Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Quan im

Khng Cn Phi Hon Tܪng V Nhc Thn Ca S Ph

Thanh Hi V Thܮng S khai th ti Sydney, c chu
Ngy 9 thng 5, 1997

Ti ni vi qu v hoi rng ti l mt ngܩi rt n gin. Khng cn phi hon tܪng v ti; ti cng ging nh qu v. Nhng g ti c, qu v NJu c. Ch l qu v khng khm ph ra ht thi. l vn NJ ca qu v. Nhng ng lm ln chuyn v con ngܩi ca ti. Ti cng nh qu v, ti thc s mun sng nh qu v. ng lm thnh qu ho huyn, thn thoi, th ht. Khng c g khc bit c. Khng c g khc bit vi qu v c, ti c khng? Ti c g khc vi qu v khng? Ti khng hiu ti sao qu v c hon tܪng v ti qu vy. Ti gp nhiu ngܩi ܮc gi l s ph, v nhiu bc i nhn khc. Ti khng h cm thy s hi, hay bt rt hay g c. Ti ch cm thy vui v v hn hnh ܮc gp cc Ngi. ti ni l ti ch cm thy vui v hn hnh ܮc gp mt ngܩi rt hin ha, rt thnh thin. Nu cc ngi nh vy th ti rt vui ܮc gp mt ngܩi nh vy. Cng ging nh ti rt vui ܮc gp nhiu ngܩi trong qu v, nhiu ln, v ti ngh rng qu v l nhng ngܩi rt thnh thin. Khng hn khng km. Ch l chng ta khng thܩng c c hi v thi gian Nj gp nhau lu, hay ni chuyn ring vi nhau, v chng ta phi bnh trܧng. y l mc ch ca on th chng ta, hay trong vic thin nh ca chng ta, hay trong gia nh Qun m chng ta. Khng phi Nj bit ring ngܩi no, hay Nj ni chuyn ngu, hay cm thy rt gn gi, mt thit c nhn, m l Nj pht trin ch nhn tnh ca chng ta, tr hu ca chng ta. Cho nn, nu ti c gn qu v hay khng cng khng phi l chuyn ng ni. Ti ljn y khng phi Nj to nhng lin h bn b vi qu v, m Nj ch cho qu v thy qu v chnh l ch nhn. Ti ch cho qu v thy ch nhn tnh ca mnh. Qu v phc hi tr hu ca mnh. l mc tiu ca chng ta. Cho nn, vic chng ta khng th gi ung tr hay ni chuyn vi bn b, cch hai ngܩi bn i vi nhau, khng phi l iu quan trng, v bn trong chng ta bit nhau.

Mc tiu ca chng ta khng phi l ly li s t tin hay lin lc bn b ring t, Nj qu v cm thy l ti tt, ti rt thn thin, hay Nj qu v c th ti gn ti, ti c th ti gn ܮc. khng phi l mc ch ca chng ta, cho nn ng cm thy b tn thng, hay m tܪng rng qu v c th ni chuyn ring vi ti hay lm bn ring vi ti. iu khng cn thit. Khng phi l mc ch ca chng ta. Khng phi mc ch ca cuc sng chng ta l to mt s thn hu thc s vi bt c ngܩi no, v ngܩi bn ca chng ta l Thܮng . Ngܩi bn ca chng ta l lc lܮng ch nhn bn trong. Cho nn ngܩi no c th ch cho chng ta iu NJu ܮc c. Vn tt ri, khng cn phi bm vu vo bt c th xc ca ngܩi no. ti mun ni l ng m tܪng qu ng, v mt i s lin lc vi thc t.

Ti cng ch l mt ngܩi n b, v c l mt ngܩi n b hi thng minh hn mt cht. Mt ngܩi tm thy, phc hi ܮc mt cht tr hu hay c l tt c tr hu ca mnh, l g i na. Nhng B y cng ch l mt ph n, ging nh mi ngܩi n b khc. B c th t ܮc ging vy, v qu v cng c th t ܮc ging vy. Sm hn hay mun hn. C th , c th ang. C th t ܮc mt na, c th l hai phn ba. Cng ging nhau thi. Ch v ti bt u cng vic ny, nn mi ngܩi Nj ti vo a v ca mt ngܩi lnh o. Khng, ti ch l mt ngܩi hܧng dn, mt ngܩi i trܧc, nhng ti khng phi lc no cng i trܧc. Nu qu v c th qua mt ti th c vic lm.

Tt c nhng i x ny ti khng th chu ni. Ti thc s khng th chu ni. N lm ti ngp th. Ti xin li nu nghe c v v n, nhng s thc l vy. Ti bit qu v khng c . Ti bit qu v c tt v qu v knh trng ti, qu v thng yu ti. Khng cn mt nhiu th gi quan trng, n o v nng lc v c nhn ti. Ti khng vui hܪng u. Ti vui vi bu khng kh thoi mi. Xin lm n hiu mt ln na rng ti rt n gin. ng mt th gi v nng lc lm nhng iu m ti khng cm n. Ngay c ti khng cn. Ti l ngܩi rt gin d, hy tin ti. Ti khng c th gi Nj sng mt cuc sng phc tp, vui hܪng ngay c nhng g qu v cho ti, d rng qu v mun cho. Ti may mn, nu c th ng ܮc. Nu ti c th thin tt ܮc. Nu ti c th c mt cht an tm, khng c ngܩi quy nhiu ti, bn ngoi v bn trong. Cho nn s bnh an l mn n m ti cn.