Tin Tc Suma

Tin o Solomon


Hu Duyn Ngn Dm Cng ܮc Gp

Honiara - Ngy 1-7 Thng 11, 1997. Khi v s gi Qun m tr li ch c trn o Solomon, c khm ph ra rng s an bi ca

Thܮng tht k diu bit bao. C bn cng thu chung nh ln trܧc ljn t cc hi o khc Nj tham d bui hi ngh gio chc thܩng nin ܮc t chc ti thnh ph ny. Khi tin tc v

Suma Ching Hai v php mn Qun m lan rng, nhiu ngܩi ti hc php Phng Tin. C ngܩi ph bnh v li ch ca ta thin, c ngܩi ghi nhn s hp l v nhng li ging dy ca Suma

Ching Hai v cch Ngi ng dng ngha ca Thnh Kinh lm nhiu ngܩi ng hng ca h liu ng ܮc ngha chn chnh ca s cu nguyn. m lun vi s gi Qun m gip cho mt tn Thin Cha gio lu nm nhn thc ra rng y l cu tr li m ng tm kim t lu ti cc nh th m khng ܮc. V gio ny hi tܪng li nhng kh khn m ng gp phi Nj tm hiu nhiu s thn k ܮc k trong Kinh Thnh v ng i hi nhng chng minh khoa hc cho mi vic. Qua php Phng tin, ng c nhng th nghim bt kh t ngh ca linh hn xut khi thn xc ch sau vi ngy hnh thin. Th nghim ny m rng tm hiu bit ca ng v s hin hu ca rt nhiu cnh gii trong v tr bao la ngoi a cu, vܮt ngoi s hiu bit qua tr c con ngܩi v khng th gii thch bng ngn t ܮc, v u c con ngܩi c gii hn. Mt chun ng tu, tng tu tp cc php mn khc ni rng Pht T dn dt b ljn gp Suma

Ching Hai. B ta nm m thy ha thn S Ph chm sc b v lc ta thin b thy ho quang bao bc ton thn, rt d chu. Cu chuyn ca b l mt trܩng hp cho thy ngay c nhng ngܩi tu php Phng Tin cng nhn ܮc s chm sc chu o t Suma Ching

Hai. C mt chun ng tu khc ghi nhn lng khoan dung ca anh vi ngܩi khc ang tng dn, y l mt s thay ǰi ca anh, ngܩi m trܧc kia rt mn cm, khng ha ng ܮc vi mi ngܩi. Bng cch tu php Phng Tin, anh nhn thc ܮc php mn Qun m l php mn ca tnh thng.

Thuyt Ging Bng
Bng Thu Hnh
(Ngy 15-16 Thng 12, 1997)

Sau khi ng bo qung co, c rt nhiu ngܩi gi in thoi Nj tm hiu. C mt gio s, trܧc bui thuyt ging my ngy, cng vi ngܩi bn ljn tiu trung tm Nj hc ta thin. y cng l mt th d Thܮng lun dn dt nhng linh hn kht vng tr v nh. V gio s ny nhn nh rng trong cun bng thu hnh thuyt ging, Suma Ching Hai gii p ܮc mi nghi vn trong lng ca ng by lu nay.

Bui thuyt ging hm , c mt ph n ngܩi c cm Ƕng ni rng b khng ng o Solomon cng gp ܮc S Ph. Th ra con gi ca b t c Chu ljn o Solomon thm, mang tng b mt cun sch biu m c tm thy trong mt tim sch v c ngh y l mt cun sch hay. Sau khi džc xong khng bao lu, b thy trn bo c ng tin bui thuyt ging, b ngh rng: Khng bit c phi cng mt S Ph khng? Rt cuc khi mi bܧc vo tiu trung tm, thy php tܧng S Ph, b mng r ni rng: "Ti kim ܮc Ngi ri!" B ang chun b bay v c hc thin ti tiu trung tm ca chng ta v by gi tit kim ܮc tin v my bay.

Sau khi xem bng thu hnh xong, mi ngܩi vui v n n cܩi mn tc. Cc quan khch yu cu ܮc hc php Phng Tin. Vi ngܩi t v vui mng trong vic hc nu mn n chay.

