Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Thn K Cm ng

Lng Thnh S ܮc Gia Tr Vi S Hܧng Dn Ca S Ph

Phan ng tu, u Lc
(Nguyn vn ting u Lc)

Trܧc kia, con cng bnh thܩng nh mi ngܩi khc, cng lm n, ham danh li v say m th vui ngoi ǩi, khng bit g v tu hnh, n chay v nhng iu Pht Cha ging dy.

Ti lm ngh mua bn vi. Mt hm t nhin ni tm ti cht nhn thc rng cuc sng khng em li hnh phc cho con g c. Ti cm thy chn ngn vi s quay cung ca vic lm, chng c g th v. Hng ngy chng kin bit bao cnh au kh ca th gian quanh mnh, ti t hi ngy mai mnh s ra sao? Liu ti c trnh ܮc s au kh khng? Ti c mt ngܩi ch kt ngha tn Minh, rt thng v gip ǫ ti v nhiu phng din. Ti tm s vi ch v ch khuyn ti hy n chay v hܧng v Tri Pht th s thot khi kh hnh. K t hm ti nguyn pht tm trܩng chay mt thng, nhng vic khng d nh ti ngh. Mt hm ch c ti con bit, ngoi tim cho thu bng thu hnh c nhng bng ca mt b tin bn M thuyt php hay lm. Ti hm khi xong bui ch, ti v ng anh thu v nh xem. Mt s bt ng khng tܪng tܮng ܮc, khi u tin thy hnh Ngi, ti cm thy nh quen thn lm v say sa nghe Ngi ging php. Tng cu ni, tng c ch ca Ngi NJu tuyt vi c, thm ch lm ti xc Ƕng ljn bt khc. Vy l sut mt m di hai anh em xem i xem li m khng chn. Sng hm sau khi ra ch thy cnh ch ǩi m ngn ngm qu, bn tai ti vn cn vng vng m thanh ca Ngi. Ti khng ham mi khch mua hng nh mi ngy na, tm tr quay cung v hnh nh v nhng li tr hu ca Ngi. Hm ti ng ca hng v sm vi mi ht tt c nhng b con thn quen quy qun li v chiu phim ca Ngi cho h xem. V c th ngy no ti cng xem, mi ln xem NJu nhn nhng iu k diu khc thܩng t trong tm hn. Ti cm thy nh nhn ܮc tnh thng bao la m Ngi ang ban pht cho ti. Sut hai thng k tip, ngy no ti cng chiu bng ca Ngi nh cho mi ngܩi xem. Mt hm trn ܩng ljn ca hng, ti thm ngh trong u v tht ln rng "Nu tht s Ngi l Pht, xin hy mch ch cho con ni no c ti liu bng sch ca Ngi, Nj chng con c th thnh v nghin cu thm Nj m mang s hiu bit v php tu mi ny v cng Nj gii ta nhng cu hi ca nhiu ngܩi." m , khi ti nm xung, u c lc no cng ngh ljn Ngi. Cht con thy mt vng nh ti sng rc. R rng chnh l Ngi, bng xng bng tht, v cng xinh p, trong b y phc ton trng ta ho quang sng rc, nh Pht Quan m B Tt. Ti say sa ngm nhn Ngi. Ngi ljn v nh vo vai ti ba ln, Ngi ni ljn nh ch Mai, cch y 10 cy s. Ri Ngi ch ܩng cho ti, ti mng qu, chong tnh dy. Chung quanh ti vn cn cm nhn ܮc ci g thing ling nh nhng v y tnh thng yu, bc i. Sng hm sau ti ngh bn v r anh ti i tm nh ch Mai theo s ch dn ca Ngi. Tht k thay, nhng con ܩng ti cha h i qua, m sao quen thuc qu. ng ri Ngi ch cho ti m qua. ng trܧc cng nh cn r nt trong tr c ti, mt ngܩi con gi bܧc ra hi, "Hai ngܩi tm ai?" Ti hi y c phi nh c Mai khng? Chu ni, "D phi, y l nh ca m con tn l Mai." Ton thn ti run ln v s vic qu nhim mu. ng Ngi l Pht ri, ch c Pht mi linh ng nh vy thi. Chng ti ܮc mi vo nh, va bܧc ti thm ca, chng ti nghe r m thanh ca Ngi t trong nh pht ra. Ti dng chn khng i ܮc na, nܧc mt t dng tung tro v xc Ƕng Ƕt ngt. C ngܩi ti run ln, con ch cn bit qu xung t n Ngi ban pht tnh thng cho chng ti, v ch cho chng ti mt hܧng i thnh thin hn, cao qu hn. Khi chng ti bܧc vo nh, anh ch Mai hi chng ti cn g? Chng ti mi k li cu chuyn ti qua Ngi mch bo ti y Nj nhn thm gio l ca Ngi v nghin cu. H m chng ti khc nc n, cm nhn nh thn quen. Ch Mai ni ti qua ch cng ܮc Ngi v bo cho ch bit sng mai s c hai ngܩi nam ti nh. Ngi ch th ch hy giao ht nhng ti liu v gio l ca Ngi cho h mang v truyn b. Ch son sn cho chng ti, gm c 1 cun B Quyt Tc Khc Khai Ng I, 9 cun bng thu hnh, v 20 cun bng thu m. Chng ti mng qu, nhn nhng bo vt y m lng trn y nim vui, hnh phc. Chng ti cm nhn ܮc Ngi chn lm cng c, v nguyn s pht trin gio l ca Ngi ljn tng chng sanh au kh, trong khi mng r reo ln l Pht ra ǩi, Cha ti sinh. C bo php trong tay, chng ti nghin cu k cng hn, m pht nguyn trn ǩi trܩng chay gi gii. Ti sang sp vi v ngh bn. Ti hc lm u h, mui da, nu sa u nnh, lm bnh bao chay v hc thm cch ch bin thc n chay. Khi tiu chun, ti ghi danh, ch Ǯi mi vi hy vng ܮc Ngi truyn Tm n. Ngy qua thng li, qua nhiu s th thch rt gy go v au kh t gia nh v nhng ngܩi khc chung quanh, cng khng lm ti thi tm v ti vn bn ch. Sau ng 18 thng, ti ku gi Ngi, cu xin Ngi hy th k cho ti. Ti nguyn du thn th c tan nt, ti vn gi cht lng ch Ǯi. Vo mt m, trong mt gic ng tht nh nhng, ti nhn thy trn bu tri bao la y nh sng huy hong v Ngi xut hin. i hnh phc v mng vui lm sao giy pht ܮc nhn thy Ngi ng trn mt ta sen tht to tht p. Ngi mc y phc trng, tay cm gy trc c bnh h l. Chung quanh sng rc, trn u hai bn thi dng c hai con rng mu bch kim tht ln, sng Ƕng, hai ui v thn mnh chuyn Ƕng theo Ngi, trn nh u c hng ch do nh sng v my kt thnh: THANH HI V THЮNG S. Ngi tin gn v gn ljn vi ti. Ti nhn ln v qu sp ly nh l Ngi. Bao nhiu thng ngy au kh nay gp ܮc Ngi NJu tan bin ht ch cn cm nhn ܮc s thng yu v hnh phc.

