Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#93
Tin Tng Qut

Tin Togo, Ty Phi

Trong mt bn tin v vic thnh lp trung tm Togo gn y, ܮc ng ti dܧi ta NJ "Thanh Hi V Thܮng S Ti Nh Ca Chng Ta", mt t bo a phng k li cu chuyn Thanh Hi V Thܮng S cu o v gii thiu gio l ca Ngi ti cng ng a phng. Hai i pht thanh cng thܩng xuyn truyn chng trnh v php mn Qun m cng vi nhng li php Cam L trch dn. Kt qu, rt nhiu ngܩi ljn tm hiu Php Mn Qun m, xem bng thu hnh v džc kinh sch, cng nh xin th Tm n, hoc hc php Phng Tin. Nhiu th nghim tuyt vi ܮc chia x mc d h ch va mi hc Php Phng Tin, mt ln na chng minh lc lܮng v s bt ti ca mt v Minh S, m mi ngܩi c th cm nhn vi s n thun v thnh tm.

Vi tm thn hu, h hi v n thun, cc ng tu t chc nhng bui cng tu cui tun hay vo ngy Ch Nht, sau qua thnh ph khc pht sch biu v bn tin. Vi s gia tr ca S Ph, h c gng thnh thong sang nܧc lng ging Nj chia x nim phc lc vi nhiu ngܩi khc.


Tin Arizona, Hoa K

Vo ngy 5 thng 4, cc ng tu thuc trung tm Arizona tham d mt hi ch mang tn "Ngun Thc Phm" (Foodstock), ܮc t chc nh mt ngy n mng Nj pht Ƕng phong tro n chay v bo v quyn sng cho loi vt. Nh hng chay Thanh Hi V Thܮng S ܮc mi tham gia min ph Nj l ngun chnh cung cp thc n cho mi ngܩi. Nhiu ngܩi khi ri khi quy hng NJu c trong tay mt t Bn Tin v mt cun sch biu. Nhng ngܩi khc ngi li chm ch xem bng thu hnh, say sa hng gi lng nghe S Ph thuyt ging.


Tin Tch Lan

Khi S Gi Qun m ti Colombo ln u tin, c i thm Trung tm Bhikshu, ngy 3 thng 6 nm 1997 v gp ha thܮng tr tr v nhng ngܩi xut gia trong ngi cha ny.

Mt bui tic chay ܮc t chc vo ngy 22/8 Nj c v phong tro n chay v Nj chia x gio l ca S Ph. Kt qu, nhiu ngܩi hc php thin Phng Tin v th Tm n.


Tin M Ty C

Vo ngy 28 thng 2, mt bui hi tho chiu bng thu hnh gio l ca Thanh Hi V Thܮng S ܮc t chc ti Tuxpan, mt th trn nh nm v pha Bc ca Veracruz. Bui hi tho ܮc thng bo qua mt cuc hp ca nhng bo ch a phng v c quan truyn thng, gm Dictamen, Tlacuilo, La Opinion, i pht thanh Calor 93, i pht thanh Azul, v i truyn hnh a phng cng tham d. Bui hi tho chiu bng thu hnh ܮc t chc ti Nghip on Chn Nui a phng, vi s tr gip ca thnh ph qua Tng Gim c Bo Tng Vin v Th Vin. Mc d hi trܩng ng nght v nhiu ngܩi phi ng, h vn lng nghe mt cch chm ch, dܩng nh khng Nj ti sc nng gay gt trong hi trܩng. Sau bui hi tho chiu bng ny, chnh quyn th x Tuxpan mi Hi Quc T Thanh Hi V Thܮng S tham d Hi Ch Trin Lm Sch "Tuxpan 98" ܮc t chc t ngy 25 ljn 31 thng 3.

Vo ngy khai mc hi ch, ng th trܪng ljn thm mi gian hng Nj cm n h gp phn vo s vic ln lao ny v khen ngi Hi Quc T Thanh Hi V Thܮng S.

Ch thch hnh nh:

1. Bn Tuyn Dng ca Thnh Ph Tuxpan. 2. Ph nh 1: Nhiu ngܩi mun tm hiu v Php Mn Qun m.
Ph nh 1: Bui hi tho v Php Mn Qun m sp bt u.