Vi ngy sau bui ging php, vi ngܩi hc php Phng Tin xa cng ljn thm tiu trung tm Nj tp nu nhng mn chay n gin. Mi ngܩi pht hin rng nu chay cng khng kh v cng tin tܪng rng mnh cng c th nu ܮc. a im ca tiu trung tm Solomon l do mt gia nh ca mt chun ng tu tm thi cung cp khi ܮc bit v s gi Qun m ang tm kim mt a im v mt hi trܩng Nj t chc hi tho. V gi thu mܧn cao, h lin sa sang cn nh ca h. Nhng ngܩi a phng gip ǫ rt nhiu v mt s ngܩi ny cng hc php Phng Tin.

Tiu trung tm tm thi ny gip mi ngܩi c th ljn mܮn bng thu hnh, bng thu m v sch, khng nhng li ch cho chun ng tu thܩng ljn mܮn bng sch, m cn cho nhiu ngܩi c th nghe v thy ܮc gio l ca S Ph. Tiu trung tm nhn ܮc nhiu s yu cu v hc ta thin.

Tin c Chu

Chia X Gio L S Ph
Trong Dp Tt m Lch

Thnh ph Perth t chc mng Tt m Lch vi mt bui l ti cng vin Hyde. Nhiu on th ngܩi Trung Hoa v u Lc c nhng gian hng trin lm th trong dp l ny, v y l mt ngy l rt ph thng. Ti bui hi ch Tt, ngܩi ngܩi ng o, rt kh i li quanh vng.

Nh thܩng l, trung tm Perth gi mt gian hng vi nhng ha phm, kinh sch v bng thuyt ging ca S Ph, ܮc trnh chiu lin tc. Nhiu ngܩi t v thch gio l S Ph, v yu cu ܮc nhn Bn Tin nh k hoc xin ti thm Trung Tm.

Gian hng cng bao gm c mt ni bn thc n chay ܮc nhiu ngܩi a chung.

Ch thch hnh nh: Ti ni trin lm, gian hng ܮc trng by thanh lch vi nhng sch bo ca Suma Ching Hai v mang gio l ca Ngi ljn cho ngܩi dn c.

Ngy Dn Dp Ti c Chu

"Ngy dn dp ti c chu" l mt ngy thܩng nin ti quc gia ny, m cc on th thin nguyn quc gia ra ngoi v nht rc trn ܩng ph, cng vin v cc vng khc.

Nh thܩng l, trung tm Perth cng tham gia. Ngy Ch Nht u tin ca thng, Ngy dn dp ti c chu thܩng thܩng l ngy b quan, tuy nhin chng ti quyt nh t chc cng tu nh thܩng l vo bui sng trܧc khi bt u lm vic.

Sau nhng gi mt nhc, chng ti thu lܮm cc ti rc, sau tr v trung tm vo bui tra.

Ch thch hnh nh: Mi ngܩi NJu c trch nhim gip ǫ ci tin v gi gn a cu sch s.

Tin Formosa

Nim Vui Thin nh ti Ty H

o Trng Ty H, Formosa, t chc Thin Nh. rt lu ng tu khng ܮc hܪng th cm gic cm lu ti o trng qua m, ta thin ti rng trc vi ting gi thi vi vu xuyn khe l, hoc ngi ti i in tinh tn tu hnh, cng nhau coi bng thuyt ging ca S Ph, ung mt ly nܧc cam l, hoc ngi cnh bn ging sui nghe ting nܧc chy NJu ǥn.

S Ph thܩng nhn mnh ti s quan trng ca vic cng tu, ging nh mi ngܩi l mt ly nܧc, nu nh chng ta ǰ cc ly nܧc ny vo mt ci h, th chng ta c th bi trong ܮc. Tham gia b quan mt ln, ngܩi ta c th tp trung ngi thin th thnh qu cn nhiu hn mt ngܩi ngi thin ti nh nhiu nm. V vy m cc ng tu NJu khao kht tham gia b quan.

Con ܩng dn ln ngn i pha sau cht nch nhng ngܩi tham d b quan, v Nj ǰi li nim hn hoan m h em ljn, M Thin Nhin to ra nhng bng hoa p khp ni trong o trng. Chng ti hy vng mi ngy ngh l l mt ngy b quan, v tt c thnh vin ca gia nh Qun m c th cng ti Nj theo ui con ܩng tm linh ca mnh.