Ngi ng trn ta sen thnh thin v cao qu, Ngi nhn ti hi, "Con cn g ta?" Ti sung sܧng tr li, "Con ang kht khao cu xin Ngi th php cho con." Ngi mm cܩi tht du hin, tay tri cm gy trc, tay phi Ngi a thng ra, ti thy r rng, cp mt Ngi sng rc v a ra nhng ht sng trn nh ht nhn ln t tay phi ca Ngi xuyn qua mt ti. Mt cm nhn bt kh t ngh khng din t ܮc. Cng lc y, hai con rng h ming tht to, vy ui tht mnh v nh ra nhng tia ho quang mu trng sng nh nhng tia in vo gia ngc ti. Lc bn trong thn th ti c g bin Ƕng m i khc thܩng. Khong 20 pht sau Ngi ni, "Xong ri, thi ta i." Ta sen di Ƕng, hai con rng vy ui v Ngi khut dn. Ti qu t n Ngi v nhn xung thy mt mt bin xanh bnh yn v xa xa c mt cu vng mu sc. Ngi i v th gii y tnh thng v bc i, ti li ci trܮc y kh au. Ti nguyn gng cng tu hnh Nj NJn p cng n Ngi v cng Nj ng nh t th cng Ngi. Tnh li, gi nm ܧt y nܧc mt, cm thy mnh trܪng thnh hn, t tin hn v knh yu Ngi tuyt i. Qua ngy sau, lng vn cn cm nhn r rng s lo lng thng yu ca Ngi ljn vi ti. Ti rt an nhin t ti, v bit rng Ngi thu hiu kht vng ca mnh. Ngi ang ng chung quanh ti, tuyt vi qu, "Con xin t n Ngi cao qu thnh thin ca con." Ti tin tܪng rng Ngi lc no cng lo lng cho ti. Mi vic by gi tht bnh an v con cm thy tht t ti vi nim tin tuyt i. Mi vic sp xy ra hu nh NJu ܮc Ngi bo trܧc. Mt ngy vo thng 5, 1993, ti thy mnh ang i gia mt thnh ph rt huy hong, t nhin mt mnh giy bay bay trܧc mt ti. M ra xem con thy mt hng ch tht to, danh sch nhng ngܩi ܮc th php. Ti mng qu v trong danh sch c tn ti. Git mnh dy tri vn cn cha sng, nhng ti khng th ng li ܮc. Ti vui mng v chc chn y l s thc. Vo khong t m 5 gi sng, c ngܩi ku ca v gi ng tn ti. Ti hiu mc ch ca v khch ny v ti chun b cho bui th php cng ngy hm . "Tht bt kh t ngh, con xin Ƕi n Ngi. Trܧc mt con mt con ܩng mi sng lng ang rng m, Ngi l ngn uc sng soi ܩng, con nguyn mt lng theo chn Ngi, sng v lm vic theo l tܪng cao c ca Ngi." "Con xin t n Ngi, S Ph knh yu ca con."


