Nâng Cao Tâm Thức

Băng Thâu Hình Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

<Tiếng Anh>
734 Phong Cách của Minh Sư
Mừng Giáng Sinh Quốc Tế tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
Ngày 26-27 tháng 12, 2001

735 Dũng Cảm Ðể Thay Ðổi
Mừng Giáng Sinh Quốc Tế tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
Ngày 28-30 tháng 12, 2001

<Tiếng Anh + phụ đề tiếng Trung Hoa>
669 Lòng Từ Bi Của Thượng Ðế
Thuyết Giảng tại Cape Town, Nam Phi, ngày 27 tháng 11, 1999

664 Luật Nhân Quả
Cộng tu tại Khách Sạn Marriott, Nữu Ước, Hoa Kỳ
Ngày 4 tháng 8, 1999

<Tiếng Anh + phụ đề tiếng Pháp>
656 Tâm Linh Chiếu Sáng Trong Nghịch Cảnh
Thuyết Giảng tại Dublin, ái Nhĩ Lan, ngày 7 tháng 6, 1999

648 Cách Chấm Dứt Chiến Tranh
Thuyết Giảng tại Edinburgh, Tô Cách Lan, ngày 5 tháng 6, 1999

671 Ðể Ðược Khai Ngộ
Thuyết Giảng tại Tel Aviv, Do Thái, ngày 21 tháng 11, 1999

<Tiếng Anh + phụ đề tiếng Ðại Hàn>
395 Tình Thương Là Tôn Giáo Duy Nhất
Buổi Phỏng vấn với Phóng Viên Ðài Phát Thanh
KLDE, Houston, Texas, Hoa Kỳ, 14 tháng 11, 1993

656 Tâm Linh Chiếu Sáng Trong Nghịch Cảnh
Thuyết Giảng tại Dublin, ái Nhĩ Lan, ngày 7 tháng 6, 1999

<Tiếng Anh + thông dịch tiếng Hòa Lan + phụ đề tiếng Ðại Hàn>
647 Thể Nghiệm Thiên Ðường Tại Thế
Thuyết Giảng tại Amsterdam, Hòa Lan, ngày 9 tháng 5, 1999

<Tiếng Anh + thông dịch tiếng Bulgary + phụ đề tiếng Ðại Hàn>
651 Ðong Ðầy Ðời Sống Bằng Tình Thương Và Sự Kỳ Diệu
Thuyết Giảng tại Sofia, Bulgary, ngày 18 tháng 5, 1999

<Tiếng Anh + phụ đề tiếng Hung Gia Lợi>
491 Nhạc Mẫu Của Quỷ
Cộng tu tại Trung tâm Tây Hồ, Formosa, ngày 15-16 tháng 7, 1995

671 Ðể Ðược Khai Ngộ
Thuyết Giảng tại Tel Aviv, Do Thái, ngày 21 tháng 11, 1999

<Tiếng Anh + thông dịch tiếng Na Uy + phụ đề tiếng Hung Gia Lợi>
661 Sống Ðời Ðồng Nhất với Thượng Ðế
Thuyết Giảng tại Oslo, Na Uy, Ngày 2 tháng 6, 1999

Ðể thỉnh các ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
Ð.T.: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Số Trương Mục Bưu Ðiện Formosa: 19259438 (dành riêng cho Formosa)
Trương mục Bưu Ðiện: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.


Xin mời đến viếng trang mạng Nhà Sách để tải xuống bản liệt kê và tóm lược nội dung những ấn phẩm mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư: http://smchbooks.com/ (tiếng Anh và Trung Hoa)
http://www.smchbooks.com/
(in English and Chinese)

Trở Về Mục Lục

Dĩa DVD Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư