Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
S Ph Khai th

S Huyn B Ca V Tr

Thanh Hi V Thܮng S ging ti Hng Kng
Ngy 29 thng 2, 1992 (Nguyn vn ting Trung Hoa)

a cu chng ta c mt s vn minh tin b rt tt. Chng ta c rt nhiu dng c v my mc khin cho ǩi sng ca chng ta thm d chu. Nhng dܧi mt ca ngܩi tu hnh, a cu ca chng ta cha vn minh. C nhng ngܩi tu hnh c th i ljn cc tinh cu khc, th gii khc, khng bng nhc th ny m dng linh th Nj i. H c th quan st cc tinh cu khc, th gii khc v c th hc hi nhng iu em li li ch cho mi ngܩi a cu ny. C ngܩi c th lm ܮc nh th, c ngܩi vit sch v cc th nghim xut hn ca h.

V S Dn Chng V Th Gii

i vi truyn thng Pht gio th iu ny khng c g l mi l. Th d, Pht Thch Ca Mu Ni bit v ni ti rt nhiu th gii cng cc tinh cu khc. Ngi ni ng Phng c th gii Lu Ly Quang Pht, Dܮc S Pht, Ty Phng c th gii A Di Pht v hng h s s cc th gii khc nhiu nh ct sng Hng. Tuy nhin, khng phi tt c cc th gii ny NJu vn minh hay thuc ǣng cp ti thܮng. C nhng th gii cn lc hu hn chng ta. Mt s kh tin b v k thut nhng cch sng v trnh Ƕ tm linh ca h li khc vi th gii chng ta.

Th d, mt s th gii c th ch to da bay Nj c th du hnh t mt tinh cu ny ljn mt tinh cu khc rt nhanh. C th gii chuyn mn ch to da bay Nj xut cng sang cc tinh cu khc. C th mt ngy no a cu ca chng ta s mua mt hai ci da bay. iu ny khng phi l khng lm ܮc. Trong qu kh chng ta khng h ngh l c th i t M sang Hng Kng. V trܧc khi Kha Lun B ǥt chn ln t Hoa K, khng ai ngh l c mnh t ny. Tng t, chng ta sau ny cng c th ti cc tinh cu khc vi mt vn tc cn nhanh hn c da bay na. Chng ta c th dng tr hu, linh th, nng lc c hu ca mnh Nj xut ra, v chng ta s c th i ti bt c ni no mnh mun.

Ti bit gn y th gii ca chng ta c nhiu bin chuyn. Nhiu vic xy ra. Tuy nhin, chng ta vn cn n nh v a cu ca chng ta vn cn ܮc. C mt s tinh cu cn t hi hn nhiu. Th d ti nhng th gii sn xut ra da bay, s tu hnh khng ܮc ph thng v con ngܩi y dnh lin vi my mc. mt vi ni khc c th c s thng d trong vic sn xut ngܩi my, ging y nh ngܩi tht, rt kh phn bit ai tht ai gi. i khi, h l thuc v quen x dng my mc nhiu qu nn tr thnh xa l vi nhau v rt kh cu thng. H thch ni chuyn vi ngܩi my hn.

Cho nn ti khng ljn y Nj gii thiu nhng th gii , hay xc nhn rng nn vn minh ca nhng th gii tt hn ca chng ta. C nhng th gii tt v c nhng th gii xu. Ngoi tr nhng th gii tm linh tu hnh tht s, nhng th gii khc cng hi ging nh a cu ca chng ta vy, vn minh hn mt cht, hoc lc hu hn mt cht m thi. Chng ta, nhng ngܩi tu Php Mn Qun m, ng nhin l thch i nhng cnh gii ti cao hn v thot khi th gii lun hi sanh t ny. Khng phi a cu ca chng ta y mi c sanh t lun hi. S lun hi, on hn, chin tranh v tranh chp NJu ph thng ti nhiu hnh tinh khc cng trnh Ƕ vi chng ta. C ni cn t hn v cng vn minh, th v kh v Ƕc dܮc cng li hi, kh nng tn ph cng kinh hong hn. Cho nn a cu ny cn l ni c th nng ta ܮc.

Chng ta cng bit rt nhiu quc gia v nhiu ni khng tt, khng ha bnh hay phn thnh nh Hng Kng. Khng phi l Thܮng bt cng. Nu nhn loi chng ta v tnh gp phi hay sinh ra trong hon cnh ny, NJu bi v chng ta chn lm ܩng t nhiu kip hay t hng trm, hng ngn nm trܧc. Tnh trng ca chng ta hm nay khng phi l t lc chng ta sanh ra m c. Nu tu hnh, chng ta c th thy ܮc tiu s ca mnh t my ngn, my vn, my t nm. Linh hn ca mt ngܩi rt ǥc bit v tiu s ca mt ngܩi rt c ngha. Ngܩi ta cn c g hn ci ܮc mnh danh l ng Vng, b Lu, hay Charles. Mi ngܩi NJu c mt tiu s rt di rt v i. iu ny c th kim chng ܮc. V tr ca chng ta c rt nhiu th gii. Khi nhn loi chng ta cht i, chng ta s sang mt th gii khc. Ci cht khng phi l chm dt mi iu. C nhng th gii chng ta c th bit v qu kh ca mnh nu ljn . Cho d nu khng tu mt php mn ti thܮng, chng ta cng c th thy c qu kh v tng lai ca mnh. Tuy nhin, mt ngܩi tu hnh cao ch c th tm thy qu kh m khng thy tng lai ca mnh, v h c th thot khi nghip chܧng trong qu kh, v sng to tng lai ca mnh.

