Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
S Ph Khai Th

Nhn Thc Thܮng Tnh Trong Chng Ta

Thanh Hi V Thܮng S thuyt php ti
i Hc Irvine, CA. M Quc
Ngy 2 thng 6, 1998 (Nguyn vn ting Anh, khng ct xn)

Nhng Cu Hi Kh T Ngn Xa

Chng ta phi bt u mt ch no v cuc sng ca chng ta khi s t lu lm ri. l cu hi duy nht m chng ta khng th tr li, cho hu ht chng ta, cho nhiu ngܩi trong chng ta. Nhng vic khc, chng ta c thng minh Nj hiu. Chng ta hc hi t sch v, c th th trong phng th nghim, c th dng cht ha hc hoc kin thc khoa hc Nj gii p, tr li. Nhng cu tr li cho cu hi duy nht, kh nht l: "Chng ta t u ti?" Mt cu hi khc cng kh nh vy l: "Chng ta s i v u sau cuc ǩi ny?" i vi nhiu ngܩi th r rng ǩi sng khng phi kt thc trong quan ti. Chng ta bit nhng khng th chng minh. i vi nhiu bc thnh nhn y tr hu t ngn xa th nhng cu hi ny rt gin d. H bit h t u ljn, v h bit h s i v u. i vi h, cu hi v ci cht khng c g ng quan tm hay ng kinh s c, v nh li ca cc thnh nhn trong Thnh Kinh, ni rng: "Ti cht mi ngy."

"Cht mi ngy" c ngha l g? Khi chng ta hܧng ni Nj bܧc vo Thin Quc, l lc chng ta cht. Chng ta cht mt thi gian ngn ri sng li. Cho nn vic ti sanh ny c th xy ra bt c lc no trong ǩi sng thܩng ngy, nu chng ta theo tin trnh ca Cha Gi Su, ca nhng v thnh nhn thi xa. Khi cht mt ln hoc mi ngy nh vy, chng ta bit l c ǩi sng khc, c th gii khc ngoi th gii vt cht ny. Lc chng ta tha h rong chi vng quanh v tr, thm him nhng b n trong gii ngn h. Chng ta bit ci cht khng c g l quan trng, m tht s bit rng mnh khng bao gi cht. Chng ta cng bit rng ngay c th xc mnh cng khng c. Nghe th thy l lng, nhng l s tht.

V th, khi Cha Gi Su b ng inh trn thnh gi, Ngi khng s hi, khng khc lc, khng nn n Nj ܮc sng, khng b chy. Ngi cng c th lm nh vy, nhng Ngi khng mun lm, khng cn phi lm. Ngi hng thun tt c, chiu theo Thnh . Bi v Ngi bit mnh sp sa i u, lun lun bit. Ngi bit khng c iu g gi l cht hay au kh. Ni au kh tht s l khi chng ta khng bit mnh t u ljn v s i v u. V bit ri, nn Cha Gi Su khng tm kim s d chu v th xc, khng s ci cht v Ngi ra i. Bi v Ngi bit rng du sao i na Ngi cng lun lun ni ri. V ch c th xc l b h thi theo ci nhn ca ngܩi phm phu. Nhng trong tr hu ca Cha Gi Su, thm ch khng c ci g gi l nhc th c.

iu ny rt kh chng minh tr phi chng ta theo cng mt con ܩng nh nhng bc i S qua, nh c Pht, Cha Gi Su. H i cng mt con ܩng. V th h dy cng mt th, mc d chng ta ǥt tn l o Pht, o C c Gio, ǥt ra qu nhiu danh hiu, chia Chn L ra hai loi khc nhau, lm ln xn. Nhng tht ra, cc Minh S lun lun dy cng mt th. Nu chng ta ct b si dy buc v t giy gi bn ngoi, b phng cch khc nhau m cc Minh S x dng ty theo kh nng, ti n ni ca tng ngܩi, th n ging nh nhau. Nht l sau khi khai ng, theo cng mt con ܩng, tu cng mt th, chng ta s bit n ging ht nh nhau, v c hai NJu i cng mt li. Gi s tt c chng ta ti y, trong hi trܩng ny v ngi y mt hi, sau i ra. Tt c chng ta lc s t cng mt cn phng . Khng c s khc bit.

Khai Ng L Trng Thi T Nhin Ca Chng Ta

Khai ng l g m nhiu ngܩi khin n qu huyn b, ca tng n rt nhiu, v khuyn khch chng ta tin ti Nj nhn n li nh vy? Ci khng phi l s khai ng g ht, m ch l Chn L, l ܩng li phi nn nh vy. N l vy . Nu khng bit khai ng, chng ta s tip tc au kh rt nhiu, cho ti khi no nhn thc ܮc rng mi th khc NJu khng quan trng, ngoi tr nhn bit Thܮng . Khi chng ta bt u mun bit Thܮng , Ngi s gi ngܩi no , mt ngܩi bn, mt anh em c kinh nghim ri, ch chng ta bit phi lm g. Sau khi bit phi lm g, l lc khai ng. C th chng ta khng khai ng nhiu, ngay lp tc, nh c Pht, Cha Gi Su. Nhng chng ta khai ng i cht. Ri ngy ny qua ngy khc, tip tc tu hnh, chng ta cng s tr thnh v i y nh vy. Lc chng ta hiu li cha Gi Su: "Nhng g ta lm, cc con c th lm hay hn, hoc cc con cng lm ܮc nh vy." V "Ta v Cha Ta l mt." Chng ta s hiu rng tt c chng ta NJu l con ci ca Thܮng , hiu rng mnh l ngi gio ܩng ca Thܮng v ch c c Thnh Thn ng trong chng ta.

Nu Thܮng ng trong chng ta, vy chng ta l g? L Thܮng ! Nu ch c y l cn nh, v Thܮng sng trong. Nh vy cn ai khc trong ? C th no ta v Thܮng sng cng mt nh? Ngi khng ni rng ta v Thܮng sng trong . M ni rng: "Ta v Cha Ta l mt." V nu Ta v Cha Ta l mt, th ti sao chng ta khng bit Ngi? Nu c Thnh Thn ng trong gio ܩng ny, trong nhc th ny, ngi cha duy nht ny, v Thܮng l ngܩi duy nht ng trong, vy th ai trong ? Ch c mt ngܩi, ch c Thܮng !

Trܧc kia, i khi iu ny khin ti khc. Ti ni: "Nu ti l Thܮng , ti sao ti hn mn nh vy? Ti sao ti li yu ui nh vy? Ti sao ti li nh b nh vy? Ti sao ti v minh nh vy, au kh nh vy? Qu Hng ti u?" l lc chng ta bt u t hi lm cch no Nj phc hi s vinh quang . l lc s khai ng ang t t tin v chng ta, hoc chng ta ang b dn ljn s khai ng, hoc c th chy, hoc bay. Ty theo, c ngܩi bay, c ngܩi i b, c ngܩi i xe la. V th, trong lc gi l truyn Tm n, c ngܩi khai ng nhiu hn, c ngܩi khai ng t hn. V i khi chng ta chn i nhanh hn, chn i chm hn.

Chn bng cch no? Chng ta chn trܧc khi sinh ra ǩi, chn trܧc khi con to bt u ng vai tr ca chng ta trong th gii vt cht ny, hay bt c ni no trong v tr. Chng ta lan ra khp mi ni. Chng ta l mt v ri tr thnh nhiu bao nhiu cng ܮc ty theo mun ca Thܮng . Chng ta chia x mt phn k hoch to ln ca to ha, Nj chi thm kch mun mu ca cuc ǩi. Ri by gi khi thi im ti, vai tr ca chng ta xong, khng cn na, hoc chng ta mt mi, mun ngh ngi, mun v nh. Nhng ngܩi khc, hay nhng linh hn khc s tip tc vai tr ca chng ta, s tip ni, ri chng ta bt u v nh. l lc khai ng xy ra. Rt gin d. Chng ta l Thܮng . Chng ta chn b v minh Nj chi thm kch cuc ǩi, Nj to vt c ܮc nhiu mu sc, sng Ƕng, ܮc khc nhau, c nhiu loi, cho vui, v cng Nj bit chng ta tht s l ai. Trn thin ng, ch c Thܮng , khng g khc. V l Thܮng nn chng ta khng bit Thܮng . Cho nn phi l ci g khc vi Thܮng . Thnh ra chng ta chn ti y, chn khc vi Thܮng , Nj c th nhn, so snh v bit rng chng ta l Thܮng .

Khai ng l mc ch ca mi ngܩi khi ljn v tr vt cht ny, v mun bit Thܮng . Cho nn chng ta chn ng vai tr v minh ny, Nj c th tht s nhn ra Thܮng , nhn ra chnh mnh. Ging nh, nu ǩi ch c n ng, chng ta s khng bit s khc bit gia n ng v n b; khng bit mnh l n ng, tr khi c n b. Nu khng c m, chng ta s khng nhn ra ngy. Nu lc no cng sng trong nh sng mt tri, chng ta s khng bit ti l g. l cu tr li m ti t tm ra. Nhng mun tm thy ngha tht s ca n, nhn thc ܮc ngha tht s, mi ngܩi phi kim cch tm ra cho chnh mnh. Khng phi ch bng cch nghe ni, lng nghe ngܩi khc, v ni rng chng ta bit mnh l Thܮng . Mc du chng ta tin vo Thnh Kinh, nhng trong lc , chng ta vn khng bit mnh l Thܮng , hay l c bit? Qu v c bit qu v l Thܮng khng?