S Ph Nghe Thy Ri!

S t L Dc Trinh, i Bc, Formosa

Mt trong nhng ngܩi hng xm ca ti thch ti nh ti v coi bng thu hnh thuyt ging ca S Ph. C mt ngy, ang nh ti, Ƕt nhin b y ni vi ti: "By gi con trai ca b c th kt hn!" Ti ni vi b l duyn phn ca chu cha ti, nhng b NJ ngh ti hy ljn ngi cha Vng Mu Nng Nng gn y Nj hi xem sao. Cha nhn mt gi tܮng trng v mi cng dܩng NJu ty h. Lc ti khng my g Nj .

My ngy sau, trn ܩng ljn cng tu, ti em li ni ca b hng xm ra k cho chng ti (cng l ng tu) nghe. Lc chng ti tr li hy th xem sao. Mi bui cng tu NJu c chiu bng thu hnh khai th ca S Ph. Bui ti hm , S Ph khai th rng: "Khi chng ta tu php mn Qun m, bt c iu g cng hiu rt r rng, khng nn m tn. Nhng c mt s qu v khng nim tin, Ƕng mt cht l i tm ng t, ly th a, cu thn mi ni. Qu v c mt b th a y, cn chy i ly ng th a." Ti nghe qua m ngc nhin! S Ph tng giy tng pht NJu bn cnh chng ta! Chng ta phi tht cn thn tng li ni v hnh Ƕng, phi lun em li dy d ca S Ph vo hnh Ƕng Nj thm vng mnh, khng lm S Ph tht vng, nu khng, chng ta cng khng th qua ܮc d ch l nhng kho nghim nho nh.

Ti , trn ܩng v nh, ti hi chng ti c nghe ܮc cu ni ca S Ph khng? Chng ti ni: "C ch! Li ni ca S Ph tht l thm su, ngay c cu chuyn ca chng ta ni trn ܩng ljn cng tu Ngi cng nghe ܮc. Tht l thn k, linh qu!"


Xe ng Ti Hay Ti ng Xe?

Trn ng tu, Trung Hoa Lc a

Vo ngy 30 thng 3 nm 1997, ti cng vi mt nhm ngܩi i sang mt qun khc Nj th Tm n. ܩng s xa xi, mi ljn na m chng ti mi ljn ni, lc th cc vn phng in thoi NJu ng ca. ang lc chng ti v cng lo lng khng bit lm sao c th lin lc ܮc vi nhng ng tu ch truyn Tm n, th bng thy bn kia ܩng mt ch c th gi in thoi ܮc. Nhng ngܩi bn cng i vi ti bng qua ܩng trܧc, v ti theo sau.

Trong lc bng qua ܩng, ti nghe thy mt ting "rm" tht ln v mt ci ng mnh. Trong u ti t nh mnh b xe ng nng v thm ngh: "Thi ri! i ti th l ht!", nhng ", sc my! Lm sao c th cht nh vy ܮc? S Ph chc chn s bo v!" Ti thy chung quanh mnh mt lung nh sng to ln ang bao ph, nh ang ܮc mt lc lܮng no che ch. Ting rm, rm cho bit ti ang ln lng lc trn chic xe sau khi b ng v c mt ci g co vo mt ti. Ti khng bit lc mnh ang trong xe hay ngoi xe, nhng ti vn tnh to v khng h s st. Xe lt bnh khong 20 thܧc mi ngng li v ti lin ri xung.