Mt s trong qu v c th ang tu hnh v bit nhng chuyn ny. Khi ti ni l qu v hiu ngay. C th qu v c nhng kinh nghim ny v ch thn i thm v tr huyn b. Vi nhng ngܩi cha bit, c th cm thy xa l mt cht. Nhng i vi nhng ngܩi tu hnh, th khng c g l v i c. Ging nh qu v hc Anh vn th bit ni ting Anh vy, cn nhng ngܩi khng hc Anh vn, ng nhin khng hiu qu v ni g. Ngܩi bit ting Anh, khi qu v va m ming ra l h hiu lin. Qu v c th i p vi nhau trong mt phng cch rt sng Ƕng v r rng, trong khi ngܩi khng bit ting Anh th khng lm ܮc. y ch l mt vn NJ bit v khng bit. Cng ging nh vi tt c cc mn khoa hc ti th gii ca chng ta. C ngܩi hc v y khoa, c ngܩi hc v c kh. H NJu tr thnh nhng chuyn gia v hiu nhng g m ngܩi kia ni hoc lm, nhng ngܩi ngoi nh chng ta khng hiu h. C mt s khoa hc siu th gii, nh chng ta c th nghin cu ǩi sng ca tinh cu khc, hoc bit ܮc qu kh, tng lai.

Nhng s t thnh cao nht ca ngܩi tu hnh l ܮc trnh Ƕ nh Pht Thch Ca Mu Ni hoc Cha Gi Su Kit gi l, "liu thot ܮc sanh t, tr v Qu Hng ca mnh." Qu Hng ca mnh u? mt th gii tht cao, tht cao. Ti khng m ch v khong cch, m l th gii v thܮng. Khng c g a cu ny c th so snh ܮc. Chng ta c th khng mun lu li a cu ny, m mun v ngun ci ca chng ta, ni m chng ta xut pht. Xa kia rt lu, c th ni rng t my ngn, my trm, my vn, my t nm trܧc, chng ta ljn y, cng sng v khai hoang, pht trin th gii ny, v cng nhau trao ǰi cm tnh v kinh nghim; c kinh nghim tt, c kinh nghim xu. Kinh nghim tt khin chng ta tt p hn. Kinh nghim xu i khi khin chng ta hay hn v i khi cng t hn. Nhiu kinh nghim tt v xu in vo tim thc ca chng ta, ghi li thi Ƕ v nhng kinh nghim ging nh mt my in ton. Nu chng ta ch ghi ton chuyn xu, th chng ta bin thnh ngܩi xu; nu chng ta ch ghi ton chuyn tt, th chng ta bin thnh ngܩi rt tt. y l mt tin trnh hc hi.

C khi chng ta t gi l t do chn la. Khi xung y ln u, chng ta cn bit phn on, bit phn bit kinh nghim no phi hp th, phi hc tp, phi qu bu v kinh nghim phi chi b. Nhng c khi chng ta sao lng, u oi v khng quan tm ti iu g tt, vic g xu. Cc kinh nghim bm ly chng ta v mi ln chng ta phn ng ty theo chng. Nu chng ta coi n l mt kinh nghim tt, chng ta phn ng mt mt cch no ; nhng khi n xu, chng ta cng phn ng ging nh vy. N tr thnh thi quen v khi chng ta quen vi n ri, chng ta s phn ng cng ngy cng ging v cng thܩng xuyn hn. Trong tnh trng tng t nh vy, chng ta phn ng ging nhau, lc chng ta gi l nghip chܧng, b nhn qu ct li, y ch l thi quen ǩi ǩi kip kip m thi. Mt phn ng t nhin. Chng ta thu n li v pht ra ging nh vy.

khng phi l Chn Ng ca chng ta. Tim thc ca chng ta cng ging nh mt my in ton. Khi bܧc vo th gii bn trong, chng ta s thy b my in ton ca chnh mnh v bit nhng hnh vi trong qu kh. iu ny khng c g l huyn b c. Nu chng ta ngh rng u c ny khng ging b my in ton, vy chng ta lm sao hc ܮc iu g? Chng minh rt r rng. Chng ta c th hc hi! Khi chng ta hc Anh vn th chng ta nh ting Anh. Nu hc ting Qung ng th chng ta nh ting Qung ng. N cng ging nh mt ci my thu m vy, mt my in ton c th thu thp v a ra nhng d kin. iu ny ngha l bn trong ca chng ta tht s c mt ci gi l in no m chng ta gi l tim thc. S cht khng tiu hy tim thc ny v n khng phi l vt cht, m l mt loi in ton tm linh. Chng ta c th ni n v hnh, nhng khng c ngha l khng th thy ܮc. V hnh i vi mt ca chng ta, mt tht ca chng ta. Vi mt tr hu hay thin nhn th n khng v hnh. Ti ni nhng chuyn ny khng phi rt cao ǣng, v nhng g cao ǣng li rt kh ni (S Ph cܩi). Cho nn chng ti ch ni nhng iu hi bnh thܩng Nj mi ngܩi c th hiu ܮc.