Ti on, c ngܩi bit, v qu v khai ng. C ngܩi hc nhng minh s khc, thy khc, d nhin nhn thc mt phn no rng mnh khng phi ch l ci thn th ny, hon ton khng phi l nhc th ny.

i khi trong lc nhp nh, qu v thy thn th khng cn na. Bit rng qu v hin hu, nhng thn th th khng. Qu v khng thy c thn th no c, khng thy c mt du vt g l th cht, ci ܮc gi l tht, xng, thn xc, tc hay bt c ci g. Tt c NJu l nh sng. Tt c l Thܮng . l lc chng ta tht s ng ra rng mnh l Thܮng , rng ch c Thܮng ng trong ngi cha ny, v cui cng, c ngi cha cng bin mt lun. Ch c s nhn thc ny mi khin cho chng ta ܮc hnh phc, hnh phc tht s. Nu khng, d džc nhiu kinh sch bao nhiu, d nhng v minh s khc c bo rng chng ta l Thܮng bao ln, chng ta cng khng bao gi tin, s khng bao gi bit rng mnh tht s l con ci Thܮng hay Thin Quc trong qu v.

Chng ta džc Kinh Thnh mi ngy, thuc lng Kinh sch, c th nhc li ܮc t trang u ti cu cui cng, nhng chng ta vn khng bit Thܮng . Mi ngy chng ta cu Thܮng - mt v Thܮng mnh khng h hay bit - tr li cu hi, lm tha mn li yu cu, p li nhng nguyn ܧc ca mnh. V trong lc y chng ta li chnh l ci , l ngܩi m mnh ang cu nguyn. i khi chng ta tc gin Thܮng , v ngh rng Thܮng khng phc p, khng tha mn li yu cu ca mnh. Nhng ch khi no bit mnh l Thܮng , chng ta mi thi trch mc. Thm ch cng khng cn cu nguyn na. Ngh g l ܮc ci . Mun g l ܮc th . Nhng chng ta s khng mun na.

Lc chng ta mi c th ni rng c Cha l ngܩi hܧng o ca ta. Ta s khng mun. Bi v chng ta tha mn qu ri. D li xe Mercedes, hay xe p, hay i b, chng ta cng rt sung sܧng, y qu ri. Bn trong chng ta giu c ti ni khng mt iu g c th khin cho mnh bun bc ܮc na. D lm vua hay mt k n xin, chng ta cng sung sܧng. Trong bt c tnh trng no cng sung sܧng nh nhau. V chng ta tht s bit hnh phc. Lc , hnh phc l chng ta. l ci m s khai ng s mang li. Chng ta khng nn nghe theo gi thuyt, m phi th nghim, hiu bit, nhn thc, thy ܮc. Nu khng, chng ta khng th hiu ܮc nhiu th m mnh mun hiu. Nu khng, chng ta s c tip tc hiu lm nhau v chu au kh rt nhiu trong quan h tnh cm c nhn, trong ngh nghip, hay trong quan h yu thng i vi Thܮng . Chng ta s khng tht s hiu bit, khng c tnh thng phi thܩng Nj c th tha th k th. Bi v lc , chng ta s nhn thy rng khng c k th.

Chng ta džc rt nhiu trong kinh sch, nh l phi tha th k th, thng yu hng xm. Nhng khng bao gi hiu ti sao, cho ti khi chng ta tht s nhn thc ܮc chng ta l g hoc chng ta l ai. Lc khng cn gii thch g na c. Tnh thng trong chng ta t nhin pht ra, nh sng t nhin bao trm chung quanh chng ta. Chng ta tr thnh ci , tr thnh tnh thng, thnh nh sng, thnh nhng g chng ta lun lun mun thnh, nhng g m chng ta lun lun cu nguyn. Chng ta tr thnh nh Thܮng vy. V th Minh S nh Cha Gi Su, chng ta th phng, v Ngi ging nh Thܮng . V th c Pht, mi ngܩi yu chung, v Ngi ging nh Thܮng . Ngi l tt c nhng g m chng ta tܪng tܮng l Thܮng . Nhng iu chng ta cng tr thnh ܮc. Cha Gi Su ni nh vy, v chng ta phi tin Ngi. Khng c l do g m Ngi phi ni di chng ta c. Ngi khng ly tin bc ca ai, khng xy nh th, lc ngay c nh cng khng xy. Ngi i b, khng c ca ci g. Khng c l do g m Ngi phi ni di bt c mt linh hn no trn tri t ny. Ngi ni rng: "Nhng g Ta lm ܮc, cc ngi cng lm ܮc. Tt c cc ngi NJu l con ci Thܮng ." Ngi ni nh vy v chng ta phi tin. By gi, vic duy nht ca chng ta l ng ܮc iu Ngi ni, chng minh cho chnh mnh. Bi Ngi ha nh vy ri, chng ta phi tm cch. Lm sao nhn thc ܮc nhng li ha ny. l ngha ca s khai ng. Rt gin d.

May Mn Cho Nhng Ai Tm ܮc Chn L

Khai ng c trong chng ta ri. Thin Quc trong chng ta. Thin Quc ang trong tm tay. Trong tm tay c ngha l chng ta lun lun c th ly ܮc. N khng xa, ch cn bit cch. Nhng minh s qu kh qua ǩi, nhng gio l ca h, dng di khai ng ca h vn lun lun hin hu ti mt ni no , mt cch no . N khng cn phi tn ti Jerusalem. Khng cn phi tn ti Bodh Gaya, n . N i su vo lng t ca s hin hu nh ging sng, chy i khp ni, chia lm nhiu nhnh. N n tng mt ni no , ri mt ni khc li bt ng tri ln. Cho nn chng ta phi kim coi ging sng by gi ang tri ln ch no, v ljn ngun nܧc cam l y. May mn cho nhng ai bit ging sng tri ln u, sau khi n su dܧi lng t hoc chy ljn nhng ng ngch ca a cu.

Gio l Minh S thi xa cng tng t nh vy. N khng bin mt. Khi no sn sng, chng ta s tm li ging sng . Qua mt ngܩi bn, mt ngܩi quen, i khi nh mt s thay ǰi ng nghnh, mt s ngu nhin k l, chng ta tm li ܮc ging gio l y. C khi rt d nh tm trong siu th. C khi kh hn, phi i Hy M Lp Sn. C khi gp n trong th vin hay trong mt tim ko. Khng bit ܮc. ܩng li Thܮng lm vic v cng huyn b, nhng lun lun li ch cho chng ta. Khng phi tt c chng ta NJu phi i Hy M Lp Sn hay mt ni no v cng xa xi Nj tm s khai ng. Thܮng an by mi ngܩi mi khc, ty theo s ܧc mun, lng thnh tm ca chng ta. Ty vo nh mnh ghi sn trong quyn sch ca v tr, chng ta c th gp mt c hi khai ng y hoc mt ni khc.

Ti cng may mn gp ܮc ging sng mi tri ln, ti cng ung nܧc cam l, v n rt ngon. Ti bit n ngon v ti ung th. Cho nn ti tr li ni cho qu v bit. Ti cng c th ch cho qu v bit ch no ly nܧc v t mnh ung th (V tay). Tnh c ti tm thy n trܧc qu v. Qu v cng c th l ngܩi ngi y v ni vi ti. Nhng Thܮng mun nh vy. Ngi chn mt ngܩi n b nh con, di chuyn d dng, (S Ph v mi ngܩi cܩi), vt nh cho ܩng di. Ti rt d len li Nj tm ging sng cho qu v. Cho nn ng hi ti sao li "ti"? Ti cng khng bit na (S Ph cܩi). Ngܩi no phi khm ph ra mt ci g , bng cch no , mt ch no , vo mt lc no . Mi ngܩi khng cn phi khm ph ra cng mt th trong cng mt lc. Nh Einstein, c ܮc l thuyt ca ng, v l ngܩi duy nht. Hoc Newton chng hn, mt ngܩi l ri, v ng c th chia s s hiu bit ca mnh cho ton th gii, v c th gii ܮc li. Cho nn khng nht thit l phi c hai Einstein hoc hai Newton, v nu c hai mt tri th chc l nhiu qu, nng qu. California ma h rt nng, nu c hai mt tri th qu d, qu nhiu. Thnh ra mt mt tri l . Cho nn, ti ljn y, t xa ti, mang tin ny ljn cho qu v. Nu qu v nhn, nu mun tm hiu, chng ti rt sn lng chia s vi qu v. Khng tn tin, khng th lao, khng mt rng buc no. (S Ph cܩi) Khng c trܧc, sau v gia. N l vy , gin d thi. (V tay)

Lu lm ri ti khng ra trܧc cng chng nh vy. Ti c ra, nhng ch trong gii ng tu. Ti khng ra hn trܧc qun chng nh vy, nn cng gim i ti n ni, ti on vy. Nhng n gin d qu, i khi ti thy khng cn phi ni, dܩng nh qu v cng hiu, ai cng bit, v qu v l Thܮng . Ti ngi y nhn nhng v Pht B Tt. V th ti v cng sung sܧng (S Ph cܩi) Khng cn phi ni. Nhng nu qu v c cu hi, c l ti c c hi gii thch rng ri hn cho nhng ngܩi khc cng hiu. Vy, qu v c hi t nhin, hoc c th chia s vi ti s hiu bit ca qu v cng ܮc.

