Hôn nhân có nghĩa là cùng hợp tác để cố gắng cải thiện đời sống cho nhau, cố gắng ủng hộ lý tưởng của nhau, và cố gắng làm đời sống chúng ta cao thượng hơn.

 

 Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Costa Rica, Ngày 16 tháng 12, 1990
Nguyên văn tiếng Anh
Băng thâu hình số 141