Băng Thâu Hình Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

<tiếng Anh + phụ đề tiếng Pháp >
348 Lực lượng Minh Sư Ðem Ðến Sự Khai Ngộ
Thuyết pháp tại Seattle, Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 4, 1993

DVD Mới Nhất củaThanh Hải Vô Thượng Sư

<tiếng Anh + 20 ngôn ngữ phụ đề>
667 Hãy là Người Cầm Ðuốc cho Thượng Ðế
Thuyết pháp tại Johannesburg, Nam Phi,
Ngày 25 tháng 11, 1999

<tiếng Anh + 21 ngôn ngữ phụ đề>

Dĩa MP3 Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thuọng Sư

<tiếng Trung Hoa>
MP3-7 (phần 2 của 2 dĩa) Thiền Thất tại Trung Tâm Tây Hồ, Formosa
Ngày 29/7 -- Ngày 6/8, 1989

9. Master Speaks of Dreams at the White Flower Garden
9. Sư Phụ Nói Về Giấc Mơ tại Vườn Hoa Trắng
10. Ðồng Tu Hát Nhạc Tâm Linh
11. Ðồng Tu Kể Thể Nghiệm tại Vườn Hoa Trắng
12. Sư Phụ Kể Chuyện
13. Kinh Tán Phật và Thánh Ca Hallelujah
14. Chiêm Bái Ðức Phật Ra Sao

Ðể thỉnh các ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.,
Taipei, Formosa.
Ð.T.: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ð.Thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Số Trương Mục Bưu Ðiện Formosa: 19259438 (dành riêng cho Formosa)
Trương mục Bưu Ðiện: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Please visit our bookshop's website to download our catalogue and summaries of the contents of Master's latest publications:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)

Mục Lục