Phn Vn p

Xܧng Ngn Vin: Chng ti v cng hn hnh c ܮc mt v Minh S khai ng Nj ǥt cu hi v ܮc nhng cu tr li chn thc. S Ph l mt ngܩi hiu bit Chn L, v ti, mt sinh vin tt nghip i hc Irvine ny, rt ly lm vinh d ܮc mt v Minh S ljn trܩng ca chng ti.

Cu hi th nht: Xin S Ph gii thch v ngun gc ca Php mn Qun m v lm cch no Nj tu?

: Nh ti ni hi ny, n t Thܮng m ra, ch c tri mi bit lc no, t rt xa xa, t khi s sng to mi bt u. T khi chng ta bt u ng v kch ca cuc ǩi, Thܮng ban cho cch ny Nj chng ta tr li vi Ngi. l lc n khi s c. Cch tu, ti s gii thch sau ny, nu qu v mun bit chi tit hn, nu li y. V cn phi ܮc gii thch cn k, khi v nh s khng b ln xn nu khng c ti. Qu v ch cn bit mt ln v vnh vin. Nh vy s khng bao gi qun. Qu v c th lm mt mnh nh, d v thy cn sng hay cht, y hay kia, hay khng bao gi gp li. Cho nn chng ta phi hc cho cn thn. Khng lu lm, gii thch tt c vo khong hai ting ng h nhng cho c ǩi. y khng c nhiu thi gi, ti ch ni vn tt rng Php Mn Qun m khng hn l mt php mn, m l lc lܮng ni ti sn c; l lc lܮng Thܮng Nj chng minh cho chng ta bit mnh l Thܮng . V chng ta c lc lܮng Thܮng , nn lc ܮc truyn Tm n, Minh S ch gip qu v nh li. Qu v s nh v nh ngay lp tc, lc s cm thy ܮc. Qu v s cm thy lc lܮng y, i khi n lm qu v run. Nhng v sau s bnh tnh li v bit mnh l Thܮng . Mi u c th rt thch th, nhng v sau thy cng ܮc, u c g u? Ai cng l Thܮng , khng c g quan trng c. (Cܩi)

V: Ti sao cn phi ra nghip chܧng qu kh?

: Nu mun tip tc sng y th khng cn. Nhng nu mun tr v ni chn ca chng ta, th cn phi tr ht n nn, hoc bng cch chu ǿng au kh hay bng thuc khai ng. Mt khi khai ng ri, nghip qu kh ܮc xa sch, nhng nghip hin ti vn cn . Nghip tng lai khng c, nh vy chng ta ܮc t do tr v Thin Quc. Ci cm gi chng ta li y l nghip qu kh tn kho.

Nghip chܧng ngha l g? Theo ting Phn ngha l nhn qu, ch s "gieo nhn no th gt qu " nh trong Kinh Thnh. Chng ta gieo qu nhiu, qu nhiu nhng hnh Ƕng tt, xu t hng vn th k, t lc ban u. V th chng ta tip tc hin hu ni y, v c vay tr, tr vay hoi. Lun lun tr li, ri tr li Nj tr n kip trܧc. Cho nn mun sch n v thot khi nhng rng buc, chng ta phi ra ht nghip qu kh. Cch duy nht c th ra nghip qu kh mt ln ri ht lun l s khai ng. Khi khai ng ri th qu kh ra i. Ging nh khi bt n ln, d trong phng b bng ti bao trm bao nhiu ngn nm i na, trong khonh khc n bin mt. Khng cn cch no khc c th ra sch nghip chܧng qu kh, v c qu nhiu. Qu nhiu! V vy khai ng rt cn thit.

V: Knh tha S Ph, ti rt thng Ngi. Ti xin hi v s nghin cu th vt, Ngi ngh th no v vic ny? Ngi c thy rng nghin cu th vt l v o c khng?

: Qu v mun ni v mc ch y hc, th nghim trn th vt trܧc? Ai vy? (Ngܩi vit cu hi ny khng ng ra gii thch cu hi.) Qu v mun ti ni sao y? Mun ti lm mt lng ti c h thng y hc hay sao? V h s git ti h? (Cܩi) C ngܩi cho rng lm th nghim trn th vt Nj gip loi ngܩi l mt vic cn thit. Nu ch tt, chng ta khng c quyn phn on ngܩi no. Nhng t quan im th vt m ni th vic rt, rt l tn nhn, v lng tm. Чc g chng ta khng phi lm nhng vic . Чc g tt c chng ta ܮc khai ng v cha bnh cho chnh mnh t bn trong ra. (V tay)

V: Ti c linh hn khng? Nu khng c lm sao u thai li ܮc?

: Kinh Thnh ni l qu v c linh hn, cho nn qu v chc hn l c linh hn. (S Ph cܩi) Tht ra khi u thai, khng phi l linh hn u thai. Linh hn mi mi sng. N khng cht, khng sng, khng u thai, m l kinh nghim cuc sng, l tin trnh giao hp gia th xc v tm linh khi chng ta th nghim ci gi l cuc sng y m bm vo kin thc ca s hin hu ca chng ta, ci u thai li. Nu khng tch ri khi th nghim ny, m chng ta gi l ci ng, chng ta s lun hi tr li. Tht ra, chng ta khng u thai, khng bao gi cht. Chng ta ch au m, bnh hon vi nhng s vic ny, nhng tai ng ny, m bm vo chng ta. V nu khng ct t ra khi nhng rng buc , th d nhin chng ta s mi mi dnh vi n; v nhn qu tip tc bin ha, xoay chuyn, thm vo, bt ra, v ni rng chng ta lun hi, nu chng ta khng khai ng . C vy thi.

V: Knh tha S Ph, khi ngܩi ta mun din t trong hon cnh lm vic nhng cm thy b p bc, n p, vy khi i lm nn c thi Ƕ no? Ta phi lm sao? Tham vng trong ngh nghip c phi l sai quy khng? Xin S Ph soi sng vn NJ ny.

: , by gi tr li thc t, lm vic! (S Ph cܩi) Tham vng trong ngh khng c g l sai quy. Tham vng rt cn thit trong khi lm vic. Nu khng, lm sao lm vic? Lm sao tin b? Lm sao Nj hi lng ng ch v chnh mnh? Lm sao ly ܮc li tc cho hng ca qu v? l bn phn. Tham vng l mt bn phn. Tham vng khng c ngha l phi bܧc ln u, ln c ngܩi khc Nj tin ln. Tham vng v Ƕc c hoc ganh t khc nhau. Chng ta c th c tham vng, c th lun lun ci tin chnh mnh m khng cn phi n p k khc. Nu cm thy b n p mt mc no , th chng ta phi tm coi l do g m ngܩi kia n p chng ta, c phi mnh khng gii chng? Hay l vn NJ tnh tnh? Hay l ngܩi kia ganh ght chng ta? Nu ܮc th hy ni chuyn vi ngܩi . Nu bit chng ta phi, ngܩi kia tri th ni chuyn vi h. Nu h kh hn th tha th cho h.

Nu h khng kh hn th cng tha cho h lun; tip tc cng vic ca mnh. ǩi khng th no trnh khi tranh chp. l s tht. Ngay c trong tnh cm ring t, nhiu khi v chng cng ganh t ln nhau, nu mt ngܩi thnh cng qu. l vn NJ ca u c con ngܩi, khng phi ca linh hn, khng phi ca nhng ngܩi khai ng. (V tay)

Linh Hn Cn Trܪng Dܫng V Tm Linh

V: Ti sao chng ta phi thin hai ting rܫi mi ngy?

: Cng nh thnh thong chng ta phi n hai, ba ci ham-b-g. (Mi ngܩi cܩi v v tay). D t hay nhiu, l phn n m chng ta phi tiu th mi ngy Nj nui dܫng c th. Cng vy, tm linh ca chng ta mi ngy cng cn mt phn lܮng dinh dܫng no Nj c th tr nn vng mnh trong Thܮng , trong phm tnh Thܮng . Qu v khng cn phi lm nh vy, nhng l mc quy nh, l toa bc s. S lܮng nht nh ri, khong chng , khng gt lm. Hn na, chng ta cng c th thin trong lc ng, thin trn xe but, thin trn my bay, thin trong phng v sinh, xin li! (Mi ngܩi cܩi) Tht vy, cng c th lm nh th. Chng ta c th lm nhiu vic cng mt lc. Lun lun tm thi gian Nj thin. Gim bt nhng chng trnh truyn hnh khng hay, ch džc nhng tit mc cn thit trn bo, ni in thoi t i, th qu v s c rt nhiu thi gi. Ng bt i mt cht.

