Giải thích các Loại Bài và các Hướng Dẫn để Tải Bản Tin

HTML: Bản Tin không hình ảnh dưới dạng "htm".
e131.htm:296K (Nhấn nút phải chuột để giử bài lại)

 

WWW: Bản tin với đầy đủ hình ảnh dưới dạng HTML.

e131www.exe:1,400KMB (Nhấn nút phải chuột để giử bài lại)
e131www.r00:733K
  Sau khi tải bản tin xuống, xin nhấn hai lần "e131www.exe" để bun tất cã các bài trong học "e131www".   Nhấn hai lần "index.htm" để xem toàn bộ Bản Tin.

 

PDF (printing-lo):
  Các bài dưới dạng PDF với hình màu có thể in đuọc trên giấy thuòng hoặc giấy màu. Ðể in dạng PDF với máy in bằng mực "laser", điều tốt nhất là chỉnh máy in theo "photo quality ink jet paper" (720-1440 dpi) và in trên giấy có độ phẩm cao. Với cách này, Quý Vị sẽ có một bản in với độ phẩm in cao.
  Khi đọc các bài dưới dạng PDF trên máy điện toán, Quý Vị có thể chọn các đề mục trong bản Mục Lục.

enews131-lo.exe :1400K (Nhấn nút phải chuột để giử bài lại)
enews131-lo.r00 :
1400K
enews131-lo.r01 :
924K

 Tải các bài trên xuống và đặt tất cả vào cùng một học.
 Nhấn hai lần trên "enews131-lo.exe" và các bài sẽ đuọc bun ra trong một bài duy nhất có tên là "enews131-lo.pdf".
 

 

PDF (printing-hi)
Các bài dưới dạng PDF với độ phẩm in cao.
ftp://ftp.godsdirectcontact.org/pub/enews131/

 


Acrobat Reader:    Xin dùng "Acrobat Reader 4.0".
  "Acrobat Reader 3.0" sẽ không thể đọc vài phần trong các bài báo.
  "Acrobat Reader 4.0" có thể tải được ở các Mạng sau đây:  

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html  

  Quý Vị có thể đến các Mạng Lưới sau đây để tải các bài nêu bên trên và các bài in với độ phẩm cao.

ftp://ftp.godsdirectcontact.org/pub/
http://download.godsdirectcontact.info

http://news.godsdirectcontact.info

 Ghi Danh để nhận Bản Tin qua hệ thống điện toán.

  Quý Vị sẽ nhận đuọc bản tin Than Hải Vô Thượng Sư mới nhất qua hệ thống điện toán. Quý Vị cũng sẽ nhận được điều đặn các Lời Pháp Cam Lồ và các tin tức mới nhất về các Mạng Lưới Quán Âm, hầu có thể chia sẽ với Quý Vị những khai ngộ quý báu của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Mẩu Ghi Danh:

Tên (Name)
Ðiện Thư (Email)
Dạng Bài (Type)
Ngôn Ngữ (Language)