Sách Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

<Tiếng Pháp>
Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần

Băng DVD Mới Nhất Của Thanh Hải Vô Thượng Sư

<Tiếng Anh + phụ đề 22 ngôn ngữ khác>
582 Quyết Tâm Trên Con Ðường Tu Học
Thiền Tứ Quốc Tế (2), Sydney, Úc Châu
Ngày 9-12 tháng 5, 1997

<Tiếng Anh + phụ đề 21 ngôn ngữ khác>
711 Lữ Quán Tên Là Ðời
Thuyết Pháp tại Fresno, California, Hoa Kỳ Ngày 23 tháng 6 năm 2001