C khi chng ta u c ng, mi sng ch nm nn li trn giܩng, tr mnh. (Mi ngܩi cܩi) l lc thin rt tt. Thay v trn tr trn giܩng th thin, tp trung t tܪng. Ch vy thi. Rt n gin. Thay v ngh nhng chuyn v vn, th tp trung t tܪng. Thin l nhng lc . Khng cn phi ngi xp bng nh Pht. Qu v ch cn nm , tp trung tinh thn. Ti ch qu v cch x dng thi gi bing nhc ca mnh, ! Xin li... thi gi rnh ri ca mnh, nhng lc ngh ngi lung tung, khng c vic g lm. Chng ta c th gom gp li nhng lc v tܪng nh ljn Thܮng . Rt d. (Mi ngܩi v tay)

V: Ngi c tin rng mt ngy no th gii s ha bnh khng?

: (S Ph cܩi) Qu v c tin khng? (Mi ngܩi cܩi) C th l vo nm 3000. Khng, th gii s khng c ha bnh. Khng bao gi. Bi v nu ܮc nh vy, n s khng cn gi l th gii na, m gi l thin ng. (V tay)

V: S Ph knh mn, cm n Ngi ti y. Trc gic t u m c? Lm sao chng ta bit quyt nh ci no? i khi ti v cng hoang mang. Ti c hai s chn la, nhng kh quyt nh qu, bi v mi s chn la NJu bao gm vic b tc cho cuc sng ca v ti thc s khng bit nn chn quyt nh no? Ti mun ti ni m ti bit chnh xc nn chn quyt nh no?

: Ci ny phi cn thi gian. Tht vy. V th chng ta phi khai ng. Chng ta phi tm li tr hu v thܮng m mnh qun. Chng ta Nj qu nhiu phin no th tc lm che m trc gic. Cho nn khng bit quyt nh. Chng ta khng th quyt nh v chng ta khng bit, khng minh bch. Thnh ra chng ta phi r rng. Hai ting rܫi ta thin ܮc dnh ra mi ngy Nj lm chng ta sng sut, Nj tr li vi ci ngun, Nj tr thnh nh Thܮng . Ri chng ta s bit r hn l phi lm g! Mi vic s r rng, s rt minh bch. Trong lc ny, nu qu v khng thin ܮc nhiu, nu khng mun thin, v nu qu v c trc gic, l nhng g cn st li ca ci ܮc gi l tr hu Thܮng . i lc n b nhng lo u ǩi v nhng n lc sinh tn che m i. Nhng c khi cng r. Chng ta gi l trc gic. Thi ܮc, by gi nu qu v khng r rng, th phi liu, phi coi s chn la no thch hp hn. Quyt nh no chim nhiu t l hn, ci no thy thch hp hn th lm ci . Phi nh liu. Khng ai c th bo qu v nn lm g. Cu Thܮng ri chn. ng vy. Cn khng th x hai ming giy, ming bn phi, ming bn tri, ri bc mt ci. Cch no cng l liu c. Cho nn qu v phi tm ra tr hu ca chnh mnh, v Minh S, lc lܮng Minh S ca chnh mnh.

V: Knh tha S Ph. Nu ti thnh tm cu Ngi, ti c ܮc vnh vin gii thot khng?

: Ti ngh vy. (S Ph cܩi) Nhng ch ܮc mt ngܩi thi. Cn nu chnh qu v khai ng, th qu v c th em nhng ngܩi khc theo. Chng hn nh mt ngܩi khai ng, th nhiu th h b con, bn b, ngay c ch mo mnh nui cng s ܮc gii thot lun.

Nu qu v cu mt ngܩi Thܮng , th ch ܮc mt v, nu tht s thnh tm. Thm ch qu v cng khng bit mnh c thnh tm hay khng na. i khi, cng kh m bit.

V: a ngc c tht nh trong Thnh Kinh ni khng?

: Qu v ngh sao? C khng? Hy nhn th gii chng ta l bit cu tr li. Khng cn phi nhn u c. C mt chuyn vui ni v a ngc, qu v mun nghe khng? (Mun!) (Mi ngܩi cܩi) ng gin nghe. C mt c gi, khong 18, 19 tui, v nh khc vi m rng: "M i, con khng mun ly John na. Con hy b l cܧi." M c hi: "Ti sao vy con? Nhng con nh hn ri. Tun sau l m cܧi. C chuyn g vy?" C gi p: "Con khng thch nh na. Anh ta l mt ngܩi v o. Ngay c a ngc nh cng khng tin." Nghe vy, b m ni: "ng lo, con . Sau khi cܧi, n s tin ngay." (Mi ngܩi cܩi, v tay) Chuyn vui by. Khng phi l lc no cng ng u.

Ti Sao Chng Ta Xung Th Gii Ny?

V: S Ph, ti sao chng ta rt xung y? Ti sao chng ta khng th li cnh gii thanh tnh, i vi nhng ngܩi ngay t lc u khng mun u thai? Ti hiu nghip chܧng. Nhng nghip l vay tr, tr vay hay n l mt phn trong k hoch ca To Ha? Ti sao Thܮng mun chng ta chu nhiu nghip chܧng au kh qu vy?

: Khng phi Ngi, m l chng ta. l mt phn trong giao ܧc Nj chng ta hc hi, Nj bit s khc bit gia Thܮng- v V-Thܮng-, Nj chng ta nhn ra nh sng khi tr v li vi nh sng. Chng ta c tnh vo bng ti Nj c th bit ܮc nh sng vi ngha trn vn, huy hong ca n. i vi nhng ngܩi khng mun ri thin ng, h khng ljn y. Cng c nhng ngܩi khng bao gi ra khi thin ng, d nhin l c, c nhng v minh s ri thin ng ljn y Nj dy d chng ta. C nhng v cng u thai nhiu ln, v tr thnh Minh S. Chng ta c th chn. Chng ta mun nh vy.

C nhiu cu tr li cho iu ny, nhng ni tm tt th c hai mc ch chnh m chng ta c nghip chܧng. Th nht, v mun bit Thܮng , nn chng ta c tnh ljn y. C nhng lc sng trn thin ng, y nh sng, ai cng l thnh, ai cng l Thܮng . Ri chng ta ni: "Thܮng i, Thܮng l g?" Thܮng tr li: "Ngi l Thܮng . Thܮng l ngi. Thܮng l vy ." "Ti khng bit Thܮng l g. Thܮng l g vy?" Ngi p: "Cc ngi l th ny. Thܮng l nh vy." Nhng linh hn vn khng hiu r, nn linh hn hi Thܮng : "Lm sao con bit Thܮng ? Lm sao con c th bit rng mnh l Thܮng ?" V Thܮng ni rng: "Vy trܧc ht ngi phi tr thnh khc vi Thܮng , khc vi chnh ngi. Khi nhn li, ngi s bit." V th m chng ta ljn y. Mc ch chng ta ljn y l Nj t bit mnh r hn. V mt cu tr li na l, t lc v tr cha bt u, khng c g xut hin trong th gii ny hay th gii no khc. Ri Thܮng ǥt ra mt k hoch. Ngi mun to vt mc ln, hin hu, v chng ta tham d. Chng ta vui v chi mi thnh phn trong chng trnh to ln ny, cho vui, Nj ǩi sng thm mu sc. C ngܩi c ng vai tr ca h, hoc cng c mc ch l mt ngy no h s tr thnh Thܮng li, s bit li Thܮng .

bit Thܮng , h phi ng nhiu vai tr khc nhau. Vai ny c lin quan ljn vai kia. Ging nh trong phim, c vai chnh, vai ph ny n. Nu khng s khng thnh. Cho nn, nghip chܧng chng ta by gi thy rt nng n v v l. Nhng lc , i vi chng ta, chng g l quan trng. Bi v chng ta l Thܮng , chng ta khng thy kh. Chng ta khng bit phin no, khng coi nhng chܧng ngi ca mnh l nhng iu khng a thch. i vi chng ta tt c ch l mt v kch. Khi tht s ng kch, lc chng ta mi cm thy au kh. Nhng cng l mt phn ca tr chi, mt phn k hoch ca v tr. Nu khng ng vai tr ca mnh, chng ta khng hin hu, khng c g y c. Ti khng ngi y, qu v khng ngi . Qu v khng l ngܩi tc vng hoe, ti khng tc en. C g na y? Mi th NJu t nht. Khng sao. V th tt c nhng v Minh S hon m NJu ni rng: "Vn s NJu hon ho dܧi nh mt tri." V Cha Gi Su ni: "Tt c cc ngi NJu l con ci ca Thܮng ". Cc Ngi nhn thy khng c g phi lm c; mi ngܩi NJu hon m. Nhng chng ta cha ng ܮc, thnh ra mi au kh. Chng ta phi liu ng nh cc Ngi, ri s bit ti sao. Lc chng ta s thy s au kh khng c g l au kh. Vn thy kh, vn thy au khi c ngܩi nho mnh, nhng qu v hiu rng n c mt mc ch g . Qu v khng au kh, khng b chm trong au kh, m ch i pht trn mt thi.

V: Knh tha S Ph, v ti hin gi ang ch th Tm n ti y. C y n chay lu ri. Ti c gng, nhng khng n ܮc. Xin cho ti bit ti sao v phi lm cch no.

