Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Gio L Chn Lc

Hy Tp Trung Thch ng Vi Mi Thay i

Thanh Hi V Thܮng S khai th ti o trng Ty H, Formosa
Ngy 24 thng 12, 1995 (Nguyn vn ting Anh)

Chng ta lun sng qua nhiu thay ǰi, bin chuyn. Nhng ngay c nhng thay ǰi cng ch l nhng chuyn nh trong v tr, trong ton ci tm thc ca Thܮng hoc ca Chn Ng chng ta. Ging nh y, ngn n, cy qut, cy d, ti, qu v, tt c mi ngܩi NJu ang ngi trong phng ny. Bt c ngܩi no vo y, bt c vt g, NJu trong phng ny.

i hay khng ǰi chng NJu trong v tr tm thc . Chng ta nut ht v tiu ha ht tt c, hay chng ta ly n lm bnh chapatis. "V th, hy mi mi khng thay ǰi v gi qun bnh trܧc nhng ǰi thay, chuyn bin, phin no, hay sung sܧng." Chng ta nn nh vy. Nu nhn t quan im ton din, th thy n nh vy . D l g i na n cng vn trong lc lܮng v tr. Khng th chy i u ܮc. Chng ta khng thm Nj , v nu l Thܮng , chng ta li cng khng Nj . Thnh ra hy cn thn. Hy nh qu v l Thܮng . Qu v l Pht. Th xc khng phi l qu v. Nhng thi quen khng phi l qu v. Tnh xu khng phi l qu v. Lun lun nh nh vy v knh trng chnh mnh, lm vic cho ng ǡn, v tp trung. Thiu tp trung s gy ra nhiu bin c v nhng tai ha bt ng.


T Thng Hoa Ln ng Cp Khng nh

Thanh Hi V Thܮng S khai th ti o trng Youngdong, i Hn
Ngy 6 thng 5, 1998 (Nguyn vn ting Anh)

Mt ng tu ngܩi c ni vi S Ph rng: "Mi ngy ti NJu nh mnh tm ܮc php mn ny, tm ܮc Ngi. Ging nh mt php l vy. Ti sung sܧng qu, cm thy mi th xung quanh NJu bin ǰi. C gia nh ti by gi rt d thng, v nhng vic ti tܪng nh khng bao gi xy ra thnh s tht. V nhng ngܩi m m ti cu nguyn gip cho h, h NJu kh ra. Hay qu!"

S Ph tr li: Tt lm! ng thanh tng ng. V qu v tt lnh hn, nn mi s tt p hn s ljn vi qu v. V th ngܩi ta mi ni l: "Hy ngh tt!" Khng phi qu v ch ni "Ti ngh tt, ti k vng iu tt" l nhng vic tt s ti. Khng phi vy. Khi qu v ngh tt ܮc, tc l qu v ܮc nng cao ti ǣng cp khng nh. Qu v cao hn ri, nn nhng iu xu khng th ng ti ܮc, khng th ui kp qu v.

V th m qu v sung sܧng. Mt khi ǣng cp khng nh ri, th d nhin qu v ch thu ht nhng g khng nh. Nu qu v Hoa K, th khng th Php ܮc; rt n gin. Hy c gng leo ln ǣng cp . C ht sc mnh. Ta thin nhiu hn; džc cc gio iu thing ling. c cc loi sch khng nh, nhng g nhc nh ljn bn tnh cao c ca mnh, ljn s cu thng vi Thܮng . Nh vy qu v s cng ngy cng tt p thm, v mi vic s tr nn tt p hn. Qu v s bit m ti chng phi lm g c, qu v chng phi lm g c. D nhin, c nhng lc qu v cu nguyn lc lܮng Minh S gip ǫ, v nu cn, d nhin lc no n cng c . Nhng nu qu v thng hoa ln ǣng cp cao hn, th lc no cng sn sng c n v qu v ch i ln m thi.

Php Mn Qun m l cch Nj mang qu v ln trn , nhng chnh qu v phi l ngܩi lm chuyn ny, qu v l ngܩi mun n. Qu v hy c gng.