Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
Li Ca S Ph

Thun Theo Thin

Thanh Hi V Thܮng S khai th ti o trng Vnh ng, i Hn
Ngy 12 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

Qu v v nh ni vi mi ngܩi rng ng ngi cu S Ph ljn ch qu v hay quc gia qu v. Bi lm nh vy rt l khng khip i vi ti. C Nj t nhin. Qu v ljn gp ti ܮc ri, nh vy rt tt. Nhng mi khi ti i ngang qua, ng ni rng: ", S Ph i, v u Lc! S Ph i, i Trung Hoa! S Ph, i Hng Kng! S Ph, ljn Thi Lan. S Ph..." Trong nܧc Thi Lan li c nhng tnh khc nhau. Thm ch ljn Thi Lan ri h cng cn ni: "S Ph, ljn Chiangmai. S Ph, i Bangkok. S Ph... i, i... u , v..v.. H ch i nhng vic khng th no lm ܮc! H ch ni m khng cn bit ti cm thy th no, ti phi lm sao hay khng lm sao. Tt c nhng vic lm l li ko ti ra tng mnh. Ch i hi, i hi, ri i hi. Ti mt qu! i khi ch c hai hay ba nj t ch no , h cng khng ljn gp ti, nhng li ngi i chuyn thn k xy ra. "S Ph, nu Ngi ti y, th con bit Ngi l Pht sng! (mi ngܩi cܩi) Con s khng bao gi, khng bao gi theo ngܩi no khc. Con th!" Nh vy . Chuyn ch l o tܪng thi.

Trong th gii ny chng ta c rt nhiu vic Nj lm hn l ch gp nhau. Nu qu v mun gp ti, th ti ni c ti. ng ngi i hi ch v mun ti chng minh ti l Pht. Ti chng minh ri. (S Ph cܩi) Nu ti khng phi l Pht th ng mt cng theo ti. Khng ai p ai c. Ti khng cn phi chng t ti l Pht bng cch ljn hoc truyn Tm n cho qu v ng gi , ng ch, ng ngy Nj qu v bit ti chng minh ti l Pht. Khng phi lc no cng lm ܮc nh vy. Khng cn li chng minh bn ngoi . Qu v c bit ai l Pht khng? Bit khng? Ai? (Mi ngܩi p: S Ph!) Khng! Qu v ! ng. (S Ph cܩi) Qu v! Qu v! Qu v l Pht v nu khng bit th ti khng th chng minh cho qu v bit. Ti khng th chng minh iu , khng th chng minh rng qu v l Pht. Nu ti c gng ht sc ri m qu v vn khng bit, th xin cho. Qu v mun i u th i.

i khi thy k cc, qu v gy kh khn cho ti qu nhiu. Va ljn mt ni no , cha kp pht trin hay gip ǫ g b ngܩi no li ko i ch khc, v "ch ny tt"... "S Ph b ht cng lao cho ch ny. Ni ny h sܧng qu. Ti sao ch ca mnh khng ܮc?" chng hn vy. Ri ti phi c gng tht nhiu Nj mua mt ch na ni khc v c gng lm ging y nh vy ch Nj tha mn nhng ci bn ngoi, t u c qu v. Nu khng lm ti s sng trong a ngc! (S Ph cܩi) Ti ngi ch no , mun sng cng khng n, hoc khng lm ܮc vic g c.

i khi qu v lm vic thiu suy ngh. Xin hy suy ngh trܧc khi ni, trܧc khi i hi v trܧc khi ngh ti nhng iu qu v mun ni ti. Tt hn l ngh mnh mun ci g, mnh lm ܮc g cho chnh mnh, ch khng phi ti lm ܮc g cho qu v. Bt k ti lm ܮc cho qu v nhiu bao nhiu i na cng vn khng bao gi . Qu v mi l ngܩi phi lm, v qu v sng vi chnh mnh mi ngy. Qu v bit mnh mun g mi ngy. V nhng g qu v mun, n d trong tm vi ca qu v hn. V qu v iu khin s mnh ca mnh v ǩi sng ca mnh, khng mt ngܩi no khc. Ngay c Pht hay Cha cng khng th iu khin cho qu v.

