Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Li Php Cam L

Thanh Hi V Thܮng S
(Nguyn vn ting Anh)

Qu v c th thng yu ngܩi khc, nhng h c th khng thng qu v. iu tt nht l hy thng h v khng trng mong g c.

Qu v khng phi ch khai ng v ri khng lm g ht; nh th s tr thnh Pht v dng. Ti phi cnh co qu v rng cng khai ng, cng lm vic nhiu. l mc ch ca s khai ng, Nj gip ngܩi khc yu ui hn, cn ti qu v.

Ti sao qu v li mang mt b mt khc kh khi m chng ta c th c mt b mt ti sng? N khng tn km g c. N cng l mt cch b th, b th hnh phc v bu khng kh nh nhng hn cho ngܩi khc. iu cn quan trng hn tin bc, quan trng hn lng thc.

Di Lc ngha l sung sܧng, thng yu. l v Pht mang tnh thng, mang hnh phc ti cho mi ngܩi. Ngܩi no lm nh vy th l Pht Di Lc, v chnh qu v cng nn l mt v Pht Di Lc, em tnh thng v hnh phc ljn cho mi ngܩi. l phng cch ca mt bc i trܮng phu, cch ca mt ngܩi hng.


Thanh Hi V Thܮng S
(Nguyn vn ting Trung Hoa)

* Chng ta phi suy ngh cho r rng khi quyt nh. Nu chng ta bit t bn trong l iu sai, tt hn l ng lm ch v mun gi th din, hay nh mt thi quen hnh Ƕng, hay v mt quan nim thong qua. Nu khng, chng ta s to nhng hu qu tai hi cho tng lai ca mnh.

* Nu chng ta khng thnh cng trong vic c gng thay ǰi chnh mnh, ngay c lc lܮng gia tr cng s chng hu dng chi; m ch tr thnh mt cht liu gia tr.

* La di mnh v ngܩi khc rt d, nhng thc s nghim chnh v thnh tht trong vic tu hnh ca chng ta li rt kh.


Thanh Hi V Thܮng S
(Nguyn vn ting Trung Hoa)

i khi chng ta c mt o tܪng rng ch c mt tng lai ti p mi c th lm chng ta an tm, khin chng ta sung sܧng, v Nj chng ta tu hnh. iu ny khng ng! Khi chng ta vui v an tm, chng ta c th theo ui vic tu hnh trong bt c hon cnh no; khng c lin quan ti s giu c.