: Khng sao! C th v anh nn i hc thm v cch nu n chay. Ti nghip cho ng chng khng n ni nhng mn khng ngon. Cho nn, tht ra, s khai ng cng bt u t ch ny y (S Ph ch vo bng), khng phi ch c y thi (S Ph ch mt tr hu) (Mi ngܩi cܩi). Khi mi gp nh ti (chng c ca ti, by gi ly v khc ri). Ti n chay, cn ng th khng. ng l bc s v rt thc t. ng thuc sao Kim Ngu (tru). Trong 12 con gip ng, ng thuc v tui Su (tru), thnh ra ng c ti hai con tru. Cho nn ng khng tin nhng chuyn v vn. Nhng v ti nu n rt kho, chao i, ngy no ng cng n vi ti v khng h phn i chuyn n chay. Sau khi ti b ra i, vi nh "cu ri th gii" (S Ph ni a) ng gom gp tt c cc cch nu n ca ti, nu cho bn b. ng hay qung co: "V ti thܩng lm th ny, hay lm th kia ..., rau ci rt nhiu cht b". ng nu ng theo cng thc m ti Nj li. Cho nn ngay c mt ngܩi Ty phng, ngܩi c, mt v bc s vi u c khoa hc nh vy, m cn trܩng chay ܮc, th qu v cng lm ܮc. Nu tt c b v NJu nu n ngon, qu v s khng mt mt mt ci g. Th d, qu v n mt t canh, nh mn sp Tu, c m v vi ming tht trong . Thay v tht th dng m cn, u h, hay ham chay, bt c th g, ngay c c chay, ci g h cng lm ܮc ging y nh mn mn. Cho nn ch cn nu n kho l ܮc. Ti ngh con ܩng khai ng i ngang qua bao t. Thnh ra my b v, hy lo nu n cho kho Nj chng cng n chung ܮc. My b th d hn. Khi tin ri th n ci g cng ܮc. (S Ph v mi ngܩi cܩi). Nhng my ng th khoa hc hn, thc t hn, khng tnh cm ܧt t nh n b. n b c th sng bng tnh cm, tnh thng. Cho nn h tin l h n, khng cn bit ngon d g? (Mi ngܩi cܩi) Nhng n ng th kn chn hn. Cho nn, Nj h khoi khu trܧc, ri khai ng s ljn. (Mi ngܩi cܩi)

V: S Ph Thanh Hi, xin Ngi gii thch v s quan h tm linh gia Ngi v chng ti. Sau khi Ngi cht, th cuc hnh trnh v Nh ca ngܩi th Tm n c cn ܮc Linh Hn ca Ngi bo m khng?

: Bo m. (Mi ngܩi v tay) Nh ni lc ny ri, chng ta khng phi l thn th ny. Chng ta l linh hn. Cho nn thn th ny cn hay mt khng n nhm g. Khng c s cch bit gia chng ta. Ti cng ni ri. Lc th Tm n, php mn s ܮc gii thch, v c th dng n sut ǩi. Khng c g c th ngn cch gia n v qu v ܮc na, tr khi qu v khng mun v b n. Nhng ht ging vn cn cho kip sau.

V: Tha S Ph, nm a con ca ti th Php Qun m. Nhng ti gi qu ri. S khai ng c dnh cho tt c mi ngܩi khng? Cn phi c nhng iu kin g hay thnh tm l tiu chun duy nht?

: ng vy. Thnh tm l . Nhng khi gi ri, qua c tui no , thn th, tr nh c khi khng cn bn nhy na. Lc chng ti c th bo h tr li ln na, k sau, kip sau, hoc tu php Phng Tin. Nh vy cng ch li cho ngܩi , khng cn Tm n trn vn. Nhng vic ch bo m ܮc cho mt ngܩi. Cn th Tm n s bo m cho nhiu ǩi, nhiu th h. Khc nhau im . Nh th Tm n v t tu hnh, qu v cng c th tr thnh Minh S khai ng v cng gip ܮc cho rt nhiu linh hn khc.

V: Tha S Ph, ti sao C c Gio ni chung khng c khuynh hܧng tin vo lun hi sinh t? Kinh Thnh c ni v lun hi khng?

: C, nhng b ct b. Hn na, c ngܩi hi Cha Gi Su Ngi c phi l Elias khng? C phi Ngi l v ny, ny, mt v Minh S hi xa trܧc Ngi -- ngha l Ngi c phi l hin thn ca nhng v Minh S trong qu kh kia khng -- Ngi yn lng. l phn trong Kinh Thnh m ngܩi ta qun khng kim duyt. Gi s khng c s u thai, th Cha Gi Su ni: "Khng, khng. Khng c chuyn Minh S tr li. Ta, ch mt mnh ta, mt ln, khng bao gi c na, khng bao gi c trܧc kia, khng bao gi c sau ny." Ngi yn lng, v vo thi , yn lng c ngha l phi, l ng , l nhn. Nu khng Cha Gi Su gii thch Nj nj t khi lm ln. Ngi yn lng.

V: Tha S Ph, nu mt ngܩi th Tm n, nm ǩi s ܮc cu ri. Cn nhng thn nhn cn sng, h n tht ung rܮu th sao? H cng ܮc cu khng?

: ng bun thay, nhng may thay h cng ܮc cu. (S Ph v mi ngܩi cܩi) Nu h c tnh khng mun gii thot, Minh S cng khng p buc. D nhin, v mi ngܩi NJu l Thܮng . Qu v phi nh rng mi ngܩi trong chng ta l Thܮng , l Pht. Khng ai c th bo Thܮng phi lm g - d l mt Thܮng khc. H xu th no, tt th no, l quyt nh ca ngܩi y, l con ܩng trong cuc ǩi m h chn. H chn ng vai tr . H khng sao c, d c xu i na. V th Kinh Thnh dy chng ta l "ng phn on".

V: Trܧc khi thnh Minh S khai ng, chng ta nguyn s lm vic ny, vic kia cho nhn loi, nguyn s phc v cho h. Nhng nu sau khi thnh Pht, chng ta ǰi v l do no , v by gi chng ta c mt ci nhn khc. Cu hi l: Chng ta c ܮc t do b li ha khng, hay phi thc hin li ha v lut nhn qu?

: Chng ta ܮc t do. Chng ta t do lm theo mun ca mnh.

V: Knh cho Thanh Hi V Thܮng S. Xin cho bit quan im ca Ngi v a cu nh mt chng sinh v i vi tnh thng gip chng ta thng tin.

: Vn vt NJu ܮc Thܮng to ra. Kinh Thnh ni vy. Vn vt NJu t "Ngi Li" m ra, ngha l chn Ƕng ca v tr. Chn Ƕng l Thܮng . l Php Mn Qun m. l iu m chng ti dy qu v Nj nghe thy chn Ƕng ny ca v tr, ca ngun gc vn vt. Cho nn, con ngܩi t Thܮng m ra, tri t to ln v mi vt trong v tr ny NJu nh vy. N cng c phm cht Thܮng , nhng c l trong mt hnh thc khc, t trng hay Ƕ ǥc khc. Trong trܩng hp , a cu cng l mt chng sinh to ln nh qu v ni. Chng ta sng y, sng nh tri t. D nhin l phi tn trng Ngܩi M v i ny. (V tay)

Tr Nghip Trong M

V: Chng ta c tr nghip trong gic m khng? Chng ta tr nghip bng cch no?

: Chng ta tr nghip trong m nu l n in ca Thܮng . a s l phi tr v phng din th xc. Nh l "ly mt tr mt, rng tr rng." Khi ܮc truyn Tm n, hay khai ng, chng ta sng nh n in Thܮng . Khng sng theo lut nhn qu nhiu na, ngoi tr mt s nghip chܧng nh, nh l phi c mt vi nghip chܧng no Nj sng trong ǩi ny. Nghip phi tip tc c. Nhng n vn c th ܮc xa bt mt phn no, ܮc lm trn tru hn, ܮc gim bt rt nhiu hoc ܮc tr trong m, ch lc thi.

V: Tha S Ph, nu mt ngܩi th Tm n ri nhng sau khng th thin ܮc ngy hai ting rܫi nh iu l th sao?

: Th chc phi li lp thm mt thi gian. (Cܩi) Ging nh qu v sinh vin, nu ghi danh hc mt lp no m khng hc hnh ng hong th sao? S b li! (S Ph v mi ngܩi cܩi) Thay v ܮc hng "A" th b hng "C". Nh vy . Nhng du sao qu v vn l sinh vin i hc khng phi hc sinh tiu hc hay nhng a mu gio. Chc chn l nh vy, c iu trnh Ƕ thp hn thi.

V: Ti mun bit thm v ngܩi truyn php Qun m cho Ngi. Ngܩi c phi l Cha Gi Su u thai khng, hay l Ngi? Ngi c th cho chng ti bit tn ngܩi y khng?

: ܮc. Ti ni trong mt cun bng, lu ri. Tn ca ngi l Khuda Ji. Ngi tr v vi Thܮng . Cha Gi Su khng bao gi u thai, nhng Minh S khc cng th. Lun hi ch l cho chng ta - nhng ngܩi phm phu, nhng ngܩi c nghip chܧng. Qu v c th ni Cha Gi Su u thai li hay cng c th ni ngi khng u thai li. Khng phi Gi Su l ngܩi u thai, m lc lܮng ca Kit c tr li, truyn xung cho nhiu ngܩi khc theo thnh Nj gip loi ngܩi. Cho nn qu v c th ni l c, c th ni l khng. (V tay)

V: Gio l ca Ngi c lin quan g ti tn gio ni chung? C lm gia tng c tin vo tn gio m chng ta ang theo khng?

: C, c lm gia tng. Qu v bit ri. Ti khin qu v hiu thm hn v tn gio ca qu v, hiu su hn. Nu chnh qu v khai ng, qu v s tr thnh tn gio , tr thnh Chn L, c th vit mt quyn kinh khc. Nhng khng cn phi lm nh vy, mt quyn Kinh Thnh l ri. Qu v chng minh n, hiu n. Nh vy l tt ri.

V: Xin Ngi ni v gic mng.

: Gic mng c nhiu loi, c khi l c mng, c khi l mng p. C khi gic mng thnh s tht, c khi ch l nhng mnh tin vn vt khc nhau thu thp trong cuc sng hng ngy. th ln ln. i khi gic mng cho bit trܧc tng lai hoc nhn li qu kh, hoc l nhng thm kht su xa, nhng ܧc vng ca mnh. l nhng gic m sng sut, mt loi th nghim. Nhiu ngܩi tu php mn Qun m, hay nhng thin gia, h c nhng gic m ny, nh mt th nghim. H nm m, nhng thy rt r rng, thy mu, mi th nh sng, rc r, chi li. khng phi l mt gic m na, m l mt th nghim, chng hn nh i ln thin ng ny n. Khi ta thin, qu v i ln thin ng, gn ging nh trong mng vy, ngoi tr khi tnh dy qu v rt l hng say, rt phn khi, trn tr nng lc, y sc sng v tnh thng ti ni khng bit phi lm sao vi chnh mnh, mun m ht mi ngܩi hn h. Nhng ng c lm nh vy. (Cܩi) Ngܩi ta s tܪng mnh khng.

V: Th vt, cy c c Thܮng ca chng khng?

: Chng ta ch c mt Thܮng . (Cܩi) Ging nhau. Mt Cha cho tt c mi ngܩi. Cha Gi Su ni nh vy: "Hy nhn hoa bch hp ngoi ng, Cha chm sc chng bng cch no?" (Matthew 6:28). Thnh ra chc l cng mt Cha . (Cܩi) Qu v džc Kinh Thnh m hi ti nhiu qu. Mi chuyn NJu c trong Kinh thnh ri, c khng?

V: Lm th no Nj ct t mi kinh nghim trong kip trܧc?

: Kinh nghim kip trܧc? Ti ni ri, Tm n. Khi th Tm n, nghip chܧng trong kho Minh S s xa ht. Cho nn khng cn nghip qu kh na. Nhng nu qu v mun lnh nghip chܧng th hoan nghnh. (S Ph cܩi) Nu qu v mun tr li ǩi sng ny th hoan nghnh.

V: Xin S Ph ging r thm khi Ngi ni rng "Chng ta l con ci Thܮng v tt c chng ta l Thܮng ." C phi nh vy ngha l khng cn th phܮng Thܮng na v chng ta l Thܮng ri?

: Khng. iu cn. Chng ta th phܮng Thܮng cn nhiu hn na sau khi bit Thܮng l ai, nhn vt y tnh thng l g v gn chng ta nh th no, gn hn c ngܩi bn thn nht trn ǩi, gn hn c da tht chng ta. Lc qu v mi tht s th phܮng Thܮng , th phܮng vi ngha tht ca n. By gi chng ta ch sai khin Thܮng . ", xin cho con tin, xin cho con mt b v, xin cho con vic lm, xin, xin, xin..." Chng ta khng tht tnh bit Thܮng . Chng ta l Thܮng , nhng cha, cha phi l Thܮng . Cho nn hy bit Thܮng trܧc, ri sau ny hi ti cu . Sau khi bit Ngi, qu v s ni ti bit.

V: Tnh thng ca con ngܩi ng vai tr g trong s khai ng?

: Tnh thng ca con ngܩi? ܮc ngܩi thng hay th vt thng NJu rt l tt. Mi khi ܮc thng, bt lun bi ngܩi no hay ci g, l Thܮng thng chng ta. N khng phi l tnh thng ca con ngܩi, khng phi tnh thng ca m, khng phi tnh thng ca anh em. Tht ra tt c NJu l tnh thng ca Thܮng ܮc chia ra, lm nh li hoc thay ǰi. Thnh ra ngܩi no thng chng ta tc l Thܮng thng chng ta. Cho nn khng c hi, ch gip m thi. Khi ngܩi no thng chng ta, khi hai ngܩi yu nhau, cng khai ng th rt c li, rt tt.

V: S Ph ngh th no v Thuyt Tin Ha? Vn NJ ca n l g?

: Tri! Ti u c phi l khoa hc gia. Qu v mun ni l chng ta t loi kh m ra? (S Ph v mi ngܩi cܩi) Tt c chng ta t Thܮng m ra. C th c mt lin quan g gia ngܩi v th. Bi v i khi ngܩi v th sng vi nhau. i khi h gy ging vi nhau v mt may ri no , c duyn no , nn chuyn c th xy ra. Nhng ngܩi l mt ging khc hn. Chng ta khng tin ha. Chng ta ܮc sinh ra trong hnh nh ca Thܮng . Ch c vy thi. Thܮng cng sinh ra th vt. Ngi c ni vy trong chng u tin, c khng? Cu u tin, trong Kinh Cu Чc, trang 1 ni rng: "Thܮng sinh ra con ngܩi v tt c cc tri cy, rau c." Nhn tin ni thm. Thnh thong Ngi c nhc ljn vic n chay. Ngi ni rng: "Ta sinh ra tt c nhng th tri cy, rau c ngoi ng, rt p mt v ngon ming. Chng s l thc n cho cc con." Ngi cng ni rng: "i vi th vt, ta cng sinh ra thc n cho tng con." Thy khng? Ngi khng ni chng ta t loi th tin ha ln. Ngi ni chng ta l nhng ngܩi cai tr th gii loi vt. Chng ta l vua ca chng. Cho nn khng c ln ln g v s tin ha. Chng ta l loi ngܩi. Loi th cng t Thܮng m ra. Nhng chng khng phi l ngܩi.

V: C th no t ܮc s khai ng hon ton trong mt ǩi m khng cn phi i ni Hy M nh Ngi khng? Chng ti c th no mt t hn by nm v Ngi l mt Minh S t bi v hon m khng?

: Qu v khng cn phi i ni Hy M. Ti ni ri. l nghip ca ti, ti phi ti . Nghip ca qu v ǫ hn. Qu v ngi y cng ܮc khai ng - ngi sa-lng! (S Ph v mi ngܩi cܩi). N c th mt by nm, mt by thng, ty theo qu v, ty theo nh mnh ca qu v, c ngha l ty theo s la chn ca qu v trܧc khi hin hu y. iu ti khng th xen v, ch qu v bit thi. Qu v hi lng vi chnh mnh, vi quyt nh m qu v chn trܧc khi ti y. Cho nn ng vi v, mt bao lu cng l s chn la ca qu v. Qu v v Thܮng tha thun vi nhau ri, rng s mt by nm, mt mܩi by nm, mt hai mi nm chng hn. Chng ta sng ti vnh vin. Bao nhiu nm khng thnh vn NJ, nhng khai ng xy ra ngay tc khc trong lc th Tm n. Khai ng hon ton th khc, ty thuc vo ngܩi , ty theo s sing nng ca qu v, mun v mau hay lu.

Nu c xe chy nhanh, cng c xe chy chm. ng hi ti by nm hay bao nhiu nm, khng thnh vn NJ. Sau khi khai ng, qu v s cng ngy cng hnh phc, s khng thc mc l bao nhiu nm. Thm ch lc qu v cng khng ngh ti khai ng na, v bit Thܮng , bit hnh phc. Qu v tha mn, t ti.

V: C th no nghip chܧng xu hay s xu xa trong th gii ܮc bin ǰi thnh nghip tt hay s tt, bng cch dng la tm v nh sng vng kim ca nng lc Mahatma?

: Nng lc m cn thit Nj cho chng ta nhn ra Thܮng . Chng ta chn bit bng ti Nj c th nhn ra nh sng. l cch c th ni rng chng ta bin m thnh dng, nu khng, m l m, dng l dng. Qu v khng th ni bng ti l nh sng. Nhng c bng ti Nj gip nh sng c th chiu trong bng ti, Nj qu v bit n. , chc qu v mun hi rng nh sng trng thy trong lc thin nh c th trung ha lc m kia ܮc khng? D nhin, n l vy . Khi nh sng ljn, th bng ti bin mt. D l la tm hay la vng, ty ǣng cp tu hnh ca qu v. La tm l ǣng cp thp hn mt cht. La vng, ǣng cp cao hn mt cht. Sau ny khi ta thin s bit.

