siu th gii", ni cha cc h s ti cnh gii th hai. Ti vui mng v thch th džc ht tt c cc sch trong mt vn tc khng th tܪng tܮng ܮc. Ti džc ln lܮt tng cun mt trong mt khonh khc. i vi mt con mt sch nh ti, th nghim ny l mt khch l ln lao.

Khng bao lu sau , vo mt bui sng sm, trong mt gic ng ca ti, ti thy mt du hiu mu ti xoay vng trn. Ti git mnh v cnh tܪng thing ling v thn diu ny. Ri ting chung in thoi nh thc ti dy. Mt v s huynh gi bo cho ti bit c mt cun bng thu hnh cn phi coi li. Khi bܧc vo phng lm vic, ti mi bit l cun "Tn Ngi Khc Trong Tm Ti". Lc ta NJ ny khng ghi vo u c ti. Tuy nhin, khi coi bng v nghe S Ph tr li cu hi ca nj t, ti xc Ƕng su xa khi ܮc bit sau khi th Tm n, mi ngܩi NJu c mt k hiu trong linh hn. Ti nhn thc ܮc rng s gio ha siu th gii ny ch c Ngi Suma Ching Hai mi c th ban cho.

"Th Nghim Vi Ging L m Thm"

Nm 1996 ti tng ܮc mi dy ting Trung Hoa trong bui cng tu hng tun. Ti chn tp th "Ging L m Thm" lm ti liu ging dy, v tp th ny c bng thu m v ting tr em ht trong bng tht ngt ngo vui ti. Ngoi ra, ti ngh rng nhng tiu ng tu c th hiu ܮc gio l theo phng cch nng Ƕng ny. Sau khi hon tt cng vic, ti nhn ܮc mt phn thܪng th v. Ti m thy mt con kh linh hot vi b lng ti sng. N ܮc mc qun o. Ti hi bi ri v gic m ny. Tuy nhin vi ngy sau, v tnh lt cun "Ging L m Thm" ra, ti tm thy cu tr li cho gic m ca ti. Cun sch ni ti mt nj t kh. C ngܩi hiu ܮc ngha ca cc hnh v bng cch džc ni dung bi, nhng iu m S Ph cho ti l mt li cho thn hu t mt con kh!

Phܧc in

Nm 1997, khi ti gp nh ti ln u, c hai chng ti NJu cha th Tm n. Nhng v chng ti NJu thch truy cu Chn L nn sau su thng kt hn, chng ti th php vi S Ph.

Sau khi gp nh ti, ti thܩng c mt gic m rt sng Ƕng. C mt con rng xanh vi nhng vy sng hin ra trn nn tri, trng nh tht v ang mm cܧi vi ti. y l mt gic m ǥc bit v k diu m mi ti vi nm sau ti mi hiu. Mt ngy n ti lt cun "Ging L m Thm" v thy cng mt hnh nh ny trong sch. Con thanh long bay l lng trn my, pha dܧi l phܧc in xanh ngt. S Ph tm kim chng ti, hai con cu lc n ny t lu, trܧc khi chng ti th php v th hin mnh lit trong gic m. Nhng cng nh tt c nhng ngܩi phm phu khc, ti khng Nj ti gi tr ca ngc Mu Ni Chu. Gic m sng Ƕng ny cho ljn by gi vn cn in trong u c ti.

Ha Thn S Ph

Nhiu ng tu trong nhm lm vic quan st S Ph p ng nhng ngܩi cu xin gip ǫ v gia tr ra sao. Thc linh ng ra sao? Cui nm 1995, mt ln chng ti cn tho lun mt cng vic ti bui cng tu ban ngy Ty H. Chng ti n xe but t i Bc. Sut chuyn i, chng ti nghe bng tn Pht ca S Ph v cm nhn mt s gia tr rt mnh. Khi chng ti gn ti ni, ti thy S Ph bܧc vo v ngi trn sn g cng vi chng ti. Ba ngܩi trong chng ti chm ch lng nghe S Ph. Nhng g Ngi ni, ti khng th nh ht bng u c phm phu ܮc. Nhng S Ph rt ung dung khi dy chng ti cch lm vic chm ri v kin nhn.

Ti o trng, ba chng ti gp nh thu xp trܧc. Mt ng tu thܩng tr dn chng ti vo mt cn phng lm vic c sn g. Anh ngi xung. Chng ti cng ngi xung theo, ng ti v tr m ti thy trܧc trn xe but. Ch khc l ln ny v thܩng tr ngi ti ch m S Ph ngi. L d nhin, trng khc rt xa S Ph. Nhng S Ph lm vic qua anh, a ra nhng ch dn mt cch tru mn v nhn ni. Lc , ti cht hiu mi vic v cng vic m ti ngh rng s kh khn nay ܮc gii quyt tng chi tit.

Sau bui hp, mt v s t trong ton lm vic hi ti: " i Bc ch ni l c vi kin v cng vic phi khng? Ti sao ch khng chia x vi chng ti?" Ti mm cܩi, ang hiu vi iu m ch khng bit. Trܧc S Ph ti ch dy cho chng ti ri.