Ting ng ln ny khin rt nhiu ngܩi bu li. Ai ny nhn quanh Nj coi chic xe th hai u, v h tܪng y l hai xe ng nhau. Khi nhn ra pha bn kia ch l mt ngܩi, h v cng kinh ngc! Thit hi ca chic xe cho h kt lun rng xe ny khng ng mt ngܩi, m mt "ngܩi st" lm h xe! Cng xe b cong; nhng mnh v t ca knh vng tung te xung ܩng; np xe mp nng, knh ng trܧc nu khng phi l loi ǥc bit cho knh xe hi th tung te ra ht. Ngoi vt mu trn mt ti v mnh knh v ci chn hi au khin ti i hi kh khn mt cht, ti hon ton tnh to v khng b sao c. Ti cm thy vt thng ca mnh ch nh thi. Nhng ngܩi chng kin cnh tܮng khng khi sng s. Ngܩi li chic xe tht ln: "Khng bao gi ti thy c tai nn no nh vy! Xe b thit hi nh vy, m ngܩi li khng sao. S vic qui l ny ch c trong phim thi!"

V ngh rng mnh khng thng tch g nng lm, nn ti t chi i nh thng. Thay vo ti nht nh tm a im truyn Tm n, khng mun tr hoc lm ngܩi khc tr. Khi ljn ni, chn ti bt u au d di. ng tu em ti i bc s v xng v ܮc bit ti b gy xng nh. Sau khi cha tr nhanh chng, ti tr li ch truyn Tm n na. Nhn v S Gi Qun m, ti th l: "Ti va mi ng h xe ngܩi ta." Mi ngܩi cܩi to. V S Gi Qun m p: "Khng sao u, ch ra nghip chܧng thi." ng vy, ch c ng tu Php Mn Qun m mi hiu ܮc b mt thm su v nng lc bo h phi thܩng ny. Mc du ti cha ܮc truyn Tm n, S Ph cng chm sc cho ti qua ha thn ca Ngi. ng nhin, ti c th nghim rt tt trong lc th Tm n, v S Ph ban cho ti nhiu gia tr hn na Nj cha lnh vt thng. Ti khng h au ǧn, khng nhng th m cn d chu v trn y php h. Trong vng mt thng, vt thng ca ti hon ton bnh phc, khng phi ung thuc bao nhiu, v vt so trn mt by gi gn nh bin mt.

Thot khi tai nn ny, ti nhn thy mnh cn phi tu hnh chm ch hn Nj NJn n S Ph. Ti v cng tri n tnh thng ca Ngi v nhng ng tu - d bit hay khng bit ljn - sn sc cho ti.


V My Bay Thn K

Mt S gi Qun m

Khong ba gi sng ngy 23 thng 5, S Ph Ƕt nhin ni vi ti l Ngi mun i M Ty C. Lc ch c ba ngܩi chng ti bit quyt nh Ƕt ngt ny -- S Ph, ti, v mt v ng tu M Ty C.

T 8 gi sng chng ti quy v c gng mua mt v my bay cho S Ph. Nhn vin ti y hi S Ph c gi ch trܧc cho ngy khng. Khi S Ph tr li l khng v y l mt quyt nh Ƕt ngt, ngܩi ny lin t chi bn v cho S Ph v quy lut ca hng l ch bn v cho nhng ngܩi c gi ch trܧc. C ta cn khuyn chng ti th cu may cc hng hng khng khc xem sao.

Trong lc ang hoang mang th c mt ngܩi n ng bܧc ti, ng cng l nhn vin bn v, t tn ni: " ti th coi li trong my in ton trܧc !" Kt qu ng tm thy trong my in ton ng c hai v ǥt trܧc, ng lin mi S Ph vit tn ca Ngi Nj i chiu. S thn k l trong my in ton hin ra hai tn, l tn ca S Ph v tn ca ti. V my bay i M Ty C ca ti ܮc gi ch t lu ti mt quc gia khc, nn ng nhin chuyn bay 11 gi sng ngy 23 thng 5 c tn ti trong my in ton. iu k l l ti sao li c c tn S Ph, li ܮc gi ch cng chuyn bay vi ti? Khng ai c th ǥt v gi ch vo 3 gi sng ܮc, v li ng tu M Ty C ܮc thng bo cho bit tin vo sng sm hm cha ǥt v cho S Ph! Hnh nh my in ton ca hng hng khng ny t Ƕng gi ch cho S Ph. Ch c Thܮng mi gii thch ܮc iu ny, bi Ngi l ngܩi an bi v sp xp mi vic!