Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Tin Tng Qut

Tnh Thng V Tr Hu

Tin Gia N i

Ch thch hnh nh: Ti bui hi tho Ottawa, thnh chng chm ch xem bng thuyt php ca S Ph.

[Ottawa] Gn y, mt bui hi tho ܮc t chc ti th vin trung ng ti trung tm thnh ph.

Ch NJ ca bui hi tho l "Lm Cch No t ܮc Tm Bnh An v S Gii Thot Qua Thin nh". Trong lc phn pht truyn n, hnh nh v cc sch biu Nj thng bo v s kin ny, chng ti nhn ܮc nhiu s ng h tt p t nhng ngܩi khao kht Chn L. Mt ngܩi n ng Ty Phng hi xin mt quyn sch biu, v lin ni rng: "y ng l nhng g chng ta cn! Chng ti (Ngܩi Ty Phng) thiu st rt nhiu ti liu tm linh ny!" Trong khi nghe chng ti gii thch v S Ph v bui hi tho cho ch nhn cc ca hiu, nhiu v khch cng hi xin sch biu. Mt ch tim thc phm xc nh rng S Ph rt c lc lܮng, ng cng xin sch biu v hnh nh. Mt thiu n sau khi nhn ܮc sch biu cng tp n chay. Mt ngܩi n xin nhn sch biu cng lin džc ngay, sau ng vui v a cho tt c nhng ngܩi khch qua ܩng xem. Nhiu ngܩi t thch tham d bui hi tho.

Trܧc bui hi, cc ng tu gii thiu vn tt phn tiu s S Ph. Cc bng thu hnh, vi phn nh sng v m thanh hu hiu to nn mt bu khng kh sng Ƕng. Bi thuyt ging ܮc chn l bi ti Denver, Colorado, s khi hi d dm ca S Ph v li ging i vo im chnh gy xc Ƕng tm can ca a s thnh gi. Nhiu ngܩi gt l trong bui thuyt ging, mt ph n cn khc sut c bui hi ny. Thnh gi chm ch lng nghe, khin c hi trܩng v cng im lng. H cn cܩi v v tay nh ang d bui thuyt ging sng thc ca S Ph vy. Ton th hi trܩng ngp trn mt bu khng kh vui ti v chn phc.

Trong phn vn p, cc cu hi ca h phn nh s chn thnh v hiu bit v gio l ca S Ph. Mt ngܩi n ng tu hnh t nhiu nm qua, ni nhn thc ܮc rng ng cn mt ngܩi hܧng dn, l S Ph. ng cm thy php mn Qun m l phng cch d nht v nhanh nht em ng ljn nhng cnh gii tm linh cao nht. Mt ph n ljn t mt quc gia khc cng cho bit l thy S Ph ti nh ca b nhiu ln trܧc bui hi tho ny. Mt ph n khc, sau khi ܮc bit mc ch ca chng ti l chia x nhng ch li m chng ti t ܮc sau khi tu tp php mn Qun m, p rng b cng mun chia x nim vui ny vi nhng ngܩi khc. Phn vn p cng lc cng thm ho hng ljn ni ko di hn d nh mt ting rܫi v c nhiu ngܩi xin hc Php Phng Tin.

Sau khi cng nhau lm vic qua bui hi tho ny, chng ti, cc ng tu ti Ottawa, Montreal v Kingston cm thy v cng sung sܧng v c thm nhiu ngܩi bn tm linh ang gia nhp cng chng ti. Chng ti cng hiu thm v nhng bi hc phc v cng chng. Chng con hy vng rng trong tng lai s phc v nhng anh ch em mt cch hu hiu hn.


Chia X V Trܪng Thnh

[Vancouver] Trung tm Vancouver va ܮc gia tr vi s ving thm ca mt S Gi Qun m v mt bui truyn Tm n. Cc ng tu mi NJu c th nghim tt, ܮc cc ng tu c hn hoan n nhn vo on th tu hnh tm linh.

Mi thng, chng ti NJu t chc Thin Nht, dnh trn ngy cho vic thin nh, b li th gii bn ngoi Nj buc vo th gii phc lc ca nh sng v m thanh. ng tu Vancouver rt qu nhng ngy nh vy.

Hn na, trong hai nm va qua, mi thng ng tu t chc mt bui hi tho bng bng thu hnh Nj gii thiu S Ph v gio l ca Ngi, trng by nhng tc phm phong ph ca S Ph, v gii p thc mc ca mi ngܩi. Nhng bui hi tho ny ܮc t chc ti cc th vin cng cng, v a im ܮc thay ǰi, Nj tt c mi ngܩi mi ni trong thnh ph ln ny c c hi bit ljn S Ph v php mn Qun m.

