Kết quả tu hành không phải chỉ là khai ngộ về tâm linh, không phải chỉ là hạnh phúc, sung sướng cá nhân, mà còn là sự phát triển trên thế giới.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư