Bn Tin Thanh Hi V Thܮng S#94
Tin c Bit

i Hi Tm Linh Ti California

Do Ban Bo Ch Los Angeles Tܩng Trnh (Nguyn vn ting Anh)

Nhng minh s ca thi qu kh ra i, nhng gio l ca h, s ni tip v ngun khai ng ca h ti mt ni no , bng mt cch no gn nh vn sinh tn. S tn ti ny khng nht thit xy ra ti Jerusalem, hay ti Bodh Gaya n . N nm su vo lng t ca s hin hu nh mt ging sng. N i khp mi ni. N ny n nh cnh cy. N nm n tng mt ni no Nj m chi ny lc ti mt ni no khc mt cch bt ng. Cho nn, ngay by gi chng ta phi tm ra ni ging sng m nhnh Nj tm v mch nܧc ca s sng (Li Khai Th ca Thanh Hi V Thܮng S).

Hy Chun B Mi Th V Ngi S n

Vic chun b cho bui thuyt php ti khun vin i hc ܮc khi u t thng Hai. Ban u, s ng tu ng h khng l bao. Bui Thin T quc t Hoa Thnh n va chm dt th mi ngܩi bt u bn tn v thin quc t khc i Hn. Nhng ting ni ca nhng ngܩi cu o nh vang vng trong lng ca cc ng tu trong ban t chc lm h tin rng c nhiu ngܩi bn ngoi ang i tm lung thng t v ca ng dn ljn php mn tu hnh ny. Ban t chc vn gi vng lp trܩng, khng h nn lng d Thanh Hi V Thܮng S khng ha l Ngi s ljn Nj thuyt ging. "Hy chun b mi th ri Ngi s ljn." Mt ting ni vang ln t bn trong. Khch l bi li ni ny, ban lm vic tip tc lo mi chi tit, k vng rng S Ph c th lm mi ngܩi ngc nhin v ban n in cho bui thuyt php bng s hin din ca Ngi. T chc mt bui thuyt php m c th khng c s hin din ca S Ph ng l mt th thch gh gm cho ban t chc. Hai cch

chun b khc nhau ܮc a ra - mt l bui hi tho v gio l S Ph do cc ng tu trnh by, hai l bui ging php do S Ph thuyt ging. Hi trܩng ܮc sp xp khc nhau; chng trnh bui hi v cc ti liu qung co cng vy. i vi ban t chc, y chnh l mt c hi ܮc s gia tr ca S Ph Nj mi ngܩi hc hi cch chun b chng trnh ch ܮc php hon tt vo pht cht. Khong hai tun trܧc bui thuyt php, cc du hiu r rt ca "hin tܮng ct ln" ܮc nhn thy nh nhng vng ln cn ang ܮc ht mt cch nhanh chng vo tm im. Nhng ngܩi cu o gi in thoi vo Nj ǥt ch ngi cho bui ging php hay xin ghi danh th Tm n. Nhiu ngܩi xc Ƕng khi tm ܮc o php m h truy tm t lu.

Vo lc ny, ging ni bn trong vang vng tuyn b, "Hy chun b mi th ri S Ph s ljn." S Ph gi ban t chc by t s khch l ca Ngi i vi mi n lc ca h v tit l rng 80% phn trm Ngi s hin din. Tin tc ny va loan bo xong sau bui cng tu ti Thin ܩng Los Angeles th mi ng tu hoan h tham gia cng tc chun b. Gm tr hu ca S Ph cht t mi lc lܮng ph nh ngn cn ܩng i v mi s bt u tr li quy c.

Ban t chc hc hi nhiu bi hc t vic t chc bui ging php. H hc ܮc cch lm vic nhn ni vi lng khoan dung v s knh n ln nhau, thng hiu ܮc ti nng c nhn v cc n lc hp tc l iu cn thit Nj thnh cng. Tuy nhin, bi hc quan trng nht m h hc ܮc l cc cnh ca ch c th m ܮc qua n lc thin nh tinh tn hng ngy. Cc ng tu hc ܮc kinh nghim v p dng gio l ca S Ph vo nhng trܩng hp ngoi ǩi, cng lc t ܮc tin b trong vic tu hnh.