Nu qu v nghe ti nhng iu ti va ni, rng c ngܩi c th thy ܮc qu kh v tng lai, qu v cng ng ngh l ti thn k b him g. Khng. Ti ch m ch ti mt loi in no m chng ta c th thy. Mt my in ton vt th ܮc nhn bng mt tht, trong khi mt my in ton v hnh c th nhn vi mt v hnh. S khc bit l chng ta dng nhng dng c khc trong mt phng cch khc m thi. Ti khng ngh rng c cao vi hay thn b g c. C th ln u tin chng ta nghe ܮc iu ny nn ngh rng rt thn b, nhng thc t khng phi vy. N rt khoa hc v rt hp l. Chng ta ang tri qua sinh t lun hi ǩi ǩi kip kip, v chng ta khng th, v khng bit cch xa b nhng iu trong b my in ton v hnh ny.

Chng ta c th xa b nhiu ci trong mt my in ton thng thܩng hay trong ngܩi my. Chng ta c th tho g v lm lng nhng con c ca n Nj tay mt ni v u mt ng. Ngܩi my b h. Hay chng ta c th ph hy my in ton ca mnh bng cch bm mt nt. My s h v n ch l mt ci my in ton vt cht, mt my vt th. Tuy nhin, my in ton bn trong ca chng (S Ph ch vo u) li hi hn v n khng phi l vt cht. Nu chng ta khng bit cch xa b cc d kin bng mt phng php v hnh, n s vi chng ta ǩi ǩi kip kip v li cun chng ta. Khi cht, chng ta s dn theo in no ny, v n khng phi l vt cht. Thn th vt cht ca chng ta c th b h i, nhng in no hay linh hn th khng. Chn Ng ca chng ta vn b giam lng trong mt thn th khc.

Thn Th C Nhiu Lp

Thn th c rt nhiu, rt nhiu ǣng cp. Th d nhc th ny hi dy v hi th, chng ta c th thy ܮc, r ܮc. Mt loi thn th khc, c khi chng ta thy ܮc bng mt tht nhng r khng ܮc. C mt loi thn th khc m chng ta khng thy ܮc cng khng r khng ܮc, nhng c th cm nhn ܮc. Chng ta c th thy n nu t ti mt ǣng cp cao hn. C mt loi thn th khc khng ging thn th, n rt sng, c uy lc v i lc rt ln. l Bn Lai Din Mc chn chnh ca chng ta, l Chn Ng ca mnh.

Nu Chn Ng ny ca chng ta cha thot la b o ngoi th thin hoc ci v qun o bn ngoi (ging nh nhc th vy) th chng ta ǩi ǩi kip kip cn mang theo ci in no trong , bi vn cn hu hnh hu tܧng, v hnh nhng mt loi th gii khc l hu hnh. C khi chng ta nghe c ngܩi no sau khi cht, tr li quy nhiu. C khi n hin ra cho ngܩi khc thy. iu ny l c tht, khng phi l khng c. V thn th ca h b h hoi, nhng linh hn ca h cn b giam trong thn th A Tu La, chng ta gi ci ny l nhc th, ci khc kia gi l thn th A Tu La. Ci m chng ta c y l nhc thn. C mt li thn th khc gi l thn th A Tu La. N vn l mt li thn th b gim lng. Linh hn chn chnh ca chng ta, hay Chn Ng, khng phi l mt thn th. Tuy nhin, nu sau khi chng ta t ܮc cnh gii , chng ta mun bin thnh mt thn th, ng nhin rt d dng. Chng ta c th hin ra cho ngܩi ta xem. Nhng iu ny khng ging linh hn sau khi cht i ri hin ra quy nhiu.

Hi ny ti ni in no ca chng ta thu thp rt nhiu th v chng ta khng trn thot khi nhng kinh nghim . l bi v mt khi t ܮc kinh nghim , chng ta ngh rng ch c vy thi. Cho nn chng ta ǩi ǩi kip kip sanh ra ri li v li, v li ri li ti sanh, bi v chng ta c kinh nghim , c ti liu y Ǯi chng ta. Cho nn cht khng phi l ht. Cc d kin vn cn y nn chng ta cn phi tr v v chng ta khng tha mn, khng hc v mt s vic. Chng ta vn cn s ham mun m chng ta mi ܮc mt na hay mi bt u hܪng th th cht. Cho nn chng ta mun tr li na v vui hܪng chng vi mt thn th khc.

Khoa hc ca th gii ny khng tt. th gii khc chng ta ging kinh khng cn my vi m. C mt s th gii khc khng cn ngn ng, mt v minh s ng nh mt lung nh sng vy, nhn th ging nh c thn th nhng khng phi thn th rt r rng, ch c mt lung nh sng tht sng. Qu v thy nh sng ny c sng, c chp, thnh chng NJu hiu h ni g, khng cn nhiu ngn ng, th khng cn phi phin dch, khng cn nhiu my mc. Cn chng ta trn ܩng i nghe ging php, xe nm dc ܩng v khng chu chy. My mc ca th gii ny cha tt. Ti hy vng rng c mt ngy chng ta cng c th dng da bay, t nht cng c th dng da bay i tinh cu khc chi, xem xt my mc ca h, nn vn minh ca h, hoc phng thc tu hnh ca h, ri em v nh cho mi ngܩi thܪng thc th tin li mt cht. Ti ch ni m thi, khng th chng minh cho qu v coi, ngoi tr qu v tu cng mt php mn vi ti. Qu v sing nng tu hnh, s t thy nhng g ti thy, s bit nhng g ti ni l thc. Khng c cch no Nj chng minh c.