Cho nn hy i v v mang thng ip ny cho nhng ngܩi ca qu v. Bo h: "Hy Nj ti yn!" Ti s ljn khi no ti sn sng, khi c thin . ng li ko ti, ng x ti ra lm nhiu mnh. Ti khng th lm ܮc. Khng th sng nh vy v phc v cho qu v cng lc. Chng ta ch c 24 ting mt ngy, ti ni ri v v phng din vt cht ti ch c th lm ܮc by nhiu thi; v th xc. Ti l mt ngܩi lm vic l lm ri. Ti lm ba, bn, c khi c chc vic cng lc. Ti lm cho hng trm ngܩi, ni l s c gng ca mt ngܩi i khi bng mܩi hay mt trm ngܩi ri. Vn khng bao gi nhanh . Hn na, nhiu khi ci my ny khng chy, ht nܧc, ht xng, ht... khng bit ht g, ch ht thi.

Thy khng, ti qua mi vui vi qu v mt cht m hm nay mt ging. Ch mt t vy thi, Nj vui chi mt cht thi. Chng ta c th chi thm na. Ti sao mt ging? lm g ch? (S Ph cܩi) Chng ta lm bi bm nhiu qu (S Ph cܩi) gy ra ho, s mi, nga mt, nga c ny n. " lm chi?" Ti hi thn th ca mnh nh vy. "Nh ngi gy cho ta nhng th ny Nj lm g? C ch li g cho nh ngi hay cho ai khng?" Khng. Khng c li! Nhng thn th vn c lm nh vy, vn theo phn ng ha hc ca n. Cho nn ti khng th no lm nhiu hn nhng g m ti lm cho qu v. Hy bo ng tu, ngܩi ca qu v, bn b, v con qu v, bt k ngܩi no: "Hy tip tc ǩi sng ca mnh. Ta thin. Tm v Pht ca mnh." Nu c th gi, c c hi, c n in Thܮng th chng ta gp nhau. Nu khng, c vic lm nhng g qu v phi lm, ti lm nhng g ti phi lm. ng x nhau ra ch v l do khng u, tht vy. Qu v khng cn phi gp ti. C cn, nhng lu lu gp ti mt ln l ܮc, nu khng th rt tic. Ti cn sng l qu v nn sung sܧng, l hy cn c hy vng, rng ti s khng cht sm. Gi s ti cht th sao? Ngay c hy vng gp ti cng khng c. Cho nn hy hy vng ch ng i hi. Hy vng l khc. Ti ljn theo thi gi ca ti, khi c thin .

Qu v c th tܪng tܮng tt c mi ngܩi, t mi phng hܧng khc nhau, lc no cng cu mt th. Vy ti cm thy th no? D mun i na, ti c lm ܮc khng? Ti c ha thn. Ha thn ca ti lo cng chuyn cho ti trn khp th gii. Nhng qu v khng mun gp. Ha thn ca ti tt hn ti na, cng hiu hn. Ngi c th lo mt triu cng vic trong cng mt lc, i nhng ni khc nhau trong cng mt lc. Sao qu v khng ni chuyn vi Ngi, lm vic vi Ngi? Cn ti, vi nhc th ny, ch c th mi lc mt ni v lm mt trong my trm cng vic mt lc, khng th lm hn ܮc.

Ngay c cn nh ti cng khng c, v tt c qu v i hi khp mi ni. Nh cng khng c! Nu ti c mt ch , vn tt cho qu v hn. Qu v c th ti gp ti mi khi ti c . (V tay) Nhng ti khng th no c nh nu ngܩi no cng mun ti ti nh ring ca h, hoc l ngay thnh ph ca h, cng mt lc, hay nhng lc khc nhau.

Va mi xy mt ci g cho mi ngܩi ti gp ti v mun bao lu th , gp cho thm, th ngܩi khc li ko ti i ni khc. " thnh ph ca chng con tt hn. S Ph hy lm mt o trng ch ging y nh vy, ch con ." i hi nh vy l ch k, hiu khng?

