Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Trn ܩng Tu Hc

Ln u Tin ܮc Cng Chu!

ng tu Thܮng Hi, Trung Hoa Lc a

Trong sut cuc ǩi, ti cha bao gi c cm gic ܮc cng chu nh vy! Khng bit ti c cng c g, nng lc g m mi ngܩi NJu i i tt vi ti nh vy. Trong k Thin Ng ti i Hn, v s huynh ng tu gp chng ti ngoi phi trܩng khng ngng xin li v vic m anh cho l li ca anh, khi chng ti khng ljn phi trܩng ng gi. Chng ti phi l ngܩi ni "Xin li" mi ng. ܮc bit l chng ti cha n g, anh lin i mua nܧc ngt cho chng ti v cc ng tu khc. Ngܩi ti x li mua kem, mua im tm khin chng ti cm Ƕng ljn ri l. Mc d mi ti khuya chng ti mi ljn ni, Vng s t, ngܩi ph trch tip n, hy sinh gic ng Nj sp xp ch cho chng ti.

Khi pht bnh ko tri cy, ngܩi h php bit chng ti t i Lc ljn, ǥc bit cho chng ti tht nhiu, cn b thm mt nm ko vo ti o ca chng ti. Ngy cui cng, khi pht qu ǥc bit, ti ly phn ca mnh ri v sa son quay lng i, mt v ng tu trong ban nh bp ljn bn ti vi mt hp ko s-c-la. Ti ni ly ri, nhng hnh nh v ng tu ny khng hiu v c ra du ku ti ly. Ti ly mt vin, nhng anh a c hp cho ti. Lc ti li cm Ƕng mun khc. Ti khng dm tham lam v ly nhiu hn phn ca mnh, mc d tt c t m hin S Ph NJu l qu gi.

Nhng tnh cm m ti cm nhn ܮc t cc ng tu trn ngp trong ti. (Ti cha bao gi ܮc i i t t nh vy ti Hoa Lc). V cng cm Ƕng, ti t ha vi lng mnh l s chia x nhng phn qu t S Ph vi mi ngܩi. Khi chng ti sp i, v tnh ti ni chuyn ngu vi mt v ng tu t i Bc. ܮc bit chng ti t i Lc, anh vi i ly rt nhiu ko s-c-la cho chng ti, v ni rng y l tm ca ca cc ng tu i Bc.

Trong thin ng ti th , c nhiu chuyn nh vy xy ra hng ngy khin lng ti nh t trng. Bu khng kh y p ti v ti cm thy ܮc cng chu, khng phi v nhng bnh ko, m l tnh thng hng hu ca S Ph, qua cc ng tu v qua phong cnh tuyt vi ni y, gia tr cho ti. Ti mun li ni y mi mi! Tng giy tng pht cn k bn S Ph tht v cng an vui, ngay c khi Ngi vng ln cn. y qu l mt tnh thng ngt ngy v chn thc. y mi ngܩi NJu ht mnh ng gp vo cng mt mc tiu -- v l tܪng thanh cao ca tnh thng v ha bnh. V v ngܩi M lao nhc ca chng ta hy sinh cng cc cho chng ta. Ngi lun lun cn thn chm sc chng ta tng chi tit nh nht, v tt c chng ta c th hoi bo bng cch phi c gng lm nhng chuyn m chng ta nn lm.

My ngy y, ti ܮc cng chu, nn ti cng mun chia x cm gic ny vi mi ngܩi. Hy thng yu tt c nhng g mnh gp. Lm vy s em li cho qu v hnh phc v bnh an!


Tm Ln, Lc Ln, Phܧc Ln

S huynh Ngn nh, i Bc, Formosa

Trܧc khi tham gia Thin Ng ti i Hn ln ny, mt ngܩi bn cng lp nh ti em v hai tri to, v bn ti bit to i Hn rt ngon. Trܧc khi b quan, ti in thoi ni chuyn vi La s t l nu ti ܮc to gia tr no th s chia cho bn ti. Ch lin hi: "Ti sao li phi em thc n gia tr cho ngܩi khng phi l ng tu? Nh vy c phi l ph phm khng?" Ti p: "Khng sao u, h c th c ǩi ch nhn ܮc mt ln m thi. Cn chng ta c qu nhiu c hi!"

Tht vy, Thܮng lc no cng p ng nhng nguyn vng ca tng ngܩi v cho chng ta nhng g tt p nht! Trong thi gian b quan, ng tu hܪng ti hn 6,000 tri to. Ln u tin trong ǩi ti ܮc nm hng v thm ngt ca tri to . Trong lc b quan, khng nhng ܮc to, bnh ko m cn rt nhiu qu gia tr khc do cc v h php ngܩi i Hn phn pht. Tuyt vi hn na l vi s ng tu li thm vi ngy, S Ph ban cho nhiu qu gia tr v tnh thng. C th ni t trܧc ti nay y l ln b quan c nhiu qu gia tr nht. Tr v Formosa, ti lin chia qu gia tr cho cc ng tu, cc bn cng lp v nhng ngܩi m ti quen bit. Cu chuyn ny khin ti nh li my nm trܧc tng c c duyn tham gia cng vic xy ct ti o trng Tn Ha ti i

Nam, min nam Formosa. Trong lc lm vic, S Ph lng lng ti thm chng ti, coi xt tnh hnh cng vic tin trin ra sao v ng gp kin ch dn. L d nhin l S Ph khng qun cho cc ng tu qu gia tr Nj nng cao hiu qu cng vic. Hm , S Ph em ljn mt gi y ko s-c-la v trao tn tay tng ngܩi. Ti xp hng mi tn pha sau v hn h Ǯi lnh qu, trong lng thm ngh: "Ch Trn, ngܩi bn trung hc ca ti, cn ang nm ch gii phu. Ch cn qu gia tr ca S Ph hn ti. Nu nhn ܮc hn mt phn qu, ti s chia cho ch, nhng nu ch nhn ܮc mt phn, ti cng tng ch!" K diu thay, cui cng li c d mt phn. Tuy nhin, ti khng dm t tin ly. Sau khi bit chc chn l mi ngܩi NJu c phn, ti mi dm ly phn ko gia tr ny. Tht ng nh nguyn ca ti.