Môn thiền của mình chữa bịnh tốt nhất, kể cả các thứ bệnh tinh thần, bệnh nghiệp chướng và bệnh về thể xác. Tất cả đều khỏi được. Tại sao khi thiền bệnh tật tiêu trừ? Bởi vì chúng ta trở về với Bản Lai nguyên thủy của mình; quên hết những danh hiệu thế gian như ông Wang hay bà Lưu; chúng ta đã phục hồi lại hình thái nguyên thủy của mình.

Bản Lai của chúng ta không bao giờ sinh, cũng không bao giờ tử, và không nhơ cũng không sạch. Cho nên, khi trở về với nguồn cội không sinh không tử này, thân thể chúng ta cũng có chiều hướng không sinh không tử. Nhưng vì không thiền đủ, đương nhiên, chúng ta không thể nào tránh khỏi sinh và tử. Nếu không, chúng ta cũng có thể trở thành trường sinh, bất lão.