Những Dĩa CD MP3 Mới Nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư

MP3-8
Thiền Thất Quốc Tế tại Tam Ðịa Môn, Bình Ðông, Formosa, ngày 1-8 tháng 4, 1990 (phần 1 trong 2 phần)
1 -2 Sự Quan Trọng của Minh Sư Tại Thế 3. Sư Phụ Tiên Ðoán Một Tương Lai Rạng Rỡ Cho Các Ðệ Tử 4 - 5 Theo Minh Sư, Chúng Ta Sẽ Không Bao Giờ Bị Hạ Ðẳng Cấp
6 - 7 Chúng Ta Phải Hoàn Toàn Khai Ngộ Ðể Có Thể Cứu Ðộ Kẻ Khác

Thiền Thất Quốc Tế tại Tam Ðịa Môn, Bình Ðông, Formosa, ngày 19-25 tháng 12, 1992 (phần 2 trong 2 phần)
8 - 10. Giải Thích Cách Nào Ðể Tiến Bộ Trên Ðường Tu Hành
11-13. Chia Sẻ Thể Nghiệm Tâm Linh
14-16. Sư Phụ và Ðệ Tử Kể Chuyện Ðời Sống Trên Núi
17-18. Tự Tin và Tự Ty
19-21. Sự Lôi Cuốn của Quyền Lực

Băng Thâu Hình Mới Nhất Của Thanh Hải Vô Thượng Sư

<Tiếng Anh>
724  Lòng Thành và Trái Tim Ðơn Thuần
Cộng tu tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ,
ngày 12-16 tháng 6, 2001

725  Sống Ðời Khiêm Tốn
Mừng Giáng Sinh Quốc Tế tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ,
ngày 22-23 tháng 12, 2001

726  Mục Ðích Vô Ngã
Mừng Giáng Sinh Quốc Tế tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ,
ngày 23 tháng 12, 2001

728  Sự Gia Trì Của Tư Tưởng Thương Yêu
Mừng Giáng Sinh Quốc Tế tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ,
ngày 26 tháng 12, 2001


<Tiếng Trung Hoa>
727&nsp; Bài Học Chia Sẻ
Mừng Giáng Sinh Quốc Tế tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ,
ngày 25 tháng 12, 2001

DVD  Mới Nhất Của Thanh Hải Vô Thượng Sư

<Tiếng Anh + Phụ Ðề 20 thứ tiếng>
667 Hãy Là Người Cầm Ðuốc Cho Thượng Ðế
Thuyết Pháp tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 25 tháng 11, 1999

<Tiếng Anh + Phụ Ðề 21 thứ tiếng>
674 Sống Trong Tình Thương và Tiếng Cười
Thiền Tam Quốc Tế tại Cape Town, Nam Phi,
Ngày 28-30 tháng 11, 1999

 

Muốn thỉnh các ấn bản của Sư Phụ xin liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.
Taipei, Formosa.
Ðiện Thoại: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện Thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No: 19259438 (for Formosa orders only)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Mời bạn viếng mạng lưới của tiệm sách để tải xuống tất cả danh sách và nội dung các ấn bản của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và Trung Hoa)