Chương Trình Truyền Hình
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Chương Trình Truyền Hình Thanh Hải Vô Thượng Sư

Ðịa Ðiểm: San Jose, Costa Rica
Băng Tầng: Ðài số 54
Chương Trình: Những buổi thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Giờ: 4-5 giờ chiều mỗi thứ sáu, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2002
Ngôn Ngữ: nh ngữ và Hoa ngữ, phụ đề tiếng Tây Ban Nha

Muốn biết thời khóa biểu những chương trình truyền hình khác của
Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin tới mạng lưới truyền thông:
http://www.godsdirectcontact.net/events/tv.htm

Mục Lục