Th d, nu ti khng hc ting Qung ng nh qu v, khi qu v ni bi th ting Qung ng no hay v thch th, hoc tiu s mt ngܩi Qung ng no , ti cng khng th no tin qu v hay hiu r ܮc, v ti khng hc cng mt vic vi qu v. Tuy nhin, ti cng c gng gii thiu cho qu v, v ti tin tܪng linh hn bn trong ca qu v s hiu ti ni g. Tr hu bn trong hiu, ch khng phi u c. u c c th khng hiu ti, nhng iu khin cho con ngܩi v i nht l chng ta c tr hu bn trong. Tr hu ny em chng ta ti y Nj nghe thuyt ging. Tr hu ny ni vi chng ta rng ljn y th tt hn. N hiu rt nhiu iu m u c khng hiu, v u c ch l mt ci my m thi.

Th d, c vi ngܩi my kia nhn rt ging ngܩi, nhng thc t khng phi l ngܩi. Chng ta nghe ni c mt s da bay b n, hoc c khi chng ta thy ܮc nhng ngܩi, m da bay Nj li y hoc nhng ngܩi t da bay xung. Nhng ngܩi ny c th khng phi l ngܩi m l ngܩi my ܮc lm ging nh ngܩi tht. i khi chng ta lm. Nhng nu chng ta c mt loi dng c gip chng ta phn bit nhng ngܩi my vi ngܩi tht v cu to bn trong ca h khc. H c nhng c cu my mc, con c, v b phn ca my in ton bn trong; h khng c tri tim, bung phi v d dy. H khng th tiu ha thc n. Nhng iu ny cho bit h l ai. Mt khi chng ta gn vi nhng ngܩi my hn, chng ta s khm ph ra l h khng c cm xc. H khng ging nh ngܩi, khng bit i tnh l g, khng th yu thng ngܩi khc. Nhng h rt thng minh, bit i hi, c khi i hi rt nghim trng. Chng ta hy ngng khng ni v nhng chuyn ny na.

Xa B D Kin Ghi Li
Trong u c

By gi, ti s ch cho qu v bit cch t gii thot khi my in ton ghi nhn tt c nhng vic tt xu t ǩi ǩi kip kip. C mt phng php cho vic . Nhng ngܩi tu php mn Qun m c th ty xa nhng h s ny. chng ta c th xa i nhng iu tt v xu, ch gi li nhng g cn thit. y l cch duy nht Nj qun ܮc nhng nh hܪng qu kh ca chng ta, Nj c th dn chng ta ti s gii thot. iu ny ܮc gi l liu thot sanh t. Nhng ai bit cch dng my in ton, c th xa tt c cc d kin trong my m chng ta cho vo khi nhn mt ci nt no . Tng t, in no v hnh cng ging nh vy, nu bit cch, chng ta c th xa cc d kin rt nhanh. V th chng ta mi c th mt ǩi gii thot v tr nn khai ng. Khai ng l g? Ti sao phi xa i ti liu ghi nhn trong in no th chng ta mi c th khai ng? Bi v ti liu trong in no v hnh che lp tr hu, Chn L cn bit ca chng ta. u c bn trong ca chng ta y nhng chuyn qu kh m chng ta thu thp v hc hi ti a cu. Cc d kin chn chnh m chng ta c trܧc khi xung a cu b nhng d kin rc rܧi thu thp t ǩi ǩi kip kip lm che m i. Nu chng ta xa ܮc nhng iu rc rܧi , tr hu chn chnh v Chn Ng m chng ta c trܧc khi c nhng kinh nghim tt xu, s hin ra. N s sng bng tr li khi chng ta chi ra lp bi bm bm bn ngoi.

C mt s th gii cng khng c nhiu my in ton, ch hi giu hn th gii ca chng ta mt cht, h khng cn lm g cng c thc n, cng c qun o mc, bi v h dng lc v mun ca h Nj to thnh. H c th lm ܮc iu ny. Nhng th gii cng khng phi l Nit Bn, khng phi l th gii ca Pht. Chng ta c th gi l th gii nhn ri khng c vic g lm.

Qu v c th hi ti: ", Ngi hay qung co v cc hnh tinh khc v ni h ti . Ti sao khng ni ngܩi ta li a cu ny? Sau khi tu hnh ri, chng ta c th li y ܮc khng?" ܮc, qu v c th li ܮc. iu m ti ngi nht l qu v khng th pht trin ti nng ca mnh. Chng ta s b nguy him y khi lm nhng vic khc ngܩi. Khi ngܩi ta khm ph ra mt phng php khoa hc hay sng ch ra mt ci my tt, hoc mt phng thc cu ri nhn loi, NJu b ngܩi khc ganh t hm hi. in hnh l Cha Gi Su Kit, ra ging Chn L ch mi c ba nm thi, b ngܩi ta ng inh. Nu qu v l tn Pht gio, c th khng džc Thnh Kinh nhiu, nhng ti c džc Thnh Kinh, ti bit nhng g Cha Gi Su Kit ni NJu l Chn L. Cc lch s v chin tranh NJ cp ti trong Thnh Kinh khng do Cha ni. Thnh Kinh cng khng ging nh nhng g Cha ging. Thnh Kinh ghi li nhng s vic t lc khai thin lp a ljn by gi -- nhng iu thm vo trong Thnh Kinh v khng do Cha ni. ti ni mt ngܩi ging Chn L, ging chuyn tt, khuyn ngܩi ta lm chuyn tt, khuyn ngܩi ta tr gii, nh vy m cng khng sng ܮc.