Nht bo M Ty C "Tlacuilo" tham d bui hi tho chiu bng thu hnh thuyt ging ca Thanh Hi V Thܮng S v hp bo. Tin tc lin quan ܮc ng ngy 27 thng 2 (ph nh 1) v ngy 1 thng 3, 1998. (Ph nh 2)


Tin Melbourne, c Chu

Cc ng tu Melbourne thܩng xuyn sa son thc phm v qun o gip ǫ nhng ngܩi v gia c ti Trung Tm Cng ng Min Nam Melbourne. gip cho nhng ngܩi v gia c cm thy ǥc bit, ng tu phc v h trong mt nh hng sang trng nht, v sau cng ngi chung bn n ung vi nhau. Nhiu ngܩi ngc nhin sung sܧng trܧc s chiu i t t nng hu y. Bu khng kh m cng v v cng ǥt bit ny khin cho mi ngܩi cm thy nh mt i gia nh, v thc khch vui v tip nhn s n cn sn sc. S sung sܧng ca h l phn thܪng cho cc ng tu.

Trung tm Melbourne cng tham gia hi ch trin lm Thn Tm Linh. Rt nhiu quan khch ljn thm gian hng khin cc ng tu lun lun bn rn. Tuy nhin, bn trong mi ngܩi NJu php h trn y.


Tin Costa Rica

Bui l chc mng Sinh Nht S Ph tht p. Chng ti NJu rt vui. Ti cm nhn ܮc mt s sung sܧng bt kh t ngh vi on th ca mnh, nh trong mt i gia nh, v ti thng yu mi ngܩi v tt c khin ti c cm gic ging nh chng ta tr v Nh cng vi Thܮng yu thng. " Cm tܪng ca mt ng tu Costa Rica. "Tin Formosa

Tin Tn Trc,
Formosa

Mng Ngy L M

Cc ng tu by t s cm n ti tt c cc b m trn khp th gii, v ti m hin S Ph knh yu nht, cho h tt c, ang dn dt h tng bܧc trn con ܩng ǩi v soi sng con ܩng tm linh ca h trong nim vui v hnh phc.

Ch thch hnh nh: Ti bui l v cm t s chm sc ca M.

Tin Trung Tm Formosa

Cc ng tu, gi tr, ti trung tm Formosa vui v tnh nguyn dn dp cc ܩng ph ti Thng m v con chn sng ca vܩn Thu Mu, nhn dp ngy Bo V Mi Trܩng Xung Quanh Quc T.

Nhiu bc ph huynh nu gng tt bng hnh Ƕng ca h, v cng ch dy cho cc tiu ng tu v s quan trng ca vic gi sch s mi sinh v cch t ܮc iu ny. Cc em nh hng hi qut dn ܩng ph v nht rc rܧi. Ngay cc em cn rt nh cng ng coi xt, v ch cc ti rc qu y, khin cng vic thm phn ho hng v gia tng hiu qu.

Ch thch hnh nh: ng tu hn hoan dn dp mi sinh trong trung tm Formosa.

Tin Gia Ngha, Formosa

Bui "Trin Lm Hc Hi Sut i" 1998 ܮc chnh quyn huyn Gia Ngha t chc ti vn Ƕng trܩng huyn Gia Ngha, Ph T, min trung Formosa vo ngy 18 v 19 thng 4. Cc ng tu Gia Ngha tham d ngy trin lm ny, vi ch NJ "Pht Trin Kh Nng Phong Ph Qua Vic Phc Hi Tm Linh."

Bui trin lm ܮc chia lm hai phn: cc phn biu din si ni v cc phn trnh by tnh lng. Cc ng tu t ܮc s ngi khen rng ri ca cc ngܩi t chc chng trnh v nhng biu din si ni v ti ba ca h. Nhng ngܩi ny tm thy s thc v li tuyn b rng s biu din ny ch l mt phn nh ca kh nng c th ܮc pht trin qua vic tu tp php mn Qun m.

V phn trnh by tnh lng, Trung tm Gia Ngha giao cho mt gian hng u tin trong khu trin lm, ni c cc S Gi Qun m cng hin cc NJ ngh tm linh v tr li nhng cu hi ca quan khch.