Lm p Cng Vin

i Bc - Tiu trung tm i Bc, Formosa v c quan qun l n ܩng cng vin thnh ph i Bc, t chc mt sinh hot dn dp cng vin. Ngy 29 thng 3, cc ng tu v gia nh, ngܩi ln ln tr em, cng nhau ra tay sa sang li khung cnh cng vin Tn Sanh: nh c, qut l rng, sn hng ro, to thm mt nt m cng v sng Ƕng cho mi trܩng xung quanh v bu khng kh ca ngy Thanh Nin Formosa.

Sau bui lao Ƕng ny, nhiu ngܩi cm nhn thm su li ni ca Suma Ching Hai: "Lm bt c vic g cng l cho chnh mnh." Mi ngܩi va li dng c hi sinh hot Nj co gin tay chn v ܮc sܪi m dܧi nh mt tri d chu. H va tp b tp nim v bc bi ang ln dn nh nhng c di bng cch tp trung vo cng vic nh c. iu ny dn h ti vic hin l chn ng v dng cnh gii th hin bin tnh thng bao la t ܮc trong s tu hnh v ban ri cho mi chng sinh.

Khi cng vic bui sng chm dt, mi ngܩi ngi xung vui hܪng ba cm tra ngoi tri. Lc ny tri xanh my trng, to thnh mt hnh nh tng phn vi mu sc ca cy c trong cng vin. Cng vi n bܧm bay lܮn, tr em n a, my ch ch con ang nhy tung tng biu hin mt bc tranh ca mt ngy ngh l vui v.

Ch thch hnh nh: Cc
ng tu ln
nh ti i Bc,
Formosa, NJu cng
nhau tham gia cng tc dn dp v lm p cng vin.

Bin Rc Thnh Vng
-Sinh Hot Thu Hi T Nguyn

o Vin - Vi s hng khi, mt sinh hot Thu Hi T Nguyn nhm bo v mi sinh bt u t tiu trung tm o Vin. T k hoch, tm ngܩi thu mua, c Ƕng, hun luyn nhn vin tnh nguyn, cho ti nhng iu hnh hin thi, Ban t chc Thu Hi T Nguyn ca tiu trung tm o Vin tn tm tn lc hon thnh mi tin trnh trong mt thi gian ngn nht.

Cc thnh vin trong ton cn khch l cc ng tu khc bng cch dn cc biu ng nh "Tc khc hnh Ƕng Nj bo v a cu ca chng ta by gi v vui hܪng mi trܩng tt hn trong tng lai", "Thu hi bt c th g v hy em ti Trung Tm vo cui tun"

Xc Ƕng v hng khi bi nhng tm biu ng, tt c ng tu tham d vo chng trnh y ngha v ho hng ny. S thu hi tr thnh mt phn ca ǩi sng. By gi tt c pht trin thnh thi quen la lc rc rܧi ca h nh v thnh tho gii quyt vn NJ. Th d, mi ngܩi bit rng cc giy c cn ܮc ct li, v chai l phi ra sch, hong kh v p dp xung trܧc khi em ti Trung Tm, Nj ngܩi mua c th ly cc gi rc Trung Tm la lc, gi ghm Nj em i mt cch d dng, Hng tun Trung tm bin cc gi rc thnh vng. Tin thu ܮc t s thu hi ny ܮc dng cho Trung Tm o Vin ca chng ta.

Vi nhng sinh hot Thu Hi T Nguyn, rc t nh cc ng tu hin nhin gim xung rt nhiu. C mt s ng tu m rng sinh hot Thu Hi T Nguyn ljn ni ca h lm vic, em nhng thu hi t nguyn m ngܩi ta vt ngoi s lm v tiu trung tm. Rt may mn trn a cu ny c thm hng trm v khai ph tin phong gp phn vo vic chm lo mi sinh. Cc ng tu cm thy nh nhm khi nhn thy tng ti tng ti rc ܮc em ra xe v hng tn ph thi ܮc gim thiu trn tri t.

Trn thc t, phm cht ca mi sinh i lin vi cc thi quen hng ngy ca chng ta. Trn cn bn ǩi sng hng ngy, nu chng ta thc mt cht v mi trܩng sinh sng ca mnh, ngay c tng hnh Ƕng ca mnh trong vic gii quyt rc rܧi, tuy l chuyn nh, nhng chng ta thc s gip rt nhiu cho vic bo v mi sinh trn tinh cu ny. Vy hy cng nhau thc hin iu ny!