D sao chng na, cng cn hy vng cho chng ta. Nu mi ngܩi chng ta NJu tu hnh, NJu nhn bit o c, NJu liu ng trit hc ca Lo T, Khng T, ri em ng dng cho th gii ca chng ta cng vi nhng tin b khoa hc lnh hi ܮc t th gii ca chng ta, tri t s khng thua bt c hnh tinh no khc, ngoi tr nhng tinh cu cp tin v tm linh. Tinh cu ca chng ta c th pht trin ljn cao ǣng, v tinh cu ny rt tt. Chng ta c th trng nhiu th y. Chng ta c nhiu ngun khong cht nh kim cng v thy tinh. Chng ta c rt nhiu kim cng. Kim cng s khng mc nu chng ta khai m ht cc m kim cng trn tri t ny cho mi ngܩi. Ph n khp ni NJu c th eo kim cng, eo mt ht kim cng nh xu trn nhng ngn tay s khng cn mc na. Chng ta c rt nhiu, rt nhiu kim cng, nhng hin nay khng c nhiu v s cao gi ca chng.

Thy tinh v kim cng c th dng Nj lm nhiu th. Cc tinh cu khc cng vy, h dng nhng khong cht ny Nj sn xut ra cc my mc khin ǩi sng thm nhiu tin nghi. H c th ch da bay v lm nhiu th c ch cho sc kho v Nj phng s ngܩi khc. Khi thy, kim cng khng phi l nhng trang sc cho mi ngܩi. N l mt khong cht rt qu, c th lm ܮc nhiu cng c v my mc vn minh khoa hc. Hin nay chng ta dng cha ܮc. Chng ta cha c nhng khoa hc gia gii Nj sng ch ra nhng my mc trang c cp tin bng cch trn thy tinh, kim cng v vng v.v... C th trong tng lai chng ta s lm ܮc. Nu chng ta c c hi lin lc vi cc tinh cu khc, hc hi t h, ri vi tr hu v s h tr ca ca ngܩi a cu, chng ta c th khin tri t ca mnh thm huy hong. Ti cng hy vng rng thi i s sm ljn, ngܩi ca a cu chng ta s c ǩi sng d chu hn.

a cu ca chng ta cn tt hn cc tinh cu khc. C mt s tinh cu khng tt bng chng ta. t ai ca h khng tt bng t ca chng ta, h khng th trng trt ܮc; ch c vi khong cht, t vng v kim cng cng t hn, th d nh vy. Nhng h sng bng phng thc khc. Hon cnh ca h i hi h phi sng theo mt cch khc. Cch sng ca h khng tt bng chng ta. V li sng thin nhin v s thoi mi th h kh m snh bng chng ta. Tuy rng my mc ca h tin b hn chng ta v mt vi kha cnh, nhng h khng th bng vi chng ta v s thoi mi, li sng thin nhin, v s lܮng cy tri v trng trt m chng ta c. L d nhin, c nhng tinh cu p hn tinh cu chng ta; nhng nhng ngܩi tu php Qun m cng khng thch ljn nhng tinh cu . i khi ti gii thiu cho qu v bit thi. Chng ta cn c nhng ni tt hn Nj ti. Nhng tinh cu sn xut my mc cng ging nh a cu ca chng ta, khng phi l tinh cu tm linh cp tin. Vi tinh cu tm linh tin b khng c ngay c my mc. H c th di chuyn m khng cn ti da bay v s hiu bit rt cao. H c th truyn thng m khng cn ngn ng cng bit. Nhng a cu ca chng ta cha tin b nh vy. My mc ti tn nht m chng ta c l ha tin. chng ta cha c da bay. C th chng ta s c trong tng lai.

Nhng Phng Php
Thng Hoa Vn Minh Th Gii

Ti ngh c hai cch lm cho th gii ca chng ta thm tin b: Mt l tu Php Mn Qun m, t pht trin v tm li tr hu chn chnh ca mnh, Nj chng ta c th theo kp cc tinh cu khc. Hai l nhp cng da bay v ln Nj xem nhng hnh tinh khc. Nu khng th a cu ny ca chng ta tht lng ph! Khng kh ca chng ta rt tt. C rt nhiu th trong bu khng kh ngoi dܫng kh m chng ta c th dng ܮc. C th cc khoa hc gia s khm ph ra trong tng lai rng chng ta khng cn xng nht, than ci hay in lc, v chng ta c th t ti vi mt chic my bay tht nhanh m ch cn dng bu khng kh thin nhin quanh tri t ca chng ta. Chng ta c nhiu kh t Nj dng. Ri a cu ca chng ta s khng trn ngp nhng mi hi t xe c, lm nhim khng kh v c hi cho sc khe ca chng ta. Tri t ca chng ta rt phong ph v nhin liu. t ai li rt tt. Nu qu v mun tu hnh nhng khng mun i hnh tinh khc, cng khng sao. Nhng vn phi nn tu hnh Nj cho a cu ca chng ta cng ngy cng tt p. Nu nh chng ta khng a cu ny, nhng vn tu hnh, th tr hu ca chng ta s tng trܪng, chng ta lm vic tt p hn v c thm kh nng phc v x hi. Cc th h mai sau s ܮc li ch t vic ny.

