Trn ܩng Tu Hc


Trܧc khi ti bit S Ph v th Tm n vi Ngi, ti v cng nhit tm trong vic truy cu cc tn ngܫng. Ti thܩng hay džc kinh Pht v xem cc bi thuyt php trn truyn hnh ca cc tng ni, nhng khng h thy mn nguyn. Khng bit ni u v bao gi ti mi c th tm ܮc mt v minh s? Nim hng khi ܮc gp mt v minh s lun trong tr c ti mt thi gian.

Mt ngy n, ti thy c v php s mi ang khai th trn i truyn hnh. Sau khi chm ch lng nghe, ti hon ton b li cun bi gio l ca Ngi. Ngi l v thy m ti m ܧc, nhng li Ngi ni khin ngܩi nghe hiu ܮc ngay, v cm thy hoan h. Trong lng ti v cng cm Ƕng. Mi ngy ti m truyn hnh ln nghe v php s ny ging. D trong lng ti rt mun tm hiu thm v v thy ny, nhng khng bit lm sao Nj lin lc vi Ngi. Trn truyn hnh khng c a ch v s in thoi ca Ngi.

Sau mt thi gian, mt hm ti cng chng ti leo ni v ngng li mt ngi cha trn ni, ni y chng ti tm thy nhiu sch Pht trong mt gc n. Khi nhn lܧt qua, chng ti thy mt cun sch biu ca S Ph. Ngc nhin v mng r, chng ti reo ln: " "Khng phi l v php s m chng ta ngy ngy thy trn truyn hnh sao?" Chng ti mang cun sch biu v nh džc cn thn, tm ra a ch v in thoi ca S Ph.

Mi ngy, ti lin lc vi trung tm i Bc v ni ti mun tu hnh theo S Ph. Mt v s t cho bit cch tm S Ph, v nhng iu kin tin khi cho vic th php, k c vic n chay. Ti khng ngh l kh, nn quyt nh trܩng chay v ch ngy th Tm n. Sau , ti Ǯi khng ni na, lin ljn o trng Ty H tm S Ph Nj th php. T dܩng nh c lung lc lܮng v hnh hܧng dn ti.

Sng ngy hm , ti vui v khi hnh t i Bc, l ln u tin ti ljn Ty H. Lc ngi xe but, ti a mt nhn qua ca s, vui hܪng phong cnh xung quanh m trong lng v cng hn h. Khi ljn o trng, mt ti hoa ln v khung cnh trܧc mt. Ti cha tng thy o trng no xinh p nh th ny. Trng nh mt thin ng ti th n np ng sau nhng phong cnh tm thܩng. Trong mt vt t vi cc bng hoa mun mu v c xanh mܧt, cy cao chc tri v chim ht ru rt. Mc d ngܩi ng, mi ngܩi vn cm thy nh thn quen trong bu khng kh t ti v thoi mi khin h bn rn khng mun ra v.

Ngy hm ti ghi danh th php, v nh p ng s kht vng ca ti, S Ph t nܧc ngoi v mt ngy trܧc! Trong lng ti mong ܧc ܮc gp S Ph, ngܩi m ti cha h gp bao gi, nhng li l mt v s gi Qun m gip chng ti Tm n. Tht k l ti sao S Ph khng ti truyn php cho chng ti, v ti khng ܮc vui lm. Mt hi sau, S Ph Ƕt nhin xut hin trܧc mt chng ti. Ngi tht l p ti ni ti khng th tin vo i mt ca mnh. Ngi ging nh mt thin nhn ging phm, tht duyn dng v thanh nh, khin ti v cng ngc nhin.

S Ph hܧng v pha chng ti cho hi: "Ngܩi p ljn ri! Nu ti khng ljn, c ngܩi s khng yn tm!" Tip Ngi li ni: "V s gi Qun m ch dy cho qu v rt hay!" Nhng li ni ca Ngi nh Nj cho ti nghe vy, lm sao Ngi bit nhng g ti ang ngh trong lng? Tht l bt kh t ngh! Su thng sau nh ti cng th php, v ngay sau khi anh Tm n xong, S Ph ri Formosa i hong php nܧc ngoi v khng tr v mt thi gian. Ti v chng ti rt bun v hoang mang nh b m b ri v khng chm sc chng ti na. V ti bit S Ph qua truyn hnh nn khng quen bit mt ng tu no. Ti cm thy rt c n, lc lng ljn ni i khi khc trong mt gc no . Cui cng ti tm thy v thy knh yu v quyt nh theo Ngi tu hnh, m by gi S Ph li xut ngoi ri. Ti cm thy bun ru, v dng v bc bi!

