Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Th

Ai ang Gi Ai?

Do S huynh Andrew Nicholls, Tn Gia Ba
(Nguyn vn ting Anh)

Khi ta cht gi thm tn S Ph
L Ngi ang hoi gi mi tn ta
Chng phi u, ta ang gi Ngi
Khi ta mong cn Ngi ti
Ngi vn hoi trng Ǯi
Cho ljn khi ta ljn tm Ngi

V khi ta mun ܮc cnh bn ai
Ngi s ng trong lng ta chn cht
Cho ljn khi ta th Ngi i mt
V khi ta ngh l b b ri
l khi Ngi vy gi mi
bܧc chn ta ng vi v

S Ph cha h ri xa ta c
Ch c ta gy xa cch thay
Ngi vn bn, khng cn gi mi hay
Ta phi bit Ngi vn bn ta
Mi mt bn v lng nghe rt r

Khng cn cu Ngi bay ljn bn ta
Ting ro mi trong c tch hoang xa
M hy rn cu cho hn bng m
ܮc ljn vi Ngi trong rng r
V khn xin Ngi tha ti v minh
V sn si ca mt kip nhn sinh
V cu khn Nj xin Ngi tha th
qun Ngi trong nhng ngy qu kh

ng ni rng "S Ph hy nghe ti"
M ni rng " t lng nghe ri"
ng ni cu "S Ph i, xin ljn"
M "Con ljn y, S Ph mn"
ng hi rng "S Ph ni u?"
M hy ni trong linh thc thm su
Rng S Ph yu qu, con y,


Ting Gi Ca Cha

ng s t, Durham, Anh Quc

Mt ting th nh ca Ngi
Lm v s tinh cu chuyn rung

Cha i! Hy gip con gi sch o tܪng t nhiu kip
V cho con an ngh chn hoa vin
Bin con thnh mt nt bt trn tranh
Hay mt tc t dܧi lng chn Ngi
Trong im lng, chim ngܫng chn dung Ngi

Cha i! Hy gip con vܮt ܩng di ngy trܧc
quay v chn cung in xa xa
Thnh nt nhc trn n th cm.
Hay ha thnh my xanh ngoi ca s
Lng im nghe ting php m ca Ngi

Cha i! Li Ngi gi, m v ngn
triu tp vn linh hn v c quc


nh Trng - m Khuya
Trong Khu Rng Ni i Hn

S T Trnh Thin Vn, i Bc, Formosa

Ngi ngi xung ct li ca thnh tht
Ngn tay ng kh ch nh trng trong
Con bng thy nh trng vng nh ngc
Cht treo mnh l lng gia tng khng

Ngi ng dy nh xoay ngܩi ri bܧc
Nhng cung n cht bt ting im hi
Con cht thy nh trng vng xut nh
Vi vng tri v bin l chn tri

Hi tܪng Ngy 14, Thng 5, 1998

Git L

Khi cu-mang ni kh
Ngi khng h cho hay
Vn im nhin, Ngi khoc
Mt n cܩi xinh ti
V khi hi lp lnh
Rc r chn ng ngܩi
an i tm con

Khi v con ng bnh
Con nh git l xt xa
Bnh tnh thy Ngi hng
Tng thܪng con vn ln
V git l mn nng.


S Ph, Chc Bnh An!