Nhng Li Php Tun Tri

Vo ngy 2 thng 6 nm 1998, nhng ngܩi cu o ng ng nght trong hi trܩng khun vin Vin i Hc California - Irvine, trong khi quan khch im lng sp hng ngay ca ra vo hy vng thy ܮc S Ph lc Ngi bܧc vo ca hi trܩng. y l ln u tin trong nhiu nm Ngi mi ging php tr li trܧc cng chng. Nhng ngܩi tham d ljn t nhiu tiu bang khc nhau khp Hoa K, trong lc c mt s ngܩi bay ljn t c i Li, Trung Hoa Lc a, Gia N i, v M Ty C cho dp trng i ny. Khi S Ph ljn hi trܩng trong b trang phc n gin lch s mu trng, Ngi ܮc tip n bng nhiu trng pho tay trong lc mi cp mt NJu ǰ dn v Ngi, to nn mt ln sng rung Ƕng vi nng lc mnh m. Nhng ting m nhc phn khi v mng r vang vng c hi trܩng m mn cho bui hi tm linh trong nim mong Ǯi ca mi ngܩi hin din.

S Ph m u vi cch ni chuyn bnh thܩng to mt khng kh thoi mi v d chu, a mi ngܩi tr v khng kh gia nh. Sau , nhng li tr hu v khi hi ca Ngi tun tri mt cch NJu ǥn v t nhin. Ngi ni v nhng NJ ti m khn gi mong mi ܮc nghe, cng lc ph tan nhng s hoi nghi ca h. V a s khn gi ljn t vn ha u M nn S Ph trch t Kinh Thnh v gio l ca c Cha Gi Su. Hu ht th gi, Ngi dnh Nj tr li cc cu hi t khn gi.

Bui thuyt php ܮc bt u bng nhng cu hi do S Ph a ra v "Chng ta t u ljn?" v "Chng ta s i v u?" Nhiu thnh nhn thng thi thi xa thc hnh "cch cht hng ngy" Nj vܮt qua ܮc gii hn ca th xc -- Khng bit chng ta t u ljn v s i v u. H khm ph ra b n ca v tr v bit rng chng ta khng phi ch l th xc khng thi, S Ph ni. Tuy nhin, s khai ng khng ljn bng cch nghe hay lng nghe, hay bng cch nghin cu kinh in. Ch khi no chng ta khai ng v bit cch nhp nh tht s, lc chng ta mi bit l thn th khng hin hu. l lc chng ta mi tht s bit chng ta khng phi ch l thn th, m cn l Thܮng .

S Ph cn ni thm rng: Nhng minh s thi xa ra i, nhng gio l ca h, s ni tip v khai ng ca h vn lun lun ni no , bng mt cch no , gn nh ܮc tn ti. S tn ti ny khng nht thit xy ra ti Jerusalem, hay ti Bodh Gaya n . N nm su vo lng t ca s hin hu nh mt ging sng. N i khp mi ni. N ny n nh nhnh cy. N nm n tng ti mt ni no Nj ri m chi ny lc mt ni no khc mt cch bt ng. Cho nn, ngay by gi chng ta phi tm ra ni ging sng m nhnh Nj tm v mch nܧc ca s sng. Gio l ca cc minh s thi xa cng tng t nh vy. Gio l khng bin i u c. Bt k khi no chng ta sn sng, chng ta s tm ra li ging sng qua nhng ngܩi bn ca mnh hay qua ngܩi quen bit. C khi, ch v mt ǰi thay rt khi hi, mt cuc trng phng rt k l, chng ta tm li ging sng Chn L . i khi, chuyn ny c th xy ra rt d dng trong ch, th vin hoc trong tim bn bnh ko. C khi, n li kh khn hn, chng ta phi ti Hy M Lp Sn. No ai bit ܮc? Cch lm vic ca Thܮng rt, rt l huyn b. Thܮng an bi phng cch khc nhau cho mi ngܩi trong chng ta, ty theo s mong ܧc, lng thnh, v nh mnh ca chng ta ܮc vit ra trong cun sch ca v tr, rng chng ta c th c c duyn khai ng y hay mt ni no .