Hng ngy, mi ngܩi chng ta lm vic hng gi, 8 hay 10 ting. i khi chng ta mt mi ljn ni khng th gip x hi nhiu v nhanh nh chng ta mong mun. Chng ta, nhng ngܩi tu Php Mn Qun m, c th pht trin kh nng ca mnh nhiu thm. Ngay c nu chng ta khng mun ri b a cu ny th cng ܮc, chng ta c th phc v th gii cng nhiu. Chng ta cng c th i nhng th gii khc Nj hc hi trܧc, v th gii y cha c trܩng hc tt. Hin nay, a cu ca chng ta cha c nhng trܩng khoa hc ging dy v nhng tin b khoa hc. Cho nn chng ta vn phi tu Php Mn Qun m. Nu qu v kim ܮc php mn tt hn, hoc ang tu mt php mn tt hn, th khng sao. Nu nh cha kim ܮc, th c th th Php Mn Qun m v t t pht trin tr hu ca mnh. Hoc qu v c th ti hnh tinh khc Nj hc hi, ri tr v phc v cho th gii ca mnh.

Nu chng ta tip tc cuc sng n nh v mi ngy lm mt cht cng vic nh vy, ti e rng th gii ca chng ta s khng pht trin mau l ܮc. Ngay c nu c nhng nh i khoa hc t cc hnh tinh khc ti y Nj sng ch ra my mc v gio dc chng ta v nhiu phng din, chng ta vn phi t chun b trܧc mi ܮc. Chng ta phi chun b trܧc vi mt tr hu cao ǣng, Nj c th hp th nhng kin thc v khoa hc cp tin m h s ging dy cho chng ta. Ri chuyn g chng ta cng c th lm ܮc. Cho nn Khng T mi ni tu thn, t gia, sau mi c th tr quc, em thi bnh cho th gii.

Tu thn th mi ngܩi NJu nghe qua ri. Chng ta mi ngܩi NJu c tu, khng phi khng c. Ai cng tu thn. V chng ta lm ngܩi, chng ta tu theo nhn o, lm con ngoan, cha m hin, cng dn tt. Chng ta c gng lm vic gii giang, phc v t nܧc, v hiu tho vng li cha m. Chng ta gip ǫ ngܩi khc v nhng ngܩi t nn yu ui v cn gip ǫ. NJu l nhng cch tu thn. Tuy nhin, trnh Ƕ cao cn c nhng phng cch li ch hn, nh s tu hnh, Php Mn Qun m, gip tng trܪng s hiu bit ca chng ta v s thng thi v kh nng m chng ta c th c, s ng gp cho x hi v lm cho tri t ca chng ta tt p ra sao. Nu nh chng ta khng mun ti th gii ca Pht, chng ta phi c nhiu ti nng Nj li y Nj phc v cng chng v khin cho th gii cng huy hong v d chu hn cho th h mai sau.

Hin gi th gii ca chng ta khng phi l khng d chu nhng khng thoi mi. C nhiu ni cn thiu thn rt nhiu, c nhiu ni th qu lng ph. Chng ta cng khng th hon ton nng ta vo khoa hc hoc tin ti. Th d, chng ta NJu bit nh c quc gia rt ln, rt mnh, kinh t vn rt tt, k thut rt pht trin, nhng nu ch nh vo nhng th m thi, th cng b xp ǰ. Chng ta thy trܧc mt iu ny. Cho nn nu nh chng ta khng tht s o su vo tr hu vnh hng ca mnh, khng cn bit quc gia ca chng ta c bao nhiu phܧc bu, bao nhiu vn minh, chng ta cng khng bit iu ny ko di ܮc bao lu. iu ny khng c g l bo m. C nhiu quc gia rt mnh, rt ln v phng din kinh t hoc nhiu phng din khc, cng xp ǰ v chng ta khng tm ra tr hu v kh nng v i ca mnh. Cho nn ti rt mun cng hin phng php ny cho qu v, Nj qu v c th tm li ܮc i nng lc, i tr hu ca mnh, ng hu qu v c th lm bt c iu g vi lc lܮng ny. Qu v c th dng n Nj i ljn th gii vnh hng cc lc, th gii ca Pht, thin ng hay Thin Quc. Qu v cng c th thm ving cc tinh cu khc Nj tm hiu. Nu qu v mun li y phng s nhn loi cng tt. Ti gii thiu Php Mn Qun m l vy . ng nhin chng ta mun hc phng php no th NJu phi c iu kin ca n, cho nn y nhn mnh ti vic n chay Nj trnh nhng phn ng xu. n chay th tt cho thn th, cho sc khe v trng thi tinh thn (S Ph ch vo mt tr hu). Ti mun dnh thi gi cho qu v ǥt cu hi. Khi qu v ǥt cu hi, ti s ging gii nhiu thm.

Vn p Chn Lc

V: C cch no Nj chng minh ܮc nhng chuyn Ngi ni v cc ngܩi hnh tinh khc khng phi l mt s o tܪng khng?