V: S Ph du hnh ra ngoi vng thin ng v nh sng cha? Nu i ri th c g ? (S Ph v mi ngܩi cܩi)

: Qu v mun nm th ko s c la ca ti v khng th lm vy ܮc. (Cܩi, v tay) Bi v ti l ngܩi n, ng khng? Nhng ti c mt ming ko s c la na, mi qu v n th. Ti c th ni rng n ngt, dy, v bo. Nhng qu v ch nghe ni thi, m khng hiu. Qu v phi n. n ko, th Tm n, ta thin th s bit. Khng c g khng th lm ܮc i vi loi ngܩi chng ta.

Khai Ng L B Quyt Cho Mi Vn

V: Cch no hiu nghim nht Nj ci b nhng thi quen xu trong ǩi? N tri buc ti ging nh xing xch vy.

: iu kh lm. Nhng nu chng ta khai ng mi vic s ǰi v ǰi l, ǰi mt cch Ƕt ngt. Thnh nhn ra ǩi bng cch . V th trong vn chng qu v c cu: mi thnh nhn NJu c mt qu kh, v mi ti nhn NJu c mt tng lai. Hy tin tܪng Thܮng , tip nhn n in ca Thܮng qua vic tu hnh chm ch, qua nh sng hܧng o bn trong qu v, qua Thܮng bn trong, th vic g cng c th lm ܮc. Thm ch qu v cng c th ci t hon sanh, c th cha mnh khi bnh. Bnh nan y m cn cha ܮc, hung chi l thi quen. Trong ho quang ca Thܮng th vic g cng c th lm ܮc. V th ti mi ti y Nj ni cho qu v bit tin vui ny, mt tin rt vui.

V: Nu lm con nui th th h ca gia nh no ܮc cu ri? Gia nh rut hay gia nh nui?

: Gia nh rut. Nhng gia nh nui cng ܮc. V ti ni ri, ngay c ch mo ca qu v cng ܮc li ch. Qu v s thy. Ti khng ni gin u. Qu v s thy ch ca mnh khai ng, mo ca mnh khai ng. Chng s thay ǰi. Chng s ngi cnh qu v, s thin vi qu v. (Cܩi) ng vy. Chng s thnh mo thnh. Thm ch chng cng n chay. (Cܩi) (V tay) ng vy. c Bn Tin th bit, c nhiu chuyn c tht trong . Mi chuyn trong NJu c tht. Tt c nhng nhn chng NJu cn sng.

Qu v s gp nhng thnh nhn thi nay trn nhng trang bo . Ngay c ch mo na, rt d thng. Php Mn Qun m! Ngay c bn b, tnh nhn khng c lin h mu m cng ܮc li ch t qu v, qua s tu hnh ca qu v, nh sng ca qu v. Bi v n in Thܮng v cng rng lܮng. Khng th tܪng tܮng ܮc.

V: Nu ܮc truyn Tm n v theo tu hnh, nh vy c ngha l mnh khng ܮc git hay dit tr su b, chut v.v... xm nhp vo nh? Cn nh c di th sao? (Cܩi)

: , c nhng trܩng hp mi mt s dn ra. Nu qu v gi nh ca sch s, v sinh th khng cn phi git chng. Qu v c th nh c di, ch nim danh Thܮng ri cn lm g th lm. Qu v khng st sinh v bo lc, khng git v sn hn, nhng phi bo v sc khe ca mnh, ca gia nh, nu vic tuyt i cn thit. Nu khng, trong nhiu trܩng hp ng tu chng ti thin, tt c con vt trong nh i ht, b ny n khng ljn gn. Rt thun tin, khng tn km. Mi vt NJu b i.

V: S Ph ngh th no v ly d?

: Khng tt. Ly d l gii php cui cng trong hn nhn. Khng nn Nj n xy ra. Nhng ha gii ܮc rt kh, v nam v n rt, rt l khc nhau. n ng trm tnh hn, thng thn, gin d hn; cn n b th giu tnh cm hn, lng mn hn. Cho nn anh hng v ngܩi p thܩng thܩng khng hp nhau cho lm. Nhng c nhiu cch Nj gii ha. C c vn khuyn gii v hn nhn, cc loi sch lm ngܩi ni v vn NJ ny. V d nhin l c s ta thin, iu ny s ha gii ܮc rt nhiu s khc bit. Qu v s thy hai ngܩi thay ǰi, yu nhau hn, hiu nhau hn, bt i hi. l nu hai ngܩi ǣng cp tng t nh nhau, nu khng vn ng Ƕ nh thܩng. Nhng vn thng yu nhau. Qu v s khng hay tm ܩng ly d nh nhng ngܩi khng tu. H ly d nhiu hn. Nu hi khai ng th ti khng ly d nh ti. Ni qu v hay ng l ngܩi tt nht, v by gi vn nh vy, nhng l ngܩi tt nht ca b khc ri. (S Ph ra du tay ch tnh ngha dt.) Sau khi khai ng s thy qu

ngܩi bn ǩi ca mnh hn trܧc. Rt nhiu gia nh ht xch mch, sau khi th Tm n, nu c chng ln v NJu cng hnh thin. Rt c li, v qu v ng ra rng c hai NJu l Thܮng . Tnh yu trong qu v s ny mm, ny n, che ht nhng s khc bit gia ngܩi n ng v ngܩi n b. Qu v bit thng yu nhau, thm ch cn tn trng nhau nh Thܮng vy. Ngoi tnh yu trn tc, cn c mt tnh yu khc siu phm gn b gia hai ngܩi, khin qu v cng nhiu tnh thng, c tinh thn trch nhim, mn cm hn trܧc nhng nhu cu ca nhau.

V: Ti sao khi mt ngܩi c b quyt khai ng nhng li khng th nhn thc ܮc Thܮng ?

: Nu vy v sau qu v c th th li mt ln na, khi thi im ti. Mi ngܩi c mt thi im ring ca h. Khng sao, khng g vi. Chng ta c ljn v tn m.

V: C phi ln khi ǣng cp th hai th chng ta s khng cn nghip chܧng na? Nu ǩi sng trong th gii ny ty theo nghip ca chng ta, vy th chng ta cn sng y na khng nu ht nghip?

: Chng ta khng c nghip l sau ǣng cp th ba, khi ljn cnh gii khng nghip chܧng. Qu v s khng bao gi phm vo nghip chܧng no na. Nhng nghip hin thi khin cho qu v hin hu trong kip ny vn phi tip tc cho ti khi no ngy gi qu v ht. V khi ngy gi ht l nghip cng ht, khng phi li na. Nhng khi t ܮc cnh gii th ba, tc l loi ngܩi ca qu v, tm trng qu v lc by gi, s khng bao gi Nj mnh phm vo bt c nghip no na. Mi vic qu v lm NJu t Ƕng chnh ng, nh khng c ngha l qu v cht ngay, bi v nghip hin ti vn cn. Nghip nh cho qung ǩi ny, phi i bao nhiu bܧc, phi ht th bao nhiu ln, phi n bao nhiu, phi sng bao nhiu ngy. Nhng vic nh sn. Chng ta khng xa b iu ; cng ܮc, nu mun, nhng ti sao? Ch sng thm mt vi nm hay mt vi ngy na, vi v lm g? Du sao y cng l ln cui.

Minh S Ch Cho, Khng Bao Gi Nhn

V: Tha S Ph, ti mun hnh thin v dy thin, ng thi cng ܮc di do v vt cht. Ti nn lm sao Nj ܮc nh vy? Ti khng mun lm ngh g khc hn l dy thin, xin ngi ch bo.

: Hay qu nh? Ai vy? V ny! By gi anh cn dy khng? Anh kim sng bng ngh ny h?

V: D, nhng khng .

: Khng , vy lm sao y? Qu v phi m rng phm vi ca mnh. Anh hi lm ngܩi ri. Ti khng ly tin.

V: Ngi kim sng bng cch no?

: Ti t kim sng! Ti v kiu qun o, v tranh, ti lm... Khng bit, ti lm g na nh? N trang. Lm rt nhiu th.

V: Vy l Ngi khuyn ti nn lm nhng vic khc ngoi vic dy thin Nj kim sng h?