Ri may mn ti. C mt ngy Ƕt nhin trong lng ti mun ljn mt tim chay Nj mua thc phm. n ni, ti mi pht hin ca tim ng, thnh lnh c ngܩi t sau nh bܧc ra, ti tin ti Nj hi thm th i bn mi bit NJu l ng tu. Anh ta gii thiu cho ti mt v s t khc v v ny thܩng cng ti lin lc in thoi khin ti khng cn cm thy c n na. Trong v hnh S Ph ang dn dt ti. Lc vn NJ tu hnh ca ti khng thng, v s t tn tm v nhn ni khuyn khch ti, gip ti trܪng thnh v tin bܧc trn con ܩng tm linh. Vi ti, l mt s khch l v cng qu bu v ti cm Ƕng ti ri l.

Nhng v s t lun khim tn ni: "y l nh n in, s an by v dy d ca S Ph. Chng ta nn cm n S Ph." Tht vy, chng ta nn cm S Ph v Ngi cho chng ta qu nhiu. Chng ta phi vng tin ni S Ph v ni chnh mnh, rng chc chn chng ta s lm ܮc. T ngy Tm n, ti c rt nhiu th nghim v cnh gii thn k, v ti trn y phc lc. Cn mong mun g hn na trong cuc ǩi ny?Sng Trong Thin ng Ti Th


S huynh Frank Dong, San Francisco, Hoa K

Nghe th hi qu ng, nhng ti khng tm ra cch no hay hn Nj din t th nghim hng ngy ca ti, nn dng mt ta NJ khng bnh thܩng.

Chng ta thܩng nghe v bit php mn Qun m li ch cho cc ng tu nh th no, ǩi sng thay ǰi cng ngy cng d dng, cng thun li, p lc v au kh cng t, cng c nhiu nim vui v lng thng. Nhng n chng thnh qu ny, qua sch v bng khch l v c v ti. By gi ljn phin ti chia s kinh nghim ca ti cng qu v.

T khi nhp vo gia nh Qun m, ti c rt nhiu th nghim tt. Vi s gia tr ca S Ph, ti vui hܪng cc mn n chay, mi ngy ta thin hai ting rܫi, gi ng gii, thnh tm tun theo nhng s dy d. Tuy khi thin, ti cha hon ton hܪng th ܮc th nghim k diu bn trong, nhng ti hiu rt r rng l "ta thin" l ngun ci lc lܮng ca ti, Nj ti c th thc hnh gio l ca S Ph v tri con ܩng tr v nh.

Ti liu ng khi chng ta sng trn th gii ny, b nghip chܧng tin kip tch ly ct chng ta li, khin chng ta b au kh. Khi chng ta th Tm n, S Ph em i nghip chܧng tin kip ca chng ta, nhng vn Nj li nh nghip kip ny ca chng ta, Nj chng ta c th sng trn th gian ny. Nu nh chng ta khng c gng tu hnh php mn Qun m, chng ta vn cn au kh.

Ti ngh rng phm cht ca ǩi sng th gian nm gia thin ng v a ngc. Cuc ǩi cha ǿng ton l kh au, p lc, tht bi, chn chܩng v v minh. May mn thay, t khi theo S Ph, ti gii thot khi nhng chuyn th tc ny Nj tr v Nh. Ti cm thy l ti khng cn thuc v th gii ny na, vn ln khi s g b ca thi gian v khng gian. Ti bit rng S Ph lun lun cng vi ti. Bt c lc no ti cn, Ngi lun tr li mi nghi vn v ha gii mi vn NJ cho ti. V ngܩi th gii ny khng vui hܪng phm cht ca cuc ǩi m ti ang sng, cho nn ti dm ni rng ti by gi khng phi thin ng, cng khng phi a ngc, ti ang th gii ny m sng cuc sng thin ng ti th gii ny.Gii Thot Xch Xing


S huynh David, Togo, Phi Chu

Ti mun gii thot, nhng ai ang tri ct ti?
Ai vy? L chnh ti y.
Nhng thi quen cng ngc, hi nhp trong ti
L nhng xch xing kh v
ang cun cht quanh ti
Ti mun tho b
Nhng li ǧn au

u c ti ni: "ng vi! Hy Nj t nhin!"
Nhng chn ng trong ti Ǯi ch lu Khc lc trong ngc t.

Ly ng Ti Cao:

Xin hy cho con dng lng t bi v bc i Nj vinh danh Ngi
Dng s khim cung Nj phc v Ngi
Dng tt c s hin dng Nj cng dܩng Ngi
Dng s chn thnh v k Nj cu nguyn Ngi
Dng s thanh khit Nj n nhn Ngi
Ri trn ܩng tm o s tm thy n ban ca Ngi
i S Ph v i! Xin hy ǥt con trong n in ca Ngi