: Ti khng cn phi chng minh, bi v ti gii thch ri. Th d, chng ta mun bit c th gii khc hay khng, cng c chng minh ri. C mt s da bay, c mt s nhn vt ca th gii khc tham quan th gii ca chng ta, bo ch cng c ng, phim v truyn hnh cng c nhiu, hnh nh cng c chp. Qu v coi bo nhiu hn ti, ti sao cn hi ti na? Coi mt cht l bit c th gii khc. L d nhin, nu qu v mun bit mi chuyn nhng th gii kia th qu v phi t ljn . Ging nh qu v cha i Lun n, qu v ku ti em Lun n qua y cho qu v coi, th lm sao ti em ܮc? T mnh phi i thi! Th d nh qu v t hi no ti gi cha qua M, ti i ri, sau ti ni v nܧc M, c mt ni ku l M quc, ri qu v ku ti chng minh, ti lm sao m chng minh? Ngay ti M quc cng khng d chng minh, th ni chi ti cc tinh cu khc! Nhng cng c th chng minh, bi v chng ta thy da bay t nhng th gii khc, phi khng?

V: Lm sao nhng ngܩi nhng tinh cu tm linh cp tin c th sinh tn nu khng c thc phm? H khng c g Nj n v khng c g trng trt ܮc . H sng ra sao trn tinh cu ?

: Nhng tinh cu , h c cch ring ca h. t ca h khng ph nhiu, c Ƕc cht, bi v trܧc kia c chin tranh vi cc tinh cu khc, s ph nhiu ca t ai b ph hy v bin thnh Ƕc hi. H c th sng dܧi t, khng trn mt t. Cho nn c khi chng ta a ha tin ln , thy nh l c mt s tinh cu khng c ngܩi , l v h trn mt. H dng phng php khoa hc Nj trng trt. H cng c th dng phng php ti dng. Vi phng php ti x dng, h c th dng i dng li mt vt. Nܧc dng c th dng li. Khng khi c th dng ri v thanh lc li, ri li dng li, dng li. My mc ca h cp tin hn ca chng ta, nhng h km may mn hn chng ta. Mt vi hnh tinh kh khan hn v kh hu li khng tt, nn cuc sng ca h vt v hn. Nhng my mc ca h tin b hn. V mt vi phng din, h tin b hn chng ta.


Nhng H Thng Lm Vic Trong V Tr

Thanh Hi V Thܮng S khai th ti o trng Vnh ng, i Hn
Ngy 9 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

Tht ra, h thng lm vic trong th gii ny l d nhin l chn, hu ht l vy. V s sinh tn m nhiu ngܩi phi lng ph ti nng, thi gi v s t do qu bu ca h Nj kim sng. iu khin cho nhiu ngܩi lm vic kh s, v h cm thy b bt buc phi lm. H ܮc hun luyn ch Nj lm mt th vic v khng th thay ǰi. Nhng h thng hon ho l mt h thng m trong mi ngܩi c th lm theo ܩng li m h mun, khng phi v tin bc. Lc mi ngܩi phi ܮc cung cp y Nj sng, cn nhng th khc nu mun lm th lm.

Ti mt s nhng x hi vn minh hn trong v tr, qu v khng cn lm vic Nj sng. Mi ni h NJu c ging nh mt ci nh bp chung, nh kho chung. Mi ngܩi c th ly cng vic, sc lao Ƕng, s kho lo ca h ǰi ly nhng th m h cn, v nu khng c, h vn c th ܮc ci g . Nu mun thm, h phi c gng cch khc. Mi ngܩi tip tc ng gp ti ngh hay kh nng ca h cho x hi, khng phi v tin m v thch nh vy, v s vinh hnh ܮc ng gp. Trong nhng x hi , tin bc khng hin hu v h khng cn. Nhng g cn ljn NJu lun lun ܮc cung cp.

Trong mt x hi vn minh nh vy, con ngܩi khng cn nhiu. H bit h cn g v a s ch l nhng th cn bn, va thi, thi gi cn li h dng Nj tiu khin, pht trin ti nng hay th vui ca h, hoc bt c ngnh no h mun pht trin. V vy con ngܩi cng c t do h cng pht trin nhiu. H khng cn phi lo lng v nhng nhu cu vt cht nh trong x hi chng ta. l mt h thng hon ton khc hn v nh vy con ngܩi hnh phc hn.

Bit u trong tng lai, tinh cu chng ta cng s ܮc trong mi trܩng sinh sng ging nh vy, c th 3000 nm na (S Ph v mi ngܩi cܩi), khi mi ngܩi NJu n chay, v tht s l mt s nghch ngm. Nh hng mn s rt xa, xa mi trong mt vng ho lnh no trn tinh cu. Qu v s phi i my bay ljn n mt ba ri bay v (cܩi) nu ngܩi no mun nghch ngm (S Ph cܩi). Nh hng mn s him ging nh nh hng chay by gi. By gi th ngܮc li. Ti nghe ni nhiu tinh cu khc, h thng khc rt l tܪng, l tܪng hn tinh cu ca chng ta. H thng ca chng ta rt vt cht, rt l vt cht. Mi th NJu tp trung vo s sinh tn, tin bc, ti sn, nh ca ny n. Nhng trong h thng khc, h khng cn nhng th , h ܮc cung cp. C l ngay c xe c dng Nj i li ch n ch kia cng khng cn. Qu v c l ch cn mt si giy lng an ton, mt ci tht lng, hay c th mt dng c nh, mt ci nt, c vic eo ln ngܩi ch no , bm mt ci, ri mun i u th i (mi ngܩi cܩi).