Ch thch hnh nh: "Bin rc thnh vng" qu thc l mt iu ng quan tm cho mi sinh.

Bin Nhng Vt D Tha Thnh Phܧc Bu

Nam u - Mt sinh hot ti cng vin ܮc nhm Cng Gio Formosa ti Cng vin ngh thut iu khc Ph L, Formosa t chc, Nj gy qu cho "Trung Tm Gio Dc Phc Sinh" ca Thin Cha gio. ܮc bit trung tm ny ang gy qu xy ct cc lp hc, cc ng tu a phng ghi tn gi mt gian hng Nj h tr cho t chc ny. Chng ti thu lܮm tt c nhng th khng dng hoc c tha nh nh in, sch v v.v... c th bn ܮc Nj ng gp vo qu ny. Ri sau bui cng tu, chng ti phn loi v ghi gi bn trn tng mn.

Bui sng hm , mi ngܩi NJu ljn cng vin, tri vi mu ln bn v trang hong. Sau , trng v sao ph khp gian hng ca chng ti v "bui ch tri" n gin nhng no nhit ܮc m hng. D nhin l khng thiu cc mn chay thm ngon. "Li y! Li y! R lm, th g cng c! Cc mn n chay thm ngon khoi khu! Nhanh ln! Nhanh ln! Nhanh ln! Hy nhanh ln! n chm th ht!" Qua ng loa cm tay, mi ng tu hu nh NJu l "cao th bun bn". Vui khng phi l bn ܮc hng m l c ܮc x dng tn tnh v ngܩi mua th vui v mua ܮc r v thch hp. L d nhin, mc tiu cui cng ca chng ti t thnh, k bn ln ngܩi mua NJu vui v v nhng phm vt d tha y xe, nay bin thnh phܧc bu, l qu xy ct cho Trung Tm Gio Dc Phc Sinh.

Sau bui sinh hot, ng tu t Ƕng lܮm rc chung quanh hi trܩng v qut dn sch s, khi phc li "bn lai din mc" ca cng vin ngh thut. Ging nh mi ln cng tu xong, ngܩi ln k nh NJu qut dn xong ri mi ra v. Tuy nhin ban t chc cm t nhiu ln qua my phng thanh "ngha c" ca ng tu, khin ng tu cm thy bi ri, v nhng cng vic ny i vi ng tu ch l "bn phn" khng ng k, li cng khng nn tuyn dng!

Ch thch hnh nh: "Bui ch tri" Nj gy qu cho "Trܩng Khi Tr".

Tin California, Hoa K

Gia Tr Cho Nm Dn

San Jose & San Francisco - Mt ln na, ma Xun tr li. Nhng tri vi nhng nm qua, nh hܪng ca El Nino gy ra ma bo nng n ti Bc California, Hoa K. Trong khi ang lo rng Hi Ch Xun s b nh hܪng v thi tit, th trong ngy hi, ma li tnh. Nng m ngy xun ta chiu khp ni v ngy hi thnh cng m mn, xin cm t s gia tr ca Thܮng .

V s ngܩi i hi ch qu ng, nn chng ti khng ngng lm vic, pht sch biu, bo biu v nhng bn tin v chng trnh truyn thanh a phng ca chng ta.

Trong bui hi ch, ng Henry Chang Manayan, Th Trܪng thnh ph Milpitas ljn thm gian hng. Thp tng ng l ng Nguyn Ngc Nhn, Ch Tch Hi Gio Dc Dn Ch u Lc, v ng Tom Sing, Ph Cnh St Trܪng thnh ph Santa Clara. Th Trܪng Manayan ni rng ng rt cm phc Suma Ching Hai v hy vng mt ngy no s ܮc gp Ngi.

Ngy cui tun sau , Hi Ch Mng Xun li ܮc t chc mt ln na ti Sn Vn ng qun Santa Clara. Ln ny, gian hng ca chng ta ta lc ngay gia sn, nh vy s quan khch qua li cng nhiu hn. Chng ti vui v v hng say lm vic, nhng i khi, v s ngܩi ljn ving thm gian hng qu ng, chng ti khng th gii p nhanh chng nhng cu hi v php Qun m. Tuy nhin, trong khi kin nhn ch Ǯi, quan khch ti thm ܮc thܪng thc cun bng chng trnh vn ngh Long Beach.

