Băng Thâu Hình Mới Nhất
Của Thanh Hải Vô Thượng Sư


<Tiếng Anh và tiếng Âu Lạc + Phụ đề tiếng Âu Lạc>

720 Xuất Gia Khởi Sự Từ Khổ Hạnh

Cộng tu tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ Ngày 4 tháng 6 năm 2001


<Tiếng Anh và Tiếng Trung Hoa + Phụ đề tiếng Anh>

721 Mắt Trí Huệ

Cộng tu tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ, Ngày 4 tháng 6 năm 2001

<Tiếng Anh>

723 Ngày Văn Nghệ Trung Thu (2)
Chương trình đặc biệt tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ, Ngày 26 tháng 9 năm 1999, buổi tối Ngày 26 tháng 9 năm 1999, buổi tối


Băng DVD Mới Nhất
Của Thanh Hải Vô Thượng Sư

 

<Tiếng Anh + Phụ đề 21 thứ tiếng>
676 Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới
Cape Town, Nam Phi, Ngày 1 tháng 12 năm 1999
Mục Lục

 

Muốn thỉnh băng, xin liên lạc:
Nhà In Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
Taipei, Formosa.

Ðiện thoại: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: : smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No: 19259438 (từ Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng thăm mạng lưới của tiệm sách chúng tôi để tải xuống danh sách các ấn bản và vắn tắt nội dung các ấn bản mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)