Bi vy mi khi ti xy mt ci g ln, th li b ph hy - tn ph, lm h, hoc ly i mt; v sc suy ngh ca qu v rt mnh. Nhng nu mi ngܩi, k c ti, lc no cng phi chy lung tung nh vy th khng tt. Ti khng th gp ht mi ngܩi cng mt lc. Nu c mt ch an ton, ti s c th lm cng vic vn phng cho qu v, tr li th t ca qu v ng lc, v qu v cng c th ljn gp ti khi no ܮc, khi hon cnh cho php, hoc khi no mun. Ti s lun lun c . Nh vy c tt hn khng? (V tay) Ti lun lun van xin qu v ng i nhng iu k cc, nhng iu khng th no lm ܮc. Nhng l bn tnh con ngܩi, ni qu v hay, ti va quay li s c mt ngܩi khc ni: "S Ph, v u Lc i. Chng ta s mua t !" Chng hn vy. Ging nh h khng hiu ti ni g. Phi nhc i, nhc li. Nhng lc no cng c nhng ngܩi mi ljn, ri li phi nhc na, nhc na. Cho nn, hy gip ti vi! Qu v lm cng vic ny, bo mi ngܩi hy ngm ming bn trong li, v lm theo thin . Nhng g Thܮng mun th s xy ra. ng lun lun mun iu khin v tr. ng iu khin ǩi ti, ng bo ti lm cng vic bng cch i nhng chuyn k cc. D c mun i na, ti c lm ܮc khng? Ti c th no chy lung tung hoi hoi, gp tt c mi ngܩi theo h khng? Khng th no! By gi l thi i mi, chng ta nn dng nhng pht minh tn thi th tt hn. Chng ta c my bay, c mi dng c, bng thu hnh ny n. Chng ta c th ܮc tm thi tha lng ܧc mun.

C mt ch cho ti th tt hn, nh vy ti s c th thnh thong i ch ny, ch kia, theo thi kha biu nht nh. V mi ngܩi bit lc ny S Ph khng c nh, chng ta khng ljn gp. Nu mun chng ta c th i gp Ngi ch khc, nhng t ra cng c mt ch cho ngܩi ta ti v Ǯi ti, ܮc gp khi h mun. Tin cho qu v. Tt hn l ti yn mt ch, ri tt c qu v ti. Nu ti chy lung tung, qu v mun gp kh lm, ng khng? (ng.) Nu ti i i Hn th thi kha biu, tnh trng ti chnh, thch ca qu v khng trng hp. Qu v c th khng thch i i Hn vo lc ny, chng hn vy. Hoc l cng vic khng cho php qu v i lc ny, cho nn qu v i lc khc. Nu ti mt ni no nht nh th tt hn.

D nhin, by gi ti s i ra ngoi ni chuyn vi th gii na nu cn, nu l tri. Nhng nu yn mt ch th tt hn.

Ti ngh nh vy. Nhng ti khng th lm nh vy ܮc nu ngܩi no cng tip tc x ti ra nhiu phng, ko i nhiu hܧng khc nhau. Phi chu tt c nhng lc ny rt l mt, ti mt mi lm.

Ti mun ng yn m mi ngܩi c ko ti ra nhng hܧng khc. Lc no ti cng phi ln lc. Qu v thy c tܪng tܮng ܮc khng? Cho nn, hy gip ti em thng ip ny ljn vi mi ngܩi. (V tay)


t Sc Chn ng
Nhanh Hn

Thanh Hi V Thܮng S khai th ti Costa Rica
Ngy 2 thng 2, 1991 (Nguyn vn ting Anh)