C ni khc, qu v khng cn ti ngay c th cng khng cn ti. Qu v i trn my, hay trn hoa sen hay trn mt cng c, hay bt c ci g. iu tin hn, khng nhim khng kh (S Ph v mi ngܩi cܩi). X hi chng ta rt vt cht, rt nng n trong s suy ngh v trong cch chng ta sng, rt nng. Trong nhng tinh cu khc, s suy ngh ca h rt thanh tao, nh nhng. Nu ܮc i ljn giao du vi h, qu v s cm thy ǩi khng c g lo lng c. Qu v cm thy sung sܧng d chu mt cch t nhin, khng cn phi ta thin mi cm thy nh nhng vui sܧng, lc no cng ging nh trong i nh vy. u c, thn th qu v nh nh my. Khng phi qu v tr thnh ngu ngc hoc tr c trng rng (S Ph cܩi). Khng phi nh vy. M mi th NJu tr nn rt gin d v d dng. Mi suy ngh khng cn c gng. Lm vic g cng y tnh thng, rt t nhin, khng b p buc, thm ch cng khng cm thy mnh ang lm, v rt mn nguyn l ܮc lm. Bi v qu v lm vi tnh thng.

Ch khng nh h thng ca chng ta y, hu ht thi gi chng ta lm vic l v s sng cn. l iu khin cho cng vic tr thnh kh. Nhiu ngܩi khng thch my in ton, nhng h phi lm. V c th l cng vic ang c trong lc , lng cao v d. V mt khi ܮc hun luyn vo chiu hܧng ri, kh hc sang hܧng khc lm, v h gi qu v nh vy mi ngy tm ting, mܩi ting ri. Khi v ljn nh l ht sc, qu v khng cn cch no khc, khng cn sc Nj c mun ǰi na. Ngy cui tun li phi i mua sm, nu n, git qun o, ra bt, hay i chi vi bn gi.

Nhng ngܩi bnh thܩng nh chng ta ta thin, thnh ra t nht cng vn cn sng ni trong th gii ny. Cho nn lm cng vic g, t ra qu v cng c nhiu nng lc hn, nhiu hng khi hn. Bng khng, nu qu v khng thin th s cn chn nn hn na, cc nhc hn na. Tr khi qu v hon ton ch theo ch ngha vt cht. (S Ph Cܩi) Qu v khng cm thy g khc, ch c i, ljn, i, ljn, t tm ti nm, tm ti nm, tm ti nm, khng ngh g c, khng cm thy cc nhc, n l cng vic thi. Nhiu khi nh ci my vy. Nu chng ta cn c mt cht hn, nh t nhiu v ngun ci ca mnh th lm vic t tm ti nm s khin chng ta au kh lm. Nhiu khi n c gy cc kh. Nhng con ngܩi tr thnh chai , h ch chp nhn v khng mun ngh ngi g c. H c tip tc. V vy m nhiu ngܩi phi lun hi tr li, v ǩi ny h khng ngh ni na. H b ra hn na ǩi ngܩi Nj lm vic, Nj kim sng, Nj tha mn nhu cu. Cho nn khng cn thi gi Nj suy ngm. Thnh ra h phi sinh ra tr li, Nj ngh (S Ph cܩi). C th kip sau h vn khng c thi gi Nj ngm ngh, th l phi sinh ra tr li, tr li, tr li na. Cng may chng ta khng b, v t nht chng ta cng c thi gian v khng gian Nj suy ngm v chnh mnh.


Hiu Nghim Ca Thin nh

Thanh Hi V Thܮng S khai th ti
o trng Vnh ng, i Hn
Ngy 9 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

Vic ta thin hai ting rܫi m qu v u t mi ngy s cng hiu rt l lu, hng nghn nm! Bi v gi pht bܧc vo thi gian v tn trong lc ta thin, thi gi dng li. Khng phi ch c hai ting rܫi, m hng ngn nm, hng nin k nhng pht trin, tin ha. Qu v i vo thi gian v khng gian khc. Nh vy qu v ܮc "sc in", khi phc, tr v l mt con ngܩi mi. Thnh ra qu v khng phi tr li kip sau hoi Nj ܮc ǰi mi, hoc ܮc l chnh mnh. Bi v mi ngܩi chng ta sinh ra ǩi, mc ch l hc Nj bit v chnh mnh na. C vy thi. Nu khng hc kip ny th phi hc kip sau, kip sau v kip sau na. Cho nn, nu by gi c thi gi, mi ngy hai ting rܫi chng ta lm. Nh vy c ngha l chng ta v s lm cho hng triu nm, mi hai ting rܫi ng h b ra nh vy. ng ngh ch c hai ting rܫi thi v cng ng ngh nh vy l nhiu qu.

Mi pht qu v b ra tܮng trng cho mt kip. Bi trong thi gian v tn ny, khng c ci g l hai ting rܫi, hay mt pht. N lun lun l vnh cu. Chng ta tnh thi gian ch v b mc kt trong thi gian, lc chng ta thy n l thi gian. Mt khi chng ta ra khi thi gian ri, th khng c thi gian na.

Cho nn thi gian ta thin rt qu bu. l hng trm nin k tin ha "p li vi nhau. Cng ging nh ming chip nh xu trong my in ton. Ch mt ming nh t nh vy m cha hng ngn, i khi hng triu tin tc. Cho nn, khng phi kch thܧc to nh, khng phi thi gian, khng phi con s m chng ta quen thuc. Thi gian ta thin l thi gian khc hn, khng gian khc hn. Thnh ra, cng i vo khong trng v thi gian, v khng gian ny, th cng tt cho qu v. Cng bit chnh mnh, qu v cng c t do.