Cc s t ca nhm Thin Y mc cc Thin Y ln ngܩi, th hin mt v duyn dng cao qu. Vo ngy th hai ca bui hi, ban t chc t Ƕng pht thanh nhng bi ca tm linh ca Thanh Hi V Thܮng S khp hi trܩng, khin quan khch ܮc tm gi trong bin yu thng ca Ngi. Cc i biu ca Hi Sng Lp Vn Ha Ph T Sai Ph Kin thnh xin cc sch biu v Bn Tin, v cn yu cu Trung tm thܩng xuyn ng gp bi v Nj ng ti vo tp ch nh k ca h.

Ch thch hnh nh: Nht Bo Trung Hoa-Formosa Ngy 21 thng 4, 1998

Hi Quc T Thanh Hi V Thܮng S nng cao s thch trong vic lm sch th gii v thng hoa linh hn.

Trin Lm Hc Hi Trn i Hng Nm Cho Thy S Thch Th

Nht Bo Trung Hoa-Formosa Ngy 19 thng 4, 1998

Trong s nhng ngܩi tham d cuc trin lm nm nay, c hai trung tm Vn Lm v Gia Ngha ca mt hi on tn gio ܮc mnh danh l Hi Quc T Thanh Hi V Thܮng S. Cc trung tm trin lm cc sch v v bng thu hnh v mt ch NJ do h la chn "Pht trin kh nng phong ph qua vic phc hi tm linh", cng nh cc sng tc ngh thut. Hi on ny ni ting v nhng quan tm ca h ti nhng nhm b thit thi v thܩng thm ving cc nh t Nj khai tr cho cc phm nhn. H cng quan tm ǥc bit ti vic thu hi nhin liu Nj dng li v bo v mi sinh, hng thng cn t chc sinh hot dn dp nhng vng quanh h Nhn Ngha v h Nghi Lan.

Tin Tng Hp T Khp Ni Ti Formosa

Vng Thc Phm Tnh Thng c 5 tim ti Formosa vo ngy 25 v 26 thng 4.

Mt lot cc ca tim khai trng vi mt s cc sinh hot t cc bui hi tho v sc khe cho ti cc lp gia chnh v nm th cc mn chay.

Cc hot Ƕng ca Thc Phm Tnh Thng ܮc xp loi t cc tim bnh chay thanh khit cho ti vic bn cc ca hng cung ng cc dch v hܧng dn thn thin v cc cng thc gia chnh quanh nm min ph. Ngoi ra cn c c dch v giao hng.

Trong tin trnh thanh lc, duyt xt k cng Nj bo m cho nhng ngܩi mun c nhng thc phm thun chay, cc thanh tra ca tim t Thc Phm Tnh Thng thܩng thm ving cc hng xܪng v phn tch cn thn cc sn phm.

Ch thch hnh nh:


1. Gian hng Thc Phm Tnh Thng i Nam.
2. Gian hng Thc Phm Tnh Thng i Bc.

Ngy 9 thng 5, nh hng chay Thc Phm Tnh Thng ܮc khai trng. C mt cu chuyn khc l v vic thnh lp nh hng ny.

Cc ng tu ang tm mt a im thun li khi h i ngang mt nh hng mn ang mun bn gn Trung Tm Vn Ha Nghi Lan. Trong khi thng lܮng gi c vi ngܩi ch tim, h ܮc bit tim ang c ngܩi hi mua, nhng ngܩi ch tim ang mun ngܩi hi mua ny lp mt nh hng chay. ng cho bit Qun m B Tt hin ra ni vi ng rng khng ܮc php lm nh hng mn khu vc ny na. C th y l Tri khin cc ng tu ti gp ng ta vo ngy !

a ch ca nh hng l: 330 Min Zu Road, Ilan in thoi: 9366071-2 Lu mt: Ca hng Thc Phm Tnh Thng Lu hai: Nh hng Thc Phm Tnh Thng.

Ch thch hnh nh: Nh hng Thc Phm Tnh Thng khai trng ti Nghi Lan sau mt s hon chuyn tuyt iu.