Khi sc chn Ƕng ca qu v rt thp v rt chm, ngh chm, lm chm, ni chm, th qu v lm g ܮc? Qu v lm ܮc cng vic g? Phng s ܮc ci g? ng cp ca qu v rt thp, sc chn Ƕng ca qu v qu chm. Chn Ƕng cng chm th ǣng cp ǩi sng cng thp. My hn cng ngc thy khng? Khng di Ƕng ni. Cy ci cn lay Ƕng mt cht, nhng phi ܮc s gip ǫ t bn ngoi. Ri my con trng, chng bit c Ƕng. Ri ti loi c v nhng loi vt khc, nhng chng vn suy ngh chm chp. By gi chng ta l loi ngܩi. Chng ta phi l hn. Chng ta phi c chn Ƕng cao hn, tn s cao hn; nu khng chng ta khng th no theo kp, khng th i, khng th ln khn, khng th pht trin, khng th ci tin v khng th tin b. Chng ta c th mi dܧi thp nh vy, nh lc chng ta cn l loi th, nh lc chng ta cn l si , hay cy c, su b. By gi chng ta khc ri, khng th bm vo nhng chn Ƕng c na. Chng ta phi hnh Ƕng cho l lng.

V nhng kip trܧc trong qu kh, chng ta l loi th, si hay cy c ri, nh vy khng c ngha l chng ta cn li hoi, cn li ǣng cp . Chng ta phi bit rng by gi mnh ang mt ǣng cp khc. Chng ta phi lanh l, phi ci tin, phi dng c hi ny suy ngh nhanh, lm vic nhanh. Nng lc phi chy nhanh hn, nh vy chng ta mi c th chy l hn, l hn, l hn na, cho ti khi no chn Ƕng ca chng ta nhanh ging nh ca Pht, ca Thn Thnh, Nj chng ta ܮc hp nht cng vi h, thng minh nh h. Lc chng ta thnh Pht.

Chng ta khng th ng li y, bo cha cho mnh, ri trch v Thy thc y chng ta. Ti phi thc y qu v, nu khng qu v c ng hoi mt ch. Ti phi lay qu v dy, bt qu v lm vic nhanh, ngh nhanh, ni nhanh. Qu v phi nng chn Ƕng ca mnh ln ǣng cp nhanh hn rt nhiu. Nhanh hn, nhanh hn, nhanh hn na. Qu v thy nhng ngܩi thng minh, h phn ng rt l, ngh rt l. Nhng v Pht, nhng v Thnh, chn Ƕng ca h rt nhanh. Cho nn h lm vic rt nhanh. H c th lm hng trm, hng ngn cng vic cng mt lc, v chn Ƕng ca h qu nhanh, qu nhanh, nhanh ti ni thy ging nh h khng lm vic vy. Nhng h lun lun lm vic, 24 trn 24, mi th vic trong cng mt lc. V h nhanh qu, cho nn thy ging nh h khng c Ƕng g c. V th ngܩi ta c cu: "Lm m khng lm" l vy .

Th d, ti l mt ngܩi chm chp, mt rt lu mi a cho ngܩi kia ܮc mt vin ko. Nu ngܩi nhn ko cng rt chm, th phi mt mt pht mi ܮc ko. Ri ti thu tay ti li, (S Ph a vin ko cho mt ng tu mt cch chm chp, ri t t thu tay li). C th ti ly mt vin ko na a cho ngܩi k. Ri thu bn tay li mt cch kh khn. Ri ti ngi y, (S Ph ng ngܩi ra pha sau, th di)... mt qu! By gi qu v nhn ti lm vic (S Ph thy l vin ko ti mt v ng tu gn ) C s khc nhau. Ch cn mt na hay mt phn ba thi gi lc ny. Cng vic , c li nh nhau, cng th. Ln trܧc mt nhiu thi gi, i hi nhiu c gng. Ln th hai, tch, tch, tch, nh vy (S Ph a tay nhanh). Thy nh ti chng lm g c. Thi gi Nj a hai vin ko lc ny ti c th pht ra hng trm vin, hay t nht cng mܩi vin. Cng nhanh cng pht ܮc nhiu ko.

