Ð ể theo kịp trào lưu tiến hóa về tâm linh của tinh cầu, các Trung Tâm địa phương của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức càng ngày càng nhiều buổi hội thảo truyền hình và các hoạt động chia sẻ Chân lý khác trên khắp thế giới.

Xin mời quý vị tham gia những sinh hoạt này với thân bằng quyến thuộc.


http://www.Godsdirectcontact.org/seminar/ (Hoa Kỳ)
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/seminar/index.htm (Formosa)