C nhng ngܩi ti thm gian hng ca chng ti tun trܧc, tun ny h tr li na v cho hay h rt thch sch bo ca S Ph v ang tm hiu thm nhng hot Ƕng ca hi chng ta. H cng hi thm tin tc v vic th Tm n.

Mt s ngܩi bit v php mn Qun m qua chng trnh truyn thanh a phng do ng tu m trch, nhng h cha bao gi bit mt ca S Ph ra sao. H vui mng ngc nhin tht ln: ", th ra y l Suma Ching Hai. Ngi tr v p qu!"

Nhiu ngܩi ni rng h rt ly lm hi lng khi ܮc nghe chng trnh ca S Ph pht thanh mi tun hng gi nh vy, v nhn thy gio l ca Ngi rt hp l.

Trong hai cui tun Hi Ch Nm Dn ny, mi ngܩi NJu vui v tip nhn sch biu v trao ǰi nhng li chc tng u nm. Nh thܩng l, tnh thng ca S Ph ta chiu nh nh nng ma xun.

Ch thch hnh nh: Hi ch Tt ti San Jose U.S.A. Chc mng ma Xun ca tm linh.

Tin Gia N i

Tin Tc Tm Linh Ph Bin Ti London Nh Mt Ln Gi Xun

London - S gi Qun m v ng tu a phng vi tnh thng trn y ca S Ph tch cc gia nhp vo cc cng vic ph bin cho bui thuyt ging bng bng thu hnh ܮc t chc ti London, Ontario, hy vng mang li ln gi xun thanh mt vo lng mi ngܩi.

Tuy chnh ph v cng ng a phng thnh lp nhiu quy lut v gii hn v vn NJ qung co, nhng ng tu vn vܮt qua mi kh khn, th mi phng cch, v lin lc vi cc i truyn thanh, truyn hnh a phng, bo ch, tp ch v cc nh bnh lun ǥc bit ca cng ng. Khi ܮc bit chng ta l t chc bt v li lm nhiu vic t thin trn khp th gii, v bui thuyt ging min ph ny thuc v tu hnh, a s cc c quan truyn thng cung cp min ph hoc gim gi tin dch v.

Trong bui thuyt ging, chng ti trnh chiu cun bng v cuc ǩi ca S Ph v mt trong nhng cun bng thuyt ging khc. Ri c s gi Qun m tr li cu hi ca qun chng, c rt nhiu ngܩi ghi tn hc php Phng Tin. Sau bui thuyt ging, ng tu cn cung ng nhng mn chay cho quan khch thܪng thc v gip mi ngܩi bt u theo vic n chay.

Trong khi hc php Phng Tin, nhiu ngܩi c th nghim rt tt. C mt ph n t Los Angeles, M quc, v y Nj chm sc ngܩi cha b bnh nng nm trong bnh vin. Va lc chng ti t chc bui thuyt ging, trong phng bnh ca cha c, c džc cho ng cun sch biu ly trong bui thuyt ging. Ngܩi cha bnh nng ni vi c rng ng thy mt thnh nhn rt sng i v pha ng. C ni vi chng ti l sau khi tr v Los Angeles, c s tip tc tu php Phng Tin, lin lc vi trung tm a phng v Ǯi ngy th Tm n.

Sau bui thuyt ging, mt k gi ca i truyn thanh Radio Fanshawe 6X-FM ǥc bit ljn tiu trung tm phng vn, v cng ti gii thiu S Ph v on th tu hnh ca chng ta cho thnh gi, cng nh pht thanh bng tn Pht ca S Ph.

Tuy bui thuyt ging kt thc, bng tuyt vn cn džng trn cy, nhng i a tan ng lnh, chng ti mong rng ht ging tm linh gieo xung s khng ngng ny n trܪng thnh.

Ch thch hnh nh: Nhng ngܩi thnh tm ljn tham gia bui thuyt ging lm cm Ƕng mi ngܩi.

Mt bui hi tho trnh chiu bng ging php ca S Ph ܮc t chc ti Ottawa, Gia N i.