Nhng v Pht hay bc i Thnh h cng lm vic nh vy, nhanh ti ni thy nh khng mt thi gi Nj lm nhng vic ny v ly li nng lc, hay ly li c Ƕng . Ging nh h khng lm g c, khng mt c Ƕng, v nhanh qu, ti lui, nh khng mt thi gian, giy pht no vy, mt khc giy cng khng. Cho nn ging nh h khp mi ni m khng c Ƕng g c, bi v h di chuyn qu nhanh, nhanh hn bt c tr tܪng tܮng no ca con ngܩi, nhanh hn nh sng. Nhng v Pht c th lm hng trm, hng ngn, hng t cng vic trong cng mt lc, v h nhanh qu. Cho nn h khng cn th gi Nj lm bt c vic g. Thnh ra thy ging nh h lm mi th vic cng mt lc, v h khng cn thi gian. Nn h c v nh v s bt ti. Nhng tht ra cch h lm vic l vy .

Qu v thy rng ngay c thi i by gi, vi s h tr ca in t, chng ta c th ni chuyn vi nhiu ngܩi cng mt lc, nu dng my phng thanh, hay dng h thng truyn thanh, ging ni ca chng ta ging nh ng kia, ngay ch ngܩi nghe, mc d h xa hng ngn dm, bn kia hai, ba i dng, hng trm rng ni, h vn nghe ܮc ting ni ca chng ta, ging nh chng ta ang ch . Nh in t mang ting ni ca chng ta i rt nhanh, ging nh chng ta vy. Vi s h tr ca in, ging ni ca chng ta truyn i nhanh ti ni nghe nh chng ta ang , ngay ti ch . Qu v hiu hnh Ƕng ca Pht cng ging nh vy. Rt nhanh, hng ngn, hng triu, hng t ln nhanh hn nh vy na. Pht khng cn dng in t. H c mt h thng nng lc khc, vy thi.

Nh vy qu v c th so snh ܮc mt phn no v hiu ܮc cch lm vic ca Minh S. Ch nhn vn tc ln, th thi. Rt gin d. Ngܩi ta hay lm n huyn b, ngh rng chuyn khng th no ܮc. Ti sao khng ܮc? N l mt vic rt d v hp l. Ch trnh Ƕ vn minh hn, c vy thi. Cng nh hng ngn nm trܧc, chng ta khng bit v my bay, khng bit v in thoi, khng bit v truyn hnh. V by gi chng ta khai ha hn, c mt nn vn minh khc, v c h thng ny. Nu hng ngn nm trܧc, ngܩi ta nghe ljn h thng ny, h s ni: "! Chng ta l tin. Chng ta t thin ng xung y. Chng ta l ging ngܩi khc." Khng, chng ta ch l ngܩi, ngܩi vn minh hn m thi. Cho nn, Minh S ch l nhng ngܩi ljn t nn vn minh cao hn trong v tr. Vy thi. V khng bao gi nghe ni ti s vn minh ny, nn chng ta hi ngc nhin. Nhng c th sau ny, khi hc hi vi h, chng ta s quen hn, v gia nhp vi h, vi gii thng minh, nn vn minh ca h. Chng ta s quen i v n s tr nn thng thܩng i vi chng ta. Ging nh khi nhc in thoi ln, chng ta khng cn ngh g v in thoi na. C vic quay s ri ni chuyn. N rt l thng thܩng i vi chng ta.

By gi qu v quen hn v h thng ca chng ta. Qu v ch cn dng in thoi khng dy v lun lun cu thng vi ti (S Ph cܩi) ri mun xin g th xin v s ܮc. H thng in thoi ca chng ta l trn khp th gii, khp v tr, khng mt tin, khng mt thi gi, khng cn dng c, khng cn dy nh, khng cn tr tin, khng cn gi ngܩi ti gn ܩng dy, khng cn g c. V n khng bao gi b h, khng bao gi b hng (cܩi). Qu v khng cn dng s. Mi ngܩi NJu c mt con s, nhng khng cn s. Nu ti phi nh trong u tt c nhng con s ca qu v, th chc u ti s n (cܩi). Qu v khng nhng cu thng vi Minh S m cn cu thng vi nhau na. i khi qu v c th bit ܮc ngܩi khc ang lm g hoc mun g, v lm li ch cho nhau qua ngh, s cu thng bn trong.