Ngh Thut V Thܮng

N Trang Thin ܩng Kiu Mi Ca Suma Ching Hai


mang li thng ip siu phm t bn ngoi nm thܮng gii, mt con rng b, p tuyt trn - mt kiu vng eo c chn Thin ܩng - nhp hi vi cc b n trang khc.

T trܧc ti nay, rng lun lun ܮc dng Nj tܮng trng cho th gii tm linh.

Con rng nh ny ܮc trm tr v cng kho lo, th kim-hon phi mt nhiu thng mi da mt cch t m cho ti khi tr thnh mt tuyt tc. Kiu n trang ny c th ܮc dng nhiu cch, v tt c nhng mt dy chuyn treo trn chic vng eo c chn ny cng c th ܮc g ra dng cho vng eo c hay eo tay, hoc cng c th dng cho trm ci tc hay bng tai.

B N Trang Tnh Thng Chn Tht V

B ny gm c dy chuyn c, vng eo tay, bng tai, nhn v ܮc lm bng vng nm ngc lam. Loi vng ny c lp vng bng xen k vi lp vng m, rt hp vi nhng ht ngc lam thanh nh, cho thy mt v p n s mc mc nhng v cng ǥc sc. Khun kh ca b n trang ny l do nhiu tri tim kt li hܧng ra t pha, lan ta Tnh Thng Chn Tht ra khp cng v tr.