Khn gi nu nhiu cu hi khc nhau v cc vn NJ, t vic dng sc vt trong cc cuc nghin cu y khoa v lm cch no Nj vܮt qua ܮc cc tr ngi v ngh nghip cho ljn cch ra sch nghip chܧng, cch tr bnh bng nhn in cng nh mi quan tm chung ca mi ngܩi -- nn ha bnh th gii. Mt cp v chng b rc ri v c s tin b tu hnh khc nhau gia h, lc S Ph phn tch s khc bit gia phi nam v n trong vn NJ n ung v khuynh hܧng tu hnh. Trong lc gii thch rng s khai ng khng nhng bt ngun t mt tr hu m cn t bao t na, S Ph nhn mnh rng mn n chay ܮc nu mt cch ngon lnh l b quyt trao cho dn s n ng. Mt ngܩi tham d b kh khn do vic tu hnh lu di vi mt php mn khc v t mnh hnh thin nu nhiu cu hi v xin ܮc th Tm n.

Khi Php m tun tro v nhng li l tuyt vi lm thc tnh cc linh hn, hng ngn ngܩi tham d ngi ng nght bn trong v ngoi hi trܩng lng nghe nhng li tr hu d dm ca S Ph, vui hܪng mt m y chn phc tm linh. Thm ch khi ng h im mܩi hai gi khuya, S Ph qun cn mt mi ca mnh Nj ch thn truyn php cho nhng tn nj t ca Ngi. Hng ngn ng tu, c cng nh mi, tm gi trong lng bc i v s vinh quang ca Ngi Nj chia x nim vui ܮc ti sinh.

ng Tu Chia X Th Nghim Tu Hnh

Ngy cui tun sau bui thuyt php, ng tu t khp mi ni Hoa K ljn tham d Thin Nht t chc ti thin ܩng Los Angeles. S Ph ban n in cho ng tu tham d vo khong tra Ch Nht Nj kin nhn tr li nhng cu hi t cc ng tu mi ܮc ti sinh. Nhng ng tu y lc gia tr ǥt nhiu cu hi nhng cng c nhiu th nghim vui v Nj chia x.

Mt ng tu mi tha vi S Ph l ng ta nghe ܮc ting chung v thnh thong ting kn ti ca ngܩi T Cch Lan trong lc qun m. Trong lc , mt vi ng tu khc chia x th nghim "lm minh s" ca mnh.

Mt n ng tu chia x th nghim ca c v s trong sch, s thanh nh v tnh thng trong chn Ƕng lc ca S Ph, trong khi chn Ƕng lc t nhng ngܩi thn ca c tr nn ging nh "t bi" i vi c sau khi Tm n. C c th nghim bay ra khi thn th trong lc thin Php Phng Tin, khi c bay bng ln trn v thy hng ngn thin thn n tip xut hin xung quanh c.

"Cui cng ti lm ܮc mt iu g hp l trong c cuc ǩi ca ti. Ti bit php mn ny cng hiu v by gi mi ngy ti NJu cm thy sung sܧng hn, v i vi ti cm thy sung sܧng l iu him c." Mt ng tu ngܩi c th Tm n sau khi nghe ging php cng chia x. ng ta tit l thi gian ng ta phi phn u trong hon cnh kh khn m ng ta t to ra cho cho cuc ǩi ca ng cng nh lm sao nhng s vic bt u t n gii quyt ly.

Mt sinh vin Hi Gio ti i Hc California, Irvine, cm thy thn thin nh ngܩi nh vi gia nh Qun m, cng nhn rng gio l ca S Ph ph hp vi gio l ca Gio Ch Mohammed. Cuc m thoi vi S Ph khin c khm phc s hiu bit ca S Ph v Mohammed, ǩi sng v gio l ca ng. "Ti rt sung sܧng ܮc thy qu v tr li," S Ph ni.

S Ph i thm m ng bn trong v bn ngoi chnh in, gia tr cho tng linh hn v ha t chc mt bui l Tm n ngy hm Nj p li li mong mi yu cu. Bui cng tu chm dt trong v xinh p vi s cng hin v ng ca S Ph trong khi cc ng tu v quan khch n mng trong bu khng kh lc phc vi tm lng tri n.