Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
Nng Cao Tm Thc

Bng Thu Hnh Mi Nht Ca Thanh Hi V Thܮng S

(ting Anh)


i Sng Tm Linh V o c Chuyn Nghip (Tp 1)
Thin T Quc T, Hoa Thnh n, M Quc
Ngy 24-27 thng 12, 1997

Mc ch Ca S Khai Ng (Tp 2)
Thin T Quc T, Hoa Thnh n, M Quc
Ngy 24-27 thng 12, 1997

Lng Tin V Th Nghim (Tp 3)
Thin T Quc T, Hoa Thnh n, M Quc
Ngy 24-27 thng 12, 1997

Lng Tin V Th Nghim (Tp 4)
Thin T Quc T, Hoa Thnh n, M Quc
Ngy 24-27 thng 12, 1997

Phng Php Ci Thin Tm Linh (Tp 5)
Thin T Quc T, Hoa Thnh n, M Quc
Ngy 24-27 thng 12, 1997

Cng Nhau Lm Vic V Trܪng Thnh (Tp 6)
Thin T Quc T, Hoa Thnh n, M Quc
Ngy 24-27 thng 12, 1997

T Gip Mnh Trܧc, Thܮng S Gip Mnh Sau (Tp 7)
Thin T Quc T, Hoa Thnh n, M Quc
Ngy 24-27 thng 12, 1997

Minh S Vnh Hng Chm Sc (Tp 8)
Thin T Quc T, Hoa Thnh n, M Quc
Ngy 24-27 thng 12, 1997

Li ch Ca S Cng Tu (Tp 9)
Thin T Quc T, Hoa Thnh n, M Quc
Ngy 24-27 thng 12, 1997

Mng m Ging Sinh (Tp 1 v 2)
Thin T Quc T, Hoa Thnh n, M Quc
Ngy 24-27 thng 12, 1997

Tm Tr Th L Thܮng
Tt Trung Thu, Cng tu Ban m, ti Trung tm L.A., M Quc
Ngy 13 thng 9, 1997 v Ngy 14 thng 12, 1997

Ha Nhp Vo Sc Gia Tr Ca Thܮng
Cng tu ti Trung tm Tn-Gia-Ba
Ngy 26 thng 4, 1997

(ti Bn C Sa ǰi Ting Trung Hoa)

Tn Dng Lc Lܮng Vn Nng Ca Mnh
Thuyt ging ti Hi Trܩng Tn Dt Tin, i Bc, Formosa
Ngy 19 thng 4, 1991

(ti Bn C Sa ǰi Ting Anh)

Chn Tܧng Ca Lun Hi
K gi M Lai Phng Vn, Penang, M Lai
Ngy 23 thng 2, 1992

(ting Trung Hoa, Ph NJ Ting i Hn)

Kim Tho V Quan Nim
Ngy Ching Hai Thin T Quc T, Ty H, Formosa
Ngy 19-22, 1996

(ting Anh, Ph NJ Ting i Hn)

X B Tt C L C Tt C
Cng tu ti Ty H, Formosa
Ngy 12 thng 7, 1995


Quan Nim Sai Lm S a Nhn Loi Vo Tai Ha
Cng tu ti BangKok, Thi Lan
Ngy 14 thng 9, 1994

Nhc Mu Ca Con Qu
Cng tu ti Ty H, Formosa
Ngy 15 thng 7, 1997

Chng Sanh Hon M Trn Thin ng
Cng tu ti Montreal, Gia N i
Ngy 18 thng 4, 1993

Nhn Bit Thܮng Ca Mnh
Cng tu ti Cam-Pu-Chia
Ngy 19 thng 7, 1996

S Im Lng V Chp Nhn
Cng tu Ty H, Formosa
Ngy 23 thng 12, 1995

(ting Anh, Ph NJ Ting Trung Hoa)

Tu Dܫng Thnh Con Ngܩi Tht
Pht n - Thin Tht Quc T (5), Phnom Penh, Cam-Pu-Chia
Ngy 11-17 thng 5, 1996

Lm Sao Thܮng p ng Li Cu Nguyn (2)
Thin T Quc T (2), Lun n, Anh Quc
Ngy 24-27 thng 8, 1997

Lm Sao Cho M Khng Cho
Cng tu ti Cam-Pu-Chia
Ngy 21 thng 7, 1996

To i Sng Ha Bnh Thun Li V Tt p (4)
Thin T Quc T, Sydney, c Chu
Ngy 9-12 thng 5, 1997

Chc Mng Ngy L M
Thin T Quc T, Sydney, c Chu
May 9-12 thng 5, 1997

Sch S V p L Phn nh Phm Cht Ca Thܮng
Cng tu ti Los Angeles, M Quc
Ngy 2 thng 7 v ngy 31 thng 8, 1997

(ting Anh, Ph NJ Ting Ty Ban Nha)

Tha Th Chnh Mnh
California, M Quc
Ngy 25 thng 11, 1993

Theo Ting Gi Ca Con Tim (1,2)
Ba-L, Php
Ngy 28 thng 4, 1995