Vo phn cui ca mi bui trnh chiu, mi ngܩi ܮc tip i ko bnh trong bu khng kh nh nhng thoi mi. Trong lc dng tr, ng tu c c hi Nj tr chuyn vi ngܩi tham d v tr li cu hi ca h. Sau mi bui hi, chng ti ra v vi cm gic tri n v cm thy s tng trܪng ca chnh mnh qua c hi qung b gio l S Ph ti nhng tm hn khao kht. Vic t chc cc bui thuyt ging ny tr thnh t nhin vi chng ti ging nh Thin Nht vy: Mt ngy Nj trܪng dܫng tm linh bn trong, cn ngy kia l Nj chia x n in v lܮng ca Thܮng ljn vi nhng ai mun tm hiu.


Tin Hng Kng

Khai Mc Tim Thin Y Sm.

Vo ngy 23/5/1998, gic m ca cc ng tu Hng Kng ܮc nh nguyn khi mt ca tim Thin Y ܮc khai trng trn hi o ny, vi s gia tr ca S Ph v qua s hp lc ca cc ng tu.

Mi ngܩi NJu cm t s an bi ca S Ph, tm ܮc mt ca tim thch hp trong mt khu thng mi tp np ca Hng Kng, ni m mt tc t cng c gi tr. Cc ca knh trang hong to mt khng kh m cng v tao nh, vi nhng ngܩi mu ng ngi, mc nhng b Thin Y, cm cc ti xch, v khoc nhng khn la mu. Hn na, cc quy trang sc thin ܩng cng lm vui mt. Vo ngy khai mc, cc khch v ng tu du lch t Hoa K, Thi Lan, Formosa v Trung Hoa ljn tham d. Cc ng tu cm thy hn hnh ܮc thܪng lm nhng kiu mu ca S Ph v ng thi cng hy vng c thm nhiu ngܩi ti chim ngܫng ngh thut sng to ca Ngi. ng thi cng hy vng rng ngܩi ta c th tm thy ܮc phm cht ca Chn Thin M v tnh thng v s bt ti ca S Ph, Nj thng hoa ǩi sng tm linh ca tt c nhng ngܩi ljn chim ngܫng nt p ca nhng tc phm ny.

Ch thch hnh nh: Cch trang hong m cng, tao nh ca tim Thin Y SM ti Hng Kng n mi qu khch ljn thܪng lm tc phm Chn Thin M.


Tin c i Li

Tham Gia Ngy Lm Xanh V Lm Sch

[Melbourne] Th By va qua (27/6), theo ch th ca S Ph Nj duy tr mi trܩng chng ta ang sinh sng sch s v Nj lm p th gii, cc ng tu ti Melbourne tham d vo hi ng Maribyrnong cng vi cc thin nguyn vin khc ca cng ng a phng, trong ngy qut dn sch s.

Cc ng tu chng ta ti vng ܮc ch nh Nj lܮm loi rc rܧi. Nh S Ph m chng ta bit cch phc v th gii mt cch hu hiu. Tt c cc thin nguyn vin khc v nhng ngܩi lm vic trong Hi ng ca ngi s lm vic chm ch ca cc ng tu chng ta v mi chng ta cng d ba n ngoi tri. ng tu nh nhn khܧc t v gii thch rng chng ti n chay, h v tay tn thܪng on th ca chng ta phc v ngܩi khc m khng i hi s hi p. Chng ti nhn c hi ny Nj gii thiu v Thanh Hi V Thܮng S v gio l ca Ngi. Sau h gi ti trung tm mt th cm n vic lm ca cc ng tu. (th nh km)

Ch thch hnh nh: ng tu Melbourne tham gia Ngy Lm Xanh v Lm Sch

Knh tha ng,

Ngy Lm sch v lm xanh vng Maribyrnong ln th hai ܮc t chc vo ngy Th By va qua v mt ln na thnh cng m mn. Khong 25 ngܩi ghi danh tham d khng phi t cng ng ca chng ta, m t nhng vng nh Altona, Kensington v xa hn na nh Box Hill. Nhng ngܩi tham d ny l t Hi Quc T Thanh Hi V Thܮng S, trung tm Melbourne. Chng ti xin nhn c hi ny cm n h v s h tr rng ri ca h trong nhng ngy dn dp sch s ny.