Tin Ba Tây

Chương Trình Chia Sẻ Chân Lý Di Ðộng

[Sao Paulo] Ðồng tu tại Trung Tâm Sao Paulo thật phấn khởi khi có được một chiếc xe mới để giúp họ trong sứ mạng chia sẻ Chân Lý. Những đồng tu nhiệt tâm đã lập tức thành lập một toán gồm những người lái xe. Họ rất vui mừng có được cơ hội tham gia vào công tác thiêng liêng chia sẻ Chân Lý với quần chúng.

Gần đây, đồng tu đã lái xe qua những đường phố lớn nhỏ tại Sao Paulo cũng như những vùng ngoại ô. Trong vòng vài tuần, nhiều người đã gọi đến Trung Tâm để tìm hiểu thêm về Pháp Môn Quán Âm, và càng lúc càng nhiều dân cư địa phương đến tìm hiểu về Thanh Hải Vô Thượng Sư và pháp thiền Quán Âm. Một số đồng tu tình nguyện trả lời điện thoại tại Trung Tâm cũng như phụng sự nhu cầu của những người tầm Ðạo.

Từ trong xe, đồng tu không ngừng phát thanh bản nhạc "Mãi Mãi Yêu Thương" của Sư Phụ để thanh tịnh hóa từ trường và thăng hoa những linh hồn trong vùng. Ðồng tu rất cảm tạ Sư Phụ và ân điển tình thương của Ngài đã cho họ cơ hội để phụng sự Thượng Ðế.


Tin Tổng Quát

Mục Lục