: Ti s khuyn nh vy. Ti ngh l nu lun lun dy con ܩng ca Thܮng mt cch min ph th cao c hn, v n vn trong mi chng ta ri. Nu ܮc, chng ta khng nn kim tin bng chuyn . Nhng nu qu v cn tin v ngܩi ta cng dܩng th khng sao. Coi nh l qu ca Thܮng . Nhng ring c nhn ti, th ti khng i mt ng no c. Ti rt s ly tin ca ngܩi khc. Ngay khi cn nh ti khng thch. V ngay c nhng Minh S t xa ti nay, h NJu khng ܮc php nhn tin. ng l h phi b th ch khng ly. Nhng ch l mt v thy dy thin bnh thܩng th ti chc l khng c hi. Nhng l mt Minh S, ti ngh tt hn l ng ly g c. c Pht ch n mi ngy mt ba, v Ngi khng i lm, thnh ra l mc ti thiu Ngi c th ly. Nhng lc , Ngi phi lm nh vy. Lc Ngi khng c phng tin Nj va i b va kim tin cng mt lc. Hn na, Ngi l thy cha. M truyn thng ca thy cha l i kht thc. Ngܩi ta knh trng mnh ch . Trong thi i vn minh, nu i xin n, cnh st s "xin" mnh vo t. Cho nn ti khng th lm vic . Khng phi l ti thin v vt cht. V kiu Nj kim tin sinh nhai khng phi l mt quan nim vt cht. M thc t. Chng ta sng thi i mi, th phi n mc ng hong, ng ǡn, tiu biu cho ngܩi thi nay. Bi v con ngܩi khng chp nhn b ngoi nh n my na. Qu v khng th i ra ܩng n xin ܮc. Ngܩi ta s em qu v ljn s c tr cho nhng k khng nh. H khng knh n na, iu th nht. Lm sao c th dy h ܮc? Cho nn phi ng hong, phi nh nhng ngܩi khc. Hi trܧc ti lm thy cha, nhng cng kim tin. Ly tin ca ngܩi khc ti khng cm thy d chu cho lm. Ti kim tin bng nhiu cch. Ti trng rau, lc ti lm ngh an, v ch c mt mnh, ti khng phi tn qu nhiu tin i y i . V lc ti cng ch n ngy mt ba. Cho nn lm rt t tin cng . Nhng by gi, ti pht trin thm, phi i rt nhiu ni, nn phi kim thm tin. Thnh ra phi kim nhng phng cch khc, nh l my th trang hong nh ca nh n, gm, tranh, cc kiu thi trang, kiu n trang. My th ny kim ܮc rt nhiu tin t khp ni trn th gii. V th ti mi du hnh ܮc ch ny ch kia, v sng mt cch thoi mi. Thnh ra ly ng no l ti tr ng . Thm ch ng tu cho mܮn xe, ti cng tr tin xng. Ti khng ly, khng mun ly. Ti ngh mnh nn tr tin cho ǩi sng ca mnh, v mnh lm ܮc. Cho nn d nj t ca ti cho ti ci g, ti cng khng ly. Tr phi ti tht tnh khng bit g v chuyn . Nu bit l ti khng ly. Ti s tr li bng tin, gi tr hoc tr bng ci khc. Phi, lm vy thy d chu hn. Nhng khng sao. Nu ngܩi ta cng dܩng qu v m qu v khng cn phng tin g khc, qu bn rn dy hc kim sng, th qu v ly. Ly va cho mnh.

V: Ti xin hi mt cu na ܮc khng?

: ܮc ch!

V: Nh vy S Ph va lo lm n va dy tu hnh cng mt lc ܮc h?

: . By gi nh vy . Ti dy v tu hnh. Nhng trong nhng lc ri rnh, ti v kiu qun o, n trang.

V: Cm n S Ph rt nhiu.

: V nhng ngܩi gip ti bn, ti tr tin cho h. Nhng ngܩi gip may qun o ny n cng ܮc tin. i khi chng ti c mt nh hng nh ch ny ch kia, chng ti cng kim ܮc tin. Ti tr lng cho nhng ngܩi lm vic trong . Tt c NJu hon ton l thng mi.

V: Cm n S Ph.

: Chc Thܮng gia tr cho anh!

V: Nu khng c nhc th, th ti sao Cha Gi Su khc khi ngܩi bn thn nht ca Ngi, John the Baptist, b chm u?

: Ngi nn cܩi sao? Mt v Minh S y t bi bc i, ging nh Thܮng nn cܩi h? Hay nh cc ? Hay lnh lng i vi ngܩi bn thn nht, nh John the Baptist? Qu v ngh c ch hnh Ƕng ca Ngi phi nh th no? Mt ngܩi khai ng phi nh th no? Mt cc ? Khai ng nhng phn ng ha hc trong ngܩi vn khng thay ǰi. Nܧc mt vn chy, khi tnh cm b khch Ƕng, n phi nh vy. Ngi thnh ging nh n b, mm yu, y tnh thng. Nh vy l tt nht. Ngi nh vy, chng ta nh vy. Khi mt ngܩi bn cht i, qu v khc l tt lm. l mt iu rt l t nhin. Ngi rt bnh thܩng v rt khai ng.

V: Thy ging nh l mi con ܩng ti i NJu ang b chn li, v vy ti khng t ܮc mc ch. Kinh nghim qu kh cho thy mi ln tin mt bܧc ti mc tiu l mt ci g ko ti tr li, xa ra. Ti phi lm sao Nj dn ܩng i?

: Ngܩi ny ni v con ܩng no? Xin cho khn gi bit. Ai vy? (Xܧng Ngn Vin: Ai hi xin d tay ln?)

V: (C ngܩi d tay ln) Ti khng vit cu hi ny, nhng cng thch hp i vi ti. Ti ngh chng ta lun lun gp tr ngi trong ǩi sng, rt l bc mnh. Ti ngh y l mt chuyn i ng....

: ܮc, ti bit ri. c ngha trong cng n vic lm v lin h tnh cm. Cu tr li duy nht l khai ng. Ti khng c cu tr li no khc. S khai ng s dn ܩng cho qu v, s tr li qu v, cho qu v sc mnh Nj bt u li, hoc Nj vܮt qua nhng kh khn cng nh b qua nhng lo lng khng cn thit v nhng vn NJ khc nhau. Qu v s gii ta vn NJ mt cch nhanh chng hn. Cho nn khai ng l cch duy nht. ǩi khng cn g khc phi lm ngoi tr t ܮc khai ng trܧc nht, ri mi th khc s theo sau. V th Kinh Thnh c cu: "Hy tm Thin Quc trong con trܧc", ngha l tm ܮc khai ng, "th con s ܮc mi th." ng tht nh vy. By gi ti kim ܮc nhiu tin hn lc khng khai ng. ng th, nu cn thit. Thܮng s ch ܩng cho qu v, ngay c v vt cht. Ti khng phi khai ng Nj kim tin, nhng t nhin n xy ljn, t nhin mi chuyn khc thnh tri chy, khng cn xin x. ng nh vy .

V: Lm sao Nj c mt ǩi sng khai ng?

: C sng nh lc trܧc. Sng vi v, vi chng, con ci. C tip tc. Lm trn bn phn ca mnh, hܪng th ǩi v thin ng cng mt lc. Khng c g thay ǰi c. Khng ci g thay ǰi ngoi tr s hiu bit bn trong, nim hnh phc.

V: Ti sao Ngi khng tin vo s cha bnh bng linh lc..

: L do ti khng tin l h nn hc cch cha bnh cho chnh h. Chng ta khng nn ng vai Thܮng . L do l nh vy. Chng ta ng gia Thܮng v ngܩi bnh. Mi ngܩi NJu c kh nng cha bnh cho chnh mnh. Thܮng ban b cho h c bnh tt, l mt n in che y, Nj h c th thy Thܮng . Khi mt ngܩi tht thnh tm, Thܮng s xut hin cho h. Nu khng, chng ta c rt nhiu nhng phng php cha tr bng y-t m nn dng Nj gii quyt nhng chuyn vt cht. V xen vo linh th ca ngܩi ta v lc lܮng cha bnh ca h th khng nn. Ch mt ci s tay khng th no ra ܮc nghip chܧng. Sau n s tr li nng gp mܩi ln hn. Ngܩi s kh hn v khng bao gi bit Thܮng . Nu qu v ch tin vo ngܩi cha bnh m qun i Thܮng , nht l v Thܮng bn trong qu v, th s gp kh cn nhiu hn l b bnh na. Ti tin nh vy . l iu ti bit v chia s vi qu v. Nhng ng nhin y l kin v s hiu bit ca ti, khng hn l ca qu v. Qu v khng cn phi chp nhn. V hi nn ti phi ni nhng g mnh bit, ch ti khng chng bng s cha bnh hay nhng vic tng t. Nu mun tin cao hn, th phi ngng lm nhng vic ny. Cng nh nu mun hc bc s, qu v phi tip tc hc bc s, khng th ngng li gia ܩng v tr thnh y t, ri ng lc mun thnh bc s ܮc. Khng th lm vy ܮc, phi khng? (V tay)

V: S Ph, ti sao phi cn thit ܮc hܧng dn qua s thin nh?

: Khng cn cch no khc hn. Thin nh ch l mt danh xng thi. Tht ra l s cu thng bn trong vi lc lܮng ca Thܮng . Chng ta phi n ba ba mt ngy Nj nui dܫng thn th cng ging nh cn phi thin Nj nui dܫng tm linh. Chng ta cn phi tip nhn lc lܮng Thܮng Nj thot khi nhng tri buc ca trn gian, Nj lm Thܮng tr li, Nj lm Thy ca chnh mnh.

V: Cm n S Ph.

: Cm n. (V tay) Cm n rt nhiu s ch , s ng h v bu khng kh khai ng ca qu v, nhng n cܩi yu thng ca qu v. Ti rt vui. Gp li qu v ti phng truyn Tm n. (V tay) Nhng ngܩi khng mun th Tm n ti nay hoc mun suy ngh li, hy v nh cu nguyn. Cu Thܮng , ng qun, hy lun lun cu nguyn. Lc no cu ܮc th cu. Cu nguyn vi c tm lng cho ti khi no khai ng mi thi. Ti s gp qu v trn . (S Ph ch tay ln) (V tay)