Chúng ta cần nới rộng sự suy nghĩ
cho đến khi nó bao hàm toàn vũ trụ
thay vì chỉ nghĩ về gia đình và quốc gia chúng ta.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư